ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

VI. volební období

477

Zákon

České národní rady ze dne ..............

o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Zřizuje se Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen "Pojišťovna") se sídlem v Praze.

§ 2

(1) Pojišťovna provádí všeobecné zdravotní pojištění, pokud toto pojištění neprovádějí resortní, oborové, podnikové nebo další zdravotní pojišťovny zřízené podle zvláštních zákonů.

(2) Pojišťovna je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

ČÁST DRUHÁ

Hospodaření Pojišťovny

§ 3

Pojišťovna hospodaří s vlastním majetkem a vykonává právo hospodaření s majetkem jí svěřeným.

§ 4

Příjmy Pojišťovny zahrnují:

a) platby pojistného od pojištěnců, zaměstnavatelů a státu,

b) vlastní zdroje vytvořené využíváním fondů Pojišťovny,

c) příjmy plynoucími z přirážek k pojistnému, pokut, a poplatků z prodlení účtované Pojišťovnou,

d) dary a ostatními příjmy.

§ 5

Výdaje Pojišťovny zahrnují:

a) platby za úhrady potřebné zdravotní péče poskytované na základě smluv uzavřených se zdravotnickými zařízeními,

b) platby jiným zdravotním pojišťovnám nebo jiným subjektům na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravotní služby poskytnuté pojištěncům Pojišťovny,

c) úhrady nákladů nutného neodkladného léčení v cizině [§ 4 zákona ČNR č. .../1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění],

d) náklady na činnost Pojišťovny v rámci schváleného rozpočtu Pojišťovny.

§ 6

(1) Rozpočet Pojišťovny je sestaven a realizován tak, aby výdaje nepřevýšily příjmy Pojišťovny v příslušném rozpočtovém roce. Rozdíl mezi příjmy a výdaji se zúčtovává v roční závěrce vůči rezervnímu fondu.

(2) Pojišťovna je povinna v termínech pro předkládání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu předložit České národní radě pojistný plán na následující kalendářní rok, bilanci a zprávu o výsledcích hospodaření za běžný kalendářní rok.

(3) Finanční prostředky získané vlastními zdroji vytvořenými využíváním fondů Pojišťovny a příjmy plynoucími z přirážek k pojistnému, pokut a poplatků z prodlení účtovaných Pojišťovnou je povinna použít na zlepšení zdravotní péče svým pojištěncům nebo navrhnout snížení sazeb pojistného. Rozhodnutí v tomto směru činí orgán Pojišťovny uvedený v § 16 tohoto zákona.

§ 7

Pojišťovna vytváří a spravuje tyto fondy:

a) základní fond zdravotního pojištění, který slouží k úhradě zdravotní péče a je tvořen platbami pojistného,

b) rezervní fond, který kryje neočekávané výkyvy ve spotřebě základního fondu; součástí rezervního fondu je majetek Pojišťovny; finanční prostředky na založení rezervního fondu poskytne státní rozpočet České republiky; bližší podmínky tvorby a užití rezervního fondu stanoví ministerstvo financí České republiky vyhláškou,

c) další účelové fondy podle rozhodnutí Správní rady Pojišťovny.

§ 8

(1) V případě platební neschopnosti Pojišťovny zaručuje uhrazení nákladů poskytnuté zdravotní péče po vyčerpání prostředků rezervního fondu státní rozpočet České republiky.

(2) V případě zjištění bilanční nerovnováhy je Pojišťovna povinna předložit návrh opatření vládě České republiky.

§ 9

Pojišťovna je povinna zajistit oddělenou evidenci fondů a oddělenou evidenci majetku a používání finančních prostředků.

§ 10

Pojišťovna vytváří svůj vlastní účetní a informační systém, který musí navazovat na státní statistickou evidenci a respektovat požadavky průkaznosti.

§ 11

(1) Příděly do fondů Pojišťovny, kterými jsou platby pojistného, příjmy plynoucí z přirážek k pojistnému, pokut, poplatků z prodlení podle zvláštního zákona [Zákon ČNR č. ..., o všeobecném zdravotním pojištění], dary, příspěvky, nepodléhají daňové povinnosti.

(2) Pojišťovna je osvobozena od soudních [Zákon ČNR č. ..., o soudních poplatcích] a správních poplatků [Zákon č. ..., o správních poplatcích].

ČÁST TŘETÍ

Organizační struktura Pojišťovny

§ 12

Organizační strukturu Pojišťovny tvoří ústředí, pobočky a úřadovny, které jsou detašovanými pracovišti poboček. Organizaci a postavení organizačních složek Pojišťovny podrobně upraví organizační řád Pojišťovny.

§ 13

Ústředí Pojišťovny

(1) Ústředí organizuje, řídí, jednotně upravuje a kontroluje činnost všech organizačních složek Pojišťovny.

(2) Ústředí rozhoduje o:

a) jmenování vedoucího pobočky,

b) schválení bilance rozpočtu,

c) jednotném účetním systému,

d) jednotném informačním systému,

e) koncepci zdravotní politiky Pojišťovny,

f) vnitřním systému právní služby Pojišťovny.

(3) Ústředí zabezpečuje součinnost s ústředními orgány státní správy a dalšími orgány, právnickými popř. fyzickými osobami.

§ 14

Pobočky a úřadovny Pojišťovny

(1) Pobočky a jejich úřadovny vykonávají činnost jménem Pojišťovny v rozsahu pravomocí svěřených jim organizačním řádem Pojišťovny. Organizační řád Pojišťovny rovněž stanoví sídla poboček a úřadoven Pojišťovny. Rozhodují ve všech otázkách, které nejsou svěřeny ústředí podle § 12.

(2) Organizační řád Pojišťovny stanoví sídla a působnost poboček Pojišťovny; organizační řády poboček stanoví sídla a působnost úřadoven Pojišťovny.

§ 15

Ředitelství ústředí

(1) Ředitelství ústředí realizuje rozhodnutí Sboru zástupců a Správní rady Pojišťovny, řídí činnost Pojišťovny a jejích poboček.

(2) Ředitelství ústředí tvoří ředitel Pojišťovny, prokurista Pojišťovny a zástupci z řad vedoucích jednotlivých úseků ústředí. Ředitelství má nejvýše 5 členů.

(3) Ředitel Pojišťovny a prokurista Pojišťovny jsou statutárními zástupci Pojišťovny a jednají jejím jménem.

(4) Ředitele Pojišťovny volí na návrh Správní rady Pojišťovny Česká národní rada.

(5) Prokuristu Pojišťovny a vedoucí jednotlivých úseků ústředí jmenuje ředitel Pojišťovny na návrh Správní rady Pojišťovny.

§ 16

Ředitelství pobočky

(1) Ředitelství pobočky realizuje rozhodnutí Správní rady pobočky Pojišťovny a ústředí Pojišťovny.

(2) Ředitelství pobočky má tři členy.

(3) Vedoucího pobočky jmenuje a odvolává ředitel ústředí na návrh Správní rady pobočky.

ČÁST ČTVRTÁ

Orgány Pojišťovny a orgány poboček Pojišťovny

§ 17

(1) Orgány Pojišťovny a orgány poboček Pojišťovny zabezpečují účast pojištěnců, zaměstnavatelů pojištěnců a státu na řízení Pojišťovny.

(2) Orgány Pojišťovny jsou Sbor zástupců, Správní rada a Dozorčí rada.

(3) Orgány poboček Pojišťovny jsou Správní rada a Dozorčí rada.

§ 18

(1) Členem orgánu Pojišťovny nebo orgánu pobočky Pojišťovny anebo jeho náhradníkem může být bezúhonný občan České a Slovenské Federativní Republiky s trvalým bydlištěm na území České republiky, který dosáhl věku 25 let.

(2) Do každého orgánu Pojišťovny nebo orgánu pobočky Pojišťovny jsou na stejné funkční období voleni nebo jmenováni nejméně tři náhradníci. Náhradníci nastupují na místo členů, jejichž členství je ukončeno v průběhu jejich funkčního období anebo na místo členů, kteří nemohou z vážných důvodů po dobu přesahující jeden kalendářní měsíc plnit úkoly vyplývající z jejich funkce v Pojišťovně nebo pobočce Pojišťovny. Náhradník vykonává funkci za člena jen po dobu, po kterou vážné důvody na straně člena trvají.

(3) Člen Správní rady Pojišťovny nebo pobočky Pojišťovny nemůže být současně členem Dozorčí rady Pojišťovny nebo pobočky Pojišťovny a nemůže jím být ani v následujícím funkčním období. Člen Správní rady Pojišťovny nemůže být současně ani členem Správní rady pobočky, člen Dozorčí rady Pojišťovny nemůže být současně členem Dozorčí rady pobočky.

(4) Funkční období člena orgánu Pojišťovny nebo orgánu pobočky činí dva roky.

(5) Člen orgánu Pojišťovny nebo orgánu pobočky může vykonávat opětovně funkci nejvýše ve dvou po sobě následujících funkčních obdobích.

(6) Člen orgánu Pojišťovny nebo orgánu pobočky nevykonává svou funkci v pracovněprávním vztahu k Pojišťovně s výjimkou ředitele Pojišťovny. Má nárok na náhradu výdajů spojených s výkonem funkce. Za výkon funkce mu lze poskytnout odměnu, o které rozhoduje Sbor zástupců.

(7) Pravidla jednání a způsob rozhodování orgánů Pojišťovny a orgánů pobočky Pojišťovny upraví jednací řád Pojišťovny.

§ 19

Sbor zástupců

(1) Sbor zástupců jako nejvyšší orgán Pojišťovny rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se její činnosti jako celku, zejména:

a) schvaluje stanovy, organizační a jednací řád Pojišťovny,

b) rozhoduje o věcech přesahujících rámec běžného hospodaření,

c) rozhoduje o věcech společného zájmu ústředí a poboček.

(2) Sbor zástupců se skládá ze všech členů Správní rady Pojišťovny, jednoho zástupce ředitelství ústředí a jednoho zástupce Správní rady z každé pobočky Pojišťovny.

§ 20

Správní rada Pojišťovny

(1) Správní rada Pojišťovny rozhoduje o důležitých otázkách činnosti Pojišťovny, zejména schvaluje její rozpočet, zprávy o činnosti a účetní uzávěrky předložené Dozorčí radou Pojišťovny.

(2) Správní radu Pojišťovny tvoří deset členů zástupců státu, deset členů - zástupců pojištěnců a deset členů - zástupců zaměstnavatelů pojištěnců.

(3) Členem Správní rady Pojišťovny je rovněž ředitel Pojišťovny.

(4) Správní rada má 31 členů.

(5) Zástupce státu do Správní rady Pojišťovny jmenuje vláda České republiky.

(6) Zástupce pojištěnců do Správní rady Pojišťovny volí Česká národní rada po projednání s Českomoravskou komorou České a Slovenské Konfederace odborových svazů.

(7) Zástupce zaměstnavatelů pojištěnců do Správní rady Pojišťovny jmenuje Koordinační rada podnikatelských svazů a sdružení podnikatelů České republiky.

§ 21

Dozorčí rada Pojišťovny

(1) Dozorčí rada Pojišťovny dohlíží na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů Pojišťovny a její celkové hospodaření. Za tím účelem jsou její členové oprávněni nahlížet do účetních dokladů všech organizačních složek Pojišťovny a orgánů Pojišťovny a zjišťovat stav a způsob hospodaření Pojišťovny.

(2) Dozorčí rada Pojišťovny kontroluje účetní závěrku a předkládá ji Správní radě Pojišťovny ke schválení.

(3) Dozorčí rada Pojišťovny předkládá ke schválení Správní radě Pojišťovny zprávy o výsledcích svých kontrol.

(4) Dozorčí rada Pojišťovny předkládá Sboru zástupců výroční zprávu o činnosti.

(5) Dozorčí radu Pojišťovny tvoří tři členové - zástupci státu, tři členové - zástupci pojištěnců a tři členové - zástupci zaměstnavatelů pojištěnců.

(6) Dozorčí rada Pojišťovny má 9 členů.

(7) Zástupce státu jmenuje do Dozorčí rady Pojišťovny ministerstvo financí České republiky, ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a ministerstvo zdravotnictví České republiky.

(8) Zástupce pojištěnců volí do Dozorčí rady Pojišťovny Česká národní rada po projednání s Českomoravskou komorou České a Slovenské Konfederace odborových svazů.

(9) Zástupce zaměstnavatelů pojištěnců jmenuje do Dozorčí rady Pojišťovny Koordinační rada podnikatelských svazů a sdružení České republiky.

§ 22

Správní rada pobočky Pojišťovny

(1) Správní rada pobočky Pojišťovny rozhoduje o všech otázkách činnosti pobočky, pokud si rozhodování o nich nevyhradí Správní rada Pojišťovny. Schvaluje organizační řád pobočky Pojišťovny.

(2) Správní rada pobočky schvaluje zprávy o kontrole předložené jí Dozorčí radou pobočky. Správní rada pobočky Pojišťovny zasílá Dozorčí radě Pojišťovny výroční zprávy o činnosti pobočky na vědomí.

(3) Správní rada pobočky Pojišťovny má devět členů. Tvoří ji pět zástupců pojištěnců a čtyři zástupci zaměstnavatelů pojištěnců.

(4) Zástupce pojištěnců volí okresní shromáždění okresu, v němž má pobočka sídlo. Zástupce pojištěnců pražské pobočky volí zastupitelstvo hlavního města Prahy.

(5) Zástupce zaměstnavatelů pojištěnců jmenuje Koordinační rada podnikatelských svazů a sdružení České republiky.

§ 23

Dozorčí rada pobočky Pojišťovny

(1) Dozorčí rada pobočky Pojišťovny dohlíží na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů Pojišťovny v rámci příslušné pobočky. Za tím účelem jsou její členové oprávněni nahlížet do účetních dokladů příslušné pobočky Pojišťovny a Správní rady pobočky Pojišťovny a zjišťovat stav a způsob hospodaření příslušné pobočky Pojišťovny.

(2) Dozorčí rada pobočky Pojišťovny kontroluje účetní závěrky a předkládá je Správní radě pobočky Pojišťovny ke schválení.

(3) Dozorčí rada pobočky Pojišťovny má pět členů. Tvoří ji tři zástupci pojištěnců a dva zástupci zaměstnavatelů pojištěnců.

(4) Zástupce pojištěnců volí okresní shromáždění okresu, v němž má pobočka sídlo. Zástupce pojištěnců pražské pobočky volí zastupitelstvo hlavního města Prahy.

(6) Zástupce zaměstnavatelů pojištěnců jmenuje Koordinační rada podnikatelských svazů a sdružení České republiky.

ČÁST PÁTÁ

Informační systém Pojišťovny

§ 24

(1) Ústředí Pojišťovny udržuje v provozu, aktualizuje a rozvíjí informační systém Pojišťovny, jak na úrovni Ústředí, tak i na úrovni poboček.

(2) Používání údajů informačního systému Pojišťovny je výhradním právem Pojišťovny a informace, které jsou v informačním systému obsaženy, je možné poskytovat jen se souhlasem Pojišťovny a zástupců pojištěnců a smluvních partnerů Pojišťovny, kterých se údaje dotýkají. Informace, které se týkají jednotlivého pojištěnce je možné poskytovat výhradně s jeho souhlasem. Poskytování údajů informačního systému se provádí na základě smlouvy.

ČÁST ŠESTÁ

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 25

Členové a náhradníci orgánů Pojišťovny, orgánů poboček Pojišťovny a její zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce nebo zaměstnání, popřípadě v souvislosti s nimi. Tato povinnost trvá i po skončení jejich funkce nebo pracovněprávního vztahu k Pojišťovně.

§ 26

Základní fond Pojišťovny je tvořen v roce 1992 příděly ze státního rozpočtu České republiky.

§ 27

Pojišťovna je povinna v období prvních dvou let od nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřít smlouvu s každým zdravotnickým zařízením, které o to požádá. Každé zdravotnické zařízení je v tomto období povinno uzavřít smlouvu s Pojišťovnou, pokud o to Pojišťovna požádá. Tato povinnost se v roce 1992 nevztahuje na zdravotnická zařízení financovaná ze státního rozpočtu České republiky.

§ 28

Správní rada Pojišťovny, Dozorčí rada Pojišťovny, Správní rada pobočky a Dozorčí rada pobočky se ustaví do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

§ 29

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1992 s výjimkou § 7 odst. 1 písm. a) a § 7 odst. 1 písm. b), pokud jde o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky, které nabývají účinnosti dnem 1. 1. 1993.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP