ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

VI. volební období

185 C

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Jiřího Honajzera

na vládu České republiky

ve věci jednání vlády s firmou Baťa

Ministr průmyslu České republiky Jan Vrba odpověděl poslanci Jiřímu Honajzerovi na jeho interpelaci dopisem ze dne 15. března 1991.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra průmyslu České republiky Jana Vrby na interpelaci poslance Jiřího Honajzera, která zní:

"Na pozvání čs. oficiálních míst navštívil T. Baťa v prosinci 1989 Československo. Při jednání, které s ním vedli tehdejší místopředsedové čs. vlády V. Komárek a Vl. Dlouhý, projevil T. Baťa ochotu ke spolupráci s čs. obuvnickým průmyslem. Nezávisle na tom bylo při tomto jednání dohodnuto, že společná komise odborníků pod vedením expertů fy Baťa provede podrobnou analýzu stavu čs. obuvnického průmyslu, která se stane výchozím podkladem pro zpracování návrhu na racionalizaci a rozvoj čs. obuvnického průmyslu.

V souladu s prosincovým jednáním s T. Baťou bylo v oficiálním dopise adresovaném T. Baťovi vyjádřeno jednak politování nad minulým vztahem oficiálních míst k jeho osobě, jeho rodině i k bývalým zaměstnancům firmy Baťa v Československu neoprávněně po roce 1948 persekuovaným, jednak uznání zásluh jeho otce o založení a rozvoj čs. obuvnického průmyslu.

Začátkem února 1990 se začalo s pracemi na podrobné analýze stavu čs. obuvnického průmyslu, a to podle věcného, časového a metodologického projektu připraveného firmou Baťa.

Začátkem března byla uzavřena první fáze prací, t.j. sběr informací, jejich posouzení z hlediska vypovídacích schopností a provázanosti mezi jednotlivými klíčovými oblastmi. Vlastní analýza, zpracovaná v Torontu skupinou expertů Baťova koncernu, nám nebyla dána k dispozici. Byly nám poskytnuty pouze její závěry, z nichž vyplynulo, že další efektivní rozvoj čs. obuvnického průmyslu je podmíněn

- hlubokými zásahy do současné jeho organizační výstavby, struktury výroby i stavu pracovních sil a jejich profesní struktury,

- modernizací výrobních budov, strojního zařízení a technologie i celé sítě maloobchodních prodejen obuvi,

- značnými investicemi ekologického charakteru.

Vytvořit tyto podmínky může obuvnický průmysl jen se zahraničním partnerem, který je ochoten v žádoucím rozsahu investovat a vzít na sebe i příslušná rizika.

Možné zapojení fy Baťa do procesu celkové restrukturalizace čs. obuvnického průmyslu při současné privatizaci bylo konkretizováno v návrhu projektu, který v závěrečné fázi prací na analýze předložili zástupci fy Baťa tehdejšímu místopředsedovi federální vlády Vl. Dlouhému.

Návrh uvažoval s restitucí bývalého majetku fy Baťa do rukou T. Bati resp. jeho rodiny. Tento návrh nebyl akceptován a další jednání s představiteli fy Baťa byla z federální úrovně přenesena na úroveň vlády republik.

V souladu s tím vláda ČR ke konci května 1990 projednala dosavadní průběh jednání s firmou Baťa a schválila další jeho postup a k jeho vedení zmocnila ministra průmyslu a ministryni obchodu a cestovního ruchu. Krátce na to pak došlo k setkání české reprezentace s představiteli firmy Baťa, na němž bylo dohodnuto

- zpracovat zásady, podle nichž by se měla rozvíjet spolupráce mezi českým obuvnickým průmyslem a firmou Baťa s tím, že o konkrétních závazných smlouvách o spolupráci mezi oběma stranami se bude jednat až na základě závěrů a doporučení, jež vyplynou z tzv. "obchodního plánu" zpracovaného skupinou Baťových a našich odborníků a specialistů americké poradenské firmy Mac Kinsey.

V polovině srpna 1990 byl návrh zásad spolupráce připraven, a to ve formě tzv. "Prohlášení o záměru". V téže době byl připraven i věcný a časový program (včetně odborného pracovního zajištění) prací na "obchodním plánu". Podle tohoto programu se začali již od 15. 8. 1990 sjíždět do Prahy odborníci firmy Baťa i poradenské firmy Mac Kinsey.

Při jednání vedeném s představiteli firmy Baťa dne 30. 8. 1990 byly uplatněny z naší strany k "Prohlášení o záměru" některé výhrady (skrytá restituce majetku, restrukturalizace a racionalizace obuvnického průmyslu na naše náklady, výjimky v legislativní oblasti) s požadavkem na úpravu příslušných jeho částí.

Při této příležitosti byl předán představitelům firmy Baťa námi upravený návrh "Prohlášení o záměru". Pro vyjádření stanoviska k tomuto revidovanému návrhu si představitelé firmy Baťa vyžádali zhruba 14ti denní lhůtu. Současně s tím však jednostranně odvolali práce na "obchodním plánu" a zahraničním expertům, kteří se za tím účelem sjeli do Prahy, dali pokyn k okamžitému odjezdu.

K našemu revidovanému návrhu "Prohlášení o záměru" nebylo však firmou Baťa zaujato stanovisko. Namísto toho předložili představitelé této firmy další svůj návrh, který obsahoval v předchozím návrhu uvedené a pro nás nepřijatelné požadavky.

Při společném jednání, které se uskutečnilo dne 13. 9. 1990, došlo k dohodě, podle které byl právníky obou stran vypracován kompromisní návrh "Prohlášení o záměru". V tomto návrhu byla eliminována většina speciálních výjimek v řídící a legislativní oblasti, přijatelným způsobem řešena otázka racionalizačních výdajů, práva rozhodovat o tom, které výrobní jednotky budou převedeny do privatizované společnosti Newco a čím firma Baťa vyváží své majoritní postavení v Newco. K posouzení tohoto kompromisního návrhu si firma Baťa vyhradila několikatýdenní lhůtu.

Dne 9. 10. 1990 došlo k další schůzce, na které představitelé firmy Baťa oznámili, že kompromisní návrh "Prohlášení o záměru" je pro firmu Baťa nepřijatelný a předložili další svůj návrh, jehož text je připojen v příloze.

Tak jako ve všech předchozích návrzích "Prohlášení o záměru" je i v tomto návrhu uplatněn skrytou formou nárok T. Bati na majetkovou restituci z titulu vlastnického práva k majetku firmy Baťa v ČSFR. Jeho nárok však nelze podle platného čs. právního řádu uznat. Právní důvody, pro které nelze uznat nárok T. Bati na majetek firmy Baťa v ČSFR, jsou objasněny v expertním stanovisku ministerstva spravedlnosti ČR k problematice nároků T. Bati ml. proti ČSFR, které bylo p. poslanci J. Honajzrovi zasláno ministrem spravedlnosti. K tomu je třeba dodat, že se opírají o výroky nezávislých soudních orgánů založené na právních normách platných před únorem 1948.

V "Prohlášení o záměru" jsou vyjádřeny principy, podle nichž by chtěla firma Baťa spolupracovat s českým obuvnickým průmyslem a postupovat při jeho restrukturalizaci. Tyto principy jsou nepřijatelné, poněvadž jsou v nich uplatňovány - kromě skryté restituce - některé požadavky, jež nejsou v souladu s principy ekonomické reformy nebo by vyžadovaly výjimky z naší legislativy, jak je patrno z těchto skutečností:

- vláda po konzultaci s firmou Baťa vytvoří z výrobní základny českého obuvnického průmyslu včetně maloobchodu, distribuce a zahraničního obchodu obuví akciovou společnost /MIDCO/,

- vláda uzavře s firmou Baťa smlouvu o řízení, na jejímž základě bude MIDCO řízeno - na náklady vlády - skupinou vedoucích pracovníků firmy Baťa. Podle opatření vyplývajících z "obchodního plánu" bude MIDCO racionalizovat a restrukturalizovat výrobu s cílem dosáhnout životaschopnosti výrobních jednotek,

- vláda ve spolupráci s firmou Baťa založí novou akciovou společnost /NEWCO/, do které budou z MIDCO převedeny ty výrobní jednotky, které se ukáží životaschopné. Výrobní jednotky neschopné konkurovat a ekonomicky se uplatnit zůstanou fakticky k řešení vládě,

- NEWCO bude řízeno firmou Baťa,

- firma Baťa /nebo pobočka určená Baťou/ obdrží náhradu za poskytnutí expertizy, řízení, školení pracovníků, za přístup ke světové maloobchodní síti, za poskytnutí know-how, za přístup k expertize vývoje výrobků a ke kapitálovým trhům a za rizika s tím spojená, nejméně 51% veškerých akcií NEWCO. Tyto akcie budou považovány za zahraniční investice v amerických dolarech a Baťa bude mít právo je repatriovat.

Přistupujeme k privatizaci státního majetku, abychom získali zahraniční kapitál nezbytný k oživení a modernizaci národního hospodářství. Zkušený a rozvážný zahraniční investor ve vlastním zájmu přinese s kapitálem know-how, trhy i účinný management. Firma Baťa však kapitál nepřináší; spíše si chce vytvořit možnosti pro vývoz kapitálu ve volné měně z České republiky. Přitom firma Baťa není v obuvnickém průmyslu ve světě jediná a její management už nepředstavuje světovou špičku. Přitom máme upřímný zájem o to, aby náš obuvnický průmysl spolupracoval s firmou "Baťa" ovšem na principu rovný s rovným při respektování čs. právního řádu a linie hospodářské reformy. Tento zájem vyvěrá především z úcty k velkému zakladatelskému dílu Tomáše Bati st., jehož práce si vážíme a vysoce ji oceňujeme. Tomáš Baťa zakladatel je pro nás symbolem houževnatosti, cílevědomosti, rozhodnosti, strategického myšlení a zdravého podnikání, tedy kvalit, které právě nyní tolik potřebujeme.

Vzhledem k tomu, že zástupci firmy Baťa nebyli ochotni ke kompromisům a z naší strany byl z právních i ekonomických důvodů jimi předložený návrh "Prohlášení o záměru" nepřijatelný, bylo další jednání pozastaveno. Za této situace se došlo k závěru, že k řešení problematiky restrukturalizace českého obuvnického průmyslu vyúsťující v reálný program postupu obsahující i aktivní obchodní plán a doporučení k procesu privatizace (se zahrnutím firmy Baťa) by bylo třeba přizvat ke spolupráci renomovanou zahraniční poradenskou firmu. Na základě uskutečněné prezentace byla ze 3 zahraničních firem vybrána ke spolupráci americká firma Arthur D. Little. Práce, na nichž se aktivně podíleli odborníci z českého obuvnického průmyslu a obchodu obuví, začaly v listopadu 1990 a byly ukončeny v polovině února t. r.

Analýza výroby a trhu, provedená firmou Arthur D. Little z pohledu faktorů konkurenceschopnosti, vyústila v doporučení programu restrukturalizace a strategie dalšího rozvoje obuvnického průmyslu, a to v těchto oblastech

- rozčlenění stávající a. s. Obuvnický průmysl Svit na samostatné podnikatelské subjekty a jejich specializaci na výrobu v takových tržních segmentech, pro jejichž realizaci existují i z perspektivního hlediska nejvhodnější podmínky;

- oddělení výroby komponentů a polotovarů /podešve a další obuvnické dílce, kopyta, formy a jiné zařízení/ do samostatných podnikatelských subjektů včetně důsledného vyčlenění všech ostatních činností, které nemají přímou souvislost s výrobou obuvi;

- oddělení maloobchodu od velkoobchodu s variantními formami vlastnictví a organizačního uspořádání jednotlivých prodejen.

Při tvorbě konkurenčního prostředí ve sféře maloobchodu se předpokládá existence nejméně pěti typů sítě maloobchodních prodejen (prodejny vzniklé na základě malé privatizace, prodejny provozované formou franchise, podnikové prodejny, redukovaná forma dnešní a. s. Obchod obuví, prodejny vymezené pro vstup zahraničního kapitálu do výrobní sféry s podmínkou maloobchodní sítě); o vytvoření těchto několika typů struktur je ministerstvo průmyslu ČR s ministerstvem obchodu a cestovního ruchu ČR dohodnuto.

Souběžně se změnami v organizačním uspořádání bude se výrobně technická základna obuvnické výroby modernizovat. Komplexní modernizace výroby je nutnou podmínkou k dosažení produktivity práce srovnatelné se špičkovou úrovní dosahovanou ve vyspělých ekonomikách a lze ji realizovat jen s pomocí zahraničního kapitálu. Prostřednictvím firmy Arthur D. Little projevilo zájem o různé formy spolupráce s perspektivou kapitálového vstupu do českého obuvnického průmyslu 20 zahraničních firem. Relativně nejvyšší investice spojené se zásadním růstem produktivity práce budou vyžadovat konfekční úseky výroby obuvi. Objem investic nezbytný k dosažení srovnatelné úrovně produktivity práce na těchto úsecích v intervalu 3 - 5 let se odhaduje na 40 mil. USD. Přibližně stejný objem investičních prostředků bude nutno vynaložit na modernizaci prvovýroby a výroby polotovarů.

Souběžně s růstem technickoekonomické a organizační úrovně výroby dojde v příštích 3 - 5 letech k absolutní úspoře asi 8 500 pracovníků. Se zřetelem k tomu, že bilanční roční úbytek pracovníků v obuvnickém průmyslu představuje 2 200 osob, neměl by postupný pokles zaměstnanosti vyvolat výrazný sociální problém. Počítá se s tím, že každá organizace bude mít v tomto směru zpracován soubor konkrétních opatření včetně rekvalifikačních programů /především pro ženy/ cílově orientovaných na likvidaci nebo výrazný útlum negativních důsledků poklesu zaměstnanosti v místě a okolí jejího sídla.

Syntetické závěry a doporučení, vyplynuvší z analýzy, byly dne 18. 2. t. r. předloženy aktivu vedoucích pracovníků obuvnického průmyslu, obchodu obuví, MP ČR a MOCR ČR. O týden později s nimi byli seznámeni představitelé firmy Baťa, kteří se k účasti firmy Baťa na realizaci programu restrukturalizace a dalšího rozvoje českého průmyslu nevyjádřili.

Dne 20. 2. t. r. projednalo představenstvo a. s. Svit za účasti ředitelů všech vnitřních strukturálních jednotek syntetické závěry a doporučení formulované ve zprávě poradenské firmy Arthur D. Little a vyslovilo souhlas s navrženým řešením. Současně projednalo jednotlivé kroky realizace záměru restrukturalizace výroby obuvi.

Předpokládá se, že strukturální přestavba a modernizace obuvnické výroby se uskuteční za pomoci poradenské firmy Arthur D. Little v plné pravomoci a odpovědnosti příslušných ředitelů organizačně právních jednotek ve 4 krocích:

V prvním kroku /k 1. 4. 1991/ se rozdělí a. s. Obuvnický průmysl Svit na 5 samostatných akciových společností /a. s. Svit Zlín, a. s. Bopo Třebíč, a. s. Sázavan Zruč n/Sázavou, a. s. Botana Skuteč, a. s. Toma Otrokovice/. Tyto organizační jednotky /s výjimkou Toma Otrokovice/ pracují v současné době v režimu samostatných ekonomických subjektů a jejich přechod na a. s. je podmíněn splněním legislativních náležitostí.

Ke stejnému datu bude v největší a. s. Svit Zlín uplatněna divizní organizační struktura, skládající se z 22 výrobních a obslužných podnikatelských jednotek a z ředitelství a. s.

V období od 1. 4. do 30. 6. 1991 se uskuteční první kolo nabídkového a výběrového řízení se zahraničními partnery majícími zájem o spolupráci s českým obuvnickým průmyslem. Předpokládá se, že v tomto kole vybraní zahraniční partneři budou ochotni investovat nejméně 10 mil. USD.

Ve druhém kroku /k 1. 7. 1991/ budou vyčleněny jako zcela samostatné akciové společnosti 3 organizační celky /Energie Zlín, Strojírny Zlín, Punčochárny Třebíč/.

V období od 1. 7. do 31. 12. 1991 se uskuteční druhé kolo nabídkového a výběrového řízení se zahraničními partnery; předpokládá se, že jejich vstup do českého obuvnického průmyslu bude spojen s přínosem investic ve výši nejméně 20 mil. USD.

Ve třetím kroku /k 1. 1. 1992/ budou

a/ z a. s. Svit Zlín vyčleněny jako samostatné a. s. výrobní jednotky: Slavičín, Dolní Němčí, Veselí, Ryžoviště;

b/ z a. s. Bopo Třebíč vyčleněny jako samostatné a. s. výrobní jednotky: Znojmo, Hrušovany a Strojírny;

c/ z a. s. Sázavan Zruč n/Sáz. vyčleněna jako samostatná a. s. strojírenská výroba.

V období od 1. 1. do 30. 6. 1992 bude uskutečněno závěrečné kolo nabídkového a výběrového řízení se zahraničními partnery, v němž by měl být zajištěn přínos investic ve výši kolem 50 mil. USD.

Ve čtvrtém kroku /k 1. 7. 1992/ dosáhnout cílovou podobu struktury podnikatelských jednotek v souladu se strategickým doporučením firmy Arthur D. Little zejména v nejsložitějším výrobním komplexu a. s. Zlín.

Počítáme s tím, že na restrukturalizaci, modernizaci a privatizaci českého obuvnického průmyslu a obchodu obuví se bude aktivně podílet firma Baťa. Prostřednictvím poradenské firmy Arthur D. Little vyzveme firmu Baťa Limited Toronto jako první mezi rovnými k spolupráci, a to v segmentu, který nejlépe vyhovuje charakteru tradiční Baťovy výroby včetně spolupráce v adekvátním rozsahu prodejní sítě obchodu obuví.

Praha 14. 3. 1991
Ing. Jan Vrba v.r.
ministr průmyslu ČR"

V Praze dne 25. března 1991

JUDr. Dagmar Burešová, v.r.

Příloha:

Prohlášení o záměru o vzájemné spolupráci

PROHLÁŠENÍ O ZÁMĚRU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

A. STRANY

Vláda České republiky (dále jen "vláda") a Bata Limited, z Toronta, Kanada (působící jako zástupce Bata Shoe Organization, dále jen "Bata"), vláda a Bata Limited, která jedná jménem Baťa (dále jen "strany") si přejí vytvořit skupinu konkurenceschopných průmyslových a komerčních podniků.

B. SPOLEČNÉ ZÁJMY,KTERÉ VEDOU K DOHODĚ O ZÁMĚRU

1. Strany jsou si vědomy jedinečnosti historie firmy Bata a situace v České a Slovenské Federativní Republice (dále jen "ČSFR"). S ohledem na vážný zájem Bati o ČSFR a vzhledem k jeho světové expertíze v řízení podniků a výrobě, vláda pozvala Baťu pomoci s restrukturalizací českého obuvnického průmyslu a zavedením tržního hospodářství v tomto průmyslu.

2. Baťa je ochoten pomoci vládě v ustanovení zásad tržní ekonomiky v obuvnickém průmyslu a případně se zúčastnit jako společný podnikatel a vlastník v obuvnickém průmyslu.

3. Strany jsou si vědomy rozsáhlého charakteru úkolů a rizik spojených s restrukturalizací průmyslového odvětví, které zaměstnává více než 40 000 lidí v České republice ("ČR"), a které bude v budoucnu silně vystaveno velké mezinárodní konkurenci. Strany prodiskutovaly možné způsoby zavedení Baťovy expertízy a přístupů k mezi národním trhům do restrukturalizace státních podniků. Strany uvažují o spolupráci na těchto projektech na dlouhodobé základně a budou se zabývat v rámci možností problémy celého průmyslu.

C. CÍLE SPOLUPRÁCE

1. Cíle kooperačních činností mezi vládou a Baťou budou následující:

a) vytvořit v ČR mezinárodně-konkurenčně schopný obuvnický průmysl, který bude používat moderních obchodních a průmyslových metod a který nebude pod státní kontrolou.

b) restrukturalizovat obuvnický průmysl tak, aby se vytvořily co největší možnosti pro jeho záchranu, a aby přispěl k zaměstnanosti a hospodářskému růstu.

c) prvním krokem k vytvoření mezinárodně konkurenčně schopného obuvnického průmyslu je přesvědčit se o konkurenceschopnosti podniků uvedených pod odstavcem D. 3.

D. ROZSAH A NAVRHOVANÉ USKUTEČNĚNÍ PROHLÁŠENÍ O ZÁMĚRU

1. Cílem tohoto Prohlášení o záměru je dohodnout se na principech a širokém rámci, který by umožnil vládě a firmě Bata úzce spolupracovat na budoucím vývoji podniků uvedených v § D. 3.

2. Toto prohlášení o záměru napomůže uzavírání podrobných dohod mezi vládou a akciovou společností nebo společnostmi Bata s cílem restrukturalizace českých obuvnických podniků uvedených v § D. 3. (dále "dohody") a zavedení soukromého vlastnictví. Toto Prohlášení o záměru zůstane platné až do doby, kdy budou takové dohody uzavřeny, nejpozději však do 1. března 1991. Tento termín může být posunut vzájemnou dohodou.

3. Toto Prohlášení o záměru zahrnuje maloobchod obuví, distribuci, koželužny, výrobu obuvi, podniky zabývající se exportem a domácími trhy v České republice, viz seznam v příloze 1. Strany se společně dohodly, že rychle a podrobně upřesní tyto podniky.

4. Obě strany si jsou vědomy, že právní provedení některých dohod, které by mohly vyplývat z tohoto Prohlášení o záměru, bude vyžadovat schválení příslušnými orgány. Dojde-li k takovým dohodám, vláda podnikne v přiměřeném čase žádané kroky k jejich uskutečnění.

5. S výjimkou té části, která se týká přípravy obchodního plánu a jak je stanoveno v § F. 4 (c), strany souhlasí, že toto Prohlášení o záměru nevytvoří ani nezruší žádná zákonná práva nebo závazky jakékoli vlády, agentury, zástupce, společnosti nebo jednotlivce.

E. ZÁKLADY SPOLUPRÁCE

1. Závazek k tržním zásadám.

a) Je zřejmé, že životaschopnost a schopnost konkurovat v mezinárodním měřítku jakékoli společnosti, nebo společnosti v soukromém vlastnictví, v rámci tohoto Prohlášení o záměru bude vyžadovat:

(I) všeobecnou volnost v řízení včetně volnosti v racionalizaci a restrukturalizaci výroby za účelem zvýšení produktivity;

(II) právo rozhodování ve stanovení typů výrobků a objemu výroby;

(III) možnost prodávat přímo na tuzemských a zahraničních trzích;

(IV) právo stanovit ceny na základě tržních podmínek;

(V) zavedení principů a systémů firmy Bata Shoe Organization.

b) Strany jsou si vědomy, že zatímco účinná restrukturalizace bude krátkodobě vyžadovat ústřední koordinaci obuvnického průmyslu, tato restrukturalizace si klade za konečný cíl demonopolizaci průmyslu.

2. Ujasnění budoucích záměrů ovlivňujících realizovatelnost

a) Má-li toto Prohlášení o záměru vést k úspěšným dohodám, musí být naprosto jasná podrobná realizace těchto vládních, ekonomických a politických záměrů a specifických závazků týkajících se jejich aplikace v obuvnických podnicích.

b) Ekonomicko-politické záměry, které musí být objasněny při realizaci dohod, zahrnují:

- přístup k restrukturalizaci a privatizaci;

- obchodní politiku včetně zákonů a předpisů ohledně vývozu a dovozu surovin a hotových výrobků, obchod se Sovětským svazem;

- investiční politiku včetně takových otázek jako je hospodaření se zahraničním kapitálem a převody zisku, přístup k československým a zahraničním kapitálovým trhům, daňový a kooperativní právní systém, měnový a kurzovní systém;

- průmyslovou a regionální politiku včetně ochrany životního prostředí a pracovního zákonodárství;

- politiku sociálního zabezpečení včetně pracovně právních vztahů v průmyslu.

c) Postup uvedený pod bodem G bude přesněji definovat podmínky, které musí převládat, aby se zajistila budoucí konkurenceschopnost obuvnických podniků. Strany budou potom jednat o tom, jak se tyto specifické podmínky budou uskutečňovat, aby se zajistila budoucí konkurenceschopnost obuvnických podniků s účastí firmy Bata.

F. STRUKTURÁLNÍ PRINCIPY

1. Počáteční struktura

a) Vláda a Baťa si uvědomují, že přestavba pokračující integrace obuvnického průmyslu včetně maloobchodu a distribuce v jednom celku jsou během přechodného údobí nutné pro záchranu obuvnického průmyslu.

(I) Vláda proto založí po společné konzultaci s Baťou akciovou společnost ve vlastnictví vlády (dále jen "MIDCO") co nejdříve a v každém případě před 15. listopadem 1990. MIDCO se bude zabývat maloobchodem distribucí obuvi, koželužnictvím, výrobou obuvi, vývozem a domácím marketingem, aby se zabránilo roztříštění obuvnického průmyslu. Do MIDCO budou též zahrnuty domácí tržní a nákupní agentury po prvním lednu 1991 obuvnické marketingové podniky pro vývoz a dovoz;

(II) Vláda podnikne nutné kroky k tomu, aby do MIDCO převedla výhradní a neomezené vlastnictví:

- veškerého majetku v ČSFR, který vlastní a nebo užívá každý z podniků uvedených pod bodem D. 3, včetně budov, pozemků, strojního zařízení, obchodů a ostatních aktiv,

- další místa či majetek v maloobchodní síti, které nejsou uvedeny v příloze I. Předpokládá se, že do MIDCO bude patřit tento další majetek v maloobchodní síti, včetně budov a půdy, které v současné době nejsou ve správě státního podniku "Obchod obuví". Upřesnění těchto míst bude provedeno v samostatném dokumentu, který připraví obě strany před 15. listopadem 1990.

(III) Vláda zachová vlastnictví všech akcií MIDCO a zajistí, že po dobu tohoto Prohlášení o záměru se nebude disponovat s vlastnictvím aktivy nebo pasivy MIDCO jinak než podle tohoto Prohlášení o záměru nebo normální obchodní praxí.

(IV) S uznáním důležitosti zavedení nového systému řízení podniků nutného pro přestavbu průmyslu, Baťa sestaví skupinu vedoucích průmyslových pracovníků, kteří budou řídit zavedení obchodního přístupu a znalostí, kterých bude zapotřebí pro soutěžení v tržním hospodářství. MIDCO bude řízeno Baťou za předpokladu podepsání smlouvy o řízení.

2. Kroky k restrukturalizaci a privatizaci průmyslu

a) Jak se uvádí níže pod bodem G., je nutno připravit obchodní plán pro konkurenceschopný obuvnický průmysl. Tento plán bude připraven ve spolupráci s vládou, která k tomu účelu použije státních příslušníků ČSFR a zahraničních odborníků v oblasti techniky a řízení, včetně zaměstnanců Bati. Hlavní část práce na obchodním plánu bude dokončena během 12 týdnů od podpisu tohoto Prohlášení o záměru.

b) Obchodní plán stanoví nezbytné kroky, které umožní obuvnickému průmyslu produktivně se zapojit do celkového přechodu národního hospodářství od plánované ekonomiky k tržnímu hospodářství. Obchodní plán určí oblasti s vyhlídkami na tvorbu zisku, které mají budoucí potenciál, a které by mohly přilákat zahraniční investory.

c) Obchodní plán také vytyčí opatření, kterých bude zapotřebí pro racionalizaci nebo přestavbu těch prvků průmyslu, které nejsou schopny dlouhodobě konkurovat a ekonomicky se uplatnit v tržním hospodářství. MIDCO bude střediskem této racionalizace a přestavby.

d) Obchodní plán a další průzkum by mohly odhalit určité okolnosti, které by měly zvláště záporný vliv na obchodní konkurenceschopnost majetku obuvnického průmyslu. Některé tyto okolnosti by mohly zahrnovat náklady a závazky plynoucí z dřívějších činností národních podniků v ČR, jako například dohody nebo závazky dodávat výrobky nebo služby, které nejsou spojené s hlavní obchodní činností, nároky spojené s nápravou důsledků znečistění životního prostředí, nebo se zdravím a bezpečností pracujících, náklady sociálního rázu a následky neúčinnosti řízení v minulosti. Řešení shora uvedených problémů bude dosaženo ve spolupráci s vládou a bude popsáno v budoucích dokumentech. Strany však souhlasí se všeobecnou zásadou, že pokud výdaje budou následkem událostí předcházející privatizaci, bude za ně zodpovědna vláda. Strany dále souhlasí, že akciová společnost nebo společnosti v soukromém vlastnictví podle tohoto Prohlášení o záměru nemohou býti zodpovědny za náklady nebo služby městského rázu jako např. nemocnice, školy a podobné služby.

e) Tvorba nejlepší příležitosti pro dosažení dlouhodobého úspěšného a konkurenceschopného vybraného odvětví obuvnického průmyslu vyžaduje ustanovení nové obchodní společnosti nebo společností.

(I) Vláda proto založí ve spolupráci s Baťou novou akciovou společnost nebo společnosti (dále jen "NEWCO"), podle zákona ČSFR jednajícího o akciových společnostech a registrované jak předepsáno zákonem ČSFR o společných podnicích se zahraniční majetkovou účastí.

(II) Aktiva a další části obchodu MIDCO se převedou do NEWCO spolu s novými zaměstnanci. Jako všeobecná zásada bude platit, že aktiva převedená do NEWCO budou osvobozená od závazků a dluhů, mimo těch, které patří k normálnímu provozu obchodu a půjček. Stanovení aktiv a dalších součástí obchodu MIDCO, které se mají převést, a čas a metody převodu nebo převodů určí Baťa na základě obchodního plánu, dodatečně obchodní analýzy a názorů budoucích investorů v mezinárodních kapitálových trzích.

(III) V zájmu zajištění včasného přísunu cizího kapitálu, první převod aktiv do NEWCO s cílem vytvořit konkurence schopné obchodní jednotky se uskuteční před 30. červnem 1991.

(IV) NEWCO bude řízeno Baťou.

f) Bezprostředně po převodu jakýchkoli aktiv nebo jiných součástí obchodu z MIDCO do NEWCO, jak předpokládá toto Prohlášení o záměru, obdrží jak vláda, tak i noví zahraniční investoři a Baťa, podíl na kapitálu NEWCO.

(I) Náhradou za poskytnutí expertízy, řízení, školení pracovníků, za poskytnutí know-how, za přístup k expertize vývoje výrobků a ke kapitálovým trhům a za rizika s tím spojená, Baťa nebo pobočka Baťou určená, obdrží nejméně 51% veškerých akcií NEWCO.

(II) Noví zahraniční investoři obdrží podíl na akciích úměrný jejich příspěvkům.

(III) Vláda bude mít menšinu akcií v NEWCO a má v úmyslu poskytnout tyto akcie soukromému vlastnictví po projednání s Baťou o jejich dispozici. Aby se zajistila kontinuita Baťova řízení, akcie NEWCO vydané novým investorům nesmějí narušit Baťovo 51% vlastnictví.

(IV) Obě strany mají v úmyslu, že Baťa bude vlastnit akcie NEWCO a řídit NEWCO až do té doby, kdy se NEWCO postaví na obchodně konkurenceschopnou a stabilní základnu. Dále, ale bez omezení předešlých principů, strany se budou vzájemně radit o prodeji NEWCO akcií třetím stranám.

g) Baťa si vyhrazuje právo podmínit další spolupráci po dokončení obchodního plánu na základě:

(I) uspokojujících záruk, že akcie NEWCO přijaté přímo či nepřímo Baťou, budou považovány za zahraniční investice v amerických dolarech plynoucích do ČSFR a mající hodnotu, která se rovná té z nominálních nebo tržních hodnot, která je vyšší,

(II) poskytnutí plné ochrany a výhod firmě Baťa s ohledem na takovou investici.

h) Baťovy investice v NEWCO budou plně chráněny tak, jak přísluší kanadským osobám v rámci zamýšlené československo kanadské dohody o ochraně investic. V každém případě bude mít Baťa právo volně repatriovat jakékoli výnosy z prodeje akcií, návratnost kapitálu a dividend. S ohledem na odstavec E. 2. b. o vládních záměrech Baťa se zavazuje, že po dobu prvních pěti let od data ustavení NEWCO, podstatná část jakýchkoli výnosů bude reinvestována v České republice, pokud Baťa obdrží jasné závazky o těchto věcech dříve než dohody budou uzavřené.

3. Společné úsilí o marketing

a) Strany si uvědomují důležitost sovětského obuvnického trhu a Baťa očekává, že předpoklady o budoucí spolupráci budou ovlivněny schopností vlády umožnit Baťovi přístup k tomuto trhu.

b) Strany souhlasí s tím, že v budoucích dohodách se budou radit o tom, jak přechodné omezení dovozu hotových výrobků na domácí trh by pomohlo restrukturalizaci obuvnického průmyslu.

4. Maloobchodní prodej obuvi v České republice

a) Strany jsou si vědomy, že po dobu platnosti tohoto Prohlášení o záměru zůstanou současný český maloobchod s obuví a distribuční sítí bez porušení a budou úzce spojeny s výrobními kapacitami.

b) Společným cílem bude přeměnit značný počet maloobchodních prodejen spravovaných podniky pod bodem D. 3 na nezávislé koncesní prodejny. Tyto prodejny by mohly provozovat svou činnost na základě soukromého vlastnictví a využívat výhod služeb a know-how firmy Bata Limited a NEWCO při instalaci a řízení obchodů.

c) Vláda zaručí, že okamžitě po podepsání tohoto Prohlášení o záměru:

(I) všechny státní podniky přestanou vyrábět a prodávat výrobky pod ochranou značkou "Bata" nebo pod modifikací této značky;

(II) zruší každou registraci ochranné značky "Bata" nebo modifikaci této značky v jakékoli podobě v ČSFR a zahraničí pod jménem jakéhokoli státního podniku

nebo

převede vlastnictví značky "Bata", nebo modifikaci této značky v jakékoli podobě, v ČSFR a zahraničí, pod jménem jakéhokoli státního podniku, do vlastnictví, které určí Bata Limited;

(III) zajistí registraci obchodní značky "Bata" v ČSFR, jak to požaduje Bata Limited.

5. Financování

a) Po založení NEWCO a za podmínek zde vytýčených, Baťa se zavazuje zmobilizovat investiční kapitál jak ze svých vlastních zdrojů, tak i zdrojů mezinárodního kapitálového trhu, aby mohl financovat modernizaci, zdokonalení a obnovu NEWCO na firmu schopnou světové konkurence.

b) NEWCO bude mít přístup k financování v místní měně z bank ČSFR v souladu s příslušnými bankovními předpisy ČSFR a nebude vystaven ze strany vlády žádné diskriminaci, co se týče domácích finančních zdrojů.

6. NEWCO bude mít přístup ke službám v oblasti techniky, vývoje výrobků, obchodu, správy a k dalším službám a obchodním značkám od Bata Limited, a to za poplatky obvyklé u společnosti Bata Shoe Organization.

G. PROCES K USKUTEČNĚNÍ PRVNÍHO STÁDIA PROHLÁŠENÍ O ZÁMĚRU

1. Na základě tohoto Prohlášení o záměru strany souhlasí, že do konce 12 týdnů po podepsání tohoto Prohlášení o záměru se bude spolupráce stran sestávat hlavně ze dvou činností:

a) přípravy obchodního plánu pro veškerý obuvnický průmysl se závěrečnými doporučeními pro realizaci,

b) doporučení na změnu organizační struktury obuvnického průmyslu.

2. Činnost bude organizována podle návrhu v příloze II. Organizace projektu je odrazem společného úsilí stran, do činnosti budou zapojeni: ve vedoucí úloze zodpovědní činitelé Bata Limited využívající poradenských služeb firmy Mc Kinsey Company, zástupci vlády a českého obuvnického průmyslu.

3. Vláda bude hradit veškeré cestovní náklady v Československu, náklady na provoz kanceláře a ubytování, stravu, překladatelské služby a náklady spojené s komunikací pro pracovníky Bata Limited a Mc Kinsey.

4. Bata Limited bude hradit veškeré náklady včetně platů a mezd mimo území ČSFR spojené se zaměstnanci Mc Kinsey Company a Bata Limited.

5. Obě strany jsou si vědomy, že vzájemná výměna finančních a obchodních informací je nutná v zájmu úspěšné spolupráce.

H. JAZYK PROHLÁŠENÍ O ZÁMĚRU

Toto Prohlášení o záměru bude připraveno v českém a anglickém jazyce. V případě nesouhlasu překladů, česká verze je rozhodující.

Za vládu České republiky

Dne:

Za Bata Limited

Dne:
V Praze dne 15. března 1991
Jan Vrba, v.r."Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP