Česká národní rada 1992

VI. volební období

660

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne                    1992

o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Úvodní ustanovení

Tento zákon upravuje:

a) daň dědickou,

b) daň darovací,

c) daň z převodu nemovitostí.

ČÁST PRVNÍ

Oddíl první

Daň dědická

§ 2

Poplatník

(1) Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů podle pravomocného usnesení soudu, jímž bylo řízení o dědictví skončeno.

(2) Nabude-li dědictví nezletilý potomek osoby, která dědictví odmítla, je poplatníkem tento nezletilý potomek.

§ 3

Předmět daně

(1) Předmětem daně dědické je nabytí movitých a nemovitých věcí, bytů, nebytových prostor, cenných papírů, peněžních prostředků v československé a cizí měně, pohledávek, majetkových práv a jiných majetkových hodnot děděním.

(2) Z nemovitého majetku, který je v tuzemsku, se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele, z nemovitého majetku, který je v cizině, se daň nevybírá.

(3) Byl-li zůstavitel v době své smrti československým státním občanem, vybírá se daň z veškerého jeho movitého majetku, včetně movitého majetku, který je v cizině. Nebyl-li zůstavitel v době své smrti československým státním občanem, vybírá se daň z jeho movitého majetku, pokud je v tuzemsku.

(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

§ 4

Základ daně

(1) Základem daně dědické je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem po odečtení prokázaných dluhů zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí. Ze základu daně se odečtou též přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, cena jiných povinností uložených v řízení o dědictví, jakož i dědická dávka prokazatelně zaplacená jinému státu z majetku v cizině, byl-li tento majetek též předmětem daně.

(2) Cenou podle odstavce 1 je cena majetku obvyklá v místě a v době smrti zůstavitele. Je-li nabytým majetkem nemovitost, je její cenou cena zjištěná podle zvláštního předpisu [Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků.] platného v době úmrtí. U pohledávek, cenných papírů a hotovostí v cizích měnách se přepočet na Kčs provede podle kursu platného pro nákup valut nebo deviz v den úmrtí zůstavitele.

Oddíl druhý

Daň darovací

§ 5

Poplatník

Poplatníkem daně darovací je nabyvatel; při darování do ciziny je poplatníkem vždy dárce. Nejde-li o darování z ciziny nebo do ciziny, je dárce ručitelem.

§ 6

Předmět daně

(1) Předmětem daně darovací je nabytí movitých a nemovitých věcí, bytů, nebytových prostor, cenných papírů, peněžních prostředků v československé a cizí měně, pohledávek, majetkových práv a jiných majetkových hodnot nebo jiného majetkového prospěchu na základě právního úkonu, a to jinak než úmrtím občana, pokud k němu dochází zcela nebo zčásti bezúplatně. Důchod podle smlouvy [§ 842 občanského zákoníku.] není předmětem daně darovací.

(2) Daň se vybírá i z nabytí movitých věcí darovaných z ciziny nabyvateli do tuzemska nebo z tuzemska nabyvateli v cizině anebo z nabytí movitých věcí dovezených nabyvatelem z ciziny do tuzemska, které byly pořízeny z prostředků darovaných v cizině, pokud zákon dále nestanoví jinak. Není-li nabyvatel československým státním občanem, vybírá se daň z nabytí movitého majetku, který je v tuzemsku.

(3) Plnění na základě zákonné povinnosti není předmětem daně.

(4) Nabývá-li spoluvlastník při reálném rozdělení společné věci mezi spoluvlastníky bezúplatně více, než činila hodnota jeho podílu, považuje se nabytí nad tuto hodnotu za darování.

(5) Ustanovení § 3 odst. 2 platí obdobně.

§ 7

Základ daně

(1) Základem daně darovací je cena majetku obvyklá v místě a době nabytí po odečtení prokázaných dluhů, ceny jiných povinností a případné úplaty.

(2) Je-li nabytým majetkem nemovitost, je touto cenou cena zjištěná podle zvláštního předpisu. [Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků.]

(3) Cena movitého majetku nabytého darováním od téže osoby týmž nabyvatelem v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roků se sčítá.

(4) U movitých věcí darovaných nebo dovezených z ciziny se od ceny věci odečítá clo a dan, placené při dovozu.

Oddíl třetí

Daň z převodu nemovitostí

§ 8

Poplatník

(1) Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je převodce (prodávající); nabyvatel (kupující) je ručitelem. Jde-li o nabytí nemovitosti úplatným převodem při výkonu rozhodnutí, konkursu, vydržením nebo je-li zřízeno věcné břemeno či poskytnuto jiné plnění, poplatníkem je nabyvatel.

(2) Jde-li o výměnu nemovitostí, jsou povinni daň platit převodce i nabyvatel, a to společně a nerozdílně.

(3) Jedná-li se o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti z bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, považuje se každý z manželů za samostatného poplatníka a jejich podíly za stejné, pokud nejsou podíly dohodnuty nebo stanoveny jinak. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí daň podle velikosti svého podílu.

§ 9

Předmět daně

(1) Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti, včetně zrušení podílového spoluvlastnictví, nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí, konkursu nebo vydržením.

(2) Předmětem daně je rovněž hodnota odpovídající bezplatně zřízenému věcnému břemenu nebo jinému plnění za úplatu při bezúplatném nabytí nemovitosti.

(3) Vyměňují-li se nemovitosti, považují se jejich vzájemné převody za jeden převod. Daň se vybere z převodu té nemovitosti, z jejíhož převodu je daň vyšší.

(4) Ustanovení § 3 odst. 2 platí obdobně.

§ 10

Základ daně

Základem daně z převodu nemovitostí je cena sjednaná dohodou [§ 589 občanského zákoníku.], nejméně ve výši ceny zjištěné podle zvláštního předpisu [Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků.] Při nabytí nemovitosti vydržením je základem této daně cena zjištěná podle zvláštního předpisu [Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků.]

ČÁST DRUHÁ

Společná ustanovení

§ 11

Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí

(1) Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin na základě vzájemného příbuzenského vztahu nebo jiného vzájemného poměru nabyvatele nebo dědice k převodci či zůstaviteli nebo převodce k nabyvateli. Příbuzenským vztahům vzniklým zrozením jsou na roven postaveny vztahy založené osvojením.

(2) Do I. skupiny patří: příbuzní v řadě přímé a manželé.

(3) Do II. skupiny patří: sourozenci, příbuzní manžela v řadě přímé, osoby, které s převodcem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti a které pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na převodce, dárce nebo zůstavitele, manželé dětí (zeťové a snachy), manželé rodičů, synovci, neteře, strýcové a tety.

(4) Do III. skupiny patří: ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

§ 12

Sazba daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí u osob zařazených do I. skupiny

Daň činí při základu daně

přes Kčsdo Kčs
1 000 0001,0%
1 000 0002 000 00010 000 Kčs a 1,3% ze základu přesahujícího 1 000 000 Kčs
2 000 0005 000 00023 000 Kčs a 1,5% ze základu přesahujícího 2 000 000 Kčs
5 000 0007 000 00068 000 Kčs a 1,7% ze základu přesahujícího 5 000 000 Kčs
7 000 00010 000 000102 000 Kčs a 2,0% ze základu přesahujícího 7 000 000 Kčs
10 000 00020 000 000162 000 Kčs a 2,5% ze základu přesahujícího 10 000 000 Kčs
20 000 00030 000 000412 000 Kčs a 3,0% ze základu přesahujícího 20 000 000 Kčs
30 000 00040 000 000712 000 Kčs a 4,0% ze základu přesahujícího 30 000 000 Kčs
40 000 000a více 1 112 000 a 5,0% ze základu přesahujícího 40 000 000 Kčs

§ 13

Sazba daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí u osob zařazených do II. skupiny

Daň činí při základu daně

přes Kčs do Kčs
1 000 0003,0%
1 000 0002 000 00030 000 Kčs a 3,5% ze základu přesahujícího 1 000 000 Kčs
2 000 0005 000 00065 000 Kčs a 4,0% ze základu přesahujícího 2 000 000 Kčs
5 000 0007 000 000185 000 Kčs a 5,0% ze základu přesahujícího 5 000 000 Kčs
7 000 00010 000 000285 000 Kčs a 6,0% ze základu přesahujícího 7 000 000 Kčs
10 000 00020 000 000465 000 Kčs a 7,0% ze základu přesahujícího 10 000 000 Kčs
20 000 00030 000 0001 165 000 Kčs a 8,0% ze základu přesahujícího 20 000 000 Kčs
30 000 00040 000 0001 965 000 Kčs a 9,0% ze základu přesahujícího 30 000 000 Kčs
40 000 000a více 2 865 000 a 10,0% ze základu přesahujícího 40 000 000 Kčs

§ 14

Sazba daně dědické a darovací u osob zařazených do III. skupiny

Daň činí při základu daně

přes Kčsdo Kčs
1 000 0007,0%
1 000 0002 000 00070 000 Kčs a 9,0% ze základu přesahujícího 1 000 000 Kčs
2 000 0005 000 000160 000 Kčs a 12,0% ze základu presahujícího 2 000 000 Kčs
5 000 0007 000 000520 000 Kčs a 15,0% ze základu přesahujícího 5 000 000 Kčs
7 000 00010 000 000820 000 Kčs a 18,0% ze základu přesahujícího 7 000 000 Kčs
10 000 00020 000 0001 360 000 Kčs a 22,0% ze základu přesahujícího 10 000 000 Kčs
20 000 00030 000 0003 560 000 Kčs a 28,0% ze základu přesahujícího 20 000 000 Kčs
30 000 00040 000 0006 360 000 Kčs a 35,0% ze základu přesahujícího 30 000 000 Kčs
40 000 000a více 9 860 000 a 40,0% ze základu přesahujícího 40 000 000 Kčs


§ 15

Sazba daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do III. skupiny

Daň činí při základu daně

přes Kčsdo Kčs
1 000 0004,0%
1 000 0002 000 00040 000 Kčs a 5,0% ze základu přesahujícího 1 000 000 Kčs
2 000 0005 000 00090 000 Kčs a 6,0% ze základu přesahujícího 2 000 000 Kčs
5 000 0007 000 000270 000 Kčs a 7,0% ze základu přesahujícího 5 000 000 Kčs
7 000 00010 000 000410 000 Kčs a 8,0% ze základu přesahujícího 7 000 000 Kčs
10 000 00020 000 000650 000 Kčs a 10,0% ze základu přesahujícího 10 000 000 Kčs
20 000 00030 000 0001 650 000 Kčs a 13,0% ze základu přesahujícího 20 000 000 Kčs
30 000 00040 000 0002 950 000 Kčs a 16,0% ze základu přesahujícího 30 000 000 Kčs
40 000 000a více 4 550 000 a 20,0% ze základu přesahujícího 40 000 000 Kčs


§ 16

Věcná břemena, opětující se plnění

(1) Je-li předmětem daně opětující se plnění nebo jiné věcné břemeno, je základem daně součet cen všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, považuje se za jeho cenu pětinásobek ceny ročního plnění.

(2) Nelze-li cenu předmětu opětujícího se plnění nebo jiného věcného břemena určit, je základem daně cena 10 000,- Kčs.

§ 17

Minimální výše a zaokrouhlování daní

(1) Minimální výše daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí činí vždy 100,- Kčs, a to bez ohledu na rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně.

(2) Při vyměřování daně se zaokrouhluje základ daně na celých 100 Kčs nahoru a vyměřená daň na celé Kčs nahoru.

§ 18

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí je splatná do 30 dnů ode dne, ve kterém bylo poplatníkovi doručeno rozhodnutí o vyměření daně.

Osvobození od daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí

§ 19

(1) Od daně dědické a darovací jsou za podmínek dále uvedených osvobozeny:

a) movité věci osobní potřeby u fyzických osob, které prokazatelně neslouží nabyvateli k podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti, pokud cena tohoto majetku nepřevyšuje u osob I. skupiny 300 000,- Kčs, u osob II. skupiny 60 000,- Kčs, u osob III. skupiny 20 000,- Kčs u každého jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té části ceny movitých věcí nebo podílu na těchto věcech nabývaných každým nabyvatelem, která převyšuje uvedené částky,

b) vklady na účtech u bank a poboček zahraničních bank působících na území České a Slovenské Federativní Republiky, s výjimkou vkladů na běžných účtech, hotovost v československé nebo zahraniční měně a cenné papíry v tuzemsku, pokud úhrnná částka všech těchto hodnot uvedených pod písmenem b) nepřevyšuje u osob I. skupiny 300 000,- Kčs, u osob II. skupiny 60 000,- Kčs a u osob III. skupiny 20 000,- Kčs u každého jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té části tohoto movitého majetku nebo jeho podílu nabývaného každým nabyvatelem, která převyšuje uvedené částky.

(2) U jednoho poplatníka se podmínky pro osvobození uvedené v písm. a) a v písm. b) posuzují samostatně.

(3) Od daně dědické a darovací jsou dále osvobozena nabytí movitého majetku, pokud zůstavitel nebo dárce byl zástupcem cizího státu pověřeným v České a Slovenské Federativní Republice, příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společné domácnosti, jakož i jinou osobou, jíž příslušely diplomatické výsady a imunity, a která nebyla československým státním občanem, je-li zaručena vzájemnost.

(4) Osvobození od daně dědické uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) se poskytne jen za předpokladu, že poplatník tyto věci a hodnoty řádně uvede v daňovém přiznání.

§ 20

(1) Od daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí jsou osvobozeny Česká a Slovenská Federativní Republika, Česká republika a Slovenská republika, rozpočtové organizace, příspěvkové organizace, okresní úřady a státní fondy, jakož i převody nebo přechody nemovitostí na tyto subjekty.

(2) Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny převody i přechody vlastnictví k nemovitostem při likvidaci státních podniků [§ 761 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. § 47b zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.] a převody a přechody nemovitostí v souvislosti s rozdělováním a slučováním obcí nebo se změnami jejich území podle zvláštního předpisu. [Zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů.]

(3) Od daně dědické a darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku právnickými osobami určená na rozvoj nadací, církví, náboženských společností, kultury, školství, vědy, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy a sportu, jakož i bezúplatná nabytí majetku obcemi a státními archivy.

(4) Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí se nevybírá z převodů, které souvisejí s vydáním věci podle zvláštních předpisů. [Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.]

(5) Od daně dědické je osvobozen nárok zůstavitele na odškodnění podle zvláštních zákonů [Např. zákon č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem, zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů.], jestliže zůstavitel podal žádost o předběžné projednání podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů nebo obdobnou žádost podle ostatních zvláštních předpisů, jestliže do smrti zůstavitele nárok nebyl ústředním orgánem uspokojen. Toto osvobození se vztahuje též na případy, kdy zůstavitel nárok včas uplatnil u soudu, do smrti zůstavitele vsak nebylo soudem o něm pravomocně rozhodnuto.

(6) Od daně z převodu nemovitostí a od daně darovací jsou osvobozeny převody majetku z Federálního fondu národního majetku, Fondu národního majetku České republiky a Pozemkového fondu České republiky na nabyvatele, pokud souvisejí s realizací privatizačních projektů. [Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.. Zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.]

(7) Od daně z převodu nemovitostí a od daně darovací jsou osvobozeny vklady společníků do obchodních společností podle zvláštního zákona. [Část druhá zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.]

Daňové přiznání

§ 21

(1) Poplatník je povinen do 30 dnů ode dne pravomocně skončeného řízení o dědictví, ode dne vkladu do katastru nemovitostí, uzavření darovací smlouvy ohledně movité věci nebo přijetí daru movité věci podat u místně příslušného správce daně přiznání k dani dědické, dani darovací nebo dani z převodu nemovitostí. Jde-li o movité věci, které byly dovezeny z ciziny a byly pořízeny z prostředků darovaných v cizině, poplatník je povinen podat přiznání do 30 dnů ode dne návratu z ciziny. Součástí daňového přiznání je též ověřeny opis smlouvy, jde-li o úplatný nebo bezúplatný převod nemovitosti.

(2) Při znání k dani darovací nepodléhají dary, které jsou od této daně osvobozeny.

(3) Soud, u něhož se vede řízení o dědictví, zašle opis rozhodnutí o nabytí dědictví do 30 dnů po pravomocně skončeném řízení místně příslušnému správci daně podle bydliště, popřípadě sídla poplatníka daně. Obdobně postupují i jiné příslušné orgány, jde-li o vklady pro účely evidence nemovitostí nebo o dary movitých věcí z ciziny.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP