ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VI. VOLEBNÍ OBDOBÍ

613

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne            1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 zní:

"§ 2

/l/ Česká obchodní inspekce kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající zboží, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu a jejich zaměstnance (dále jen "kontrolované osoby").

/2/ Česká obchodní inspekce kontroluje:

a) dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků včetně zdravotní nezávadnosti, zejména dodržování norem výroby a přípravy jídel a nápojů, podmínek pro skladování a dopravu a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu,

b) zda zboží je prodáváno v míře, množství, hmotnosti nebo jakosti požadovaných nebo stanovených právním předpisem, technickou normou nebo jiným závazným způsobem,

c) zda zboží, služby nebo jiné činnosti jsou účtovány v souladu s cenami, se kterými byl spotřebitel seznámen,

d) zda se při prodeji zboží nepoužívají neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, případně schválenému typu [Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii. Zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách.],

e) dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality služeb,

f) dodržování ostatních podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování nebo poskytování činností uvedených v odstavci 1.".

2. V § 3 písm. a) se slova "v kontrolovaných organizacích" nahrazují slovy "u kontrolovaných osob": část věty za středníkem se vypouští.

V písmenu b) se část věty za středníkem vypouští.

Písmeno d) se vypouští.

V písmenu e) se před slovo "předchází" vkládají slova "zobecňuje poznatky z výkonu kontroly a".

V písmenu f) text za prvním středníkem zní: "rozbory provádí nebo jejich provedení požaduje na náklad kontrolovaných osob jen tehdy, byla-li rozborem zjištěna neodpovídající jakost kontrolovaného zboží nebo výrobku: posudky vydávané na základě těchto rozborů jsou pro kontrolované osoby závazné.".

Dosavadní písmena e), f) a g) se označují jako písmena d), e) a f).

3. § 4 odst. 1 písm. a) zní:

"a) vstupovat při výkonu kontroly do prostorů, ve kterých jsou vykonávány činnosti uvedené v § 2 odst. 1 tohoto zákona, ".

Za písmeno a) se vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) ověřovat totožnost fyzických osob jsou-li kontrolovanými osobami, ".

V písmenu b) se slova "příslušných pracovníků kontrolovaných organizací a nadřízených orgánů a od kontrolovaných občanů" nahrazují slovy "kontrolovaných osob".

V písmenu c) se slova "organizací nebo kontrolovaných občanů" nahrazují slovy "kontrolovaných osob".

V písmenu d) se slova "příslušných vedoucích pracovníků kontrolovaných organizací, popřípadě nadřízených orgánů, jakož i od kontrolovaných občanů" nahrazují slovy "kontrolovaných osob, popřípadě orgánů, které tyto osoby řídí".

Dosavadní písmena b), c) a d) se označují jako písmena c), d) a e).

4. § 5 odst. 1 zní:

"/1/ Ústřední ředitel a ředitelé inspektorátu jsou při plnění úkolů podle tohoto zákona oprávněni přibírat k účasti na kontrole odborné zaměstnance jiných zaměstnavatelů, jestliže to je odůvodněno zvláštní povahou kontrolované činnosti a s uvolněním tito zaměstnanci i jejich zaměstnavatel souhlasí: o podmínkách účasti na kontrole je třeba předchozí dohody se zaměstnavatelem. Účast zaměstnanců uvolněných podle věty první se považuje za úkon v obecném zájmu [§ 124 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 24a odst. 1 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 233/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 13/1991 Sb. (úplné znění č. 193/1991 Sb.).] a za dobu,uvolnění jim přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku [Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.]:náhradu ostatních výdajů těmto zaměstnancům v souvislosti s jejich účastí na kontrole poskytuje Česká obchodní inspekce podle obecných předpisů.".

5. V § 6 odst. 1 se slova "organizace, nadřízené orgány, jakož i kontrolovaní občané" nahrazují slovy "kontrolované osoby".

V odstavci 2 se slova "Příslušní vedoucí pracovníci kontrolovaných organizací, popřípadě nadřízených orgánů, jakož i kontrolovaní občané" nahrazují slovy "Kontrolované osoby".

6. V § 7 odst. 1 písm. a) se za slovo "zdravotně" vkládá čárka, slova "závadné, nebo jinak jakostně vadné" se nahrazují slovy "jakostně nebo jinak vadné, nebo nesplňující podmínky uvedení na vnitřní trh, ".

Odstavec 1 písmeno b) zní:

"b) používání neověřených měřidel, pokud ověření podléhají nebo měřidel neodpovídajících obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu. ".

Za odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

"/2/ Inspektor může po prokazatelném zjištění zdravotní závadnosti toto zboží na místě znehodnotit nebo nařídit jeho znehodnocení.".

V odstavci 2 se slova "příslušnému vedoucímu pracovníkovi kontrolované organizace nebo kontrolovanému občanovi" nahrazují slovy "kontrolované osobě".

V odstavci 3 se slova "organizace nebo kontrolovaný občan" nahrazují slovem "osoba" a slova "organizaci nebo kontrolovanému občanovi" se nahrazují slovem "osobě".

Dosavadní odstavec 2 a 3 se označuje jako odstavec 3 a 4.

7. § 8 zní:

"§ 8

/1/ Na základě zjištěného porušení právní povinnosti, která může mít za následek ohrožení života nebo zdraví spotřebitelů, je inspektor oprávněn zakázat výkon další činnosti nebo nařídit uzavření provozovny až na dobu dvou prodejních nebo provozních dnů následujících po dni zjištění nedostatků.

/2/ Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor kontrolované osobě a neprodleně o něm pořídí písemný záznam.

/3/ Nedojde-li k odstranění zjištěného nedostatku ve lhůtě uvedené v odstavci 1, je ředitel inspektorátu oprávněn tuto lhůtu prodloužit a to až do doby, kdy k odstranění nedostatku dojde.

/4/ Opatření ukládané podle odstavce 3 oznámí ředitel inspektorátu písemně kontrolované osobě.

/5/ Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s opatřením uloženým podle odstavce 3, může proti němu podat nejpozději do tří dnů písemné námitky. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně ředitel inspektorátu. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě a je konečné.".

8. § 9 odst. 1 zní:

"/1/ Ředitel inspektorátu může na základě zjištění České obchodní inspekce uložit fyzické osobě vykonávající činnost uvedenou v § 2 odst. 1 tohoto zákona nebo zaměstnanci kontrolované osoby (dále jen "kontrolovaná fyzická osoba"), která zaviněně

a) nedodrží stanovené podmínky pro dopravu a skladování zboží nebo výrobků,

b) nedodrží dohodnutý nebo stanovený termín a rozsah služby nebo zakázky, neposkytne službu nebo zakázku v požadované kvalitě,

c) nedodrží požadovanou nebo stanovenou míru, množství, hmotnost nebo jakost zboží nebo neúčtuje zboží, službu nebo jinou činnost v souladu s cenou, se kterou byl spotřebitel seznámen,

d) nedodrží předepsanou recepturu při výrobě jídel nebo nápojů,

e) poskytne nepravdivé informace o zboží nebo výrobku,

f) použije neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu,

g) nedodrží stanovené požadavky na osobní hygienu nebo hygienickou nezávadnost provozu, popřípadě jiné požadavky stanovené k zabezpečení zdravotní nezávadnosti zboží a výrobků a jejich bezpečného používání,

h) poruší jiné podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro činnosti uvedené v § 2 odst. 1,

i) nesplní nebo způsobí, že nebylo splněno opatření k nápravě zjištěných nedostatků,

j) nesplní opatření vydané podle § 7 odst. 1 a 2 a podle § 8 odst. 1 a 3,

k) nepředloží ve stanovené lhůtě doklady požadované podle § 4 odst. 1 písm. b) a c) nebo předloží nesprávné doklady,

pokutu až do výše 200 000 Kčs.".

V odstavci 2 se slova "pracovníkovi kontrolované organizace" nahrazují slovy "kontrolované fyzické osobě", částka "200" se nahrazuje částkou "1 000" a slovo "pracovník" se nahrazuje slovy "kontrolovaná fyzická osoba".

V odstavci 3 se slova "pracovníkovi kontrolované organizace nebo kontrolovanému občanu, který" nahrazují slovy "kontrolované fyzické osobě, která" a částka "1 000" se nahrazuje částkou "5 000".

V odstavci 4 a 5 se vypouští slovo "důtku".

9. § 10 se vypouští.

10. § 11 odst. 1 zní:

"/1/ Ředitel inspoktorátu může na základě zjistění České obchodní inspekce uložit kontrolované osobě, která

a) dodá výrobky nebo poskytne služby vadné jakosti nebo jinak vadné,

b) dodá výrobky, u nichž nebyla dodržena uvedená nebo dohodnutá hmotnost, míra nebo množství,

c) poskytne nepravdivé informace o zboží nebo výrobku,

d) poruší stanovené podmínky pro skladování nebo dopravu zboží nebo výrobků,

pokutu až do výše 200 000 Kčs.".

V odstavci 2 a 3 se slovo "organizaci" nahrazuje slovy "kontrolované osobě".

11. V § 12 odst. 1 se slova "u pracovníka kontrolované organizace a u kontrolovaného občana" nahrazují slovy "kontrolované fyzické osoby".

V odstavci 2 se vypouští slovo "důtky".

12. V § 13 odst. 1 věta první zní: "Česká obchodní inspekce při své činnosti spolupracuje :".

V písmenu a) se slova "národními výbory" nahrazují slovy "obcemi a okresními úřady", slovo "socialistickými" se vypouští.

Písmeno b) zní: "b) s občanskými sdruženími [Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb.].".

Odstavec 2 a 3 zní:

"/2/ Česká obchodní inspekce

a) při své činnosti využívá stížností, oznámení a podnětů občanů,

b) zajišťuje pro občany poradensko-informační činnost.

/3/ V součinnosti s orgány občanských sdružení napomáhá Česká obchodní inspekce obcím a okresním úřadům při školení členů kontrolních aktivů.".

13. § 14 zní:

"§ 14

Česká obchodní inspekce oznamuje zjištění závažného porušení podmínek stanovených pro výkon činností uvedených v § 2 odst. 1 tohoto zákona bez zbytečného odkladu příslušnému živnostenskému úřadu [Zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.].".

14. V § 15 se slova "provozování obchodní činnosti" nahrazují slovy "prodej zboží" a vypouští se slovo "národní".

15. § 16 se vypouští.

16. V § 17 se vypouští slovo "důtky" a dosavadní text se označuje jako odstavec 1.

Za odstavec 1 se vkládá odstavec 2, který zní:

"/2/ Pravomocná rozhodnutí ve věcech upravených tímto zákonem jsou přezkoumatelná soudem podle zvláštních předpisů.".

17. § 18 zní:

"§ 18

Tímto zákonem není dotčena působnost orgánů, které provádějí kontrolní činnost podle zvláštních předpisů [Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 84/1987 Sb.). Zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci. Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb. Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.].".

Čl. II

Pokud se v zákoně České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci používá

a) název "ministerstvo (popřípadě ministr) obchodu České socialistické republiky", rozumí se tím "ministerstvo (popřípadě ministr) obchodu a cestovního ruchu České republiky":

b) označení "krajské inspektoráty", rozumí se tím "inspektoráty".

Čl. III

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.

Čl. IV.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1992.

Důvodová zpráva

Obecná část

Stávající zákon č.64/1986 Sb., o České obchodní inspekci již plně nevyhovuje současným podmínkám na vnitřním trhu. Byl zpracován na podmínky plánovaného hospodářství, existenci státního a družstevního sektoru. Soukromou sféru zahrnuje pouze v omezeném rozsahu odpovídající stavu a době vzniku zákona. Podstatným způsobem se změnila i řada právních předpisů.

Současnou situaci v ochraně spotřebitele je možno hodnotit jako značně nepříznivou. Česká obchodní inspekce zjišťuje vysokou četnost poškozování spotřebitelů na jakosti, hmotnosti, cenách. Např. od roku 1989 je v průměru 30%, t.j. každý třetí nákup předražen (ve veřejném stravování, při prodeji masa, zeleniny každý druhý nákup). Ve třetím čtvrtletí 1991 došlo ještě k výraznějšímu zhoršení stavu, kdy bylo zjištěno v průměru 42% předražených nákupů, ve veřejném stravování 53%, při prodeji masa 64%, zeleniny 65% předražených nákupů. Výše průměrného poškození, která se v předcházejících obdobích pohybovala v rozmezí 2,- až 5,- Kčs na sto korun nákupu, se ve třetím čtvrtletí roku 1991 pohybovala v rozmezí 2,- až 15,50 Kčs. Nejsou však výjimečné případy, kdy spotřebitel je poškozen o 10,-, 100,- i více Kčs.

Vysoká průměrná vadnost výrobků (20%) a následná výše zákazů (12 422 tis. Kčs) od počátku roku 1991 dokladuje, že dochází k podstatnému poškozování spotřebitelů i v této oblasti.

Vedle poctivosti prodeje a jakosti je pro spotřebitele nepříznivý stav i v dodržování hygienických předpisů, vyřizování reklamací, v neoznačení zboží cenou atd.

Za nedostatky uložila ČOI v roce 1990 postihy - celkem 12 281, z nichž bylo 11 100 pokut ve výši 5,5 mil. Kčs. Za tři čtvrtletí roku 1991 uložila ČOI 10 974 pokut ve výši Kčs 3,8 mil. Kčs.

Změněné ekonomické a právní podmínky a nepříznivý stav v ochraně spotřebitele vedly ke zpracování novely návrhu zákona o České obchodní inspekci.

Novela je v souladu s koncepcí systému ochrany spotřebitele v ČSFR, kterou vypracovalo federální ministerstvo kontroly. Návrh novely jako celek akceptuje ochranu spotřebitele na vnitřním trhu a je v souladu se Směrnicí na ochranu spotřebitele Valného shromáždění OSN z roku 1985 č. 39. Přispívá k ochraně spotřebitele před ohrožením zdraví a bezpečnosti, podporuje a ochraňuje ekonomické zájmy spotřebitele. Tím, že nově rozšiřuje svoji činnost i o poradensko-informační oblasti, přispívá k lepší informovanosti spotřebitele a zvyšování jeho vzdělanosti. Lepší informovanost a obeznámenost se spotřebitelskými právy má také za cíl podněcovat vlastní aktivitu spotřebitele, posilovat jeho spotřebitelské sebeuvědomění a postupně dosahovat toho, aby spotřebitel sám aktivně vyžadoval dodržování svých práv a uměl najít efektivní cesty k jejich uplatnění.

Novela nepřekračuje sféru působnosti výkonu státní správy a drží se striktně svého určení pro kontrolu obchodní činnosti a podnikání. Nerozšiřuje ani kompetence ČOI na kontrolu státní správy.

Novela zákona o České obchodní inspekci se týká především těchto oblastí:

Kompetence ČOI

Rozsah kompetence je novelou zákona koncipován s ohledem na nutnost kontrolovat činnost všech subjektů vykonávajících činnost na vnitřním trhu, tj. všech fyzických a právnických osob, jejich zaměstnanců bez ohledu na právní charakter subjektu a bez ohledu na formu vlastnictví.

Nově je v zákoně koncipována kompetence ČOI ke kontrole dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality služeb.

Dále je nově v zákoně upraven institut ověřování totožnosti u kontrolovaných osob, vzhledem ke způsobu prodeje (např. stánkový prodej), průkaznosti zjištění a vyvození osobní odpovědnosti.

Preventivní a výchovné působení

Vedle kontrolní funkce se posiluje úloha preventivního a výchovného působení ČOI ve formě poradensko-informační služby pro spotřebitele, jež má za cíl jednak pomoci spotřebiteli s řešením jeho konkrétního problému a jednak podáváním informací vzdělávat spotřebitele.

Opatření

V oblasti sankční pravomoci se zvyšuje represe za zjištěné nedostatky. U blokových pokut se upravuje hranice na 1000, - Kčs, s ohledem na potřebu řešit méně závažné nedostatky či závady ve větší míře v tzv. zkráceném přestupkovém řízení a snížit tak agendu správního rozhodování a současně v souladu s kompetencí jiných správních orgánů řešit na této úrovni zjištění se stejnou mírou protispolečenského jednání.

Současně se upravuje výše pokuty za naplnění skutkových podstat § 9 odst. 1 na 200 000, - Kčs, dále výše pořádkové pokuty za maření výkonu kontroly na 5000, - Kčs a výše pokuty za naplnění skutkové podstaty § 11 na 200 000,- Kčs. Navrhované zvýšení odpovídá současné praxi a je srovnatelné s výší sankcí ostatních správních orgánů.

V oblasti zákazů se oprávnění zakázat nákup, dodávku, prodej nebo použití zboží či surovin rozšiřuje i na případy, kdy výrobky, zboží či suroviny mají jiné než jakostní vady nebo nesplňují podmínky pro uvedení na vnitřní trh.

Nově se upravuje právo inspektora zakázat poskytování služby, popř. nařídit uzavření prodejny nebo provozovny na dobu dvou či více provozních dnů, a to při podezření z ohrožení života či zdraví spotřebitelů.

Nové je i oprávnění znehodnotit nebo uložit znehodnocení zdravotně závadného zboží.

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet.

Zvláštní část

K § 2

Kontrolní působnost ČOI se upravuje tak, aby bylo zřejmé oprávnění provádět kontrolní činnost všech subjektů prodávajících zboží, poskytujících služby nebo jinou činnost, pokud se tak podílejí na zabezpečování potřeb spotřebitelů (občanů) na vnitřním trhu. Pod pojmem jiná činnost se rozumí např. hostinská činnost, ubytování, činnost cestovních kanceláří ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Současně se ČOI pověřuje prováděním kontrol i v oblasti služeb, které dosud byly z její působnosti vyloučeny. Službami se rozumí činnosti upravené v § 43 zákona č. 455/1991 Sb. Kontrolní pravomoc ČOI se bude vztahovat i na zaměstnance kontrolovaných osob.

Pokud jde o předmět kontroly uvedený v odst. 2 tohoto ustanovení, vychází se z povinností uložených kontrolovaným subjektům obecně závaznými právními předpisy, např. občanským zákoníkem, zákonem o živnostenském podnikání, dále hygienickými a veterinárními předpisy, dalšími obecně závaznými předpisy upravujícími oblast metrologie, státního zkušebnictví a ČSN, které upravují podmínky skladování, dopravy, značení výrobků apod. ČOI bude oprávněna kontrolovat i dodržování podmínek sjednaných v zakázkovém listě či dodržování receptur při přípravě jídel a nápojů a jiných smluvně dohodnutých náležitostí. Působnost ČOI nebude zasahovat do kontrolní působnosti cenových kontrolních orgánů, neboť nebude provádět kontrolu cen, ale dodržování podmínek za kterých došlo k uzavření kupní smlouvy.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP