ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

VI. volební období

538

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na volbu dalších kandidátů do funkcí soudců Ústavního soudu České a Slovenské Federativní republiky

Ústavně právní výbor České národní rady posoudil na své schůzi 13. prosince 1991 na základě usnesení předsednictva České národní rady č. 459, 553, 584, 591 a 637 návrhy dalších kandidátů na funkce soudců Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky a provedl s kandidáty pohovor.

Ústavně právní výbor

konstatoval, že z navržených dalších kandidátů splňují zákonem stanovené předpoklady pro výkon funkce soudce Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky:

navrhovatelkandidát
1.Alena Hromádková JUDr. Vlastimil Hromádka
Sokolovská 700, Bučovice nar. 18. 2. 1928 - r. č. 28.02.18/471
bytem: Sokolovská 700, Bučovice
2.akademik Viktor Knapp JUDr. Jana Kubištová, CSc.
ředitel Ústavu státu a práva nar. 24. 2. 1944 - r. č. 44.52.24/401
ČSAVbytem: Vinohradská 168, Praha 3
3.doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. JUDr. Jan Filip, CSc.
děkan PF Masarykovy nar. 27. 11. 1950 - r. č. 50.11.27/153
university, Brnobytem: Brněnská 233, Šlapanice
4.Milada Mašatová JUDr. Pavel Hruška
poslankyně ČNR nar. 4. 6. 1951 - r. č. 51.06.04/059
bytem: Mikulova 1573, Praha 4
5.Josef Bezděk JUDr. Zbyšek Stodůlka
člen předsednictva ČNR nar. 19. 6. 1947 - r. č. 47.06.19/471
Klub poslanců HSD-SMS v ČNR bytem: U školky 7, Ludgeřovice 507

a že podepsali čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

Z voleb kandidátů do funkce soudce Ústavního soudu ČSFR konaných na 25. schůzi České národní rady dne 3. prosince 1991 dále k volbě postupují:

navrhovatelkandidát
1.JUDr. Anna Röschová JUDr. Ivo Palkoska
JUDr. Miloslav Výborný nar. 12. 7. 1955 - r. č. 55.07.12/2577
poslanci ČNRbytem: Puškinovo nám. 5, Praha 6
2.JUDr. Antonín Mokrý doc. JUDr. Václav Pavlíček
předseda Nejvyššího soudu ČR nar. 8. 8. 1934
bytem: Bohuslava ze Švamberka 1
Praha 4
3.JUDr. Antonín Mokrý doc. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
předseda Nejvyššího soudu ČR nar. 23. 4. 1929
bytem:
trvalé: 8085 Geltendorf
Bergstrasse 14 d, SRN
přechodné: Korunní 38 u pí.
Klípové, Praha 2
4.JUDr. Jan KalvodaJUDr. Pavel Zářecký, CSc.
místopředseda ČNR nar. 21. 4. 1940
bytem: Jiráskova 1252, Roztoky
u Prahy

Stručné charakteristiky těchto kandidátů na funkci soudce Ústavního soudu ČSFR jsou uvedeny v příloze k tisku 483.

V Praze dne 18. prosince 1991
JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.
JUDr. Jiří NOVÁK v.r.
zpravodajka ústavně právního
předseda ústavně právního
výboru ČNR
výboru ČNR


Příloha k tisku 538

CHARAKTERISTIKY KANDIDÁTŮ

NA FUNKCI SOUDCŮ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČSFR

Tyto stručné charakteristiky byly pořízeny z materiálů, které předložili navrhovatelé a z osobního pohovoru s jednotlivými kandidáty. S podrobnostmi v materiálech navrhovaných kandidátů se mohli všichni poslanci seznámit na sekretariátu ústavně právního výboru, a to dle usnesení předsednictva ČNR č. 591 z 15. listopadu 1991.

JUDr. Ivo Palkoska

narodil se 12. 7. 1955 v Praze

bytem: Puškinovo nám. 5, Praha 6

navrhovatelé: JUDr. Anna Röschová a JUDr. Miloslav Výborný - poslanci ČNR

Školy

Po ukončení ZDŠ navštěvoval gymnázium v Praze 6, které ukončil maturitou v roce 1974.

Od roku 1975 do roku 1979 studoval právnickou fakultu UK v Praze, kterou ukončil státní závěrečnou zkouškou. O rok později složil rigorózní zkoušku.

Praxe

Po absolvování právnické fakulty v roce 1979 nastoupil jako podnikový právník k Okresnímu bytovému podniku Praha-východ, kde pracoval do roku 1981. Od začátku 1982 nastoupil jako advokátní koncipient do Krajského sdružení advokátů v Praze. Po složení advokátní zkoušky v roce 1984 vykonával povolání advokáta. Dosud má soukromou advokátní kancelář v Kladně. V únoru 1990 byl kooptován do České národní rady jako poslanec a v červnových volbách roku 1990 byl zvolen poslancem ČNR. Kandidoval za Občanské fórum.

Osobní poměry

Ženatý 1x, 2 děti.

Politická příslušnost

Nikdy nebyl a není členem žádné politické strany. Jako nezávislý je členem poslaneckého klubu ODA.

JUDr. Vlastimil Hromádka

narodil se 18. 2. 1928 v Bučovicích

bytem: Sokolovská 700, Bučovice

navrhovatel: Alena Hromádková (sestra)

Školy

Po ukončení základní školy studoval na gymnásiu v Bučovicích, odkud v roce 1945 byl vyslán na studium do Francie, které ukončil v roce 1948.

Od roku 1948 studoval právnickou fakultu v Brně, po jejím zrušení přešel v roce 1950 na právnickou fakultu v Praze, kterou dokončil v roce 1952 dosažením doktorátu.

Praxe

Od roku 1954 pracoval jako právník v obchodní organizaci. Poté zastával funkci podnikového právníka v zemědělství, ve strojírenství, ve stavebnictví a ve výzkumu.

V roce 1967 absolvoval měsíční kurs o americkém právu v Amsterodamu a v roce 1968 obdobný seminář s Salzburku.

Od roku 1978 do roku 1989 pracoval jako právník Výzkumného ústavu energetických zařízení Brno.

V současné době pracuje jako podnikový právník ve státním podniku Zemědělského zásobování a nákupu ve Vyškově na Moravě.

Osobní poměry

Svobodný, bezdětný.

Politická příslušnost

Nebyl nikdy členem žádné politické strany ani politického hnutí.

JUDr. Jana Kubištová, CSc.

narodila se 24. 2. 1944 ve Zlíně

bytem: Vinohradská 168, Praha 3

navrhovatel: akademik Viktor Knapp - ředitel ústavu státu a práva ČSAV

Školy

V roce 1961 ukončila jedenáctiletou střední školu v Břeclavi maturitou.

V roce 1966 promovala na právnické fakultě v Praze.

V lednu 1967 získala titul doktora práv.

V roce 1990 získala titul kandidáta věd.

Praxe

Od roku 1966 do roku 1967 byla právní čekatelkou na Krajské státní arbitráži v Ústí nad Labem. V březnu 1967 byla jmenována státním arbitrem a nastoupila na Státní arbitráž pro hl. m. Prahu.

V roce 1969 na základě konkursního řízení začala pracovat v Ústavu hospodářského práva Státní arbitráže ČSSR.

Od 1. 5. 1985 opět na základě konkursního řízení začala pracovat v Ústavu státu a práva ČSAV, kde pracuje dosud.

Osobní poměry

Vdaná 1x, 1 dítě.

Politická příslušnost

Nebyla nikdy členkou žádné politické strany ani politického hnutí.

JUDr. Jan Filip, CSc.

narodil se 27. 11. 1950 ve Šternberku

bytem: Brněnská 233, Šlapanice

navrhovatel: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. - děkan PF MU Brno

Školy

Po absolvování SVVŠ v Uničově v roce 1969 začal studovat na právnické fakultě v Brně. Tuto dokončil v roce 1974 státní závěrečnou zkouškou.

V roce 1975 složil rigorózní zkoušku.

V roce 1984 obhájil kandidátkou práci a byl mu udělen titul kandidát věd.

Praxe

Již během studia nastoupil jako asistent na právnickou fakultu v Brně jako pomocná síla, od roku 1974 jako asistent na plný úvazek a od roku 1977 začal pracoval jako odborný asistent, kde pracuje dosud.

Osobní poměry

Ženatý 1x, 2 děti.

Politická příslušnost

V letech 1974 až 1989 členem KSČ, kde vykonával jedno období funkci předsedy Z0 KSČ v rámci fakulty. V současné době není členem žádné politické strany ani politického hnutí.

JUDr. Pavel Hruška

narodil se 4. 6. 1951 ve Vítkově

bytem: Mikulova 1573, Praha 4

navrhovatel: Milada Mašatová - poslankyně ČNR

Školy

Po ukončení ZDŠ a SVVŠ začal v roce 1969 studovat na právnické fakultě UK v Praze, kterou ukončil v roce 1974 státní závěrečnou zkouškou. V roce 1976 složil rigorózní zkoušku.

Praxe

V roce 1974 nastoupil na Státní arbitráž pro hl. m. Prahu, později přestoupil na Státní arbitráž ČR jako arbitr.

V roce 1978 nastoupil na Úřad vlády ČR do odboru legislativního a právního, kde pracoval do konce srpna 1990.

Od září 1990 vykonával funkci poradce předsedy vlády ČR.

V současné době pracuje jako komerční právník.

Osobní poměry

Ženatý 2x, 1 dítě z druhého manželství.

Politická příslušnost

Od roku 1983 do začátku roku 1991 byl členem KSČ, kde vykonával funkci vedoucího stranické skupiny. V současné době není členem žádné politické strany ani politického hnutí.

JUDr. Zbyšek Stodůlka

narodil se 19. 6. 1947 ve Frýdku-Místku

bytem: U školky 7, Ludgeřovice 507

navrhovatelé: Klub poslanců HSD-SMS ČNR a Josef Bezděk - poslanec ČNR

Školy

Po ukončení ZDŠ a SVVŠ v roce 1965 byl přijat na VŠB v Ostravě.

V letech 1970 až 1975 studoval při zaměstnání právnickou fakultu UK v Praze, kterou ukončil státní závěrečnou zkouškou. Rigorózní zkoušku složil v roce 1986.

Praxe

Od 1. 7. 1975 do 30. 7. 1984 pracoval na MěNV ve Frýdku-Místku jako právník na odboru vnitřních věcí.

Od roku 1984 až do voleb v roce 1990 pracoval jako právník odboru vnitřních věcí Severomoravského KNV v Ostravě.

Od červnových voleb je poslancem České národní rady.

Osobní poměry

Ženatý 3x, z každého manželství jedno dítě.

Politická příslušnost

Nikdy nebyl členem žádné politické strany. Od roku 1990 je členem HSD-SMS.

Kandidatura JUDr. Petra Koláře byla předložena ústavně právnímu výboru po termínu vyplývajícího z usnesení předsednictva ČNR č. 637 a tudíž o jeho zařazení mezi kandidáty na funkci soudce Ústavního soudu ČSFR musí rozhodnout sněmovna svým hlasováním. Pohovor s ním ústavně právní výbor provede 20. 12. 1991 v 8.30 hod.

JUDr. Petr Kolář

narodil se 22. 7. 1950 v Ostravě

bytem: Botanická 12, Brno

navrhovatel: ing. Karel Venera - ředitel semenářského statku Slavkov u Brna

Školy

Po ukončení ZDŠ a SVVŠ, kterou ukončil v roce 1968 maturitou začal v roce 1969 studovat právnickou fakultu UJEP v Brně. Státní závěrečnou zkoušku složil v roce 1947 a rigorózní zkoušku vykonal v roce 1980.

Praxe

V roce 1974 nastoupil jako podnikový právník v JME n. p. Brno.

V červenci 1975 nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní poradně ve Vyškově. Po složení advokátních zkoušek v roce 1977 se stal advokátem ve Vyškově a od roku 1989 pracoval jako advokát v Židlochovicích, kde po privatizaci advokacie od 1. 7. 19991 pracuje jako advokát ve vlastní kanceláři.

Osobní poměry

Ženatý, 2 děti.

Politická příslušnost

Nebyl nikdy členem žádné politické strany ani politického hnutí.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP