ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VI. volební období

659

Vládní návrh

ZÁKON

České národní rady

ze dne................

o dani z nemovitostí

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Úvodní ustanovení

Tento zákon upravuje daň z nemovitostí [§ 119 občanského zákoníku.], kterou tvoří:

a) daň z pozemků,

b) daň ze staveb.

ČÁST PRVNÍ

DAŇ Z POZEMKŮ

§ 2

Předmět daně

(1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v evidenci nemovitostí [Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.].

(2) Předmětem daně z pozemků nejsou

a) části zastavěných ploch a nádvoří [Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.], které jsou zastavěny stavbami podléhajícími dani ze staveb,

b) lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení [Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích.],

c) vodní plochy [Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.] s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,

d) pozemky určené pro obranu státu [Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.].

§ 3

Poplatníci daně

(1) Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku. U pozemků ve vlastnictví České a Slovenské Federativní republiky a České republiky (dále jen "stát"), je poplatníkem daně právnická osoba, která má právo hospodaření [§ 761 odst. 1 obchodního zákoníku, vyhláška federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů.] nebo zřízeno právo trvalého užívání [§ 876 občanského zákoníku.]. U pronajatých pozemků, jejichž hranice v terénu ani v mapách evidence nemovitostí neexistují, neboť jsou sloučeny do větších celků, je poplatníkem daně nájemce.

(2) V případě, že vlastník pozemku není znám nebo při pozemkových úpravách byl pozemek přidělen do časově omezeného nájmu, je poplatníkem daně skutečný uživatel.

(3) Má-li k pozemku vlastnické právo nebo právo hospodaření více subjektů, nebo je-li k němu zřízeno právo trvalého užívání více subjektům, jsou tyto povinny platit daň společně a nerozdílně.

§ 4

Osvobození od daně

(1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny

a) pozemky ve vlastnictví státu a obce,

b) pozemky ve vlastnictví státu nebo obce, ke kterým mají právo hospodaření nebo nájem právnické osoby, které jsou, příjmy si výdaji (zapojeny) na státní rozpočet, rozpočet okresního úřadu nebo rozpočet obce,

c) pozemky ve vlastnictví státu a obce užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České a Slovenské Federativní republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České a Slovenské Federativní Republiky, a že je zaručena vzájemnost,

d) pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky [Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.] nebo převedené na Fond národního majetku České republiky [Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.],

e) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou nebo její částí sloužící k vykonávání náboženských obřadů církví a náboženských společností státem uznaných [Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.], dále se stavbou nebo její částí sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností,

f) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví politických stran a hnutí a sdružení občanů [Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutí.],

g) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním předpisem, knihovnám, státním archivům, zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče [Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.], nadacím a se stavbou památkových objektů stanovených vyhláškou ministerstva financí České republiky v dohodě s ministerstvem kultury České republiky,

h) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbami sloužícími výlučně k účelu zlepšení stavu životního prostředí, stanovené vyhláškou ministerstva financí České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky,

i) pozemky, na nichž jsou zřízeny hřbitovy,

j) pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny [Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.] s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny,

k) pozemky remízků, hájů a větrolamů na orné půdě, loukách a pastvinách, pozemky pásma hygienické ochrany vod I. stupně [Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách.] a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat,

l) pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,

m) na dobu 5 roků pozemky rekultivované investičním a biologickým zúrodňováním, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly vráceny zemědělské a lesní výrobě,

n) na dobu 5 roků od nabytí účinnosti tohoto zákona zemědělské pozemky a do výměry 10 ha pozemky hospodářských lesů vydané vlastníkům na základě zvláštního předpisu [Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a k jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví], pokud na nich vlastníci nebo osoby blízké [§ 116 občanského zákoníku.] sami hospodaří,

o) pozemky určené pro veřejnou dopravu,

p) části pozemků, na kterých jsou zřízeny měřické značky, signály, a jiná zařízení geodetických bodů [Zákon č. 46/1971 Sb., zákon o geodezii a kartografii, zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon.], stožáry rozvodu elektrické energie a pásy pozemků v lesích, vyčleněné pro rozvody elektrické energie [Zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny.]

(2) Pozemkem tvořícím jeden funkční celek se stavbou se rozumí část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce stavby.

(3) Pozemky uvedené v odst. 1 písm. a), e) až g) a l) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány.

(4) Poplatník daně uplatní nárok na osvobození od daně z pozemků podle odst. 1 písm. e) až h), j), k), m) a p) v daňovém přiznání.

§ 5

Základ daně

(1) Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2, přiřazenou k jednotlivým katastrálním územím odvozením z bonitovaných půdně ekologických jednotek k 1. lednu zdaňovacího období.

(2) Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období.

(3) Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.

§ 6

Sazba daně

(1) Sazba daně činí ze základu daně u pozemků

a) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, (luk a pastvin)
1 %
b) hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb
0,25 %

(2) Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m2 u

a) zastavěných ploch a nádvoří, pokud nejsou předmětem daně dle § 7 odst. 2
0,10 Kčs
b) stavebních pozemků2,00 Kčs
c) ostatních ploch, pokud jsou předmětem daně 0,10 Kčs

(3) Stavebními pozemky se rozumějí nezastavěné pozemky určené k zastavění územním projektem zóny, seznamem pozemků pro výstavbu rodinných domků nebo územním rozhodnutím (stavebním povolením), pokud je lze objektivně zastavět.

ČÁST DRUHÁ

DAŇ ZE STAVEB

§ 7

Předmět daně

(1) Předmětem daně ze staveb jsou stavby na území České republiky, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí [Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon.] nebo kolaudačnímu rozhodnutí podléhající a užívané a nebo podle dříve vydaných obecně závazných právních předpisů dokončené.

(2) V dani ze staveb je zahrnuta daň z pozemků skutečně zastavěných stavbou.

(3) Předmětem daně ze staveb nejsou stavby přehrad, vodovodů, kanalizací, rozvodů tepelné energie a veřejných dopravních cest.

(4) Veřejnými dopravními cestami se rozumějí stavby pozemních komunikací (dálnice, silnice, místní komunikace), stavby leteckých zařízení, stavby drah a na dráze, stavby vodních cest a přístavů.

§ 8

Poplatníci daně

(1) Poplatníkem daně je vlastník stavby. Má-li právnická osoba ke stavbě právo hospodaření nebo trvalého užívání, je poplatníkem daně nositel tohoto práva.

(2) Má-li ke stavbě vlastnické právo, právo hospodaření nebo trvalého užívání více subjektů, jsou tyto povinny platit daň společně a nerozdílně.

§ 9

Osvobození od daně

(1) Od daně ze staveb jsou osvobozeny

a) stavby ve vlastnictví státu a obce,

b) stavby ve vlastnictví státu nebo obce, ke kterým mají právo hospodaření právnické osoby, které jsou příjmy a výdaji zapojeny na státní rozpočet, rozpočet okresního úřadu nebo rozpočet obce,

c) stavby ve vlastnictví jiného státu užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České a Slovenské Federativní republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České a Slovenské Federativní Republiky, a že je zaručena vzájemnost,

d) stavby spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo převedené na Fond národního majetku České republiky,

e) stavby a jejich části ve vlastnictví církví a náboženských společností státem uznaných, sloužící k vykonávání náboženských obřadů a k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností,

f) stavby ve vlastnictví politických stran, hnutí a sdružení občanů,

g) na dobu 15 roků, počínaje rokem následujícím po vydání kolaudačního rozhodnutí, novostavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob, pokud slouží výlučně k trvalému bydlení vlastníka nebo osob blízkých a novostavby obytných domů, v nichž jsou výhradně byty ve vlastnictví fyzických osob,

h) na dobu 15 roků od nabytí účinnosti tohoto zákona obytné domy vrácené do vlastnictví fyzickým osobám z titulu restituce podle zvláštních předpisů [Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.], pokud nedošlo k převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké,

i) na dobu 15 roků od nabytí účinnosti tohoto zákona obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, pokud byly postaveny do roku 1948 a je v nich buď nadpoloviční většina nájemních bytů, nebo byty v nich byly nejméně 15 let obsazeny též jinými uživateli než vlastníkem a osobami mu blízkými podle dřívějších zákonů o hospodaření s byty a s přikázaným nájemným, pokud nedošlo od roku 1948 k převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké,

j) na dobu 5 roků od nabytí účinnosti tohoto zákona obytné domy nebo jejich části s byty odkoupenými do vlastnictví fyzických osob ze státního, obecního a družstevního vlastnictví, pokud nedošlo k dalšímu převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké,

k) stavby nebo jejich části sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním předpisem, státním archivům, knihovnám, zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče, nadacím a dále stavby památkových objektů stanovených vyhláškou ministerstva financí České republiky v dohodě s ministerstvem kultury České republiky,

l) stavby a jejich části sloužící bezprostředně k poskytování veřejných dopravních služeb,

m) stavby sloužící výlučně k účelům zlepšení stavu životního prostředí stanovené vyhláškou ministerstva financí České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky.

(2) Podléhá-li osvobození podle odstavce 1 pouze část stavby, zjistí se nárok na osvobození z poměru, v jakém je podlahová plocha části stavby podléhající osvobození k celkové podlahové ploše nadzemních podlaží stavby.

(3) Osvobození od daně ze staveb podle odst. 1 písm. g) až i) nepodléhají nebytové prostory staveb sloužící výlučně k podnikatelské činnosti.

(4) Stavby uvedené v odst. 1 Písm. a), e) a f) jsou osvobozeny od daně ze staveb, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronájmu.

(5) Poplatník uplatní nárok na osvobození od daně ze staveb podle odst. 1 písm. e) až k) a m) v daňovém přiznání.

(6) Osvobození od daně podle odst. 1 písm. h) a i) je vázáno na poplatníkem prokázané použití finančních prostředků získaných osvobozením na stavební opravy, rekonstrukci a modernizaci obytných domů (dále jen "prostředky"). Účinnost osvobození vzniká již ve zdaňovacím období, v němž byl nárok na osvobození uplatněn. První doklady osvědčující vynaložení prostředků je poplatník povinen předložit do dvou let od účinnosti osvobození, jinak poskytnuté osvobození zaniká. Poslední doklady osvědčující vynaložení prostředků je možno předložit nejdéle do l roku po zániku účinnosti osvobozené. Pokud nebyly prokázány všechny prostředky získané z osvobození od daně, rozdíl prokázaných prostředků a daňové povinnosti se předepíše poplatníkovi k přímému placení jako daň.

(7) Pokud dojde k zániku osvobození od daně podle předchozího odstavce, může poplatník požádat o osvobození znovu kdykoli v době do 15 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. K této žádosti je poplatník povinen současně předložit doklady osvědčující vynaložení prostředků. Osvobození se při splnění těchto podmínek poskytne již na zdaňovací období, v němž byl nárok uplatněn, pro zbytek zákonné lhůty dané pro osvobození. Další postup je shodný s ustanovením uvedeným v odstavci 6.

(8) Po dobu přiznaného osvobození podle odstavce 1 písm. h) a i) se staví běh prekluzivní lhůty pro vyměření nebo doměření daně a promlčecí lhůta pro placení daně.

§ 10

Základ daně

(1) Základem daně ze staveb je výměra v m2 té části zastavěné plochy a nádvoří, která je zastavěna stavbou, zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.

(2) Částí zastavěné plochy a nádvoří podle odstavce 1 se pro účely tohoto zákona rozumí půdorys stavby (dále jen "zastavěná plocha").

§ 11

Sazba daně

(1) Základní sazba daně u jednotlivých staveb činí

a) u obytných domů a u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy 1,-- Kčs za 1 m2 zastavěné plochy,

b) u chat a staveb pro individuální rekreaci 3,-- Kčs za 1 m2 zastavěné plochy,

c) u garáží vystavěných odděleně od obytných domů 4,-- Kčs za 1 m2 zastavěné plochy,

d) u staveb pro podnikatelskou činnost

1. u staveb sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, staveb pro lesní a vodní hospodářství 1,-- Kčs za 1 m2 zastavěné plochy,

2. u staveb sloužících pro průmysl, stavebnictví, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 5,-- Kčs za 1 m2 zastavěné plochy,

3. u staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost 10,-- Kčs za 1 m2 zastavěné plochy.

e) u ostatních staveb 3,-- Kčs za 1 m2 zastavěné plochy.

(2) Základní sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy zjištěné podle odstavce 1 se zvyšují o 0,75 Kčs za každé další nadzemní podlaží.

(3) Základní sazba daně podle odstavce 1 písm. a), případně zvýšená podle odstavce 2, se násobí koeficientem

a) 0,3v obcích do 300 obyvatel
0,6- " -nad 300 obyvatel až do 600 obyvatel
1,0- " -nad 600 obyvatel až do 1 000 obyvatel
1,4- " -nad 1 000 obyvatel až do 6 000 obyvatel
1,6- " -nad 6 000 obyvatel až do 10 000 obyvatel
2,0- " -nad 10 000 obyvatel až do 25 000 obyvatel
2,5- " - nad 25 000 obyvatel

3,5 ve statutárních městech, městech se zvláštním postavením, Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech

4,5 v Praze

b) u staveb umístěných v okrajových částech obce může obec rozhodnout o použití koeficientu jako u obce o jednu kategorii v členění obcí nižší s výjimkou obcí do 300 obyvatel.

(4) Daň zjištěná podle § 10 a § 11 odst. 3 se zvyšuje o 2,-- Kčs za každý 1 m2 podlahové plochy nebytového prostoru sloužícího v obytném domě k podnikatelské činnosti.

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 12

Úlevy na dani

(1) Správce daně může poskytnout na žádost poplatníka úlevu na dani

a) u pozemků

1. jejichž hospodářské využití je omezeno z důvodu nadměrného zatížení koncentrací imisí a průmyslových exhalátů, poddolování, extrémních půdně ekologických podmínek, ochrany přírody a krajiny dále z důvodu umístění ve vyhlášených pásmech ochrany zdrojů pitné vody, v chráněných oblastech přirozené akumulace vod, ve vyhlášených pásmech ochrany lázeňských míst a přírodních léčivých zdrojů [§ 46 a § 48 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu], v územích na něž se vztahuje režim mezinárodních dohod, v památkových rezervacích, památkových zónách a v ochranných památkových pásmech,

2. orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin podstatně horší bonity ve srovnání s ostatními pozemky v témže katastrálním území,

b) u staveb

1. jejichž využití je omezeno z důvodu rozsáhlé rekonstrukce, stavební uzávěry nebo umístění na poddolovaném pozemku,

2. po změně systému vytápění z pevných paliv na vytápění plynem a elektřinou nebo na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné a pod.,

3. obytných domů ve vlastnictví sociálně potřebných [Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti.] držitelů průkazů ZTP a ZTP/P, sloužících výhradně k jejich trvalému bydlení.

4. které jsou kulturními památkami, pokud se na ně nevztahuje ustanovení § 9 odst. 1 písm. k), a na nichž poplatník prokazatelně provádí obnovu a údržbu.

(2) Žádost o úlevu na dani poplatník doloží potvrzením o skutečnostech rozhodných pro úlevu.

§ 13

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

§ 14

Zaokrouhlování

(1) Základ daně z nemovitostí podle § 5 odst. 1 a 2 se zaokrouhluje na celé Kčs nahoru.

(2) Daň z nemovitostí se zaokrouhluje na celé Kčs nahoru.

§ 15

Placení daně

(1) Daň z nemovitostí je splatná:

a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období,

b) u ostatních poplatníků daně ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31. března, do 30. června, do 30. září a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. V roce 1993 je první splátka splatná 31. května 1993.

(2) Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 1 000,-- Kčs, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. března běžného zdaňovacího období, v roce 1993 do 31. května 1993. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce.

§ 16

Správa daně

Správa a řízení ve věcech daně a sankce za nesplnění daňových povinností se řídí zvláštním předpisem [Vyhláška ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.].

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP