ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

VI. volební období

303

Návrh

ZÁKON

České národní rady

o Státním fondu životního prostředí České republiky

Přílohy pro informaci:

1/ Návrh statutu Fondu

2/ Návrh jednacího řádu Rady Fondu

3/ Návrh směrnice o hospodaření s prostředky Fondu

Zdůvodnění

úpravy vládního návrhu zákona ČNR

o Státním fondu tvorby a ochrany životního prostředí - č. 303

1. Název zákona

Původní znění:

... "o Státním fondu tvorby a ochrany životního prostředí".

Navrhovaně znění:

"o Státním fondu životního prostředí".

Zdůvodnění:

Název je upraven na základě požadavku gesčního výboru, po pracovním jednání dne 13. 6. 1991.

2. § 1 odst. 1

Původní znění:

"Zřizuje se Státní fond tvorby a ochrany životního prostředí...".

Navrhovaně znění:

"Zřizuje se Státní fond životního prostředí...".

Zdůvodnění:

Upraveno v souladu s úpravou názvu zákona.

3. § 1 odst. 2

Původní znění:

"/2/ Fond spravuje a jeho jménem jedná ministerstvo životního prostředí České republiky /dále jen "správce Fondu"/.

Navrhované znění:

"/3/ Správcem Fondu je ministerstvo životního prostředí /dále jen ministerstvo/".

Zdůvodnění:

Upřesněno podle výsledků jednání gesčního výboru ve dnech 13., 18. a 25. 6. 1991.

4. § 1 odst. 3 zařazen jako odstavec 5.

5. § 1 - ponechává se původní znění odst. 3 a upraveně znění odst. 1; celé ustanovení se doplňuje novým textem označeným jako odst. 2. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. včetně odkazu 1/ [§ 62 písm. b/ zákona č. 109/1964 Sb., ve znění předpisů měnících a doplňujících /hospodářský zákoník/] takto:

/2/ Fond je právnickou osobou [§ 62 písm. b/ zákona č. 109/1964 Sb., ve znění předpisů měnících a doplňujících /hospodářský zákoník/]. Rozsah činnosti Fondu stanoví statut.

/4/ V čele Fondu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí.

/6/ Česká republika neručí za závazky Fondu a Fond neručí za závazky České republiky.

/7/ Zřizuje se Rada Fondu, která je poradním orgánem ministra.

/8/ Radu Fondu tvoří zejména poslanci a experti České národní rady, zástupci Svazu měst a obcí, ministerstva financí České republiky, ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky, ministerstva zemědělství České republiky, ministerstva průmyslu České republiky a ministerstva životního prostředí České republiky. Členy Rady Fondu jmenuje a odvolává ministr životního prostředí. Rada Fondu má 11 - 15 členů.

/9/ Činnost Rady Fondu se řídí jednacím řádem.

/10/ Rada Fondu posuzuje zejména:

a/ zásadní otázky tvorby a užití prostředků Fondu.

b/ roční rozpočty příjmů a výdajů Fondu.

c/ navržená opatření a jejich zabezpečení prostředky Fondu.

/11/ Rada Fondu posuzuje dále návrhy na poskytnutí prostředků z Fondu a doporučuje ministrovi životního prostředí výši čerpání pro jednotlivé konkrétní případy, přičemž vychází ze zásad ochrany a péče o životní prostředí České republiky.

Zdůvodnění:

Doplněno na základě požadavku gesčního výboru v zájmu objektivity posuzování a projednáváni žádostí /jednání 13., 18. a 25. 6. 1991/.

6. § 2

Původní znění:

Příjmy Fondu tvoří zejména:

a/ úplaty za vypouštění odpadních vod do vod povrchových [§ 44 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), část III. nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství],

b/ úplaty za vypouštění škodlivých látek do ovzduší [§ 2 zákona č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší],

c/ úplaty podle zákona o odpadech [Zákon č. /1991 Sb., o odpadech],

d/ odvody za trvalé i dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě [Část VI. zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 124/1976 Sb.)],

e/ pokuty a penále uložené orgány správce Fondu a inspekcemi za porušení předpisů a opatření k ochraně životního prostředí,

f/ dotace ze státního rozpočtu,

g/ prostředky vrácené podle § 4 odst. 2,

h/ výnosy z veřejných sbírek a loterií organizovaných správcem Fondu,

i/ další příjmy stanovené zvláštními právními předpisy.

Navrhovaně znění:

/1/ Příjmy Fondu tvoří zejména:

a/ úplaty za vypouštění odpadních vod do vod povrchových [§ 44 zákona 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), část III. nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství],

b/ poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší [Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami],

c/ poplatky podle zákona o odpadech [Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech],

d/ odvody za trvalé i dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě [Část VI. zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 74/1976 Sb., /úplné znění vyhlášeno pod č.124/1976 Sb.],

e/ odvody za odnětí lesní půdy [Zákon č. ..../1991 Sb., o lesích.] ,

f/ úplaty za odběry podzemní vody,

g/ úhrady odvedené do státního rozpočtu za vydobyté nerosty,

h/ pokuty uložené orgány správce Fondu a inspekcemi za porušení předpisů a opatření k ochraně životního prostředí,

i/ příjmy z peněžního postihu žadatelů za neoprávněné použití nebo zadržení prostředků Fondu,

j/ dotace ze státního rozpočtu,

k/ podíly na výnosu určených daní /podíl na dani z příjmu a pod./,

l/ úroky z prostředků Fondu uložených v bance a ze splátek půjček poskytnutých Fondem,

m/ úvěry od právnických osob,

n/ příspěvky od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob,

o/ další zdroje stanovené právními úpravami v jednotlivých úsecích životního prostředí.

/2/ Pro finanční hospodaření Fondu se zřizuje samostatný bankovní účet.

/3/ Z pokut uvedených v § 2 odst. 1 písm. h/ zůstává 50% té obci, v jejímž katastru plátce pokuty má trvalé sídlo.

Zdůvodnění:

Navrhované znění je doplněno textem označeným písm. e/, f/, g/, k/, l/, m/, n/ a odst. 2, 3. V souvislosti s tímto se mění zařazení ustanovení písm. e/ pod písm. h/, i/, ustanovení písm. f/ pod písm. j/, ustanovení písm. i/ pod písm. o/. Ustanoveni písm. g/, h/ se navrhuje vypustit.

Doplnění odst. 1 představuje konkretizaci jedotlivých druhů příjmů v zájmu jednoznačnosti a srozumitelnosti.

Záměna termínu "úplaty" za "poplatky" vyplývá ze zákona o ovzduší a zákona o odpadech.

Termín "penále" se opouští a uvádí se "peněžní postih" žadatelů při neoprávněném použití prostředků Fondu.

Tituly v původním písm. g/ a h/ byly vypuštěny; v připadě písm. g/ jde o běžné hospodaření Fondu, v případě h/ byl vysloven věcný nesouhlas poslanci ČNR.

Doplněný odstavec 2 zakotvuje přísné oddělení prostředků Fondu od prostředků ministerstva.

Text odstavce 3 byl doplněn podle požadavku poslanců pro zlepšení finančního postavení obcí.

Doplnění a úpravy byly provedeny v souladu s koncepčními záměry Fondu a požadavky gesčního výboru (jednání 13., 18. a 25. 6. 1991).

7. § 3

Původní znění:

Z Fondu lze poskytovat dotace, půjčky a úvěry na:

a) akce investičního charakteru související s ochranou a zlepšováním jednotlivých složek životního prostředí,

b) ekologická opatření a akce neinvestičního charakteru související s ochranou a zlepšováním životního prostředí,

c) činnosti související s funkcemi vodních toků,

d) monitorování jednotlivých složek životního prostředí,

e) výchovné akce a rozšiřování informací o životním prostředí.

Navrhované znění:

/1/ Prostředky Fondu lze použít na:

a) podporu akcí investičního charakteru souvisejících s ochranou jednotlivých složek životního prostředí,

b) podporu právnických a fyzických osob uskutečňujících opatření ke zlepšení životního prostředí,

c) podporu programu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných terminologií a akcí vědecko-technického rozvoje v oblasti životního prostředí,

d) podporu ekologických opatření a akcí samosprávných orgánů,

e) podporu činností souvisejících s funkcemi vodních toků,

f) podporu monitorování složek životního prostředí,

g) úhradu splátek a úroků za půjčky poskytnuté Fondu,

h) podporu výchovných akcí a rozšiřování informací o životním prostředí,

i) podporu nevládních ekologických organizací a hnutí,

j) úhradu nákladů spojených s činností Fondu, schválených v rámci rozpočtu fondu,

k) na další opatření neinvestičního charakteru související s ochranou jednotlivých složek životního prostředí.

/2/ Podporou se pro účely tohoto zákona rozumí dotace, subvence, půjčky, převzetí závazků a další pomoc právnickým a fyzickým osobám.

Zdůvodnění:

Ustanovení tohoto paragrafu je navrhováno jako odstavce 1 a 2.

Jednotlivé tituly užití prostředků Fondu jsou v odst. 1 uspořádány logičtějším způsobem a přeznačeny (ustanovení písm. b) se zařazuje pod písm. k), písm. c) pod písm. e), písm. d) pod písm. f), písm. e) pod písm. h).

V odstavci 2 je definován nově zaváděný termín "podpora".

Doplňované tituly jsou v souladu s koncepčními záměry Fondu a požadavky gesčního výboru (jednání 13., 18. a 25. 6. 1991).

8. § 4

Původní znění:

/1/ Prostředky poskytované z Fondu jsou účelově vázány a poskytují se žadatelům za podmínek, které určí správce Fondu. Prostředky získané podle § 2 písm. d) lze použít jen se souhlasem ministerstva zemědělství České republiky.

/2/ Ten, komu byly prostředky z Fondu poskytnuty, je povinen ve lhůtě stanovené správcem Fondu vrátit prostředky, které nevyčerpal nebo použil v rozporu s podmínkami určenými podle odstavce 1.

Navrhované znění:

/1/ Na poskytnutí prostředků z Fondu není právní nárok.

/2/ Prostředky z Fondu se poskytují žadatelům za podmínek stanovených statutem a směrnicí. Základním principem je objektivní posouzení žádosti z hlediska ekologické a ekonomické výhodnosti a celospolečenských zájmů.

/3/ Prostředky získané podle § 2 odst. 1 písm. d/ lze použít jen se souhlasem ministerstva zemědělství České republiky.

/4/ Žadatelé - právnické a fyzické osoby - předkládají žádosti Fondu. Po jejím předložení bude zpracován odborný posudek, který doplní Fond vlastním stanoviskem. Žádost posuzuje Rada Fondu.

/5/ Poskytnuté prostředky z Fondu musí byt vráceny, jestli nebyly použity v souladu s podmínkami určenými podle odst. 2 nebo jestliže účel pro poskytnutí prostředků odpadl.

Zdůvodnění:

Navržené úpravy a doplnění vycházejí z požadavku, aby zákon, nikoliv nižší právní normy, stanovil základní principy užívání prostředků Fondu. Návrh vyplývá z jednání gesčního výboru ve dnech 13., 18. a 25. 6. 1991.

9. § 5

Původní znění:

"Zůstatek finančních prostředků Fondu se převádí do dalšího kalendářního roku".

Navrhovaně znění:

"Zůstatek finančních prostředků Fondu koncem kalendářního roku nepropadá".

Zdůvodnění:

Nejde o věcnou změnu, ale o formulační úpravu, která vyplynula z pracovních jednání.

10. § 7

Původní znění:

Zrušují se:

a) § 4 písm. a) zákona ČNR č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, ve znění zákona ČNR č. 175/1982 Sb.,

b) § 9 a § 11 zákona č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší.

Navrhovaně znění:

Zrušuje se § 4 písm. a) zákona ČNR č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, ve znění zákona ČNR č. 175/1982 Sb.

Zdůvodnění:

Zákon č. 35/1967 Sb. je zrušován k 1. 10. 1991, takže bylo nutno původně navrhované zrušovací ustanovení redukovat.

11. § 8

Původní znění:

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ustanovení § 2 písm. d) a § 7 písm. a) nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Navrhované znění:

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) nabývá účinnosti po přijetí zákona o daních a přijetí nové daňové soustavy.

Zdůvodnění:

Jde o upřesnění data nabytí účinnosti zákona, které bylo provedeno v průběhu projednávání v ČNR. Posun účinnosti § 2 odst. 1 písm. k) je nutný vzhledem k tomu, že dosud nebyl určen termín zavedení nové daňové soustavy.

Návrh

ZÁKON

České národní rady

o Státním fondu životního prostředí České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

/1/ Zřizuje se Státní fond životního prostředí České republiky /dále jen"Fond"/.

/2/ Fond je právnickou osobou [§ 62 písm. b/ zákona č. 109/1964 Sb., ve znění předpisů měnících a doplňujících /hospodářský zákoník /]. Rozsah činnosti Fondu stanoví statut.

/3/ Správcem Fondu je ministerstvo životního prostředí /dále jen "ministerstvo"/.

/4/ V čele Fondu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí.

/5/ Za hospodaření s prostředky Fondu odpovídá ministr životního prostředí vládě České republiky.

/6/ Česká republika neručí za závazky Fondu a Fond neručí za závazky České republiky.

/7/ Zřizuje se Rada Fondu, která je poradním orgánem ministra.

/8/ Radu Fondu tvoří zejména poslanci a experti České národní rady, zástupci Svazu měst a obcí, ministerstva financi České republiky, ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky, ministerstva zemědělství České republiky, ministerstva průmyslu České republiky a ministerstva životního prostředí České republiky. Členy Rady Fondu jmenuje a odvolává ministr životního prostředí. Rada Fondu má 11 - 15 členů.

/9/ Činnost Rady Fondu se řídí jednacím řádem.

/10/ Rada Fondu posuzuje zejména:

a/ zásadní otázky tvorby a užití prostředků Fondu,

b/ roční rozpočty příjmů a výdajů Fondu,

c/ navržená opatření a jejich zabezpečení prostředky Fondu.

/11/ Rada Fondu posuzuje dále návrhy na poskytnutí prostředků z Fondu a doporučuje ministrovi životního prostředí výši čerpání pro jednotlivé konkrétní případy, přičemž vychází ze zásad ochrany a péče o životní prostředí České republiky.

§ 2

/1/ Příjmy Fondu tvoří zejména:

a/ úplaty za vypouštění odpadních vod do vod povrchových [§ 44 zákona 138/1973 Sb., o vodách /vodní zákon/, část III. nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství],

b/ poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší [Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami],

c/ poplatky podle zákona o odpadech [Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech],

d/ odvody za trvalé i dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě [Část VI. zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 74/1976 Sb., / úplné znění vyhlášeno pod č. 124/1976 Sb./],

e/ odvody za odnětí lesní půdy [Zákon č. .../1991 Sb., o lesích],

f/ úplaty za odběry podzemní vody,

g/ úhrady odvedené do státního rozpočtu za vydobyté nerosty,

h/ pokuty uložené orgány správce Fondu a inspekcemi za porušení předpisů a opatření k ochraně životního prostředí,

i/ příjmy z peněžního postihu žadatelů za neoprávněné použiti nebo zadržení prostředků Fondu,

j/ dotace ze státního rozpočtu,

k/ podíly na výnosu určených daní /podíl na dani z přijmu a pod./

l/ úroky z prostředků Fondu uložených v bance a ze splátek půjček poskytnutých Fondem,

m/ úvěry od právnických osob,

n/ příspěvky od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob,

o/ další zdroje stanovené právními úpravami v jednotlivých úsecích životního prostředí,

/2/ Pro finanční hospodaření Fondu se zřizuje samostatný bankovní účet.

/3/ Z pokut uvedených v § 2 odst. 1 písm. h) zůstává 50% té obci, v jejímž katastru plátce pokuty má trvalé sídlo.

§ 3

/1/ Prostředky Fondu lze použit na:

a/ podporu akcí investičního charakteru souvisejících s ochranou jednotlivých složek životního prostředí,

b/ podporu právnických a fyzických osob uskutečňujících opatření ke zlepšení životního prostředí,

c/ podporu programu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědeckotechnického rozvoje v oblasti životního prostředí,

d/ podporu ekologických opatření a akcí samosprávných orgánů,

e/ podporu činností souvisejících s funkcemi vodních toků,

f/ podporu monitorování složek životního prostředí,

g/ úhradu splátek a úroků za půjčky poskytnuté Fondu,

h/ podporu výchovných akcí a rozšiřování informací o životním prostředí,

i/ podporu nevládních ekologických organizací a hnutí,

j/ úhradu nákladů spojených s činností Fondu, schválených v rámci rozpočtu Fondu,

k/ na další opatření neinvestičního charakteru související s ochranou jednotlivých složek životního prostředí.

/2/ Podporou se pro účely tohoto zákona rozumí dotace, subvence, půjčky, převzetí závazků a další pomoc právnickým a fyzickým osobám.

§ 4

/1/ Na poskytnutí prostředků z Fondu není právní nárok.

/2/ Prostředky z Fondu se poskytují žadatelům za podmínek stanovených statutem a směrnicí. Základním principem je objektivní posouzení žádosti z hlediska ekologické a ekonomické výhodnosti a celospolečenských zájmů.

/3/ Prostředky získané podle § 2 odst. 1 písm. d/ lze použít jen se souhlasem ministerstva zemědělství České republiky.

/4/ Žadatelé - právnické a fyzické osoby - předkládají žádosti Fondu. Po jejím předložení bude zpracován odborný posudek, který doplní Fond vlastním stanoviskem. Žádost posuzuje Rada Fondu.

/5/ Poskytnuté prostředky z Fondu musí být vráceny, jestliže nebyly použity v souladu s podmínkami určenými podle odst. 2 nebo jestliže účel pro poskytnutí prostředků odpadl.

§ 5

Zůstatek finančních prostředků Fondu koncem kalendářního roku nepropadá.

§ 6

Státní fond vodního hospodářství [Statut Státního fondu vodního hospodářství /částka 13/1967 Ú.v., poř. č. 32/] a Fond ochrany ovzduší [Směrnice ze dne 21.11.1977 o hospodaření s účelovými prostředky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, určenými k ochraně ovzduší /částka 22/1977 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, poř. č. 9/] se stávají dnem nabytí účinnosti zákona součástí tohoto Fondu.

§ 7

Zrušuje se § 4 písm. a/ zákona ČNR č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, ve znění zákona ČNR č. 175/1982 Sb.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. k/, nabývá účinnosti po přijetí zákona o daních a přijetí nové daňové soustavy.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP