Česká národní rada 1991

VI. volební období

418

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

z........

kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se vypouští odstavec 1 a v dosavadním odstavci 2 se slovo "racionálního" nahrazuje slovem "hospodárného". Zároveň se zrušuje číslování odstavců.

2. § 3 odst. 3 zní:

"(3) v pochybnostech, zda některý nerost je nerostem vyhrazeným nebo nevyhrazeným, rozhodne ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky."

3. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Ložisko nerostů

Ložiskem nerostů podle tohoto zákona (dále jen "ložisko") je přírodní nahromadění nerostů, jakož i základka v hlubinném dole, opuštěný odval, výsypka nebo odkaliště, které vznikly hornickou činností [§ 2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č..../1991 Sb.] a obsahují nerosty."

4. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5

Nerostné bohatství

(1) Nerostné bohatství podle tohoto zákona tvoří ložiska vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska").

(2) Nerostné bohatství je ve vlastnictví České republiky."

b. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

"§ 5a

Organizace

Právnické a fyzické osoby, které v rámci podnikatelské činnosti [Např. obchodní zákoník č..../1991 Sb., zákon č..../1991 Sb., o živnostenské a podnikatelské činnosti (živnostenský řad), zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.] při splnění podmínek stanovených právními předpisy vykonávají vyhledávání, průzkum nebo dobývání výhradních ložisek nebo jinou hornickou činnost, se považují za organizace podle tohoto zákona."

6. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6

Výhradní ložisko

(1) Zjistí-li se vyhrazený nerost v množství a jakosti, které umožňují důvodně očekávat jeho nahromadění, vydá ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky osvědčení o výhradním ložisku.

(2) Osvědčení o výhradním ložisku zašle ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky ministerstvu životního prostředí České republiky, obvodnímu báňskému úřadu, orgánu územního plánování, stavebnímu úřadu a organizaci, pro níž bylo provedeno vyhledávání nebo průzkum výhradního ložiska. [Zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona ČNR č..../1991 Sb.]"

7. V § 7 se vypouštějí odstavce 1 až 3. V odstavci 4 se vypouštějí slova "dokud se o něm nerozhodlo, že je vhodné pro potřeby a rozvoj národního hospodářství,". Zároveň se zrušuje číslování odstavců.

8. Nadpis části druhé zní: "Povinnosti organizace při využívání výhradního ložiska".

9. § 8 zní:

"§ 8

Jestliže nebude výhradní ložisko po ukončení vyhledávání a průzkumu dobýváno, zabezpečí jeho ochranu a evidenci právnická osoba, kterou tím pověří ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky (§ 17 odst. 2)."

10. § 9 se vypouští.

11. Nadpis pod § 10 se vypouští.

12. V § 10 odst. 1 v úvodní větě se slova "Správce výhradního ložiska je povinen" nahrazují slovy "Organizace je povinna"

13. V § 10 odst. 1 písm. e) se vypouštějí slova "po převzetí výhradního ložiska k dobývání".

14. V § 10 se vypouštějí odstavce 2 a 3; zároveň se zrušuje číslovaní odstavců.

15. Nadpis části třetí zní: "Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek".

16. § 11 odst. 1 zní:

"(1) vyhledávaní a průzkum výhradních ložisek mohou provádět organizace v území, rozsahu a době stanovené v povolení vydaném podle zvláštních předpisů [Zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona ČNR č. .../1991 Sb.]."

17. V § 11 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. V ustanovení pod písm. d) se slova "další důležitě celospolečenské zájmy" nahrazují slovy "další zákonem chráněné obecné zájmy".

18. V § 11 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Organizace je oprávněna nakládat s nerosty získanými při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek v rozsahu a za podmínek stanovených v povolení vydaném podle zvláštních předpisů [Zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona ČNR č. .../1991 Sb.].

(4) Organizace, které se stanovilo území pro vyhledávání a průzkum ložiska, platí roční úhradu z tohoto území podle zvláštních předpisů [Zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona ČNR č. .../1991 Sb.]."

19. V § 11 se dosavadní odstavce 4 a 5 označují jako odstavce 5 a 6.

20. V § 11 odst. 6 se slova "Ústřední geologický orgán republiky" nahrazují slovy "Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky v dohodě s Českým báňským úřadem" a slovo "racionálního" se nahrazuje slovem "hospodárného".

21. § 12 včetně nadpisu zní:

"§ 12

Oznamování přírodního nahromadění vyhrazeného nerostu

Kdo zjistí mimo povolené vyhledávání (§ 11) přírodní nahromadění vyhrazeného nerostu, je povinen to bezodkladně oznámit ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky."

22. § 13 včetně nadpisu zní:

"§ 13

Zásoby výhradního ložiska a podmínky jeho využitelnosti

(1) Zásoby výhradního ložiska jsou zjištěné a ověřené množství vyhrazených nerostů ložiska nebo jeho části, odpovídající podmínkám využitelnosti, bez ohledu na ztráty při jeho dobývání.

(2) Podkladem pro výpočet zásob výhradního ložiska jsou podmínky využitelnosti zásob. Podmínky využitelnosti zásob jsou souborem ukazatelů množství, jakosti nerostů, geologických, báňsko-technických a jiných ukazatelů, podle nichž se posuzuje vhodnost zásob výhradních ložisek k využití.

(3) Podmínky využitelnosti zásob výhradních ložisek navrhuje organizace a schvaluje ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky v souvislosti se schvalováním výpočtů zásob podle § 14 odst. 3."

23. V § 14 odst. 1 se ve druhé větě slova "správce, popřípadě trvalý uživatel výhradního ložiska" nahrazují slovem "organizace".

24. § 14 odst. 2 zní:

"(2) Zásoby výhradního ložiska se ve výpočtech zásob klasifikují

a) podle stupně prozkoumanosti výhradního ložiska a znalosti jeho úložních poměrů nebo jeho části, jakosti a technologických vlastností nerostů a báňsko-technických podmínek na kategorie. Obsahuje-li výhradní ložisko několik užitkových složek, klasifikují se jejich zásoby podle dosaženého stupně jejich prozkoumanosti a znalosti,

b) podle podmínek využitelnosti na zásoby bilanční, které jsou využitelné v současnosti a vyhovují stávajícím technickým a ekonomickým podmínkám využití výhradního ložiska a zásoby nebilanční, které jsou v současnosti nevyužitelné, protože nevyhovují stávajícím technickým a ekonomickým podmínkám využití, ale jsou podle předpokladu využitelné v budoucnosti s ohledem na očekávány technický a ekonomicky vývoj,

c) podle přípustnosti k dobývání, která je podmíněna technologií dobývání, bezpečností provozu a stanovenými ochrannými pilíři, na volné a vázané. Vázané zásoby jsou zásoby v ochranných pilířích povrchových a podzemních staveb, zařízení a důlních děl, jakož i v pilířích stanovených k zajištění bezpečnosti provozu a ochrany právem chráněných zájmů. Ostatní zásoby jsou zásoby volné.

Ve výpočtu zásob, který je součástí návrhu na povolení hornické činnosti (§ 24 odst. 1), uvede organizace zásoby, které plánuje k vytěžení (dále jen "vytěžitelné zásoby"). Vytěžitelné zásoby jsou bilanční zásoby zmenšené o hodnotu předpokládaných těžebních ztrát souvisejících se zvolenou technologií dobývání nebo s vlivem přírodních podmínek."

§ 14 odst. 3 zní:

"(3) Výpočet zásob výhradního ložiska schvaluje v období vyhledávání a průzkumu ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky. V období dobývaní výhradního ložiska zabezpečuje výpočet zásob a jeho posouzení organizace. Obvodní báňský úřad [§ 10 zákona ČNR č. 61/1988 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1989 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem.] postoupí výpočet k posouzení ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky v těch případech, kdy nesouhlasí s návrhem vytěžitelných zásob podle návrhu organizace."

26. V § 14 se vypouštějí dosavadní odstavce 4, 5 a 7. Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4 a zní:

"(4) Klasifikaci zásob a postup při výpočtu zásob výhradních ložisek a náležitosti výpočtu podrobněji upraví ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky obecně závazným právním předpisem."

27. Za § 14 se vkládá nový § 14a, § 14b a § 14c, které včetně nadpisů znějí:

"§ 14a

Odpis zásob výhradních ložisek

(1) Odpisem zásob výhradních ložisek se rozumí jejich vynětí z evidence zásob nebo jejich převod ze zásob bilančních do zásob nebilančních.

(2) Zásoby výhradního ložiska je možno odepsat

a) z důvodů zvlášť složitých báňsko-technických, bezpečnostních nebo geologických poměrů souvisejících s přírodními podmínkami nebo vzniklých nepředvídanými událostmi,

b) jde-li o zásoby části výhradního ložiska, jejichž vydobytí není hospodářsky účelné,

c) jde-li o zásoby, jejichž dobývání by ohrozilo zákonem chráněné obecné zájmy, zejména ochranu životního prostředí a význam ochrany převyšuje zájem na vydobytí těchto zásob.

(3) Nebilanční zásoby výhradního ložiska je možno odepsat, není-li předpoklad jejich využití ani v budoucnosti.

(4) Za důvod odpisu zásob výhradního ložiska se nepovažují změny ve stavu zásob způsobené

a) doplněním a zpřesněním dosavadních znalostí o vývoji ložiska a jeho zásob průzkumem a novými poznatky zjištěnými otvírkou, přípravou a dobýváním; prokazují se geologickou dokumentací (§ 39),

b) vydobytím zásob; prokazují se geologickou dokumentací a evidencí těžby,

c) těžebními ztrátami, které zahrnují nevydobyté zásoby v dobývané části ložiska, a nejsou odepsány a nerostné suroviny vyvezené s hlušinou na odval nebo na výsypku; prokazují se geologickou dokumentací a evidencí těžby,

d) přehodnocením zásob podle nových podmínek využitelnosti, novým schváleným výpočtem zásob, nebo vázáním, popřípadě uvolněním zásob; prokazují se stanovením nových podmínek využitelnosti s příslušným přehodnocením zásob nebo schválením nového výpočtu zásob, popřípadě rozhodnutím o vázání nebo uvolnění zásob,

e) odevzdáním nebo převzetím ložiska; prokazují se dokladem o předání výhradního ložiska nebo jeho části.

14b

Návrh na odpis zásob výhradního ložiska

(1) Zjistí-li organizace při zpracování dokumentace stavby dolu nebo lomu, plánu otvírky, přípravy a dobývání v hradního ložiska. plánu zajištění důlních děl a lomů nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů, [§ 10 zákona ČNR č. 61/1988 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1989 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem.] jakož i při jejich realizaci, že není možné nebo účelné vytěžit zásoby z důvodů uvedených v § 14a odst. 2, podá návrh na jejich odpis.

(2) Návrh na odpis zásob výhradního ložiska obsahuje

a) název a sídlo organizace,

b) množství bilančních a nebilančních zásob navržených k odpisu podle bloků zásob a kategorií, jejich kvalitativní charakteristiky a návrh, zda mají být vyjmuty z evidence zásob, nebo zda bilanční zásoby mají být převedeny do zásob nebilančních,

c) důvody, pro které se zásoby navrhují k odpisu,

d) mapy a řezy s přehledně vyznačenými částmi ložiska, v nichž se navrhuje odpis zásob, a to ve čtyřech vyhotoveních,

e) další grafické a písemné doklady o ložisku a zásobách navržených k odpisu, potřebné k podrobnějšímu zdůvodnění návrhu,

f) stanovisko obvodního báňského úřadu.

§ 14c

Rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska

(1) O návrhu na odpis zásob výhradního ložiska rozhoduje v období vyhledávání a průzkumu výhradního ložiska ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky po projednání s ministerstvem životního prostředí České republiky; v období projektování výstavby dolů a lomů a při dobývání výhradního ložiska rozhoduje o odpisu ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky po projednání s Českým báňským úřadem.

(2) O návrhu na odpis malého množství zásob výhradního ložiska rozhoduje obvodní báňský úřad. Malým množstvím zásob se rozumí množství zásob nepřesahující v kalendářním roce celkově 5% plánované roční těžby na ložisku, nejvýše však v jednotlivém případě 100 000 t nebo 50 000 m3 a u zemního plynu 500 000 m3.

(3) Rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska obsahuje

a) množství odepisovaných zásob, jejich místní určení a stručné zdůvodnění odpisu,

b) rozhodnutí, zda se odepisované zásoby vyjímají z evidence zásob, nebo zda se převádějí z bilančních zásob do zásob nebilančních,

c) opatření k ochraně zásob převáděných z bilančních zásob do zásob nebilančních, s ohledem na možnost jejich pozdějšího využití.

(4) O návrhu na odpis zásob výhradního ložiska rozhodnou orgány uvedené v odstavcích 1 a 2 do jednoho měsíce ode dne předložení návrhu.

(5) Rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska, s jedním vyhotovením dokladů uvedených v § 14b, zašle ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky navrhovateli a obvodnímu báňskému úřadu; rozhodnutí o odpisu malého množství zásob zašle obvodní báňský úřad též ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky. Schválený odpis zásob výhradního ložiska vyznačí navrhovatel v důlně měřické a geologické dokumentaci.

(6) Organizace, která navrhne odpis zásob výhradního ložiska, nesmí likvidovat technická zařízení potřebná k vydobytí zásob navržených k odpisu a zrušit k nim přístup, dokud neobdržela rozhodnutí o odpisu, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje bezpečnost provozu a ochrana zdraví při práci."

28. V § 15 odst. 1 se slova "ústředním geologickým orgánem republiky" nahrazují slovy "ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky a ministerstvem životního prostředí České republiky" a vypouštějí se slova "a ústředním orgánem státní správy, do jehož působnosti patří podle zvláštních předpisů [§ 10 zákona č. 61/1988 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1989 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem.] vyhledávání a průzkum výhradních ložisek". Slovo "celospolečenských" se nahrazuje slovy "zákonem chráněných obecných".

29. V § 5 odst. 2 se slova "s ústředním geologickým orgánem republiky a ústředním orgánem státní báňské správy republiky., nahrazují slovy "s ministerstvem životního prostředí České republiky, ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky a s obvodním báňským úřadem".

30. V § 16 se vypouštějí odstavce 4 až 6.

31. § 17 odst. 1 a 2 znějí:

"(1) Chráněné ložiskové území stanoví ministerstvo životního prostředí České republiky rozhodnutím vydaným v součinnosti s ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky, obvodním báňským úřadem a po dohodě s orgánem územního plánování a stavebním úřadem.

(2) Řízení o stanovení chráněného ložiskového území se zahájí na návrh organizace nebo z podnětu orgánu státní správy. Návrh se doloží osvědčením o výhradním ložisku a návrhem hranic chráněného ložiskového území."

32. V § 17 odst. 3 v prvé větě se slova "správce, popřípadě trvalý uživatel výhradního ložiska" nahrazují slovem "navrhovatel" a v druhé větě se slova "orgán státní báňské správy republiky ústřednímu geologickému orgánu republiky, příslušnému ústřednímu orgánu" nahrazují slovy "ministerstvo životního prostředí České republiky". Ve třetí a čtvrté větě se slova "orgán státní báňské správy republiky" nahrazují slovy "ministerstvo životního prostředí České republiky".

33. V § 17 odst. 4 se slova "orgán státní báňské správy republiky" nahrazují slovy "ministerstvo životního prostředí České republiky".

34. V § 17 odst. 6 se slova "Orgán státní báňské správy republiky" nahrazují slovy "Ministerstvo životního prostředí České republiky".

35. V § 17 odst. 8 se slova "ústřední orgán státní báňské správy republiky" nahrazují slovy "ministerstvo životního prostředí České republiky".

36. V § 18 odst. 2 v první větě se slovo "celospolečenském" nahrazuje slovy "zákonem chráněném obecném".

37. V § 19 odst. 1 se slova "orgánu státní báňské správy republiky., nahrazují slovy "ministerstva životního prostředí České republiky, vydaným po projednání s obvodním báňským úřadem".

38. V § 19 odst. 2 se slova "orgánu státní báňské správy republiky" nahrazují slovy "ministerstva životního prostředí České republiky" a slova "správce výhradního ložiska a souhlasem ústředního orgánu státní správy, do jehož působnosti správa výhradního ložiska patří, nebo souhlas jím pověřeného orgánu" se nahrazují slovem "organizace".

39. Část pátá se vypouští.

40. V § 23 odst. 2 písm. a) se slovo "racionální" nahrazuje slovem "hospodárné".

41. § 23 odst. 2 písm. g) včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

"g) komplexní řešení území ovlivněného hornickou činností, zvláště pak řešení vztahů k jiným národohospodářským odvětvím, vlastníkům nemovitostí a veřejným zájmům chráněným zvláštními předpisy, [Například zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách a vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči."] a to nejen z hlediska přímých následků připravované investiční výstavby, nýbrž i z hlediska následků spojených s využitím výhradního ložiska, s uvedením objektů a zařízení, za které bude nutno plánovat náhradu.

42. V § 23 se vypouští odstavec 6. Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

43. § 24 včetně nadpisu zní:

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP