ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VI. volební období

676

Vládní návrh

Zákon České národní rady,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

Vládní návrh

ZÁKON

České národní rady

ze dne ........ 1992

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb.,o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

V okresech se zřizují okresní úřady. V okresech Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město [§ 6, 9, 10 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu] se okresní úřady nezřizují."

2. § 3 odst. 6 zní:

"/6/ Za porušení povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou vydanou okresním úřadem může okresní úřad uložit podnikateli [§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník] nebo právnické osobě a fyzické osobě, pokud fyzická osoba vykonává podnikatelskou činnost, pokutu do 100 000,- Kčs. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy došlo k porušení obecně závazné vyhlášky."

3. V § 4 se slova "občanů, organizací" nahrazují slovy "fyzických a právnických osob".

4. § 5 zní:

"§ 5

Okresní úřady

/1/ Okresní úřad

a) vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zvláštní zákony,

b) vykonává státní správu, která ke dni 23. listopadu 1990 příslušela podle zvláštních předpisů okresním národním výborů, pokud nebyla přenesena na pověřený obecní úřad [§ 60 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)] nebo se tímto zákonem neruší anebo nebyla přenesena zvláštními zákony na jiné orgány [např. zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství],

c) vykonává státní správu ve věcech uvedených v příloze I k tomuto zákonu, pokud nebyla přenesena na jiné orgány,

d) přezkoumává rozhodnutí orgánů obce vydaná ve správním řízení [zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)],nestanoví-li zvláštní zákon jinak [např. zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství],

e) a kontroluje činnost pověřených obecních úřadů a orgánů obcí na úseku jejich přenesené působnosti [§ 21 odst. 1 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)] a poskytuje jim odbornou pomoc, ukládá obecním úřadům opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole,

f) stanoví podle zvláštního zákona výši náhrady nákladů, které obcím vzniknou v souvislosti s výkonem přenesené působnosti,

g) plní úkoly spojené s mobilizačními přípravami státu a úkoly civilní obrany,

h) stanoví pověřeným obecním úřadům [§ 60 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)] jejich územní obvod tak, aby každá obec v okrese byla začleněna do územního obvodu některého pověřeného obecního úřadu.

/2/ Okresní úřad dále plní úkoly spojené s řešením mimořádných událostí v případech ohrožení života a zdraví obyvatel, majetku a životního prostředí. Za tím účelem může přednosta okresního úřadu vyhlásit obecně závaznou vyhláškou pro území okresu nebo jeho část stav ohrožení. K ochraně osob, majetku a životního prostředí nebo k odstranění popř. zmírnění následků mimořádných událostí může přednosta okresního úřadu uložit opatření fyzickým a právnickým osobám a místním orgánům státní správy. Tomu, kdo splnil uloženou povinnost, přísluší náhrada účelně vynaložených nákladů, popřípadě náhrada škody. Náhradu nákladů, popř. vzniklé škody, lze uplatnit u okresního úřadu do šesti měsíců po jejich vzniku.

/3/ Za nesplnění povinnosti uložené podle odstavce 2 může okresní úřad uložit pokutu fyzické osobě do výše 10 000,- Kčs, právnické osobě do výše 100 000,- Kčs.

/4/ V okresech Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město vykonávají působnost okresních úřadů magistráty těchto měst [zákon České národní rady č ...... 1992 Sb., o statutárních městech a městech se zvláštním postavením] s výjimkou působnosti podle § 5 odst. 1 a 2 zákona České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, kterou pro město Brno vykonává Okresní úřad Brno-venkov, pro město Ostravu Okresní úřad Opava a pro město Plzeň Okresní úřad Plzeň-sever."

5. § 6 se vypouští.

6. § 8 zní:

"§ 8

/1/ V čele okresního úřadu je jeho přednosta, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra vnitra České republiky (dále jen "ministr vnitra").

/2/ Ministr vnitra předkládá návrh na jmenování přednosty okresního úřadu (dále jen "přednosta") na základě výsledků výběrového řízení. Výběrové řízení vyhlašuje a jeho pravidla stanoví ministr vnitra.

/3/ Plat a odměny přednostovi stanoví ministr vnitra podle zvláštních předpisů.

/4/ Přednostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje jím určený zástupce; zástupcem může být jen vedoucí referátu nebo kanceláře přednosty.

/5/ Přednosta je nadřízený všem pracovníkům okresního úřadu a plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů ve vztahu k tomuto úřadu."

7. Za § 8 se vkládá nový § 8 a, který zní:

"§ 8 a

/1/ Funkce přednosty je neslučitelná s funkcí poslance zákonodárného sboru, s funkcí člena zastupitelstva orgánu územní samosprávy, s jinou funkcí ve státní správě a s funkcemi v politických stranách nebo hnutích.

/2/ Přednosta nesmí dále vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké za předpokladu, že taková činnost nesnižuje jeho vážnost nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost okresního úřadu.

/3/ Přednosta se vždy odvolá z funkce:

a) byl-li pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,

b) zjistí-li se u něho skutečnosti uvedené v odstavcích 1 a 2

c) byl-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo tato., způsobilost byla omezena.

8. § 9 odst. 1 a 2 zní:

"/1/ Okresní úřad se člení na referáty. Organizaci okresního úřadu stanoví jeho přednosta. Jednotlivé referáty zřizuje a zrušuje se souhlasem ministerstva vnitra. Přednosta může zřídit jako samostatný útvar kancelář přednosty.

/2/ V čele referátu nebo kanceláře přednosty je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává přednosta."

9. V § 9 dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

10. § 10 zní:

"§ 10

Obecně závazné vyhlášky okresního úřadu podepisuje jeho přednosta. Podepisuje i jiná rozhodnutí a opatření okresního úřadu; k jejich podepisování může pověřit vedoucího příslušného referátu, popř. i jiného pracovníka."

11. § 11 zní:

"§ 11

Okresní úřad sestavuje svůj rozpočet, hospodaří podle něj a vypracovává závěrečný účet podle zvláštních předpisů [Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví]."

12. § 12 zní:

"§ 12

/1/ Je-li obecně závazná vyhláška okresního úřadu v rozporu se zákonem, zruší ji ministerstvo vnitra. Rozhodnutí o zrušení takové vyhlášky okresní úřad vyvěsí na úřední desce úřadu po dobu nejméně 15 dnů. Kromě toho zabezpečí zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce u obecních úřadů působících v územním obvodu okresního úřadu.

/2/ Jiná opatření okresních úřadů, jsou-li v rozporu se zákonem, jinými obecně závaznými právními předpisy, usneseními vlády nebo směrnicemi ústředních orgánů státní správy, zruší příslušný ústřední orgán státní správy."

13. Dosavadní § 12 se označuje jako § 13.

14. § 14 zní:

"§ 14

Vláda řídí a kontroluje činnost okresních úřadů, sjednocuje činnost ústředních orgánů státní správy republiky ve vztahu k okresním úřadům. "

15. § 15 zní:

"§ 15

Ministerstvo vnitra k zabezpečení úkolů vlády ve vztahu k okresním úřadům:

a) koordinuje vydávání směrnic ústředních orgánů státní správy, jež se týkají okresních a obecních úřadů,

b) kontroluje dodržování opatření vlády v činnosti okresních úřadů a poskytování odborné pomoci okresními úřady obecním úřadům,

c) organizuje ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy průzkumy na jednotlivých úsecích činnosti okresních úřadů, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá vládě návrhy na potřebná opatření,

d) plní podle zvláštního předpisu funkci ústředního orgánu státní správy v odměňování pracovníků okresních úřadů a zabezpečuje pracovně právní záležitosti přednostů ve věcech, které si vyhradí,

e) metodicky usměrňuje informační systém okresních úřadů,

f) organizuje porady přednostů okresních úřadů,

g) zabezpečuje na úseku státní správy odbornou přípravu pracovníků okresních a obecních úřadů."

16. V § 16 odst.2 zní:

"/2/ Na základě schválených dotací ze státního rozpočtu do rozpočtů okresních úřadů a obcí stanoví ministerstvo vnitra počet pracovníků, výši osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy pro každý okresní úřad a úhrn příspěvků na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy pro obce v každém okrese."

17. V § 17 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a písm. d) zní:

"d) kontrolují výkon státní správy okresními úřady na svěřeném úseku,"

18. V § 17 se doplňuje nový odstavec 2, který zní:

"Při výkonu státní správy jsou okresní úřady podřízeny příslušnému ústřednímu orgánu státní správy."

19. V § 17 se na konci připojuje nové písm. e), které zní: "e) spolupracují s ministerstvem vnitra při plnění jeho úkolů podle § 15."

20. V § 19 se v písm. b) vypouští věta za středníkem.

21. § 22 až 26 se vypouštějí.

22. § 33 odst. 1 zní:

"/1/ Obecné předpisy o správním řízení 3) se nevztahují na rozhodování podle ustanovení § 2 odst. 3, § 5 odst. 1 písm. f) a h) a odst. 2, § 6, § 12 a § 16 odst. 2 tohoto zákona."

23. V příloze I k zákonu se vypouštějí položky 10, 11 a 67.

24. V § 28 se vypouští bod 1.

Čl. II

/1/ Do vlastnictví měst Brna, Ostravy a Plzně přecházejí dnem účinnosti tohoto zákona věci z majetku České republiky, k nimž k tomuto dni příslušelo právo hospodaření okresním úřadům Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město. To neplatí, jde-li o věci k nimž měly ke dni svého zrušení právo hospodaření krajské národní výbory, a věci uvedené v §4 odst. 1 zákona České národní rady č. 172/1991 Sb.; k těmto věcem přísluší ode dne účinnosti tohoto zákona právo hospodaření okresním úřadům Brno-venkov, Opava a Plzeň - sever.

/2/ Práva a závazky, které měly ke dni tohoto zákona okresní úřady pro města Brno, Ostrava a Plzeň, přecházejí na magistráty těchto měst [zákon České národní rady č ...... 1992 Sb., o statutárních městech a městech se zvláštním postavením], pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů pracovníků těchto okresních úřadů přecházejí na magistráty měst.

Čl. III

Zákon České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích se mění a doplňuje takto:

1. v § 56 odst. 1 písm. c) zní:

"c) dojde-li k rozpuštění obecního zastupitelstva."

Dosavadní písm. c) a d) se označují jako d) a e).

2. Za § 56 se vládá nový § 56 a, který zní:

"§ 56 a

/1/ Vznikne-li nová obec [zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů], okresní úřad zabezpečí přípravu nových voleb do zastupitelstva obce. Nové volby musí být provedeny nejpozději do 90 dnů po vzniku nové obce.

/2/ Vznikne-li nový městský obvod, popř. nová městská část v hlavním městě Praze nebo ve městech Brno, Ostrava a Plzeň, stanoví počet členů zastupitelstva a přípravu nových voleb zabezpečí nejpozději do 90 dnů rada zastupitelstva hlavního města Prahy, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň rady těchto měst.

Čl. IV

Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,se mění takto:

1. V § 22 odst. 5 první věta zní:

"Zástupce pojištěnců jmenuje přednosta toho okresního úřadu, v jehož územním obvodu má Okresní pojišťovna sídlo."

2. V § 23 odst. 4 první věta zní:

"Zástupce pojištěnců jmenuje přednosta toho okresního úřadu, v jehož územním obvodu má pobočka sídlo."

Čl. V

Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) se mění takto:

1. V § 38 se vypouští odstavec 3.

2. V § 38 se dosavadní odstavce označují jako odstavce 3 - 11.

3. V § 29 se vypouští odstavec 4.

Čl. VI

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992. Ustanovení čl. I bod 7, § 8 odst. 2 nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti nový zákon o územním členění České republiky.

Důvodová zpráva

Zákonem České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (dále jen "zákon o okresních úřadech"), byly vytvořeny v okresech nové územní orgány státní správy, které v některých věcech působí jako prvoinstanční orgány, v ostatních pak jako orgány druhého stupně.

Dosavadní poznatky ukazují, že zákon o okresních úřadech - přes některé dílčí nedostatky - se osvědčil. Vytvořil základní právní předpoklady pro výstavbu a fungování okresních úřadů. Okresní úřady se staly významnými orgány státní správy se všeobecnou působností. Jejich postavení, vnitřní uspořádání a působnost jsou značně odlišné od dřívějších okresních národních výborů. Okresní úřady převzaly řadu působností, které dříve vykonávaly zrušené krajské národní výbory.

Cílem předkládané novelizace zákona o okresních úřadech je vytvořit legislativní předpoklady pro další zdokonalení činnosti okresních úřadů. Dosavadní soustava okresních úřadů se zachovává (nejméně na toto funkční období); to umožní stabilitu a kontinuitu státní správy a řádnou přípravu změn územně správního uspořádání České republiky. Uspořádání místních orgánů státní správy vychází i ze současných ekonomických možností státu a odpovídá potřebě racionálního výkonu státní správy. Navrhovaný zákon nevytváří zábrany pro pozdější přechod na územně větší okresy.

Zjednodušuje se výkon státní správy ve městech, která jsou samostatnými okresy, v návaznosti na připravovaný zákon o statutárních městech v České republice.

Dva stupně orgánů místní správy jsou plně dostačující k zabezpečení úkolů místní správy.

Nově se upravuje řízení okresních úřadů a postavení přednostů okresních úřadů. Novela obsahuje dále i některá ustanovení, která praxe dosud postrádala.

Dochází ke zrušení okresních shromáždění. Již dosavadní právní úprava předpokládala, že jde o institut přechodný. Okresní shromáždění mělo nahradit samosprávný okresní orgán po dobu, kdy okresní úřady budou řídit státní podniky.

Navrhovaný zákon je nedílnou součástí komplexu zákonů týkajících se orgánů místní správy; především jde o novelu zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon České národní rady o statutárních městech a o městech se zvláštním postavením.

Realizace tohoto zákona nebude spojena s požadavky na státní rozpočet. Vzhledem k nově založené působnosti okresních úřadů k předcházení a likvidaci škod v důsledku havárií v případě vzniku havarie většího rozsahu, bude třeba nezbytné výdaje uhradit ze státního rozpočtu České republiky. Naproti tomu dojde k úsporám v důsledku zrušení dosavadních okresních úřadů v městech - okresech Brno, Ostrava a Plzeň.

K čl. I

V prvé řadě dochází ke zjednodušení výkonu státní správy ve velkých městech, která jsou samostatnými okresy (dosud Brno, Ostrava, Plzeň). V souvislosti se současně připravovaným zákonem o statutárních městech a městech se zvláštním postavením v České republice dochází ke zrušení okresních úřadů ve městech - okresech; funkci okresních úřadů zde budou plnit magistráty měst

Výrazně se zvyšuje horní hranice pokuty, kterou může podnikateli a právnické osobě, jež není podnikatelem, uložit okresní úřad za porušení jím vydané obecně závazné vyhlášky. Má-li být tento postih účinný, je nutno jej přizpůsobit nový ekonomickým podmínkám.

Dochází k částečné úpravě působnosti okresních úřadů. Jednak se zpřesňuje jejich dosavadní působnost, jednak na základě získaných zkušeností se v některých směrech doplňuje. Především jde o oprávnění okresních úřadů stanovit podle zvláštního zákona obcím výši nákladů za výkon přenesené působnosti. Nově se zakládá působnost okresních úřadů ve věcech mobilizačních příprav, civilní obrany a při předcházení a odstraňování následků havarijních situací. V souvislosti se zrušením okresních úřadů v okresech Brno-město, Ostrava-město a Plzeň -město je nutno upravit působnost magistrátů těchto měst v rozhodování o přechodu věcí z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí.

Pokud jde o úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků havarií, je možno k tomu účelu použít prostředků fondů rezerv a rozvoje, které podle rozpočtových pravidel vytvářejí obce a okresní úřady. Pokud tyto prostředky nebudou stačit, okresní úřad požádá vládu České republiky o úhradu z rozpočtové rezervy ve státním rozpočtu České republiky.

Zásadní změny se navrhují v postavení přednostů okresních úřadů. Ke jmenování dosavadních přednostů docházelo na základě návrhů rozhodujících politických sil. Navrhovaná novela zvýrazňuje především charakter funkce přednosty jako státního úředníka, který by měl být odborníkem - profesionálem nezávislým na politických stranách. Jako optimální řešení se navrhuje jmenovat přednostu na základě výběrového řízení.

Nové postavení přednosty okresního úřadu jako nezávislého odborníka je zvýrazněno i stanovením funkcí a činností, jejichž vykonávání je neslučitelné s funkcí přednosty okresního úřadu.

V praxi se rovněž dosud postrádala právní úprava odvolávání přednostů okresních úřadů. Návrh zákona stanoví důvody, kdy přednosta okresního úřadu musí být odvolán.

Zpřesňuje se rovněž úprava odměňování přednostů a řešení jejich personálních otázek, dále úprava jejich zastupování, vnitřní organizace okresního úřadu, podepisování opatření a náprava nesprávných opatření okresních úřadů.

Ustanovení o finančním hospodaření okresních úřadů se uvádějí do souladu s rozpočtovými pravidly republiky.

Dále dochází k úpravě úlohy vlády ve vztahu k okresním úřadům. V zájmu operativnějšího styku mezi vládou a okresními úřady se ministerstvu vnitra vymezují jeho hlavní úkoly na tomto úseku. Současně se odstraňují některé nedostatky ve vztahu ústředních orgánů státní správy k okresním úřadům.

Další zásadní změnou je zrušení okresních shromáždění. Tato shromáždění byla zřízena na přechodnou dobu. Vzhledem k tomu, že hospodářství okresních úřadů má nejpozději do konce roku 1992 zaniknout a okresní úřady se stanou především orgány státní správy, značně se tím snížil okruh činnosti okresních shromáždění. Odpadne i schvalování rozpisu dotací na obce vzhledem k tomu, že náhradu nákladu spojených s výkonem státní správy bude řešit zvláštní zákon a rozdělování dotací na obce v oblasti samosprávy bude určovat zemský sněm.

Do návrhu se dále promítá změna provedená zákonem ČNR č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

K vypuštění tří položek z přílohy I dosavadního zákona č. 425/1990 Sb., dochází z toho důvodu, že tyto položky jsou nedopatřením v přílohách uvedeny duplicitně. Jde tedy pouze o odstranění technické závady.

K čl. II

V souvislosti se zrušením okresních úřadů v městech Brno, Ostrava a Plzeň se řeší přechod práv a závazků zrušených okresních úřadů. Současně bylo třeba vymezit, které věci z majetku České republiky, k nimž dosud přísluší právo hospodaření těmto okresním úřadům, přejdou do vlastnictví obcí.

K čl. III

Zákon České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, sice upravuje konání nových voleb zastupitelstva, dojde-li ke vzniku nové obce, avšak neřeší, kdo v nové obci zabezpečí přípravu nových voleb. Nepočítá ani s možností rozpuštění zastupitelstva v obci. Tento nedostatek se odstraňuje tím, že přípravu voleb v těchto obcích zajistí okresní úřad, v hl.m.Praze Kancelář hlavního města Prahy a ve statutárních městech příslušný magistrát.

Výkon státní správy v obci až do ustavení orgánů obce zabezpečí okresní úřad v souladu s § 23 zákona o obcích.

K čl. IV

V souvislosti se zrušením institutu okresního shromáždění v článku V bod 20 je třeba upravit zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojištovně České republiky, pokud jde o jmenování zástupců pojištěnců.

K čl. V

V návaznosti na zrušení okresního shromáždění je třeba odpovídajícím způsobem upravit rozpočtová pravidla republiky, která dosud svěřují schvalování a kontrolu rozpočtu včetně schválení závěrečného účtu okresnímu shromáždění.

K čl. VI

Vzhledem k tomu, že jde o poměrně rozsáhlou novelizaci, navrhuje se vyhlásit úplné znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.

V Praze dne 11. března 1992

předseda vlády České republiky

JUDr. Petr Pithart v.r.

ministr vnitra České republiky

JUDr. Tomáš Sokol v.r.

Zpracoval:JUDr. Pavel Zářecký, CSc.
náměstek ministra vnitra České republiky

Informace o připomínkovém řízení

k návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

Návrh zákona byl zaslán k připomínkám 86 orgánům a organizacím, z toho všem ústředním orgánům státní správy České republiky, 22 okresním úřadům, primátorům 14 měst, 22 městským úřadům a 4 obecním úřadům. Současně jim byly zaslány i další související návrhy zákonů - návrh novely zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích, zákona ČNR o zemské samosprávě a zákona ČNR o statutárních městech a městech se zvláštním postavením.

Připomínky závažnější povahy lze shrnout do těchto oblastí:

1. Působnost ministerstva vnitra ČR ve vztahu k okresním úřadům by měl vykonávat Úřad vlády České republiky.

2. Ponechat v zákoně úpravu okresních shromáždění a navíc rozšířit jeho působnost; toto doporučení uplatnili primátoři statutárních měst.

3. Rozšířit podmínky pro způsobilost přednosty okresního úřadu vykonávat funkci, zejména v tom směru, že by neměl být členem žádné politické strany nebo hnutí; tuto připomínku uplatňovaly některé obce.

4. Podstatně zvýšit sankce za porušení obecně závazné vyhlášky okresního úřadu až na 5 mil. Kčs; požadovaly některé okresní úřady.

5. V zákoně přímo stanovit povinné zřizování některých referátů a současně stanovit, že přednosta okresního úřadu zřizuje havarijní komisi. Tento požadavek měly některé okresní úřady a ministerstvo životního prostředí ČR.

6. Stanovit, že okresní úřad je podřízen tomu ústřednímu orgánu státní správy, do jehož působnosti náleží příslušný úsek státní správy; požadavek ministerstva životního prostředí ČR a ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR.

7. V zákoně stanovit, že po vzniku nové obce mohou být volby do zastupitelstva obce provedeny až do 120 dnů; požadavek Magistrátního úřadu hl. m. Prahy.

Kromě toho byly uplatněny některé dílčí připomínky legislativně technického charakteru, jimž bylo vesměs vyhověno a návrh zákona byl podle nich upraven.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP