Česká národní rada 1992

VI. volební období

683

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne                 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, se mění a doplňuje takto:

1. V § 7 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje středníkem a za středníkem se připojují tato slova: "ve věcech obchodních je poplatek splatný na základě výzvy soudu, [§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.] a to do tří dnů ode dne doručení výzvy, není-li poplatek placen kolkovými známkami.".

2. V § 7 odst. 4 se za větu prvou vkládá tato věta: "Ve věcech obchodních je v těchto případech poplatek splatný ve lhůtě a za podmínek stanovených v odstavci 1.".

3. V § 8 první větě se za slova "1 000 Kčs" vkládají tato slova: "a ve věcech obchodních 5 000 Kčs, ".

4. V § 9 odst. 1 úvodní větě se za slova "zahájení řízení " vkládají tato slova: "nebo na základě výzvy příslušného soudu".

5. V § 10 odst. 2 úvodní větě se za slova "zahájení řízení" vkládají tato slova: "nebo na základě výzvy příslušného soudu".

6. V § 11 se vypouští ustanovení písmene c).

Čl. II

Sazebník soudních poplatků, uvedený v příloze k zákonu České národní rady č. 549/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V položce 1 se vypouští z poznámek bod 9.

2. V položce 19 se za slova "jiných soudních spisů" vkládájí tato slova: ", spisů zrušených státních notářství".

3. V položce 22 poznámka v bodě 1. zní:

"1. Poplatek se neplatí za ověření opisů listin, kterých je třeba pro účely evidence právních vztahů k nemovitostem. Na těchto opisech musí však být vyznačen účel, k němuž byly vyhotoveny. "

4. Za položku 24 se vkládají nové položky 24A a 24B, které zní:

"Položka 24A

Z návrhu na přijetí movitých věcí do úschovy za účelem splnění závazku, z ceny věcí 1%
nejméně 50 Kčs

Položka 24B

Z návrhu na umoření listiny 200 Kčs".

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

V Praze dne 18. března 1992.

Předseda vlády České republiky

JUDr. Petr Pithart v.r.

Ministr financí České republiky

Ing. Karel Špaček v.r.


Zpracoval: Ing. Michal Morawski ředitel odboru státních příjmů České republiky


Důvodová zpráva

Všeobecná část

Návrh dílčí novelizace zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů se předkládá v návaznosti na připravovanou privatizaci státních notářství.

V návrhu novely zákona se ruší a mění ta ustanovení, která souvisí s oddělením rozhodovací agendy notářů od agendy listinné a osvědčovací a přenesením rozhodovací agendy (úschovy a umořování listin) na soudy.

Současně se navrhuje změna těch ustanovení, která upravují platby soudních poplatků v řízení u obchodních soudů.

Podle § 4 písm. a) zákona poplatková povinnost vzniká podáním návrhu na provedení poplatného úkonu, je-li poplatníkem navrhovatel. Podle § 7 odst. 1 poplatek za podání návrhu je splatný vznikem poplatkové povinnosti. Podle § 8 se poplatek platí na účet soudu a pokud nepřevyšuje 1 000 Kčs, může se platit kolkovými známkami.

Podle poznatků soudní praxe tato právní úprava působí obtíže v obchodních věcech (§ 9 odst. 3 a 4 občanského soudního řádu), kde je předmět řízení, vyjádřený v penězích, zpravidla vysoký, takže soudní poplatek nelze platit kolkovými známkami. Navrhovatelé platí soudní poplatek převodním příkazem na depozitní účet u peněžního ústavu. Soudcům pak dochází jen potvrzení peněžního ústavu o tom, že na vrub účtu navrhovatele byla převedena určitá částka ve prospěch účtu soudu. Tento údaj však nemůže postačit k identifikaci platby, tedy ke zjištění, zda v konkrétní věci byl soudní poplatek skutečně zaplacen. Soudy tedy musí především zjišťovat, zda výpis z depozitního účtu je skutečně zaplaceným soudním poplatkem v konkrétní věci. Tato činnost neúměrně zatěžuje soudy a zdržuje meritorní vyřizování věci, neboť soud nemůže provést řízení, nemá-li jistotu, že soudní poplatek byl zaplacen.

Jeví se proto nezbytným zákon novelizovat s cílem odstranit uvedené obtíže.

Zvýšení příjmů státního rozpočtu České republiky ze zařazení nových položek do sazebníku soudních poplatků bude nepatrné, neboť se nejedná o zavedení nových druhů poplatků.

Dochází pouze k jejich přesunu z kategorie notářských poplatků do kategorie soudních poplatků. U návrhu na přijetí movitých věcí do úschovy se zvyšuje pouze dolní hranice z částky 20,- Kčs na 50,- Kčs a u návrhu na umoření listiny dochází ke zvýšení z částky 60,- Kčs na 200,- Kčs.

Zvláštní část

K Čl. l

K bodu 1:

Navrhuje se doplnit, že v obchodních věcech je soudní poplatek splatný do tří dnů ode dne doručení výzvy soudu k jeho zaplacení, není-li ovšem poplatek placen kolkovými známkami. Tímto řízením bude zajištěna dostatečná identifikace plateb soudních poplatků.

K bodu 2:

V rámci ustanovení o doplatku poplatku při rozšíření předmětu poplatného úkonu se doplňuje nový postup ve věcech obchodních.

K bodu 3:

V obchodních věcech se navrhuje platit soudní poplatek kolkovými známkami až do výše 5 000 Kčs a zvýšit tak počet případů, kdy soud nebude muset v obchodních věcech výzvu zasílat.

K bodu 4:

Ustanovení o následcích nezaplacení poplatku se doplňuje v části splatnosti o výzvu soudu k zaplacení poplatku.

K bodu 5:

Navrhovaná úprava navazuje na to, co bylo uvedeno pod body 1 - 4.

K bodu 6:

Soudy již nebudou rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím státních notářství, a proto se toto ustanovení vypouští.

K Čl. II

K bodu 1:

Vzhledem k tomu, že notáři nebudou nadáni rozhodovací pravomocí, je třeba toto ustanovení vypustit.

K bodu 2:

Předpokládá se, že na základě federálního zákona o zrušení státních notářství budou spisy zrušených státních notářství předány soudům. Tyto budou z těchto spisů vydávat opisy nebo výpisy. Proto se navrhuje upravit znění položky 19.

K bodu 3:

V položce 22 se v poznámce pod bodem 1. vypouští text týkající se vyměřování notářských poplatků za opisy listin.

K bodu 4:

Ode dne účinnosti zákona přejdou ze státních notářství na soudy řízení o umořování listin a o úschovách. Do návrhu se zařazují nové položky, a to položka 24A, která upravuje zpoplatnění návrhu na přijetí movitých věcí do úschovy za účelem splnění závazku a položka 24B, která obsahuje zpoplatnění návrhu na umoření listiny.

K Čl. III

Předpokládaná účinnost tohoto zákona je k 1. 1. 1993.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP