ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

145

Společná zpráva

výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky (tisk 140)

Výbory České národní rady (kromě mandátového a imunitního výboru) projednaly ve svých schůzích v prosinci 1990 vládní návrh zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky.

Výbory doporučují, aby Česká národní rada vládní návrh zákona schválila s těmito změnami:

K čl. I odst. 3

V písmenu b) se za slovy "právnických osob" čárka nahrazuje spojkou "a" a vypouštějí se slova "a funkce zakladatele podniků zahraničního obchodu".

Písmeno c) zní:

"c) dálnic, námořní dopravy, říční plavby a civilního letectví, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,".

V písmenu d) se vypouštějí slova "s výjimkou funkce zakladatele podniků zahraničního obchodu".

K čl. I odst. 5

Vypouští se druhá věta.

K čl. II bodu 3

Bod 3 zní:

"3. § 3 zní:

"§ 3

(1) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je ústředním orgánem státní správy pro tvorbu hospodářské, strukturální, vědní, technické, informační a regionální politiky a politiky životní úrovně, včetně bytové politiky, a v součinnosti s příslušnými resorty i pro realizaci těchto činností.

(2) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je dále ústředním orgánem státní správy pro investiční rozvoj, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu ropy a zemního plynu, těžbu, úpravu a zušlechťování tuhých paliv, rud, radioaktivních surovin a magnezitu, pro tvorbu jednotné surovinové politiky, pro využívání nerostného bohatství a pro geologický výzkum a průzkum.

(3) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je dále ústředním orgánem státní správy pro tvorbu zahraniční ekonomické politiky, včetně zahraničních investic a zahraniční pomoci v rozsahu, v jakém je tato působnost svěřena České republice.

(4) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je dále ústředním orgánem státní správy pro silniční a městskou dopravu, dráhy zvláštního určení, pozemní komunikace včetně dálnic, silniční hospodářství, námořní dopravu, říční plavbu a civilní letectví.

(5) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je též ústředním orgánem státní správy pro pošty.

(6) Ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj je podřízena Česká energetická inspekce."

K čl. II body 4 až 24

Body 4 a 13 se vypouštějí. Body 5 až 24 se přečíslují na body 4 až 22.

K čl. II bodu 17

Dosavadní bod 17 zní:

"17. § 13 se doplňuje novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Ministerstvo průmyslu organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy."

K čl. II bodu 19

V dosavadním bodu 19 se vypouštějí slova "s výjimkou funkce zakladatele podniků zahraničního obchodu".

V Praze dne 17. prosince 1990

JUDr. Jan KALVODA v.r.Ing. Petr KOZÁNEK v.r.
předseda ústavně právního předseda rozpočtového
výboru ČNRa kontrolního výboru ČNR
Ing. Vlastimil ŠVEC v.r.JUDr. Antonín HRAZDÍRA v.r.
předseda národohospodářského předseda výboru ČNR pro územní
výboru ČNRsprávu a národnosti
Ing. Vladimír LAŠTŮVKA v.r. MUDr. Petr LOM, CSc., v.r.
předseda výboru ČNR pro předseda výboru ČNR pro
životní prostředí sociální politiku a
urbanismuszdravotnictví
Ing. Vladimír ŠUMAN v.r.MUDr. Jaroslava MOSEROVÁ, DrSc., v.r.
předseda výboru ČNR předsedkyně výboru ČNR pro vědu,
petičního, pro právní vzdělání a kulturu
ochranu a bezpečnost
JUDr. Antonín PROCHÁZKA v.r. Ing. Jiří FRKAL v.r.
předseda církevního předseda výboru ČNR pro obchod
a humanitárního výboru ČNR a cestovní ruch
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP