ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

VI. volební období

552

Zpráva

o činností předsednictva České národní rady za dobu od 20. prosince 1991 do 21. ledna 1992

Podle § 32 odst. a) zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, se předkládá České národně radě zpráva o činnosti jejího předsednictva za dobu od 20. prosince 1991 do 21. ledna 1992.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo ke třem schůzím, a to 20. prosince 1991, 8. ledna 1991 a 16. ledna 1992.

Na své 73. schůzi 20. prosince 1991 předsednictvo České národní rady

- jmenovalo podle § 38 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, soudce k soudům České republiky (viz usnesení předsednictva ČNR č. 662, které je k dispozici v sekretariátech výborů).

- vyhlásilo zákony ČNR přijaté ve 29. schůzi ČNR,

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců ČNR, ve znění zákona ČNR č. 267/1991 Sb., ve výborech ČNR a nesouhlasilo s předložením návrhu předsednictva ČNR České národní radě na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona; dále tento návrh zákona ČNR přikázalo k projednání všem výborům ČNR (kromě mandátového a imunitního výboru ČNR a zahraničního výboru ČNR),

- prohlásilo podle § 49 odst. 2 zákona ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, nastoupení pana Radoslava Vejmelky jako náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát České národní rady za Milana Hořínka, a to od 18. prosince 1991,

- souhlasilo s návštěvou poslance Jaromíra Kapusty v Nejvyšším kontrolním úřadu Polské republiky ve dnech 13. - 15.ledna 1992,

- prohlásilo podle čl. 104 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, podzimní zasedání České národní rady za skončené dnem 23. prosince 1991,

- souhlasilo se změnou usnesení předsednictva ČNR č. 651 z 12. 12. 1991 o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích tak, že se ruší vyhlášení voleb do městských obvodů Plzeň 8 (okr. Plzeň-město) a Plzeň 8 - Černice (okr. Plzeň město).

- souhlasilo s převzetím záštity stálé komise předsednictva ČNR pro mládež a tělovýchovu nad mistrovstvím světa juniorů skupiny B badmintonu a schválilo předání ceny v hodnotě do výše 1 500,- Kčs.

Na své 74. schůzi 8. ledna 1992 předsednictvo České národní rady

- přijalo demisi ministra spravedlnosti ČR Leona Richtera a vyslovilo mu poděkování za jeho práci,

- vzalo na vědomí vyjádření vlády ČR k usnesení ČNR ve věci naléhavé interpelace místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha ze dne 17. 12. 1991,

- vzalo na vědomí předběžnou informaci ministra financí ČR Karla Špačka o výsledcích hospodaření České republiky v roce 1991,

- vypsalo výběrové řízení na obsazení místa ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky,

- souhlasilo s předložením návrhu předsednictva ČNR České národní radě na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednávání návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., s tím, že bude dodržena lhůta 10 dnů; dále přikázalo tento návrh zákona České národní rady k projednání ústavně právnímu výboru ČNR a výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví,

- stanovilo termín a návrh pořadu 30. schůze České národní rady,

- schválilo pracovní cyklus ČNR na 1. pololetí 1992 /tvoří přílohu usnesení předsednictva ČNR č. 677/.

- vzalo na vědomí rezignaci poslankyně ČNR Jaroslavy Moserové na její poslanecký mandát v České národní radě,

- vzalo na vědomí rezignaci některých soudců na jejich funkci,

- vzalo na vědomí informaci o uvolnění dotací pro romská sdružení v roce 1991 a vyslovilo souhlas s postupem výborů ČNR rozpočtového a kontrolního a pro územní správu a národnosti,

- změnilo

1. své usnesení č. 72 z 30. srpna 1990 tak, že doplňuje stálou komisi předsednictva České národní rady pro přípravu ústavy České republiky o poslance Jiřího Payna a Pavla Popoviče a o experta Vojena Güttlera,

2. delegaci poslanců ČNR do politické parlamentní komise Federálního shromáždění takto:

Dagmar Burešová

Ivana Janů

Jan Kalvoda

Michal Kraus

Zdeněk Malík

Jiří Novák

Jaroslav Ortman

Jiří Payne

Pavel Popovič

Václav Žák;

- pověřilo poslance, členy politické parlamentní komise FS, jednáním s obdobnou komisí SNR o státoprávním uspořádání,

- zprostilo mlčenlivosti určené osoby, které budou dotazovány ve věcech projednávaných dozorčí komisí, důležitých pro kontrolní činnost vymezenou ustanovením § 36 zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

- vzalo na vědomí interpelace poslanců ČNR a postoupilo je k dalšímu projednání v souladu s jednacím řádem ČNR,

- svolalo Českou národní radu k jarnímu zasedání dnem 22. ledna 1992,

- souhlasilo s rozhodnutím předsedkyně ČNR, jímž přikázala k projednání,

- zásady zákona ČNR o agrárních, potravinářských a lesnických komorách /tisk 545/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- národohospodářskému výboru ČNR

- návrh zásad zákona ČNR o zřízení restaurátorské komory výtvarných umění a výkonu restaurátorské činnosti jejích členů /tisk 548/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu

- vládní návrh zásad zákona ČNR o působnosti orgánů státní správy ČR v oblasti státní služby pro drahé kovy /tisk 549/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- národohospodářskému výboru ČNR

- vládní návrh zásad zákona ČNR o Státním fondu kultury ČR /tisk 517/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu

- rozpočtovému a kontrolnímu výboru ČNR

- návrh zákona o protikomunistickém odboji /tisk FS 1113/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR petičnímu, pro právní ochranu a bezpečnost

- církevnímu a humanitárnímu výboru ČNR

- návrh zákona o prodloužení dovolené vojákům v činné službě /tisk FS 1114/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR petičnímu, pro právní ochranu a bezpečnost

- návrh zákona o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu /tisk FS 1115/

- návrh zákona o zákazu vykonávání některých činností a zneužívání informací /tisk FS 1116/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- národohospodářskému výboru ČNR

- výboru ČNR pro územní správu a národnosti

- vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím, podepsaná v Praze dne 11. listopadu 1991 /tisk FS 1137/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- zahraničnímu výboru ČNR

- návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon /tisk FS 1167/

- návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů /tisk FS 1168/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR petičnímu, pro právní ochranu a bezpečnost

- vyslovuje opětovně svůj zásadní nesouhlas s pozdním zasíláním návrhů federálních právních norem České národní radě, což je v rozporu s ustanovením § 39 odst., 1 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění. Konstatuje, že tím dochází ke zpochybňování zákonnosti legislativního procesu při projednávání zákonů Federálního shromáždění a pověřilo předsedkyni České národní rady, aby o této záležitosti jednala s předsednictvem Federálního shromáždění,

- na základě žádosti předsedy ústavně právního výboru poslance Jiřího Nováka požádalo předsednictvo FS, aby lhůta pro projednání federálních sněmovních tisků č. 1071 a 1071 A v České národní radě byla stanovena nejdříve na 21. ledna 1992,

- projednalo přípravu volby členů Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání,

- projednalo přípravu volby Rady České televize a Rady Českého rozhlasu,

- souhlasilo s převzetím záštity nad československým pohárem v parašutismu konaném ve dnech 25. - 26. ledna 1992 a s předáním ceny vítězi v hodnotě 2 000,- Kčs,

- vzalo na vědomí ústní zprávu o činnosti stálé komise předsednictva ČNR pro otázky justice přednesenou poslancem Ivem Palkoskou, požádalo vládu České republiky, aby

= podklady pro jmenování soudců, kteří byli zvoleni a mají být jmenováni předsednictvem ČNR, byly předloženy České národní radě ve třech etapách, a to do 15. března 1992, do 15. dubna 1992 a do 15. května 1992;

= předložila vládní návrhy zákonů nutných pro privatizaci notářství do konce března 1992,

Opatření předsednictva České národní rady podle čl. 121 odst. 1 a odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci:

Předsednictvo České národní rady

I. souhlasilo v souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, s trestním stíháním

1. JUDr. Jaroslava Šímy, nar. 21. 10. 1945, bytem Praha 4, Machuldova 592,

2. JUDr. Heleny Hlavaté, nar. 12. 10. 1943, bytem Praha 3, Jeseniova 41,

3. JUDr. Evy Burianové, nar. 3. 10. 1948, bytem Praha 4 - Opatov 1390,

4. JUDr. Jana Pelikána, nar. 9. 5. 1951, bytem Praha 4, Zárubova 508,

5. JUDr. Ladislavy Kučírkové, nar. 25. 3. 1948, bytem Praha 2, Třebíčská 10,

6. JUDr. Jana Novotného, nar. 1. 6. 1950, bytem Praha 6, Na luži 16,

7. JUDr. Antonína Těšíka, nar. 31. 1. 1947, bytem Praha 4, Madaťjanova 1345

podle žádosti generálního prokurátora ČSFR z 19. 12. 1991, uloženého v ČNR pod č. j. 7330/91.

II. stanovilo prozatímnímu řediteli České televize Ivo Mathému měsíční plat ve výši 9.000,- Kčs a prozatímnímu řediteli Českého rozhlasu Jiřímu Mejstříkovi měsíční plat ve výši 9.000,- Kčs.

Na své 75. schůzi 16. ledna 1992 předsednictvo České národní rady

- vyhlásilo pro projednání návrhu ministra vnitra České republiky na provedení nových voleb dle § 56, odst. 1, písm. b), c) a d) zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích nové volby do obecních zastupitelstev a do městského obvodu v obcích, uvedených v příloze I. tohoto usnesení a stanovilo den jejich konání na sobotu dne 29. února 1992 s tím, že zákonné lhůty pro přípravu voleb mohou přiměřeně zkráceny podle harmonogramu uvedeného v příloze II. usnesení /přílohy usnesení v každém sekretariátu výboru/.

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění a upravuje občanský zákoník, ve výborech ČNR a s předložením návrhu předsednictva ČNR České národní radě na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednávání tohoto návrhu zákona v České národní radě s tím, že bude dodržena lhůta 15 dnů; pověřilo předsedkyni České národní rady předložit tento návrh 30. schůzi České národní rady,

- nesouhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se novelizuje zákon ČNR č.209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, ve výborech ČNR,

- jmenovalo podle § 38 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích tyto soudce k soudům České republiky:

A: justiční čekatelé

1. JUDr. Šárka Dvořáková, nar. 21. 1. 1957 (okresní soud v Tachově),

2. JUDr. Dana Franková, nar. 18. 5. 1966 (městský soud v Brně),

3. JUDr. Renata Jedličková nar. 12. 7. 1964 (městský soud v Brně),

4. JUDr. Petr Ševčík, nar. 22. 7. 1966 (okresní soud ve Vyškově),

B: bývalí soudci, kteří se do justice vracejí

1. JUDr. Ilona Drbohlavová, nar. 27. 7. 1943 (Nejvyšší soud České republiky),

2. JUDr. Naděžda Janáčková, nar. 28. 1. 1957 (okresní soud ve Vsetíně),

3. JUDr. Jitřenka Kopecká, nar. 20. 7. 1946 (Nejvyšší soud České republiky),

4. JUDr. Vladimír Krb, nar. 7. 6. 1953 (obvodní soud pro Prahu 4),

5. JUDr. Alena Macečková, nar. 30. 4. 1951 (okresní soud v Ostravě),

6. JUDr. Hana Mašková, nar. 7. 5. 1952 (obvodní soud pro Prahu 8),

7. JUDr. Božena Papežová, nar. 23. 6. 1943 (Nejvyšší soud České republiky),

C: prokurátoři a bývalí prokurátoři

1. Mgr. Jana Brothánková, nar. 2. 10. 1953 (městský soud v Praze),

2. JUDr. Marie Cvachová, nar. 13. 1. 1953 (okresní soud v Písku),

3. JUDr. Olga Charvátová, nar. 15. 2. 1950 (krajský soud v Plzni),

4. JUDr. Michal Mazanec, nar. 17. 7. 1951 (Nejvyšší soud České republiky),

5. JUDr. Naděžda Řeháková, nar. 25. 5. 1955 (městský soud v Praze),

6. JUDr. Věra Šimůnková, nar. 19. 7. 1954 (Nejvyšší soud České republiky).

7. JUDr. Eva Škultétyová, nar. 23. 5. 1950 (městský soud v Praze),

8. JUDr. Miloslav Šolín, nar. 11. 6. 1936 (Nejvyšší soud České republiky),

9. JUDr. Ludmila Tittková, nar. 4. 2. 1941 (okresní soud v Ostravě),

10. JUDr. Donka Vocetková, nar. 13. 10. 1959 (obvodní soud pro Prahu 4),

11. JUDr. Jiřina Zemanová, nar. 28. 3. 1962 (obvodní soud pro Prahu 8),

D: právníci z praxe, kterým byla uznána zkouška komerčního právníka za odbornou justiční zkoušku

1. JUDr. Jan Ryba, CSc., nar. 6. 1. 1953 (Nejvyšší soud České republiky),

2. JUDr. Rudolf Šídlo, nar. 5. 6. 1941 (obvodní soud pro Prahu 7),

E: soudci navrhovaní ke jmenování do funkce podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 335/1991 Sb.

1. JUDr. Petr Beneš, nar. 21. 3. 1951 (městský soud v Praze),

2. JUDr. Václav Halešic, nar. 7. 6. 1935 (krajský soud v Brně),

3. JUDr. Věra Hnaníčková, nar. 30. 7. 1942 (městský soud v Praze),

4. Alena Krýlová, nar. 24. 3. 1955 (městský soud v Praze),

5. JUDr. Jiří Rada, nar. 1. 4. 1963 (městský soud v Praze),

6. JUDr. Pavel Šámal, nar. 24. 9. 1953 (krajský soud v Ústí nad Labem),

7. JUDr. Jiří Šilhavý, nar. 21. 8. 1942 (krajský soud v Plzni).

vzalo na vědomí, že

1. pan JUDr. Miloš Vostrovský se vzdal funkce soudce krajského obchodního soudu v Praze oznámením, které bylo doručeno předsednictvu České národní rady dne 9. ledna 1992,

2. pan JUDr. Vladimír Vitásek, CSc., se vzdal funkce soudce krajského soudu v Brně oznámením, které bylo doručeno předsednictvu České národní rady dne 9. ledna 1992,

3. pan JUDr. Vít Burša se vzdal funkce soudce okresního soudu v Uherském Hradišti oznámením, které bylo doručeno předsednictvu České národní rady dne 10. ledna 1992,

- prohlásilo podle § 49 odst. 2 zákona ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, nastoupení paní Hany Vrchlavské jako náhradnice na uprázdněný poslanecký mandát České národní rady za Jaroslavu Moserovou, a to od 9. ledna 1992; pověřilo předsedkyni České národní rady předat o tom poslankyni Haně Vrchlavské příslušné osvědčení,

- změnilo své usnesení č. 676 z 8. ledna 1992 tak, že

1. návrh pořadu 30. schůze České národní rady rozšířilo o bod "Návrh na změnu členství poslance Jana Sapáka ve výborech České národní rady na jeho vlastní žádost" a zařazuje jej jako třetí bod pořadu;

2. z návrhu pořadu 30. schůze České národní rady vypustilo bod "Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1991 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 575/1991 Sb.".

- vzalo na vědomí interpelace poslance Waltera Piverky; uložilo předsedkyni ČNR zajistit seznámení ostatních poslanců ČNR se zněním interpelace formou sněmovního tisku na nejbližší schůzi České národní rady,

- souhlasilo s rozhodnutím předsedkyně ČNR z 13. ledna 1992, jímž přikázala k projednání

- vládní návrh zákona ČNR, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /tisk 546/

- všem výborům ČNR /kromě mandátového a imunitního výboru ČNR a zahraničního výboru ČNR/

- vládní návrh zákona ČNR o služebním poměru příslušníků Policie ČR /tisk 541/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR petičnímu, pro právní ochranu a bezpečnost

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči ve znění zákona č. 58/1984 Sb., /tisk FS 1161/

- ústavně právnímu výboru ČNR výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví

- církevnímu a humanitárnímu výboru ČNR tak, aby mohla zaslat stanovisko předsedovi FS do 27. ledna 1992;

- vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, přijatá v Římě dne 4. listopadu 1950, ve znění protokolů č. 3, 5, 8 a 9 a protokoly k Úmluvě č. 1, 2, 4, 6 a 7 /tisk FS 1176/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR petičnímu, pro právní ochranu a bezpečnost

- církevnímu a humanitárnímu výboru ČNR

- zahraničnímu výboru ČNR

tak, aby mohla zaslat stanovisko předsedovi FS do 21. ledna 1992,

- přikázalo k projednání

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku /tisk FS 1189/

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví

tak, aby mohla předsedkyně ČNR zaslat stanovisko předsedovi FS do 29. ledna 1992,

- změnilo své usnesení č. 675 ze dne 8. 1. 1992 tak, že

- vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1991 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 575/1990 Sb., přikazuje

- všem výborům České národní rady /kromě mandátového a imunitního výboru ČNR a zahraničního výboru ČNR/

tak, aby výbory návrh projednaly do 13. února 1992,

- souhlasilo

1. s cestou skupiny poslanců H. Němcové, V. Šplíchala, P. Kozánka, Z. Smělíka a D. Hochové na Podkarpatskou Rus ve dnech 28. ledna - 2. února s tím, že delegace bude doplněna o zástupce výboru ČNR pro obchod a cestovní ruch a výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví.

2. s cestou poslanců I. Janů, J. Ježka, J. Sapáka a delegátky Stálé konference místních a oblastních orgánů Evropy M. Štorkánové na konferenci Rady Evropy o místní samosprávě v Barceloně ve dnech 22. - 26. ledna 1992,

3. s uskutečněním návštěvy delegace ústavně právního výboru maďarského shromáždění v České národní radě ve dnech 26. - 29. ledna 1992 na pozvání předsedy ústavně právního výboru ČNR,

- vzalo na vědomí cestu poslankyně J. Ryšlinkové do USA na zasedání Výboru CEDAW ve dnech 21. - 27. ledna 1992 s tím, že náklady, které byly vynaloženy z prostředků ČNR budou refundovány federálním ministerstvem zahraničních věcí.

V Praze dne 21. ledna 1992

Dagmar Burešová v.r.

předsedkyně České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP