ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

VI. volební období

551 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance Jiřího Honajzera

na ministra vnitra České republiky Tomáše Sokola,

ministra financí České republiky Karla Špačka,

ministra státní kontroly České republiky Igora Němce,

ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta,

ministra České republiky Miloslava Šabatu

a

předsedu vlády České republiky Petra Pitharta

ve věci vyšetřování trestné činnosti DAK Slušovice a z něho vzniklých společností

Ministr financí České republiky Karel Špaček zaslal odpověď na interpelaci poslance Jiřího Honajzera dopisem ze dne 23. prosince 1991.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra financi České republiky Karla Špačka na interpelaci poslance Jiřího Honajzera, která zní:

"Vážený pane poslanče, k Vaší interpelaci na 28. schůzi ČNR ve věci šetření finančních operací u DAK Slušovice sděluji:

1. U JZD AK Slušovice jsou daňové kontroly prováděny pravidelně, pokud jde o daň z obratu finančním úřadem, pokud jde o zemědělskou daň - do roku 1988 finančním odborem ONV, od roku 1989 finančním úřadem.

Na základě výsledků kontrol provedených za rok 1989 bylo DAK Slušovice doměřeno:

a) na zemědělské dani ze zisku cca 9 mil. Kčs

b) na dani z obratu cca 141 tis. Kčs

c) na dani ze mzdy 14 tis. Kčs

d) vrácení neoprávněně čerpané dotace ze Státního fondu pro zúrodnění půdy 1,9 mil. Kčs

e) vrácení ostatních neoprávněně čerpaných dotací 1,86 mil. Kčs.

Celkem bylo uloženo odvést do státního rozpočtu 12,915 mil. Kčs.

V současné době je dokončována rozsáhlá finanční a daňová kontrola hospodaření družstva DAK Slušovice za rok 1990. Cílem této kontroly bylo:

- objasnit správnost vykázané ztráty z hospodaření za rok 1990 (cca 461 mil. Kčs) ve srovnání se ziskem, vykázaným v roce 1969 (cca 639 mil. Kčs),

- z podnětu ministerstva vnitra České republiky ověřit upozornění na některé nesprávnosti, které by mohly vyústit i k podezření z trestné činnosti.

Současně bylo rozhodnuto provést kontrolu za rok 1991, a to za období do provedení organizačních změn a založení podniku DAK MOVA Slušovice, tj. do 7. 6. 1991.

Předběžné výsledky zatím ukazují, že tyto cíle se podařilo revizi splnit. Konkrétní číselné výsledky revize nelze zatím uvádět, protože nebylo ještě ukončeno správní řízení, v rámci kterého budou dodatečné odvody a sankce realizovány do státního rozpočtu.

Průběh celé akce je sledován pověřenými pracovníky ministerstva financí, kteří v současné době i projednávají metodickou správnost zjištění finančního ředitelství. Zatím nebyly zjištěny nedostatky, které by zpochybnily práci finančního ředitelství.

2. Pokud se týká minulých období, byla za období let 1986 až 1968 provedena finanční revize bývalým KNV v Brně. Výsledkem byl doměrek 194 mil. Kčs, z něhož první splátka byla již uhrazena. Další splátka má splatnost do konce roku 1991 a další do roku 1992.

Uvedeným přehledem o doměřených daních dokumentuji, že družstvo DAK Slušovice je trvale pod daňovou kontrolou finančních orgánů. Žádné doměrky nebyly DAK Slušovice prominuty.

Pokud se týká hospodaření s majetkem družstva, nemá ministerstvo financí a jeho orgány žádnou působnost k provádění kontroly. Proto veškeré zjištění skutečnosti, související s porušováním řádné majetkové evidence, které mohou usnadňovat nezákonné machinace s majetkem, jsou předávány orgánům činným v trestním řízení. Se zvláštní skupinou ministerstva vnitra České republiky, která pracuje vlastními metodami, revizní skupina na tomto úseku úzce spolupracuje.

Pokud jde o případnou nedostupnost dokladů ke kontrole připomínám, že finanční orgány mají možnost, nevede-li poplatník průkazné účetnictví, stanovit daňovou povinnost podle pomůcek, které má k dispozici, např. též kvalifikovaným odhadem. Tento způsob je aplikován právě při současně prováděné revizi v DAK Slušovice.

Kontrolami u DAK Slušovice nebylo zjištěno, že by uvedená organizace čerpala zápornou daň z obratu u dovezeného zboží určeného pro zpětný vývoz. Bylo však zjištěno, že tato organizace nakupovala potravinářské výrobky od tuzemských výrobců za ceny obsahující zápornou daň z obratu. Tyto výrobky byly přefakturovány vývozním podnikům Imex Praha, Impex Bratislavva a Rempo Bratislava. V rámci prováděné kontroly bude tato záporná daň odčerpána od státního rozpočtu.

4. Postup při vymáhání dlužných daní je upraven ve vyhlášce č. 16/1962 Sb. a v zákoně č. 71/1967 Sb. Ubezpečuji Vás, že budou využity veškeré zákonné prostředky k tomu, aby doměřené daně byly do státního rozpočtu odčerpány.

Správa daní je speciální činnost specializovaných finančních orgánů, která nemůže být nahrazována či vykonávána jinými správními orgány. Samozřejmě souhlasím s Vaší iniciativou směřující k tomu, aby ministerstvo státní kontroly České republiky a ministerstvo zemědělství České republiky uplatnilo vůči družstvu DAK Slušovice své kontrolní kompetence.

Jakmile bude probíhající revize komplexně ukončena, předáme informace o jejich výsledcích ministerstvu vnitra České republiky, Generální prokuratuře ČR, ministerstvu státní kontroly ČR a ministerstvu zemědělství ČR.

S pozdravem

V Praze dne 23. prosince 1991 Karel Špaček, v.r."

V Praze dne 6. ledna 1992

Dagmar Burešová, v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP