ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

VI. volební období

Návrh

464

ZÁKON České národní rady

ze dne 1991

o Pozemkovém fondu České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Zřizuje se Pozemkový fond České republiky (dále jen "Pozemkový fond"). Pozemkový fond je právnickou osobou a zapisuje se do podnikového rejstříku. Sídlem Pozemkového fondu je Praha.

§ 2.

Působnost Pozemkového fondu

(1) Pozemkový fond spravuje nemovitosti ve vlastnictví státu určené zvláštním předpisem [Zákon č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.] a nemovitosti jejichž vlastník není znám.

(2) V případech vymezených zvláštním předpisem [Zákon č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.] Pozemkový fond vymění vlastníkovi jeho pozemek za jiný pozemek ve vlastnictví státu.

(3) Dále zprostředkovává i výměny pozemků vlastníků v různých obcích.

(4) Do schválení privatizačního projektu a nebo v souladu s ním může Pozemkový fond nemovitosti ve vlastnictví státu a nemovitosti jejichž vlastník není znám pronajímat jiným osobám na základě smlouvy.

(5) Přednostním úkolem Pozemkového fondu je prodej nemovitostí ve vlastnictví státu privatizovaných podle schváleného privatizačního projektu.

(6) Při privatizaci nemovitostí ve vlastnictví státu postupuje Pozemkový fond podle zvláštních předpisů [Zákon č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.] a v součinnosti s ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky a s ministerstvem zemědělství České republiky.

§ 3

Orgány Pozemkového fondu

varianta I.

(1) Orgány Pozemkového fondu jsou prezidium a dozorčí rada

(2) Činnost Pozemkového fondu řídí prezidium. Předsedou prezidia je osoba pověřená řízením orgánu státní správy zemědělství České republiky. Místopředsedu a ostatní členy volí a odvolává Česká národní rada. Funkční období členů prezidia s výjimkou předsedy je 5 let.

(3) Dozorčí rada kontroluje činnost a hospodaření Pozemkového fondu. Předsedu dozorčí rady, jeho místopředsedu a ostatní členy volí a odvolává Česká národní rada. Členové dozorčí rady jsou voleni na období 3 let. Dozorčí rada upozorňuje vládu České republiky, případně příslušné orgány, na zjištěné nedostatky.

(4) Funkce člena prezidia a dozorčí rady jsou navzájem neslučitelné.

(5) Členy dozorčí rady nemohou být pracovníci Pozemkového fondu.

(6) Pracovník Pozemkového fondu nesmí vykonávat práce související s pozemkovými úpravami, které Pozemkový úřad objednává podle zvláštních předpisů [4/ Zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.]

varianta 2

(1) Orgány Pozemkového fondu jsou prezidium, dozorčí rada a výkonný výbor.

(2 - 5) ... jako var. I.

(6) V čele výkonného výboru je ředitel. Ředitele a členy výboru jmenuje prezidium. Výbor jedná podle pokynů prezidia v rozsahu vymezeném statutem a zabezpečuje výkon působnosti Pozemkového fondu. Členové výboru jsou zaměstnanci Pozemkového fondu.

(7)... jako (6) u var. I.

§ 4

Majetek Pozemkového fondu

(1), Majetek pozemkového fondu tvoří majetek převedený na něj podle § 2 (6) a jeho příjmy.

(2) Majetek Pozemkového fondu netvoří součást rozpočtu republiky a lze jej použít pouze podle zvláštních předpisů. [Zákon ČNR č.171/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.]

(3) Pozemkový fond hospodaří podle vlastního rozpočtu, který schvaluje Česká národní rada. Pro právní úkony Pozemkového fondu platí ustanovení zvláštních předpisů [Zákon ČNR č.171/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.]

(4) Příjmem Pozemkového fondu je výtěžek z pronájmu půdy a prodeje nemovitostí na základě schváleného privatizačního projektu, výnos akcií a případný příspěvek (subvence) státu.

(5) Provozní náklady Pozemkového fondu se hradí z Jeho příjmů, případně z úvěru poskytnutého Fondem národního majetku, naopak případné roční rozpočtové přebytky se převádějí do tohoto fondu v rozsahu určeném statutem.

§ 5

Výkon působnosti Pozemkového fondu

(1) Pozemkový fond spolupracuje s Fondem národního majetku České republiky [Zákon ČNR č.171/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.], Pozemkovými úřady, ministerstvem pro správu národního majetku a Jeho privatizací a ministerstvem zemědělství České republiky.

(2) K výkonu působnosti zaměstnává Pozemkový fond odborné pracovníky a zřizuje svá pracoviště v sídlech Okresních pozemkových úřadů.

(3) Podrobnosti týkající se organizační struktury Pozemkového fondu stanoví statut, který schvaluje vláda České republiky. § 4 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Podobně jako Fond národního majetku má i Pozemkový fond nezastupitelné místo v institucionální soustavě, která má zajistit vypořádání restitučních nároků a privatizaci nemovitostí ve vlastnictví státu, při čemž u půdy se většinou nelze obejít bez složitého procesu výměn a scelování pozemků prostřednictvím pozemkových úprav.

Zákon FS č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, kterým se zmocňuje Česká národní rada k přijetí zákona o Pozemkovém fondu (§ 17 /1/), vymezuje obligatorně působnost Pozemkového fondu ve správě a pronajímání nemovitostí ve vlastnictví státu a nemovitostí, o které se vlastníci nepřihlásili a ve výměnách pozemků, při čemž je třeba vzít v úvahu, že ze zákona č. 229/1991 Sb. zaniklo právo hospodaření k nemovitostem ve vlastnictví státu. Právní postavení státních zemědělských podniků se tím dostalo do rozporné situace, která při striktním výkladu ustanovení nebude bez Pozemkového fondu řešitelná.

Zákon č. 229/1991 Sb. dále odkazuje (§ 17 /2/) na zákon č. 92/199 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, kterým je obligatorně vymezena působnost Pozemkového fondu při privatizaci. Ustanovení zákona ČNR o Pozemkovém fondu mají být rovněž formulována v návaznosti na znění zákona ČNR č. 171/1991 o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.

K jednotlivým ustanovením:

K § 1

Koncepce Pozemkového fondu jako právnické osoby s charakterem veřejně prospěšného podniku je analogická Fondu národního majetku, avšak znění vyšších zvláštních předpisů neumožňují, aby Pozemkový fond byl jeho součástí - nehledě na to, že pro významnou pozemkovou specifičnost by to vlastně nebylo účelné.

Z této analogie rovněž vyplývá, že Pozemkový fond by neměl být součástí orgánů státní správy. Vymezení sídla Pozemkového fondu do Prahy vychází z nutnosti úzké součinnosti dle § 5 (1).

K § 2

Správou nemovitostí lze rozumět péči řádného hospodáře o jejich účelné využití v souladu s právními normami týkajícími se ochrany půdy, krajiny a přírody, jichž musí Pozemkový fond dbát i jako účastník řízení o pozemkových úpravách.

V ustanoveních se pro lepší praktickou použitelnost zákona cituje znění vyššího zvláštního předpisu.

k odst. (2):

Jde o náhradu za pozemky, které nelze vlastníkům vydat.

k odst. (3):

Pozemkový fond spolu s Pozemkovými úřady umožní vlastníkům, aby výměnou za své pozemky získali půdu v místě nebo poblíž bydliště, případně v jiném místě.

k odst. (5):

Z ustanovení zákona č. 92/1991 vyplývá, že státní zemědělské podniky budou privatizovány tak, že

- v souladu se schváleným privatizačním projekte podniku zakladatel zruší podnik bez likvidace nebo vyjme část podniku,

- dnem zrušení podniku (nebo vynětí části) přechází privatizovaný majetek na Pozemkový fond,

- při čemž prodej tohoto majetku nebo založení obchodní společnosti musí být časově shodné se zrušením podniku bez likvidace.

Pozemkový fond tedy nemá být dlouhodobým vlastníkem státních podniků, ale prostředníkem jejich privatizace.

K § 3

Pokud jde o orgány Pozemkového fondu lze rovněž uplatnit analogii orgánů Fondu národního majetku České republiky, protože však je nutné předpokládat i jiné přístupy, předkládá se variantní řešení. Předmětem zvláštní úvahy (var. III) je ustanovení výkonného výboru ze zákona, které by dodalo tomuto orgánu potřebnou váhu, vzhledem ke značné zodpovědnosti, kterou bude mít.

K § 4

Za majetek Pozemkového fondu lze považovat pouze majetek výslovně vymezený vyššími zvláštními předpisy, nikoli tedy obecně nemovitosti ve smyslu § 17 (1) zákona č. 229/1991 Sb.

Mezi právní úkony /odst. (3)/ je zahrnuta i působnost v uzavírání smluv, v účasti na zakládání obchodních společností, v nabývání a prodeji akcií, výkonu účastnických práv a j.

Protože je nutné očekávat, že v nejbližším roce provozní náklady Pozemkového fondu značně převýší jeho příjmy, musí být umožněno doplnit chybějící prostředky jednak levným úvěrem a dále i subvencí státu, která ovšem musí být omezena tak, aby nedošlo k nadměrnému růstu technicko-administrativního aparátu.

K § 5

I když podrobná úprava výkonu působnosti Pozemkového fondu nemůže být předmětem navrhovaného zákona, ale záležitostí statutu, je možné učinit zasvěcený odhad rozsahu činnosti Pozemkového fondu v rámci okresu na dvou až třech stupních pracovní a časové náročnosti podle výše podílu státní půdy, počtu státních statků a množství restituční problematiky.

Spotřeba pracovního času bude nepochybně záviset na účinném informačním propojení a efektivní dělbě působností mezi pracovníkem Pozemkového fondu, Pozemkovým úřadem, pracovištěm Geodezie a Regionálním odborem ministerstva zemědělství, při využití společných nebo smluvních právnických služeb a kvalitního informačního a počítačového systému.

Z tohoto pohledu pak lze za minimální obsazení pracoviště Pozemkového fondu v jednoduchém okrese považovat: jeden odborný pracovník, půl administrativní síly, zatím co ve složitém okrese za maximální obsazení: čtyři odborní pracovníci, dvě administrativní síly.

Při interpolaci průměrného obsazení celkem 2,8 zaměstnance na okres by celkový stav v regionech činil 205 a v ústředí maximálně 30, tedy dohromady 235 zaměstnanců.

Pro činnost v Pozemkovém fondu bude účelné využít některých zaměstnanců Státní meliorační správy, ministerstva zemědělství a jeho Regionálních odborů.

V Praze dne 5. listopadu 1991
Jaromír Stibic v. r.
Václav Moskal v. r.
Jaroslav Cabal v.r.
Jaroslav Kelnar v.r.
Kamil Procházka v.r.
Josef Meier v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP