ČESKÁ NÁRODNÍ RADA - 1991

VI. volební období

242

Vládní návrh

Zákon č.

České národní rady

ze dne ........... 1991

o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Tento zákon upravuje působnost ministerstva financí České republiky (dále jen "ministerstvo"), finančních ředitelství, okresních úřadů a obcí v oblasti cen.

§ 2

(1) Ministerstvo vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Ministerstvo

a) se podílí na tvorbě koncepce cenové politiky České a Slovenské Federativní Republiky, přípravě zákonných úprav a uplatňování cenového moratoria,

b) se podílí na zařazování výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží") do jednotného seznamu zboží s regulovanými cenami, které je předmětem oběhu a směny na celém území České a Slovenské Federativní Republiky, a na určení způsobu a zásadních podmínek regulace těchto cen,

c) určuje zboží, které se zařazuje nebo vyřazuje ze seznamu zboží s regulovanými cenami, s výjimkou zboží uvedeného v písmenu b),

d) stanovuje a mění úředně stanovené ceny, podmínky věcného a časového usměrňování cen v rozsahu podle písmene c) a podle zásadních podmínek regulace cen zboží vymezeného v písmenu b) i ceny a podmínky usměrňování tohoto zboží,

e) vydává obecně závazné právní předpisy a podílí se na vydávání předpisů, které federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky vydávají společně [§ 20 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.],

f) vydává cenová rozhodnutí,

g) určuje zásady cenové kontroly a zabezpečuje odborné řízení a koordinaci cenové kontroly,

h) provádí cenovou kontrolu a ukládá za porušení cenových předpisů pokuty [§ 17 zákona č. 526/1990 Sb.],

i) pověřuje okresní úřady a obce regulací cen a prováděním cenové kontroly, včetně ukládání pokut za porušení cenových předpisů [§ 17 zákona č. 526/1990 Sb.],

j) zabezpečuje informační systém pro regulaci cen, analyzuje vývoj cen, působení cen a cenových regulačních opatření a zpracovává prognózy vývoje cen.

§ 3

(1) Finanční ředitelství [Zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech.] provádí cenovou kontrolu právnických a fyzických osob, které mají sídlo v obvodu jeho působnosti, pokud ministerstvo nestanoví jinak.

(2) Finanční ředitelství na základě cenových kontrol ukládá za porušení cenových předpisů pokuty [§ 17 zákona č. 526/1990 Sb.].

§ 4

(1) Okresní úřady a obce stanovují maximální ceny nebo snižují maximální ceny stanovené cenovými orgány [§ 5 zákona č.526/1990 Sb.]. Dále provádějí cenovou kontrolu a ukládají za porušení cenových předpisů pokuty [§ 17 zákona č. 526/1990 Sb.].

(2) Činnosti podle odstavce 1 provádějí okresní úřady a obce v rozsahu pověření udělených ministerstvem (§ 2 odst. 2 písm. i).

§ 5.

Pokuta uložená za porušení cenových předpisů, jakož i majetkový prospěch získaný v souvislosti s porušením cenových předpisů [§ 18 zákona č. 526/1990 Sb.] se stávají

a) příjmem rozpočtu obce, pokud došlo k porušení cenové regulace stanovené obcí,

b) v ostatních případech příjmem rozpočtu republiky.

§ 6

Zrušují se

1. zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a zákona České národní rady č. 209/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen,

2. nařízení vlády České socialistické republiky č. 117/1985 Sb., o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen.

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem ......... 1991.

Důvodová zpráva

I. Obecná část

Od 1. ledna 1991 na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, začala v rámci ekonomické reformy působit liberalizace cen.

Nová soustava státního řízení cen a dělba působností mezi federaci a republiky v oblasti cen vychází z čl. 15 a čl. 28a ústavního zákona o čs. federaci. Podle znění čl. 15 písm. b) se svěřuje federaci "vyhlašování zásadních cenových regulačních opatření". Pojem "zásadní cenové regulační opatření" není v systému cenových předpisů definován. Proto bylo nutno s federálním ministerstvem financí a ministerstvem financí Slovenské republiky dohodnout upřesnění dělby působnosti, které obsahuje § 2 odst. 2 písm. b) a písm. d) předkládaného návrhu zákona. Obdobně byla stanovena působnost orgánů SR v oblasti cen zákonem, který byl Slovenskou národní radou přijat dne 7. března 1991. Odpovídající znění bude podle úmluvy navrhováno i do zákona Federálního shromáždění o působnosti orgánů ČSFR.

Navrhovaný zákon má nahradit dosud platný zákon ČNR č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů ČSR v oblasti cen, ve znění zákona č. 39/1983 Sb. a č. 209/1988 Sb.

Návrh zákona nemá dopad na příjmy a výdaje státního rozpočtu.

II. Zvláštní část

K § 1

V úvodním ustanovení zákona České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen jsou taxativně vyjmenovány orgány, které mohou vykonávat regulaci a kontrolu cen v České republice.

Rozsah působnosti České a Slovenské Federativní Republiky v oblasti cen vyplývá z článku č. 15 a čl. 28a ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění změn a doplňků, a ze zákona o cenách.

K §2

Tímto ustanovením se specifikuje činnost ministerstva financí České republiky při regulaci a kontrole cen. V odst. 2 se vymezuje působnost ministerstva jednak v oblasti společné působnosti s federálním ministerstvem financí a ministerstvem financí Slovenské republiky (písmeno a), b) a d)) a dále samostatná působnost ministerstva financí České republiky. Výkon společné působnosti je vymezen okruhem zboží, které je předmětem oběhu a směny na celém území ČSFR, a paragrafem 20 zákona o cenách.

K § 3

V tomto paragrafu se svěřuje výkon cenové kontroly finančním ředitelstvím, která působí jako finanční orgány v územním rozsahu krajů. Předpokládá se, že tuto zákonem danou působnost k výkonu cenové kontroly bude možno omezit rozhodnutím ministerstva financí ČR. V odůvodněných případech provede cenovou kontrolu samo ministerstvo financí ČR nebo pověří ve smyslu § 2 odst. 2, písm. i) výkonem cenové kontroly obce, případně okresní úřady. Toto pověření se uplatní zejména v případech, kdy budou tyto orgány regulovat ceny.

K § 4

Tímto ustanovením se vymezují oprávnění okresních úřadů a obcí v případě, že budou v určitém rozsahu ministerstvem financí ČR pověřeny výkonem regulace cen a cenové kontroly. Vyhovuje se tak požadavkům některých územních orgánů a současně se umožňuje specifikovat rozsah jejich působnosti rozhodnutím ministerstva financí ČR v návaznosti na rozvoj tržní ekonomiky a okamžitý vývoj lokálních tržních vztahů.

K § 5

Zákon Federálního shromáždění o cenách umožňuje ukládání pokut a odvodů neoprávněného majetkového prospěchu v důsledku porušení cenových předpisů. Federální zákon o cenách však neřeší, do kterého rozpočtu budou tyto prostředky odváděny.

V ustanovení § 5 tohoto návrhu zákona ČNR se proto určuje, ze příjem z pokut a neoprávněně získaného majetkového prospěchu, které budou uloženy v souvislosti s cenovou kontrolou, bude v zásadě příjmem rozpočtu republiky. Pouze v případech, kdy dojde k porušení cenové regulace stanovené pověřenou obcí, půjde příjem z pokut a neoprávněně získaného majetkového prospěchu do rozpočtu této obce.

K § 6

Kromě zákona č. 134/1973 Sb., kterým byla až dosud upravena působnost státních orgánů v oblasti cen, se zrušuje také nařízení vlády ČSR č. 117/1985 Sb. Toto nařízení vlády ČSR upravovalo v návaznosti na nařízení vlády ČSSR č. 112/1985 Sb., o státním řízení cen, cenové odvody rozpočtových a příspěvkových organizací ČSR včetně národních výborů.

V Praze dne 3. dubna 1991

JUDr.Petr Pithart v. r.

předseda vlády

České republiky

Ing. Karel Spaček v. r.

ministr financí

České republiky

Zpracoval:

Ing. Pavel Slaný

ředitel odboru 16

ministerstvo financí

České republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP