ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VI. volební období

642

Návrh

skupiny poslanců České národní rady

na vydání zákona ČNR

ze dne........ 1992

o zemské samosprávě v České republiceČeská národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

(1) Země je samosprávným svazkem obcí, které se nacházejí na jejich území.

(2) Každá obec v České republice patří do některé země.

(3) Posláním země je vytvářet podmínky pro všestranný rozvoj všech jejích částí.

(4) Země je samostatným právním subjektem, v právních vztazích jedná svým jménem a má práva a povinnosti z těchto vztahů vyplývající.

§ 2

Českou republiku tvoří:

var. 1: země Česká, země Moravská, země Slezská

var. 2: země Praha, země Severočeská, země Západočeská, země Jihočeská, země Východočeská, země Moravská a země Slezská.

§ 3

Země má vlastní finanční zdroje a vlastní majetek. Se svým majetkem země hospodaří samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

§ 4

Země má právo na vlastní symboly. Jejich používání upraví zvláštní zákon.

§ 5

Hranice země stanoví zákon České národní rady. Podmínkou změny hranic je zachování územní celistvosti země. Případné změny hranic mohou být provedeny na základě výsledků místního referenda. Místní referendum upraví zvláštní zákon.

ČÁST DRUHÁ

Pravomoc a působnost země

§ 6

(1) Země spravují své záležitosti samostatně. Ve své činnosti se řídí jen zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy.

(2) Výkon státní správy v zemích je řešen zvláštním zákonem.

§ 7

(1) Do působnosti země, kromě věcí uvedených v jiných ustanoveních tohoto zákona, patří:

a/ sestavování a schvalování rozpočtu země a hospodaření podle něj,

b/ správa majetku, zemských daní a ostatních finančních zdrojů země,

c/ poskytování dotací obcím,

d/ ustavování orgánů zemské samosprávy a vymezení jejich úkolů,

e/ udělování statutu města obcím a udělování souhlasu ke sloučení obcí, rozhodování o rozdělení obce na dvě nebo více obcí,

f/ schvalování územních změn mezi okresy,

g/ zrušování nezákonných opatření obecních zastupitelstev a obecních rad, popř. orgánů městských obvodů statutárních měst v samostatné působnosti,

h/ rozhodování

- o sporech mezi obcemi v oblasti samosprávy obcí, mezi svazky obcí a mezi členy svazku obcí,

- o rozpuštění obecního zastupitelstva na návrh přednosty okresního úřadu, nesejde-li se obecní zastupitelstvo delší dobu než 6 měsíců, [§ 38, odst. 3/ zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č..../1992 Sb.]

i/ provádění kontroly finančního hospodaření obcí na úseku samostatné působnosti, včetně oprávnění ukládat opatření obcím k odstranění zjišťovaných nedostatků: tuto působnost může svěřit příslušnému okresnímu úřadu,

j/ udělování souhlasu k prodeji či darování nemovitého majetku obce, přesahuje-li jeho hodnota 10 mil. Kčs,

k/ registrace svazku obcí,

l/ udělování znaku a praporu obci, [§ 5 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.]

(2) Země může zřizovat a řídit právnické osoby a zařízení, sloužící k uspokojování potřeb více obcí v zemi.

§ 8

Země prosazuje společné zájmy obcí u ústředních orgánů České republiky zejména tím, že se vyjadřuje ke všem připravovaným opatřením, které se dotýkají samostatné působnosti obcí. Ústřední orgány České republiky jsou povinny umožnit orgánům země v přiměřené lhůtě zaujetí stanoviska k těmto opatřením.

§ 9

(1) Dvě nebo více zemí mohou rozhodnutím svých sněmů na základě zákonodárné iniciativy podat návrh na vytvoření nové země.

(2) Země se mohou dohodnout na vytvoření společného resortního orgánu. V těchto případech přesun pravomocí země upraví zvláštní zákon.

§ 10

(1) Každý má právo podávat petice orgánům země.

(2) Země rozhoduje o stížnostech na činnost obcí v oblasti jejich samostatné působnosti.

§ 11

(1) Země sestavuje svůj rozpočet na příslušný kalendářní rok nejpozději do 31. 12. předešlého roku a závěrečný účet za uplynulý rok: závěrečný účet musí vyhotovit nejpozději do 3 měsíců od skončení kalendářního roku.

(2) Země může zřizovat trvalé nebo dočasné účelové fondy.

(3) Příjmy země tvoří:

a/ výnos majetku země a zemských fondů,

b/ daně a poplatky podle zvláštního zákona,

c/ úvěry, půjčky a návratné výpomoci,

d/ sdružené prostředky, dary, výnosy sbírek a loterií a jiné nahodilé příjmy,

e/ dotace ze státního rozpočtu a příspěvky obcí,

f/ jiné příjmy stanovené obecně závaznými právními předpisy.

§ 12

(1) Země může ze svého rozpočtu a ze svých fondů poskytovat dotace obcím.

(2) Dotace ze státního rozpočtu, které země obdrží pro samosprávnou působnost obcí, rozepíše přímo na obce.

ČÁST TŘETÍ

Zemský sněm

§ 13

(1) Představitelem zemské samosprávy je zemský sněm. Přísluší mu rozhodovat ve všech věcech a otázkách patřících do zemské samosprávy.

Zemský sněm rozhoduje zejména:

a/ má právo vydávat na základě zákona a v jeho mezích obecně závazné vyhlášky s působností pro území země,

b/ má právo zákonodárné iniciativy vůči ČNR,

c/ vyhlašuje referendum ve věcech, patřících do jeho působnosti,

d/ volí a odvolává zemského prezidenta, zemského viceprezidenta a členy zemské rady.

(2) Zemský sněm může svěřit zabezpečování některých činností zemské radě.

§ 14

(1) Ustanovují se

var. l:

sněm země České se sídlem v Praze,

sněm země Moravské se sídlem v Brně,

sněm země Slezské se sídlem v Ostravě.

var. 2:

sněm země Praha se sídlem v Praze,

sněm země Severočeské se sídlem v Ústí n/Labem,

sněm země Západočeské se sídlem v Plzni,

sněm země Jihočeské se sídlem v Českých Budějovicích,

sněm země Východočeské se sídlem v Hradci Králové,

sněm země Moravské se sídlem v Brně,

sněm země Slezské se sídlem v Ostravě.

(2) Zemský sněm má

var. 1: v zemi České 120, v zemi Moravské 70 a v zemi Slezské 40 členů, [Počet poslaneckých mandátů sleduje funkčnost zemských sněmů a přihlíží k počtu mandátových čísel v obvodu země.]

var. 2: v zemi Praha 117, v zemi Severočeské 60, v zemi Západočeské 42, v zemi Jihočeské 35, v zemi Východočeské 62, v zemi Moravské 140 a v zemi Slezské 65 členů. [Počet poslaneckých mandátů sleduje počet mandátových čísel v obvodu země.]

(3) Zemský sněm se volí na dobu 5 let.

§ 15

(1) Zemský sněm se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za pololetí. Zasedání zemského sněmu svolává a řídí zemský prezident.

(2) Zemský sněm je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zemského sněmu.

§ 16

(1) Zasedání zemského sněmu jsou veřejná. Vyžaduje-li to zájem země, nebo došlo-li by při jednání k vyzrazení státního tajemství, může zemský sněm své zasedání nebo jeho část prohlásit za neveřejnou.

(2) Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání zemského sněmu mají zemský prezident, zemská rada, ostatní členové zemského sněmu, obce a svazky obcí.

§ 17

Člen zemského sněmu má při výkonu své funkce právo:

a/ předkládat zemskému sněmu návrhy,

b/ vznášet dotazy, připomínky a podněty na zemskou radu a její jednotlivé členy, na vedoucí právnických osob a zařízení, které země zřídila nebo řídí: odpověď na ně musí být dána bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů,

c/ požadovat od pracovníků Kanceláře zemského sněmu informace ve věci, které souvisejí s výkonem jeho funkce.

§ 18

Člen zemského sněmu je povinen zúčastňovat se zasedání zemského sněmu, popř. zemské rady nebo zemské komise je-li jejich členem, a plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží.

§ 19

(1) Výkon povinností, vyplývajících z funkcí člena zemského sněmu, se považuje za výkon veřejné funkce.

(2) Člen zemského sněmu nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech, vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného poměru.

(3) Zemský prezident a zemský viceprezident jsou pro výkon těchto funkcí dlouhodobě uvolněni ze svého zaměstnání.

§ 20

Zemský sněm vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o svém jednání.

ČÁST ČTVRTÁ

Zemská rada

§ 21

(1) Zemský sněm volí a odvolává zemskou radu. Zánikem členství v zemském sněmu zaniká i členství v zemské radě.

(2) Zemskou radu tvoří zemský prezident, zemský viceprezident a další členové. Zemská rada má 9 členů, pokud sněm nestanoví jinak.

(3) Zemská rada se schází podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů.

§ 22

(1) Zemská rada zabezpečuje činnosti zemské samosprávy, svěřené jí tímto zákonem, jakož i činnosti, jimiž ji pověří zemský sněm.

(2) Do zvolení nové zemské rady nově zvoleným zemským sněmem setrvává ve funkci dosavadní zemská rada. V této době může zabezpečovat pouze úkoly uvedené v § 23, registraci svazku obcí a řešit spory mezi obcemi v oblasti samosprávy obcí.

§ 23

Zemská rada:

a/ zabezpečuje hospodaření země podle schváleného rozpočtu a plnění programu rozvoje území země

b/ projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené jí zemským prezidentem, členy zemského sněmu, obcemi a svazky obcí

c/ zemská rada řídí právnické osoby a zařízení zřízená zemským sněmem, jmenuje jejich vedoucí a stanoví jejich mzdu

d/ zřizuje a zrušuje komise a zemské odbory, ustavuje a odvolává z funkce předsedy a členy komisí, jmenuje a odvolává vedoucí odborů

e/ řídí činnost komisí a vedoucích odborů a ukládá jim úkoly v oblasti samostatné působnosti

f/ přezkoumává na základě stížnosti občanů, obcí a organizací, správnost opatření přijatých komisemi a odbory v otázkách samostatné působnosti

g/ v nutných a neodkladných případech vydává též obecně závazné vyhlášky. Taková vyhláška však pozbude platnost nebude-li schválena na nejbližším zasedání zemského sněmu

h/ zabezpečuje řešení otázek spadajících do samostatné působnosti země, pokud nejsou vyhrazeny zemským sněmem.

ČÁST PÁTÁ

Zemský prezident

§ 24

(1) Zemského prezidenta volí zemský sněm na dobu 5 let.

(2) Zemský prezident zastupuje zemi navenek. Je nadřízen všem pracovníkům Kanceláře zemského sněmu. stanoví jejich mzdu a odměny. Plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů.

(3) Po dobu nepřítomnosti zastupuje zemského prezidenta zemský viceprezident.

(4) Zemský prezident je ze své činnosti odpovědný zemskému sněmu.

(5) Zemský prezident setrvává ve své funkci i po skončení funkčního období až do zvolení nového zemského prezidenta.

§ 25

(1) Zemský prezident připravuje, svolává a řídí schůze zemské rady a podepisuje její usnesení.

(2) Zemský prezident může pozastavit výkon usnesení zemské rady má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zemského sněmu.

ČÁST ŠESTÁ

Zemské komise

§ 26

(1) Zemská rada může pro výkon dozoru nad organizacemi, které řídí, a pro zabezpečování některých záležitostí, ustavit podle potřeb zemské komise jako poradní, iniciativní a kontrolní orgány.

(2) Zemská rada volí členy zemských komisí z řad členů zemského sněmu i z řad ostatních občanů a odvolává je.

(3) Zemské komise jsou podřízeny zemské radě, které také předkládají své návrhy a nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti.

(4) Bližší podrobnosti o jednání a úkolech zemské komise stanoví její jednací řád, který vydá zemská rada.

ČÁST SEDMÁ

Kancelář zemského sněmu

§ 27

(1) Zemský sněm zřizuje pro zabezpečování své běžné činnosti Kancelář zemského sněmu (dále je "Kancelář").

(2) Kancelář je podřízena zemskému prezidentovi.

(3) Kancelář

a/ plní úkoly, které jí uloží zemská rada nebo zemský prezident,

b/ připravuje podle pokynů zemského prezidenta podklady pro jednání zemského sněmu a zemské rady,

c/ zabezpečuje plnění usnesení zemského sněmu a zemské rady,

d/ pomáhá zemským komisím v jejich činnosti.

ČÁST OSMÁ

Náprava nesprávných opatření

§ 28

(1) Odporuje-li usnesení zemského sněmu zákonu, či jinému obecně závaznému právnímu předpisu, zruší je Česká národní rada.

(2) Odporuje-li usnesení zemské rady zákonu nebo jinému obecně závaznému právnímu předpisu, zruší je zemský sněm. Pokud tak neučiní do dvou měsíců od přijetí nesprávného usnesení zemské rady, zruší je předsednictvo České národní rady.

(3) Nesprávná opatření zemských komisí a Kanceláře zruší zemská rada.

ČÁST DEVÁTÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 29

Termín a způsob provedení prvních voleb do zemského sněmu vyhlašuje Česká národní rada zákonem.

§ 30

Ustavující zasedání nově zvoleného zemského sněmu svolá dosavadní zemská rada tak, aby se konalo do 30 dnů po zvolení členů zemského sněmu. Ustavujícímu zasedání předsedá nejstarší člen zemského sněmu do doby, než je zvolen nový zemský prezident. Ustavující zasedání zemského sněmu zvolí zemského prezidenta, zemského viceprezidenta a další členy zemské rady.

§ 31

Seznam položek, které přecházejí do majetku země, stanoví zvláštní zákon.

§ 32

Do nabytí účinnosti nového zákona České národní rady o územním členění České republiky tvoří:

var. 1:

a/ územní obvod sněmu země České území dosavadní krajů Středočeského, Jihočeského, Západočeského, Severočeského, Východočeského a Prahy,

b/ územní obvod sněmu země Moravské území dosavadního Jihomoravského kraje a z území Severomoravského kraje okresy Šumperk, Olomouc, Přerov a Vsetín,

c/ územní obvod sněmu země Slezské území okresů Bruntál, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava-město.

var. 2:

a/ území země Jihočeské, Západočeské, Severočeské a Východočeské je území těchto krajů. Území země Praha - území kraje Středočeského a Prahy,

b/ územní obvod země Moravské je území dosavadního Jihomoravského kraje a z území Severomoravského kraje okresy Šumperk, Olomouc, Přerov a Vsetín,

c/ územní obvod sněmu země Slezské území okresů Bruntál, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava-město.

§ 33

Tento zákon nabývá účinnosti dnem...............


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP