JUDr. Jana Špidlenová - náměstkyně předsedkyně okresního soudu v Liberci

roz. Smítalová

45 let /nar. 27. 2. 1946/

vdaná

národnost česká

st. příslušnost ČSFR

Vzdělání

právnická fakulta

UK v Praze

nyní bez politické příslušnosti

/od roku 1987 do března 1990 členka KSČ/

Studium na právnické fakultě dokončila v roce 1969. Téhož roku nastoupila jako čekatelka krajského soudu v Ostravě. V roce 1970 byla zvolena soudkyní z povolání okresního soudu v Karviné. V roce 1971 se přestěhovala do Liberce a byla zvolena soudkyní z povolání okresního soudu v Liberci, kde působí nepřetržitě dosud.

Od svého prvního zvolení je zařazena na občanskoprávním úseku. Od roku 1988 byla pověřena vedle běžné agendy specializací ve věcech způsobilosti k právním úkonům a ve věcech pracovněprávních. Dne 1. 3. 1988 byla ustanovena do funkce náměstkyně předsedkyně okresního soudu.

Je zkušenou a výkonnou soudkyní, pracuje bez průtahů. Má teoretické i praktické znalosti odpovídající délce praxe. Již řadu let je pověřena výchovou právních čekatelů, kterým se věnuje po všech stránkách.

Během její dosavadní soudcovské praxe nevznikly nikdy pochybnosti o její nepodjatosti při rozhodování a vždy se vyslovovala pro bezvýhradnou soudcovskou nezávislost. Je považována za zásadovou soudkyni a není znám žádný případ, že by podléhala politickým vlivům.

Učinila písemné prohlášení o tom, že nikdy nespolupracovala s bývalou Státní bezpečností a souhlasí s provedením příslušného šetření.

Její kandidatura i charakteristika byly projednány v kolektivu soudců okresního soudu v Liberci, který souhlasí s tím, aby byla zvolena i pro další volební období.

V době svého členství v KSČ nevykonávala žádnou stranickou funkci.

Pro výkon funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Liberci splňuje zákonem stanovené předpoklady.

Olga Bechová - předsedkyně senátu okresního soudu v Teplicích

roz. Bechová

37 let /nar.24. 6. 1954/

svobodná

národnost česká

st. příslušnost ČSFR

Vzdělání

právnická fakulta

UK v Praze

nyní bez politické příslušnosti

/členka KSČ od roku 1983 do listopadu 1990/

Studium na právnické fakultě v roce 1979. Téhož roku byla přijata krajským soudem v Ústí nad Labem jako čekatelka. V roce 1981 byla zvolena soudkyní z povolání okresního soudu v Teplicích.

Od svého zvolení stále na úseku opatrovnickém, rozhoduje především ve věcech péče o nezletilé děti. V tomto oboru získala postupem času bohaté zkušenosti. Její rozhodování má potřebnou úroveň po stránce věcné i právní. Vyznačuje se pečlivostí a důkladností při ověřování všech skutečností potřebných pro rozhodnutí, což někdy vede až k pomalému postupu při vyřizování zvláště věcí obtížnější povahy. Je pracovitá a její rozhodnutí jsou převážně podrobně zdůvodněná, ve snaze dodat jim přesvědčivost. Pracovní výkonnost je možno hodnotit jako velmi dobrou.

Za celé dosavadní funkční období se nevyskytly důvody k podezření, že se zpronevěřila zásadě soudcovské nezávislosti, nebo že by při rozhodování byla ovlivňována.

Učinila prohlášení o tom, že nikdy nespolupracovala s bývalou Státní bezpečností a souhlasí s provedením příslušného šetření.

Kandidatura i charakteristika Olgy Bechové byly s kladným výsledkem projednány v kolektivu soudců z povolání okresního soudu v Teplicích.

V KSČ nevykonávala žádné stranické funkce.

Splňuje zákonem stanovené předpoklady pro výkon funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Teplicích v dalším volebním období.

Šárka Žáková - náměstkyně předsedkyně okresního soudu ve Znojmě

rozená Chaloupková

45 let /nar. 25. 2. 1946/

vdaná

národnost česká

st. příslušnost ČSFR

Vzdělání

právnická fakulta

UK v Praze

nyní bez politické příslušnosti

/od r. 1985 do listopadu 1989 členka KSČ/

V roce 1969 dokončila studia na právnické fakultě a v únoru 1970 nastoupila ke krajskému soudu v Brně místo justiční čekatelky.

Od června 1971 do prosince 1990 vykonávala funkci předsedkyně senátu u okresního soudu ve Znojmě na úseku trestním.

Po celou dobu svého působení u okresního soudu ve Znojmě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků. Její rozhodovací činnost je na žádoucí odborné úrovni. Je velmi pracovitá, svědomitá, v soudcovské funkci se plně osvědčila.

Nebyl zjištěn případ, že by porušila zásady soudcovské nezávislosti a nerespektovala zákonnost nebo rozhodovala pod cizím vlivem.

Učinila písemné prohlášení, že nikdy nespolupracovala s bývalou Státní bezpečností a že souhlasí s provedením lustrace.

V kolektivu soudců okresního soudu byla její další kandidatura i charakteristika jednoznačně schváleny.

Od roku 1985 do listopadu 1989 byla členkou KSČ. Žádnou funkci v této straně nevykonávala.

Pro výkon funkce soudkyně z povolání okresního soudu ve Znojmě splňuje zákonem stanovené předpoklady pro další volební období.

JUDr. Petr Pšenica - předseda senátu krajského soudu v Ostravě

40 let /nar. 19. 3. 1951/

ženatý

národnost česká

st. příslušnost ČSFR

Vzdělání

právnická fakulta

UJEP v Brně

nyní bez politické příslušnosti

/od roku 1983 do března 1990 člen KSČ/

Studium na právnické fakultě dokončil v roce 1975. Do funkce justičního čekatele krajského soudu v Ostravě nastoupil již v říjnu 1974. V prosinci 1975 byl zvolen soudcem z povolání okresního soudu ve Vsetíně. Pracoval zde do května 1981, kdy byl zvolen soudcem krajského soudu v Ostravě. Od 1. 5. 1987 je předsedou senátu.

Jako soudce okresního soudu ve Vsetíně působil na úseku občanskoprávním. Vyřizoval rovněž agendu výkonu rozhodnutí. I u krajského soudu pracuje na občanskoprávním úseku. Po celou dobu působení ve funkci soudce z povolání si zvyšuje odborné znalosti a svědomitě plní své pracovní povinnosti. K projednávání věcí a k rozhodování přistupuje rozvážně a teprve po důsledném zjištění skutečného stavu. Při výkonu funkce se důsledně řídí zákony a nebylo zjištěno, že by se nechal ovlivňovat.

Učinil písemné prohlášení, že nikdy nespolupracoval s bývalou Státní bezpečností a souhlasí s provedením příslušného šetření.

Jeho kandidatura byla s kladným výsledkem projednána v kolektivu soudců z povolání krajského soudu v Ostravě.

Členem KSČ byl od roku 1983 do března 1990. Od roku 1986 působil jako lektor v kursu kandidátů KSČ.

Pro výkon funkce soudce z povolání krajského soudu v Ostravě v dalším volebním období splňuje zákonem stanovené předpoklady.

JUDr. František Balák - předseda senátu krajského soudu v Českých Budějovicích

41 let /nar. 31. 8. 1949/

rozvedený

národnost česká

st. příslušnost ČSFR

Vzdělání

právnická fakulta

UK v Praze

nyní bez politické příslušnosti

/člen KSČ od r. 1979 do ledna 1990/

Od října 1972 byl justičním čekatelem krajského soudu v Českých Budějovicích. V roce 1973 dokončil studium na právnické fakultě a v témže roce byl zvolen soudcem z povolání okresního soudu ve Strakonicích. Specializoval se na úsek občanskoprávní, výjimečně zpracovával i trestní agendu. Do funkce soudce krajského soudu v Českých Budějovicích byl zvolen v roce 1979 a od 1. 7. 1982 byl jmenován předsedou senátu. V té době vyřizoval kromě agendy občanskoprávního odvolacího senátu i věci důchodové. Své znalosti si prohloubil stáží u Nejvyššího soudu ČSR v roce 1983. Sleduje soustavně judikaturu a právní literaturu.

JUDr. Balákovi nelze vytknout, že by ve své práci porušoval zásadu nezávislosti soudcovského rozhodování. Nerozhodoval v žádných občanskoprávních ani trestních věcech, které by měly politický charakter.

Dnem 3. 9. 1990 nastoupil znovu na stáž v občanskoprávním kolegiu Nejvyššího soudu ČR. Zprvu byl zařazen do senátu vyřizujícího věci bytové, od 1. 1. 1991 pak do senátu specializovaného na vlastnické a užívací vztahy. Kromě podílu na rozhodovací činnosti uvedených senátů se seznámil s evidencí judikatury a dokumentací literatury, zúčastňoval se jednání kolegia a zpracovával připomínky k návrhům některých právních předpisů. Ke konkrétním případům v senátech, do kterých byl přidělen, i k ostatním úkolům přistupoval vždy odpovědně. Se zájmem a svědomitě se věnoval problémům projednávaným v kolegiu /např. otázky týkající se postavení soudců, správního soudnictví apod./.

Písemně prohlásil, že nikdy nespolupracoval s bývalou Státní bezpečností a že souhlasí s provedením příslušného šetření.

Jeho kandidatura po projednání v kolektivu soudců Nejvyššího soudu ČR byla bez výhrad doporučena.

Byl organizován v KSČ od roku 1979 do ledna 1990. Žádné stranické funkce nevykonával.

Jeho odborné teoretické vědomosti a praktické zkušenosti, rozvaha a další kladné vlastnosti jsou zárukou kvalifikovaných a nestranných přístupů a celkově dobré soudcovské práce. Splňuje zákonem stanovené předpoklady pro výkon funkce soudce Nejvyššího soudu České republiky.

JUDr. Jaromír Ševčík - předseda senátu okresního soudu v Berouně

28 let /nar.7. 3. 1963/

ženatý

národnost česká

st. příslušnost ČSFR

Vzdělání

právnická fakulta UJEP

v Brně

vždy bez politické příslušnosti

Studium na právnické fakultě dokončil v roce 1986.

V letech 1986 - 1987 byl čekatelem krajské prokuratury v Praze, potom justičním čekatelem krajského soudu v Praze. V červenci 1989 byl zvolen soudcem z povolání okresního soudu v Berouně. Od 15. února 1991 byl přidělen k výkonu soudcovské činnosti k okresnímu soudu Praha-východ a pověřen správou tohoto soudu.

Od svého zvolení je zařazen na trestním úseku, kde se specializuje na rozhodování o trestných činech mladistvých a proti rodině a mládeži. K plnění pracovních povinností má odpovědný přístup a jeho rozhodovací činnost je na požadované úrovni, stejně jako vedení řízení a jednání s účastníky. Účinně se podílel na zpracovávání trestních věcí podléhajících rehabilitačnímu řízení. V době od února do června 1990 vypomáhal i na občanskoprávním úseku. Jedná se o schopného a perspektivního soudce.

JUDr. Ševčík kandiduje na funkci soudce z povolání okresního soudu Praha-východ z toho důvodu, že se předpokládá jeho ustanovení do funkce předsedy.

Ve své rozhodovací činnosti se vždy řídil principem nezávislosti rozhodování a respektoval zákonnost.

Učinil písemné prohlášení, že nikdy nebyl spolupracovníkem bývalé Státní bezpečnosti a souhlasí s provedením příslušných šetření.

Kandidaturu i návrh charakteristiky projednaly kolektivy soudců z povolání okresních soudů v Berouně i Praha-východ s tím, že byla kandidatura doporučena a návrh charakteristiky schválen bez připomínek.

Splňuje zákonem stanovené předpoklady pro výkon funkce soudce z povolání okresního soudu Praha-východ.

Jaroslav Erhard - předseda senátu okresního soudu Plzeň-město

39 let /nar. 18. 10. 1951/

ženatý

národnost česká

st. příslušnost ČSFR

Vzdělání

právnická fakulta

UK v Praze

nyní bez politické příslušnosti

/od r. 1988 do prosince 1989 organizován v KSČ/

V roce 1976 byl přijat do funkce justičního čekatele krajského soudu v Praze. Studium na PF UK v Praze dokončil při zaměstnání v říjnu 1978.

Od 1. 7. 1979 byl justičním čekatelem krajského soudu v Plzni. Téhož roku byl zvolen soudcem z povolání okresního soudu Plzeň-město. Od začátku působí na trestním úseku. Vedle běžné agendy vyřizoval jako specialista věci dopravní. Vždy se projevoval jako svědomitý a pracovitý soudce. Jeho odborné znalosti se prohlubovaly úměrně s délkou praxe. U okresního soudu Plzeň-město pracoval do 31. 5. 1990. Po té byl v zájmu zajištění běžného vyřizování soudní agendy přidělen k výkonu soudcovské činnosti ke krajskému soudu v Plzni, kde je dosud.

Není znám případ, že by někdy rozhodoval pod vlivem politických nebo jiných intervencí, případně nerespektoval zákony.

U krajského soudu v Plzni prošel všemi trestními senáty a je hodnocen jako velmi pracovitý, snaživý a výkonný soudce. Jeho odborné znalosti jsou hodnoceny jako dobré a odpovídající délce soudcovské praxe. Je proto počítáno s tím, že doplní stav soudců krajského soudu.

Učinil písemné prohlášení o tom, že nespolupracoval s bývalou Státní bezpečností a že souhlasí s provedením příslušného šetření.

Kandidatura byla projednána v kolektivech soudců z povolání okresního soudu Plzeň-město i krajského soudu v Plzni a byl s ní vysloven souhlas.

Od r. 1988 do října 1989 byl kandidátem KSČ, po té do prosince 1989 členem. Žádné funkce nevykonával.

Pro výkon funkce soudce z povolání krajského soudu v Plzni splňuje zákonem stanovené předpoklady.

Bohumila Kyvířová - předsedkyně senátu obvodního soudu pro Prahu 10

rozená Koutníková

37 let /nar. 18. 8. 1953/

vdaná

národnost česká

st. příslušnost ČSFR

Vzdělání

právnická fakulta

UK v Praze

vždy bez politické příslušnosti

Studium na právnické fakultě dokončila v roce 1977. Potom pracovala jako referentka u podniku ZPA Praha. V roce 1978 nastoupila jako justiční čekatelka ke krajskému soudu v Praze.

V roce 1980 byla zvolena soudkyní z povolání okresního soudu v Mělníku. Od roku 1982 je soudkyní z povolání obvodního soudu pro Prahu 10. Od začátku působí na občanskoprávním úseku. Díky svému odpovědnému vztahu k práci zvládla značné kvantitativní nároky na práci při zachování potřebné odborné úrovně rozhodovací činnosti. Jde nepochybně o perspektivní soudkyni, o čemž svědčí fakt, že bylo počítáno s jejím zvolením k městskému soudu v Praze.

Má vyhraněné morální postoje, které prokazovala po celou dobu výkonu své soudcovské funkce důsledným respektováním nezávislosti a zákonnosti ve své rozhodovací činnosti.

Učinila písemné prohlášení o tom, že nikdy nespolupracovala s bývalou Státní bezpečností a souhlasí s provedením lustrace.

Kandidatura i pracovní hodnocení B. Kyvířové byly projednány v kolektivu soudců okresního soudu v Domažlicích s kladným výsledkem.

Z rodinných důvodů se přestěhovala do Domažlic a požádala o možnost uplatnění u tamního soudu. Pro funkci soudkyně z povolání okresního soudu v Domažlicích splňuje zákonem stanovené předpoklady.

Vlasta Chaloupková - soudkyně z povolání krajského soudu v Plzni

rozená Kozlová

45 let /nar. 1. 2. 1946/

vdaná

národnost česká

st. příslušnost ČSFR

Vzdělání

právnická fakulta

UK v Praze

nyní bez politické příslušnosti

/od roku 1977 do ledna 1990 členka KSČ/

V roce 1972 dokončila právnická studia a po mateřské dovolené nastoupila v roce 1974 jako justiční čekatelka ke krajskému soudu v Plzni. Od roku 1975 do konce roku 1979 působila ve funkci soudkyně z povolání okresního soudu v Karlových Varech na opatrovnickém úseku. Od začátku roku 1980 do konce června 1982 pracovala jako vedoucí právního oddělení Západočeských uhelných dolů ve Zbůchu. Od 1. srpna 1982 byla státní notářkou u státního notářství Plzeň-město. V říjnu 1984 byla zvolena soudkyní z povolání krajského soudu v Plzni. Od této doby až do 31. 1. 1990 zastávala funkci vedoucí útvaru kádrové a personální práce krajského soudu v Plzni. Jednalo se o funkci bez samostatné rozhodovací pravomoci, kde pracovala podle pokynů předsedy krajského soudu, řešila pracovněprávní problematiku a připravovala podklady pro zprávy a další materiály pro ministerstvo spravedlnosti. Pokud to potřeba krajského soudu vyžadovala, byla využívána i jako soudkyně, přísedící v jednotlivých senátech. Od března 1990 byla dočasně přidělena k okresnímu soudu Plzeň-jih, později k okresnímu soudu Plzeň-město, kde působí dosud. U obou soudů pracovala na opatrovnickém úseku.

Jeví se jako svědomitá, pracovitá soudkyně, která má dobrý vztah k účastníkům a vyřizuje i potřebný počet věcí. Odborné znalosti odpovídají tomu, že jde o soudkyni s nevelkou praxí.

K okresnímu soudu je navrhována vzhledem k tomu, že jako soudkyně krajského soudu se na rozhodovací činnosti krajského soudu systematicky nepodílela. Problematiku řešenou krajským soudem by tedy v současné době nezvládla, neboť to předpokládá odborné znalosti, které lze získat toliko delší praxí. Sama projevila zájem pracovat na některém okresním soud v opatrovnickém oddělení.

Není znám žádný případ, že by rozhodovala pod vlivem politických nebo jiných intervencí, případně nerespektovala zákony. To platí i pro její činnost v kádrovém a personálním útvaru.

Učinila písemné prohlášení, že nikdy nespolupracovala s bývalou Státní bezpečností a že nemá námitek, aby toto prohlášení bylo v případě potřeby prověřeno.

V době svého členství v KSČ vykonávala po dobu asi 1 roku funkci hospodářky a členky revizní komise.

Kandidatura i charakteristika byly projednány bez námitek v kolektivu soudců z povolání u okresního soudu Plzeň-město.

Pro výkon funkce soudkyně z povolání uvedeného soudu splňuje zákonem stanovené předpoklady.

JUDr. Jana Šecová - soudkyně z povolání krajského soudu v Ústí nad Labem

roz. Harcubová

49 let /nar. 22. 9. 1942/

vdova

národnost česká

st. příslušnost ČSFR

Vzdělání

právnická fakulta

UK v Praze

od roku 1961 dosud členka KSČ

Ke studiu byla přijata v roce 1971 jako posluchačka justičního směru organizovaného internátně ministerstvem spravedlnosti ČSR. Současně byla s ní uzavřena pracovní smlouva o zařazení do funkce justiční čekatelky krajského soudu v Ústí nad Labem. Přípravnou praxi pak začala vykonávat v roce 1973 u okresního soudu v Liberci, kde od roku 1974 byla pracovně zařazena do funkce soudního tajemníka. V roce 1975 členka KSČ složila odbornou justiční zkoušku a v prosinci téhož roku jí ČNR zvolila soudkyní z povolání u okresního soudu v Liberci. Studium na právnické fakultě dokončila v březnu 1976. Za účelem prohloubení odborných znalostí a zkušeností absolvovala v roce 1978 šestiměsíční praxi u krajského soudu. Zde se osvědčila a proto byla v prosinci téhož roku zvolena soudkyní krajského soudu v Ústí n. L. a zařazena do občanskoprávního odvolacího senátu se sídlem v Liberci, kde působí dosud.

Po celou dobu působení ve funkci soudkyně se specializovala na občanskoprávní agendu. Od začátku dosahovala dobrých pracovních výsledků. Je hodnocena jako dostatečně rozhodná, pracovitá a zajímající se o rozšiřování potřebných poznatků ze soudní praxe. Také po zařazení ke krajskému soudu byla úroveň jejích odborných znalostí hodnocena jako dobrá a odpovídající potřebě rozhodování u soudu vyššího stupně.

V současné době požádala o zproštění funkce u krajského soudu a o zvolení soudkyní z povolání okresního soudu v Liberci. Svou žádost odůvodnila tím, že práce u krajského soudu ji značně vyčerpává a zvyšující se tempo nedobře působí na její psychiku, což se pak negativně odráží v jejích rodinných poměrech. Práce soudce okresního soudu by jí nyní lépe vyhovovala a uspokojovala.

V dosavadní soudcovské praxi JUDr. Šecové nebylo zjištěno nic, co by nasvědčovalo tomu, že podléhá cizím vlivům.

Učinila písemné prohlášení o tom, že nikdy nebyla spolupracovnicí bývalé Státní bezpečnosti a dala souhlas k lustraci.

Kolektiv soudců z povolání krajského soudu v Ústí nad Labem i okresního soudu v Liberci neměl při projednávání kandidatury a charakteristiky JUDr. Šecové žádné připomínky.

Do KSČ vstoupila ještě před svým zaměstnáním v justici a zůstala členkou dodnes. V dřívější době zastávala stranické funkce jako členka výboru základní organizace na pracovišti /do roku 1973/ a lektorka OV KSČ /do roku 1989/.

Pro funkci soudkyně z povolání okresního soudu v Liberci splňuje zákonem stanovené předpoklady.

JUDr. Radka Válková - předsedkyně senátu okresního soudu v Novém Jičíně

rozená Válková

30 let /nar. 1. 12.1960/

svobodná

národnost česká

st. příslušnost ČSFR

Vzdělání

právnická fakulta

UK v Praze

vždy bez politické příslušnosti

Studium na právnické fakultě dokončila v roce 1985. Dnem 1. 11. 1985 nastoupila do funkce justiční čekatelky krajského soudu v Ostravě. V prosinci 1987 byla zvolena soudkyní z povolání okresního soudu v Novém Jičíně.

Ve funkci předsedkyně senátu u tohoto okresního soudu byla zařazena na úseku občanskoprávním, kde vyřizovala agendu spornou. Je hodnocena jako dobrá soudkyně, dovede si dobře organizovat práci a věnuje velkou pozornost včasnému vyhotovování rozhodnutí. Od 1. 7. 1990 do současné doby byla přidělena k výkonu soudcovské funkce ke krajskému soudu v Ostravě. I když pracuje v senátě s vysokým zatížením, velmi rychle se zapracovala a vykazuje dobré výsledky. Má předpoklady pro další odborný růst.

Vzhledem k dobrým pracovním výsledkům je navrhována ke zvolení ke krajskému soudu v Ostravě.

Neprojednávala věci politické povahy a plně uplatňuje zásadu nezávislosti v soudním rozhodování.

Učinila písemné prohlášení o tom, že nikdy nespolupracovala s bývalou Státní bezpečností a souhlasí s provedením lustrace.

Kandidatura na funkci soudkyně z povolání krajského soudu v Ostravě byla projednána na schůzi kolektivu soudců okresního soudu v Novém Jičíně a soudců krajského soudu s kladným výsledkem.

Pro výkon funkce soudkyně z povolání krajského soudu v Ostravě splňuje zákonem stanovené předpoklady.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP