K § 40 a 41.

Nově je upraveno navrhování vyhlášení území za zvláště chráněná (včetně podnětu, který může podat kdokoliv) a dále celá procedura přípravného vyhlašovacího řízení. Velmi významné je ustanovení o poskytnutí minimálního rozsahu ochranných omezení před vlastním aktem vyhlášení.

Poněkud odlišně je s ohledem na jejich zvláštnost a rozsah dotčených subjektů upravena procedura vyhlašování tzv. velkoplošných chráněných území - národních parků a chráněných krajinných oblastí. Vyrozumět individuálně velké množství vlastníků pozemků v těchto územích (jde o stovky a tisíce vlastníků) by bylo nemožné, zavádí se proto institut vyrozumění formou veřejné vyhlášky.

K § 42

Důležitým předpokladem účinné ochrany všech kategorií chráněných území je jejich evidence v ústředních seznamech a to včetně jejich mapových podkladů. Stejně velký význam má i jednoduché a přehledné označení v terénu tak, aby každé osobě bylo zřejmé, že se nachází na hranici zvláště chráněného území s ochranným režimem. Obě náležitosti musí být splněny, aby mohla být zvláště chráněná území dostatečně účinně chráněna. Podrobnosti o technickém provedení věci upraví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

K § 43

Ze základních podmínek ochrany jak jsou stanoveny v tomto zákoně pro zvláště chráněná území v § 16, 26, 29, 34, 35 odst. 2 a 36 lze udělovat výjimky jen v případě veřejného zájmu.

Podmínkou je hodnocení významu takovéto výjimky, který musí výrazně převažovat nad zájmem zvláštní ochrany přírody. Jedním z kritérií přitom bude nadregionální (např. celostátní, středoevropský, evropský) význam udělení takovéto výjimky.

Je zřejmé, že v případě národních přírodních rezervací a národních přírodních památek je příslušnost k udělení výjimky ministerstvo životního prostředí, které tyto kategorie zvláště chráněných území vyhlašuje, v případě přírodních rezervací a přírodních památek to jsou okresní úřady, na území národních parků a chráněných krajinných oblastí jejich správy.

K § 44

Orgánem příslušným k udělování souhlasů podle tohoto ustanovení je v národních přírodních památkách a národních přírodních rezervacích za podmínek § 79 odst. 3 písm. g) ministerstvo životního prostředí, ve všech ostatních kategoriích zvláště chráněných území okresní úřady, nejde-li o území národních parků a chráněných krajinných oblastí, kde jsou příslušné jejich správy.

K § 45

Zákon upravuje podmínky za nichž lze od zvláštní ochrany území upustit resp. tuto zrušit. Děje se tak způsobem, kterým lze ochranu zřídit a to pro důvody z nichž lze jinak udělit výjimku, též příslušnost orgánu je totožná. Tuto problematiku dosavadní zákon vůbec neřešil. Samostatně pak je upravena možnost zrušení smluvní ochrany, která vychází ze specifik tohoto institutu.

K § 46 a 47

Jako samostatná kategorie zvláštní ochrany se zavádí kategorie "památný strom" určená k ochraně vzácných, přírodně mimořádně hodnotných či historicky nebo vědecky významných dřevin. Ze zákona jsou stanoveny minimální podmínky ochrany této kategorie a její ochranné pásmo. Památný strom je vyhlašován individuálním správním aktem příslušného orgánu ochrany přírody. Dále je upraven způsob evidence a označování takových stromů.

Rozhodnout o vyhlášení památných stromů mohou pověřené obecní úřady /§ 76 odst. 2 písm. d)/, na území národních parků a chráněných krajinných oblastí jejich správy (§ 78).

K § 48

Upravuje se ochrana zvláště chráněných rostlin a živočichů. Tato kategorie zvláštní ochrany je dělena do tří skupin - na ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené čemuž odpovídají následně podmínky jejich ochrany. Právní úprava tak důsledně diferencuje význam chráněného objektu (zájmu) a přibližuje se nejen mezinárodním standardům ale i vědeckým podkladům, založeným zejména na Červené knize ohrožených druhů ČSFR.

K § 49 a 50

Zákon nově podrobněji rozvádí v § 49 podmínky ochrany zvláště chráněných druhů rostlin, věcně vymezuje příslušnost -t. j. na které případy se právní úprava vztahuje resp. nevztahuje. Bližší ochranné podmínky může stanovit obdobně jako u zvláště chráněných druhů živočichů ministerstvo obecně závazným právním předpisem.

Podrobně je též upravena zvláštní ochrana vybraných živočišných druhů a její podmínky s důrazem na záchranné chovy a ochranu živočichů na jejich stanovištích.

Orgánem ochrany přírody podle § 50 odst. 3 je okresní úřad (§ 77), na území národních parků a chráněných krajinných oblastí jsou jím jejich správy. Ustanovení § 50 odst. 4 znamená, že ani běžné obhospodařování nemovitostí nemůže být důvodem k suspenzi ochrany živočichů, jde-li o druhy kriticky či silně ohrožené (§ 49 odst. 2 písm. a, b).

K § 51

Zákon nově umožňuje zavést zvláštní ochranu vybraných vzácných druhů nerostů, která v kombinaci se zvláštní územní ochranou nalezišť nerostů zajistí ucelenou koncepci jejich ochrany.

K § 52

Základními dokumenty zpracovanými na vědeckém základě jsou záchranné programy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které se zajišťují zejména pro dvě nejohroženější skupiny, t. j. kriticky a silně ohrožené druhy. K tomuto ustanovení viz též § 79 odst. 3 písm. e). Programy obsahují konkrétní postupy a metody jak ohrožené druhy zachránit resp. alespoň stabilizovat jejich populace.

K § 53 a 54

Ustanovení obsahují úpravu ochrany zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů před nedovoleným opatřováním, obchodem a vývozem. Prokazování původu (§ 54) je nezbytné zejména jako preventivní opatření před protiprávním obchodováním s přírodninami uvedených druhů.

K § 55, 56 a 57

Obdobně jako je tomu u zvláště chráněných kategorií chráněných území upravuje zákon ve svých ustanoveních proceduru vyhlašování a udílení výjimek z podmínek ochrany popř. souhlasů u zvláště chráněných částí přírody, kterými jsou památné stromy a zvláště chráněné druhy živočichů, rostlin a nerostů. Při vypracovávání právní úpravy bylo přihlíženo ke specifikům těchto chráněných objektů.

Pokud jde o výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů, viz § 79 odst. 3 písm. f). Výjimky z ochranných podmínek památných stromů pak uděluje okresní úřad, na území chráněné krajinné oblasti nebo národního parku jeho správa.

K § 58

V souladu s cíli zákona, jeho účelem a také Ústavní listinou základních práv a svobod, podle které lze povinnosti občanům ukládat jen na základě zákona, je v tomto ustanovení zakotven základní požadavek, aby každý strpěl omezení stanovená zákonem na ochranu přírody a krajiny. Je tím rovněž nepřímo odkázáno na ustanovení článku 11 odst. 3 Ústavní listiny základních práv a svobod, podle kterého vlastnictví nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy; jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Návaznost je i k ustanovení čl. 35 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat přírodní prostředí nad míru stanovenou zákonem.

K § 59

V § 4 odst. 1 je tvorba (vytváření) systému ekologické stability definována jako veřejný zájem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Je nezbytné navrhnout právní instituty k zajištění tohoto významného veřejného zájmu. V době rozvratu ekologické stability krajiny, která byla mnohonásobně negativně pozměněna "socialistickou velkovýrobou", především ignorantským zcelováním pozemků, paušálním rušením mezí, remízů a systémů protierozní ochrany, musí být nastoupena cesta k opětovnému vytváření nové ekologické rovnováhy krajiny. Často bude nutno vysazovat dodatečně zeleň, zakládat remízy či budovat protierozní opatření (terasy, meze a pod.). Tohoto cíle není možné dosáhnout bez souhlasu vlastníků dotčených pozemků. Pouze v případě jejich nesouhlasu bude nutno zajistit potřebné pozemky jiným - náhradním - způsobem, t. j. výměnou či v krajním případě vyvlastněním.

K obdobnému účelu je zaměřeno ustanovení § 59 odst. 3, které překonává bariéry pro vytváření systému ekologické stability vyplývající z rigidních formulací na ochranu zemědělského a lesního půdního fondu. Kdyby takové ustanovení neplatilo, veřejný zájem na vytváření ekologického systému stability by narazil na prozaické překážky - zákazy změny kultur zemědělských a lesních pozemků, povinnosti zvláštních finančních odvodů a pod. Ustanovení, která byla formulována v 70. letech k ochraně půdy a lesa, by se tak dnes při jejich nepružném striktním dodržení obrátila proti ochraně přírody.

K § 60

Dosavadní právní úprava obsažená ve stavebním zákoně zná institut vyvlastňování nemovitostí v chráněných územích. Tento text na něj odkazuje.

Rozhodnutí o vyvlastnění bude přezkoumatelné správními soudy po obnově tohoto soudnictví u nás. Řízení o vyvlastňování z důvodů ochrany přírody bude podrobeno témuž režimu jako vyvlastňovací řízení z jiných důvodů.

Zavedení institutu povinného převodu práva hospodaření k národnímu majetku ze stejných důvodů, kdy je možno provést vyvlastnění, je oprávněné. Uplatněním tohoto institutu je dodržena zásada rovnosti všech forem vlastnictví. Ochrana přírody a krajiny je důležitým veřejným zájmem, zejména v době ekologické krize a rozpadu územní ekologické stability. Je proto zcela nezbytné a důvodné, aby náš právní řád zakotvil řádně formulované podmínky vyvlastnění a obligatorních převodů práva hospodaření k národnímu majetku, jestliže tyto instituty využívá pro jiné veřejné zájmy jako je výstavba, obrana apod.

K § 61

V nejcennějších územích ochrany přírody - národních parcích, národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách - je vhodné zajistit ochranu přírody také prostřednictvím převedení pozemků do vlastnictví státu a to mimo jiné formou jejich odkoupení.

V současné době jsou v České republice vyhlášeny tři národní parky, připravuje se vyhlášení národních přírodních rezervací a národních přírodních památek (druhé dvě kategorie se uvažují a zřizují až tímto zákonem) jejichž rozloha nepřesahuje 2% území České republiky. Předkupní právo státu podle odst. 1 a 2 je institut, který umožní státu nejméně konfliktní cestou postupné nabytí nezbytných pozemků v národních parcích, národních přírodních rezervacích nebo národních přírodních památkách. Toto ustanovení je obvyklé i v jiných zemích, například ve Spolkové republice Německo i v USA.

K § 62, 63 a 64

Právo vstupu na cizí pozemky z důvodů výkonu státní ochrany přírody (§ 62) musí být pro pracovníky orgánů ochrany přírody zaručeno v nezbytném rozsahu a při garanci práv vlastníků nemovitostí dotčených vstupem. Okruh osob, kterým toto právo při dodržení podmínek § 62 náleží, je stanoven v části šesté tohoto zákona ("Orgány a státní správa v ochraně přírody").

Ustanovení o přístupu do krajiny vnáší do našeho právního řádu dosud neexistující institut souhlasu obcí a orgánů ochrany přírody s rušením účelových veřejných komunikací, stezek a pěšin ležících mimo obce. Jejich mnohdy neuvážená likvidace vytvořila až stav "neprůchodnosti" krajiny. Paragraf 63 je ustanovením na ochranu zejména nemotorizovaných turistů, cyklistů a pod. Velmi potřebné je zaručit obecné právo průchodu krajinou pro všechny, při garanci nedotknutelnosti majetku, osobních práv a respektování obecně závazných předpisů. Jde o mimořádně důležité lidské právo "svobody pohybu", které musí být zakotveno v platném právním řádu. V tomto zákoně má při tom subsidiární platnost, což plyne z poslední věty § 63. Obecně závazným předpisem podle této věty se rozumí také vyhlášky obecních zastupitelstev nebo místních orgánů státní správy, které tyto vydávají na základě zvláštních předpisů. Vhodné místo pozemku podle § 63 odst. 4 má být voleno tak, aby na sebe navazovaly komunikace pro pěší.

Na druhé straně ustanovení § 64 přináší možnost omezení vstupu do zvláště chráněných území, kde nadměrná, zejména sezonní návštěvnost může vyvolat závažné škody na přírodním prostředí.

K § 65 a 66

Ustanovení, podle kterého je nezbytná dohoda s orgány státní ochrany přírody, jsou-li dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem je nezbytné. Vychází v zásadě z dnešního § 17 zákona o státní ochraně přírody, je však přesnější. Toto ustanovení se netýká řízení podle tohoto zákona, u kterých je předepsán jiný postup (např. udělení výjimky podle § 43 a 56, souhlasu podle § 44 a 57, závazného stanoviska podle § 4 a dalších).

Pokud jde o zastavení nedovolené činnosti namířené proti zájmům ochrany přírody a krajiny, vytvoří ustanovení § 66 dostatečnou záruku účinného rozhodování v těchto případech. Odkladný účinek odvolání proti takovýmto rozhodnutím je dle § 90 odstavce 1 zákona vyloučen.

S ohledem na § 77 a 78 je v případě postupu podle § 65 a 56 příslušným orgánem okresní úřad, na území národních parků a chráněných krajinných oblastí jejich správy.

K § 67

Provedení přírodovědného průzkumu a biologického hodnocení podle § 67 v případech zamýšlených závažných zásahů do přírody a krajiny je sice specifickým požadavkem tohoto zákona, zároveň se však (odst. 2) předpokládá možnost jeho naplnění i v rámci širšího ekologického hodnocení lidských aktivit, které může být zavedeno jiným předpisem (např. zákonem, o životním prostředí, stavebním zákonem apod.). Z tohoto pohledu je biologické hodnocení nezbytným minimem odrážejícím zájmy chráněné tímto zákonem.

Na rozdíl od jiných předpisů zavádějících případně širší ekologické hodnocení však bude pro účely tohoto zákona zpravidla jinak posuzována "závažnost" zásahů, před jejichž uskutečněním lze požadovat přírodovědný průzkum a biologické hodnocení. Zejména při ochraně zvláště chráněných částí přírody může jít o zásahy zdánlivě malého rozsahu, schopné však vážně poškodit či zničit citlivé či málo stabilní biotopy či ekosystémy. Použitím termínu "biologické" hodnocení se zužuje jeho obsah na vlivy, které mohou bezprostředně postihnout živé organismy.

Orgánem příslušným k povolení zamýšleného zásahu dle odst. 1 je pak ten orgán dle části šesté zákona, který posuzuje a povoluje zamýšlenou aktivitu v rámci předepsaného řízení.

Přiměřená náhradní opatření podle § 67 odst. 4 zaručí rehabilitaci či dodatečnou ochranu přírody a krajiny tam, kde se nelze vyhnout určitým negativním dopadům lidské činnosti a musí se přistoupit k jejich kompenzaci. Příkladem může být oplocení dálnic či silnic v lesních úsecích, vybudované k ochraně živočichů.

K § 68 a 69

V rámci zejména aktivní ochrany přírody a krajiny jako projevu shodné vůle orgánů státní ochrany přírody nebo obcí a vlastníků či nájemců pozemků lze uzavírat dohody o způsobech zlepšování stavu přírodního prostředí. Na tyto dohody (§ 68 odst. 2) lze vázat poskytování finančních příspěvků. Podle § 68 odst. 3 však lze zásahy ke zlepšení přírodního prostředí provádět i jako oprávněnou činnost orgánů státní ochrany přírody nebo jím pověřené fyzické či právnické osoby.

Toto ustanovení je svého druhu opatřením při nečinnosti, není však výhradně vázáno na předchozí povinnost orgánu státní ochrany přírody usilovat o dohodu s vlastníkem či uživatelem pozemku, aby navrhované opatření provedl sám. Finanční příspěvek je pak možným peněžním stimulem k vykonávání a zajišťování cílů ochrany přírody, aby orgán ochrany přírody nemusel využívat svého oprávnění podle § 68 odst. 3.

K § 70 a 71

Ustanovení o účasti občanů na výkonu ochrany přírody a krajiny podle tohoto zákona jednak navazuje na některé osvědčené instituty předchozích právních norem (např. aktivy ochrany přírody při orgánech státní ochrany přírody), jednak zavádí zcela nový prvek v možnosti, aby se občanská sdružení organizovaná v oblasti ochrany přírody stala za určitých podmínek účastníkem správních řízení. Využívá se tak znění § 14 odstavce 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení: "Účastníkem řízení je i ten, komu zvláštní právní předpis takové postavení přiznává". Těmito organizacemi jsou např. Český svaz ochránců přírody, myslivecký nebo rybářský svaz, TIS, Brontosaurus, Děti země, Greenpeace apod. "Místní" příslušností se nerozumí vždy jen místní organizace, ale místu dotčenému řízením v katastru příslušné obce ta nejbližší organizační jednotka zájmového sdružení, která působí zpravidla v nějakém regionálním (okresním, obvodním, republikovém) měřítku. Z toho ovšem plyne, že příslušné zájmové sdružení může vždy zastupovat jedna její organizační jednotka (např. Český svaz ochránců přírody jeho místní organizace; pokud neexistuje v dané obci, pak např. její okresní výbor, pokud neexistuje, pak ústřední orgány). Na požadavku právní subjektivity organizačního článku je nutné trvat. Jen tak lze mít jistotu v tom, že ti, kteří předloží návrh na správní řízení, zastupují organizaci právem.

Požadavek, aby zaměřením příslušného zájmového sdružení byla ochrana přírody a krajiny neplní zpravidla ty organizace, které jsou především výchovné (Skaut, Junák) sportovní (s výjimkou turistických), ženské, dětské a pod.

Pokud jde o obce, je jejich postavení a úkoly v ochraně přírody věnováno několik ustanovení tohoto zákona (viz souhrn v § 76); v § 71 jde především o zakotvení jejich nepominutelnosti při projednávání a realizací ochrany přírody v rámci jejich územních obvodů.

K § 72

V souladu s požadavky na volný přístup k informacím, zejména o stavu a vývoji přírodního prostředí, ale také správní rozhodovací činnosti orgánů ochrany přírody se zakotvuje právo každého na jejich získání, pořizování výpisů z listin a dokumentů a pod. Dle § 42 zákona jsou za veřejně přístupné prohlášeny výslovně také seznamy ochrany přírody a § 72 odst. 2 se na ně vztahuje v plném rozsahu.

K § 73

Orgány ochrany přírody nejsou schopny svojí vlastní kapacitou pokrýt potřebný vědecký průzkum, sledování a zkoumání všech potřebných hodnotných území a druhů. Proto se zakotvuje jejich spolupráce s příslušnými vědecky a odborně kvalifikovanými osobami. Především se přitom využije pracovišť Českého ústavu ochrany přírody, univerzit a ČSAV. Kromě toho se nově upravuje výzkum zvláště chráněných částí přírody v případech vyžadujících zásahy do ochranných podmínek.

Výzkum sám, je-li zásahem do ochranných podmínek, nepodléhá tedy režimu výjimek a souhlasů (viz např. § 43 a 44), je však třeba k jeho provádění souhlasu orgánu ochrany přírody, což řeší toto ustanovení. Orgánem ochrany přírody je jednak ministerstvo životního prostředí ČR - podle § 79 odst. 3 písm. j), v ostatních případech jsou to orgány podle § 77 a 78.

Výzkum, který nevyžaduje zásahy do ochranných podmínek, nepodléhá povolovacímu řízení podle § 73 odst. 2.

K § 74

Problematika ochrany přírody a krajiny není samostatně řešitelná bez úzké mezinárodní spolupráce a též garantování mezinárodních smluv. Důraz je kladen zejména na bilaterální hraniční chráněná území (NP Šumava, Podyjí, Krkonoše apod.). Nové právní ustanovení zakotvuje možnosti široké mezinárodní spolupráce, hlavní úlohu v tomto směru zákon přiřknul ministerstvu životního prostředí /viz § 79 odst. 2 písm. d)/.

K § 75

Přehledně se stanoví orgány ochrany přírody, kterými jsou obce, pověřené obecní úřady, okresní úřady, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí a ministerstvo životního prostředí. V souladu se zákonem ČNR o České inspekci životního prostředí vyvíjí dozorovou činnost tento orgán také na úseku ochrany přírody a krajiny, což zakotvuje § 75 odst. 3. Rozdělení hlavních kompetencí a pravomocí je upraveno na dva organizační stupně, tak aby mohl být co nejjednodušeji ale i na odpovídající úrovni zajišťován výkon státní správy. Hlavním kritériem dělby působnosti je význam celospolečensky chráněného zájmu a odborná způsobilost orgánu.

K § 76

Obce se vždy zúčastňují projednávání a rozhodování o záležitostech ochrany přírody a krajiny ve svých obvodech (§ 71). Je jim svěřen rovněž výkon státní správy ve věcech kácení stromů rostoucích mimo les, náhradní výsadby a péče o zeleň. Specifickým problémem je území hl. m. Prahy a statutárních měst, kterým je zákonem svěřen výkon státní správy v rozsahu okresních úřadů.

Zvláštní postavení je svěřeno obcím, které leží na území národního parku. Jejich zástupce je delegován do rady národního parku.

Pověřené obecní úřady vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu odst. 2. Jde o poměrně značné kompetence, které dosud vykonávaly okresní úřady.

K § 77

Základním (prvním) stupněm orgánů státní správy v ochraně přírody jsou pro většinu řízení v ochraně přírody na území okresů okresní úřady (jejich referáty životního prostředí) nejde-li o území národních parků a chráněných krajinných oblastí, kde tuto působnost vykonávají jejich správy (§ 78). Zákon stanoví, že všechny pravomoci, které v ochraně přírody nepřísluší jinému orgánu (obci či ministerstvu) náleží územně příslušnému okresnímu úřadu (správě podle § 78).

Okresní úřady jako orgány místní správy mají právo vydávat vyhlášky, jestliže je k tomu zmocní zvláštní předpis. K tomuto úkolu je formulováno znění odst. 3.

K § 78

Vzhledem k významu a složitosti problematiky ochrany přírody v národních parcích a správách chráněných krajinných oblastí a s přihlédnutím k existenci a připravenosti jejich správ, dlouhodobě působících, převádí se kompetence v ochraně přírody na tyto správy; ty již existují, není tedy nutný nový nárůst finančních prostředků ke krytí nákladů jejich činnosti. Správy jsou nejlépe informovanými orgány v těchto zvláště chráněných územích, nejčastěji se stýkají s obcemi i občany těchto oblastí a mají odborné předpoklady k odpovědnému výkonu funkce. Funkční a věcná kompetence správ je přitom ve stejném rozsahu jako u okresních úřadů s výjimkou postavení správ národních parků, kde je navíc přivtělena působnost širší oblasti ochrany přírodního prostředí. Toto řešení si vyžaduje poslání národních parků - nejpřísněji zvláště chráněných velkoplošných území v České republice s prioritním zájmem na ochraně přírody. Vzhledem k tomu, že správy již byly dříve založeny, neklade toto řešeni nový nárok na dodatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu.

K § 79

Ministerstvo životního prostředí ČR zajišťuje výkon státní správy v nejzávažnějších případech, např. vyhlašování národních přírodních rezervací a národních přírodních památek a při druhové ochraně. Při udělování souhlasů k činnostem v národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách, t. j. v takových územích, která jsou národního a mezinárodního významu, jde o mimořádně náročné případy na odborné posouzení, ovlivňující základní funkce těchto chráněných území. Odborné podklady pro rozhodnutí ministerstva zajišťuje zpravidla Český ústav ochrany přírody. Pravomoci, které zákon svěřuje ministerstvu, odpovídají jeho postavení a úkolům jako ústředního orgánu státní správy ochrany přírody České republiky.

K § 80

Česká inspekce životního prostředí byla založena zákonem ČNR č. 229/1991. Ten mimo jiné stanoví, že její působnost při ochraně jednotlivých složek životního prostředí upraví podrobněji příslušné "složkové" zákony. Je tedy úkolem zákona o ochraně přírody a krajiny stanovit působnost České inspekce životního prostředí v oblasti přírody a krajiny. Děje se tak analogicky dle působnosti České inspekce životního prostředí např. v oblasti péče o les nebo odpadového hospodářství, což již příslušné složkové zákony upravily.

K § 81 a 82

Stráž ochrany přírody ustanovuje okresní úřad a na území národních parků a chráněných krajinných oblastí správy těchto území. Je tvořena zejména z řad dobrovolných pracovníků. Úkolem nově zřizované stráže ochrany přírody je zejména terénní kontrolní činnost nad dodržováním ochranných podmínek a právem chráněných zájmů ochrany přírody a krajiny. Členům stráže ochrany přírody je svěřeno i oprávnění k určitým druhům předběžných opatření a k vybírání blokových pokut. Toto oprávnění se ovšem nevztahuje na zpravodaje stráže přírody.

Zákon udílí oprávnění pracovníkům orgánů ochrany přírody (ministerstva, správ a okresních úřadů) nosit služební stejnokroj, jehož provedení a podmínky užívání stanoví ministerstvo obecně závazným právním předpisem.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP