Česká národní rada 1992

VI.volební období

662

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne                 1992

o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Úvodní ustanovení

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky"), vybírané a vyměřované orgány státní správy České republiky, obcemi při výkonu přenesené působnosti [§ 21 zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích.] a státními archivy (dále jen "správními orgány").

§ 2

Předmět poplatků

Předmětem poplatků jsou úkony spojené s činností správních orgánů a písemně učiněná podání, jejichž vyřízení si vyžaduje rozhodnutí ve správním nebo daňovém řízení (dále jen "úkon"), které jsou vymezeny v sazebníku správních poplatků (dále jen "sazebník"). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.

§ 3

Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala podnět k úkonu správnímu orgánu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

(2) Vznikne-li více poplatníkům za týž úkon povinnost zaplatit poplatek, zaplatí jej společně a nerozdílně.

§ 4

Sazby poplatků

Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen "procentní poplatek"). Jednotlivé sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.

§ 5

Základ procentního poplatku

(1) Základem procentního poplatku je cena předmětu úkonu podle cenových předpisů [Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.]. Nelze - li cenu takto zjistit, je základem procentního poplatku cena obvyklá v místě a čase provedení úkonu.

(2) Jde-li o procentní poplatek, je poplatník povinen uvést cenu předmětu úkonu.Neučiní-li tak nebo uvede-li cenu zřejmě nízkou, zjistí cenu předmětu úkonu správní orgán na náklady poplatníka.

(3) Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky Kčs nahoru. Procentní poplatek se zaokrouhluje na celé Kčs nahoru.

§ 6

Splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

(1) Poplatky stanovené pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné okamžitě při podání směřujícím k provedení úkonu, pokud v jednotlivých položkách sazebníku není stanoveno, že se poplatek platí až po provedení úkonu.

(2) Procentní poplatky, poplatky na úkony provedené z podnětu správního orgánu a poplatky, které jsou podle sazebníku splatné až po provedení úkonu, se vyměřují a jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.

(3) Nebyl-li poplatek zaplacen v době uvedené v odstavci 1, vyzve správní orgán poplatníka, aby poplatek zaplatil do 15 dnů ode dne doručení výzvy a upozorní jej, že nebude-li poplatek zaplacen ani v této lhůtě, úkon se neprovede. Lhůty stanovené zvláštními předpisy pro vydání rozhodnutí po tuto dobu neběží.

(4) Byl-li poplatek zaplacen ve lhůtě stanovené ve výzvě, považuje se za zaplacený včas.

(5) Správní orgán úkon neprovede nebo již zahájené řízení zastaví, pokud poplatek nebyl zaplacen ani na základě výzvy, s výjimkou případů, kdy je podle sazebníku poplatek splatný až po provedení úkonu.

§ 7

Způsob placení poplatku

Poplatky vyměřované a vybírané správními orgány, s výjimkou okresních úřadů a obcí, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 1000,- -Kčs.

§ 8

Vrácení poplatku

(1) Správní orgán, který poplatek vybral, jej vrátí:

a) v plné výší, nedošlo -li vůbec k provedení úkonu bez viny poplatníka anebo poplatek byl zaplacen, aniž byl k tomu poplatník povinen anebo, byl-li poplatek na žádost prominut;

b) v částce, o kterou poplatník zaplatil na poplatek více, než byl povinen nebo o kterou byl poplatek na žádost snížen.

(2) Správní orgán, který poplatek vybral, může na žádost poplatníka vrátit nejvýše 65% z částky zaplacené na poplatek, nedošlo-li vinou poplatníka k provedení úkonu.

(3) Má-li být vrácen poplatek nebo část poplatku zaplaceného kolkovými známkami, zašle správní orgán, který úkon provedl, opis pravomocného rozhodnutí o jeho vrácení Finančnímu úřadu pro Prahu 1, který příslušnou částku vrátí.V ostatních případech se poplatek vrátí z účtu příslušného orgánu, na jehož účet byl zaplacen.

(4) Poplatek podle odstavce 2 se nevrátí, nepřevyšuje-li 50,- Kčs.

§ 9

Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků jsou osvobozeni:

a) státní orgány České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, rozpočtové organizace a státní fondy,

b) obce,

c) nadace,

d) diplomatičtí zástupci pověření v České a Slovenské Federativní Republice, konzulové z povolání a další osoby, které podle mezinárodního práva požívají výsady a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České a Slovenské Federativní Republiky a je zaručena vzájemnost [Vyhláška ministerstva zahraničních věcí č.157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.

Vyhláška ministerstva zahraničních věcí č.32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.]

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony související s prováděním obecně závazných právních předpisů ve věcech nemocenského, zdravotního a sociálního pojištění. (3) Od poplatků jsou dále osvobozeny úkony, o nichž to stanoví mezinárodní smlouv a ujednání, kterými je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, nebo zvláštní předpisy [Zákon č.403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č.458/1990 Sb.

Zákon č.87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

Zákon č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č.93/1992 Sb. Zákon č.42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.].

§ 10

Řízení

Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zvláštního předpisu [Vyhláška ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.], pokud není tímto zákonem stanoveno jinak.

Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení

§ 11.

Poplatky za úkony, kde řízení bylo zahájeno z podnětu poplatníka před účinností tohoto zákona se vybírají podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými po nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 12

(1) Ministerstvo financí České republiky může obecně závazným právním předpisem přiznat úplné nebo částečné osvobození od poplatků skupinám osob nebo stanovit věcné osvobození pro určité úkony.

(2) Okresní úřad může za podmínek stanovených zvláštním předpisem [§ 21 vyhlášky č. 16/1962 Sb.] poskytnout jednotlivým poplatníkům na jejich žádost úlevu na poplatku, jde-li o poplatek za úkon prováděný okresním úřadem nebo obcí, s výjimkou poplatku podle položky 23 písm. b) sazebníku.

Obdobně postupují Magistrátní úřad hlavního města Prahy, jde-li o úkon prováděný Magistrátním úřadem hlavního města Prahy, obvodním nebo místním úřadem v městských částech a finanční ředitelství, jde-li o úkony prováděné správními orgány republiky.

§ 13

Zrušují se:

1. S působností pro Českou republiku zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb..

2. S působností pro Českou republiku vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb.,.

3. Opatření ministerstva financí České republiky ze dne 10. května 1991 o pověření Magistrátního úřadu hlavního města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků (částka 47 Sbírky zákonů 1991).

§ 14

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

V Praze dne 18. března 1992
Předseda vlády České republiky JUDr. Petr Pithart v. r.
Ministr financí České republiky ing. Karel Špaček v. r.

Zpracoval: ing.Michal Morawski ředitel odboru státních příjmů ministerstva financí České republiky
Příloha k zákonu č.        /1992 Sb.

Sazebník správních poplatků

Obecná poznámka:

Od poplatků podle položek 1, 6 a), 7, 17, 18 a), c), d), 21 b), 22, 27 a), b), 28, 29 b), c), e) a 30 b), c) jsou osvobozeni občané těžce zdravotně postižení, držitelé průkazů ZTP nebo ZTP-P, týká-li se úkon pouze těchto občanů.

Položka 1

Podání žádosti nebo jiného podnětu:

a) u ústředních orgánů státní správy, vyžaduje-li vyřízení rozhodnutí správního orgánu ve správním nebo daňovém řízení a nejde-li o úkon uvedený v ostatních položkách sazebníku.............Kčs 200,-

b) u okresních úřadů, obecních úřadů a jiných než ústředních orgánů státní správy, vyžaduje-li vyřízení rozhodnutí správního orgánu ve správním řízení nebo daňovém řízení a nejde -li o úkon uvedený v ostatních položkách sazebníku.............Kčs 100,-

c) o nahlédnutí do matrik..............Kčs 20,- za každý svazek matriky

d) o nahlédnutí do živnostenského rejstříku.................Kčs 50,-

Poznámky:

1. Podle této položky se zpoplatňují z opravných prostředků pouze mimořádné opravné prostředky. Poplatek se platí podle té sazby, která odpovídá správnímu orgánu, který o mimořádném opravném prostředku rozhoduje. Poplatku nepodléhají podání, ke kterým je účastník řízení povinen na základě obecně závazných právních předpisů.

2. Poplatek podle této položky se vybere za každou žádost podanou u orgánu státní správy.

3. Poplatku nepodléhá podání ve smyslu zákona č.85/1990 Sb., o petičním právu a stížnost podle vyhlášky č.150/1958 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.

4. Poplatek podle písmene c) se vybere jen v případě, že se nahlédnutí povolí.

5. Rozhodnutím pro účely položky 1 se rozumí správní úkon, kterým příslušný orgán rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických a právnických osob, a to při výkonu státní správy;rozhodnutím nejsou úkony související s nadřízeností a podřízeností a s hospodářským řízením.

Položka 2

Ověření:

a) podpisu na listině nebo na jejím stejnopise za každý podpis............. Kčs 20,

b) otisku úředních razítek nebo úředních podpisů.............Kčs 60,

c) podpisu na výpisech o vykonaných zkouškách na vysokých školách..............Kčs 50,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listinách potřebných pro provedení zákona č.255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

Položka 3

Ověření opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních knih, úředních záznamů, rejstříků listin a spisů nebo ze soukromých spisů v úřední úschově za každou započatou stránku

a) v českém nebo slovenském jazyce................Kčs 20,

b) v cizím jazyce................Kčs 50,

Osvobození:

Osvobození uvedené k položce 2 platí zde obdobně.

Poznámka:

1. Za ověření cizojazyčné listiny pro osoby s místem trvalého pobytu na území České a Slovenské Federativní Republiky se vybere poplatek ve výši stanovené pro český nebo slovenský jazyk.

2. Za cizojazyčnou listinu se považuje listina, v níž je alespoň část textu v cizím jazyce.

Položka 4

Vydání druhého a dalšího stejnopisu vyřízení listu rodného, oddacího nebo úmrtního nebo opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních knih, úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisů za každou i jen započatou stránku listu..........Kčs 30,-

Poznámka:

V případě výpisu z matrik vedených v jiném než českém jazyce se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

Položka 5

Vydání potvrzení, výpisů a opisů z fondu státních archivů, jde-li o

- duplikáty školních vysvědčení, dokladů o školní docházce, ukončeném vzdělání, vyučení, zaměstnání.............Kčs 50,-

- výpisy z matrik, živnostenských rejstříků................Kčs 50,-

- výpisy z protokolů, usnesení a rozhodnutí orgánů státní správy.............. Kčs 50,-

- za každou i jen započatou stránku -výpisy a potvrzení o domovské příslušnosti nebo národnosti anebo státním občanství...............Kčs 100,-

Položka 6

a) Vydání osvědčení nebo ověření o způsobilosti k provozování odborné činnosti.............Kčs 200,-

b) Vydání osvědčení o tuzemském právu.............Kčs 50, za každou jen započatou hodinu nejvýše však Kčs 3000,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere po provedení úkonu.

Položka 7

a) Vydání osvědčení o zápisu samostatně hospodařícího rolníka do evidence................Kčs 150,

b) Vydání živnostenského listu..................Kčs 1000,-

c) Vydání koncesní listiny...................Kčs 2000,-

Zmocnění:

Správní orgán vybere poplatek podle této položky ve výši 50%, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci obecního úřadu nebo o změnu živnostenského listu nebo koncesní listiny, popř. o zrušení živnostenského oprávnění či ukončení zemědělské výroby, jestliže o to podnikatel nebo samostatně hospodařící rolník požádá. Jde-li o změnu příjmení nebo bydliště podnikatele, příjmení nebo bydliště jeho odpovědného zástupce a též o změnu příjmení nebo bydliště samostatně hospodařícího rolníka, vybere se poplatek ve výši 20,-Kčs.

Poznámka:

Poplatek podle písmene a) této položky se vybere až po provedení úkonu, poplatek podle písmene b) a c) této položky se vybere již při podání.

Položka 8

Vydání osvědčení o státním občanství České republiky a tím i České a Slovenské Federativní Republiky nebo vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem................Kčs 100,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno vydání osvědčení o státním občanství České republiky a tím i České a Slovenské Federativní Republiky, které je vydáno podle zákona č. 88/1990 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství.

Položka 9

Propuštění ze státního svazku České republiky a tím i České a Slovenské Federativní Republiky..............Kčs 2 000,-

Poznámka: Poplatek za propuštění dětí ve věku do 15 let ze státního svazku České republiky a tím i České a Slovenské Federativní Republiky se vybere ve výši 500,-Kčs. Listina o propuštění ze státního svazku České republiky a tím i České a Slovenské Federativní Republiky se předá (doručí) až po zaplacení poplatku. Poplatek se vybere za každou osobu uvedenou na listině.

Položka 10

Udělení státního občanství České republiky a tím i České a Slovenské Federativní Republiky..............Kčs 2 000,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno udělení státního občanství České republiky a tím i České a Slovenské republiky podle zákona č. 88/1990 Sb.

Zmocnění:

Ministerstvo vnitra České republiky může v odůvodněných případech k zamezení tvrdosti poplatek snížit nebo prominout.

Poznámka:

Poplatek se vybere za jednu udělovací listinu a je splatný před předáním udělovací listiny.

Položka 11

Vydání průkazu (osvědčení) nebo vydání průkazu náhradou za průkaz (osvědčení) ztracený, zničený, poškozený, odcizený nebo neupotřebitelný................Kčs 50,-

Poznámka:

(1) Jde-li o vydání průkazu (osvědčení) opakovaně v průběhu dvou let po sobě následujících, vybere se poplatek ve výši trojnásobku sazby, toto neplatí u průkazu (osvědčení) vydaného za neupotřebitelný.

(2) Jde -li o doklad prokazatelně odcizený nebo neupotřebitelný z důvodu změny jména, příjmení, bydliště, změny podoby osoby nebo skončení platnosti průkazu, vybere se poplatek ve výši jedné pětiny sazby.

(3) Jde - li o rozšíření oprávnění řidičského průkazu, vybere se poplatek ve výši 20,-Kčs.

Položka 12

Vydání loveckého lístku nebo prodloužení jeho platnosti:

a) pro československé státní občany

-ročního.....................Kčs 50,-

-tříletého....................Kčs 120,

b) pro cizince

-ročního.....................Kčs 5 000,-

-na jeden měsíc.........Kčs 1 500,-

Poznámka:

Od cizinců, kteří mají na území České a Slovenské Federativní Republiky povolen trvalý pobyt, se vybere poplatek podle písmene a) této položky

Osvobození:

1) Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni žáci a studenti středních a vysokých škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníci a myslivci z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, myslivečtí hospodáři a osoby ustanovené jako myslivecká stráž, po předložení potvrzení školy nebo potvrzení o výkonu funkce anebo povolání, členové lesní stráže, pokud tuto funkci vykonávají v souvislosti s plněním pracovních povinností, a členové lesní stráže-důchodci, pokud tuto funkci v posledních pěti letech vykonávali jako pracovní povinnost.

2) Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České a Slovenské Federativní Republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky nebo Slovenské republiky, Federálního shromáždění, České národní rady a Slovenské národní rady.

Položka 13

Vydání rybářského lístku nebo prodloužení jeho platnosti:

a) pro československé státní občany

-ročního................Kčs 30,-

-tříletého...............Kčs 50,-

-pro mládež do 15 let...........Kčs 10,

b) pro cizince

-ročního................Kčs 3 000,-

-na dobu kratší jednoho roku........Kčs 500,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni žáci a studenti středních a vysokých škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborní pracovníci na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství ve své pracovní náplni, rybářští hospodáři a jejich zástupci a osoby ustanovené jako rybářská stráž po předložení potvrzení školy nebo potvrzení o výkonu funkce anebo povolání.

Poznámka:

Poznámka uvedená v položce 12 platí zde obdobně.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP