ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období.

140

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ................. 1990

o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

(1) Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:

a) ministerstvo výstavby a stavebnictví,

b) ministerstvo strojírenství a elektrotechniky.

(2) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází

a) z ministerstva výstavby a stavebnictví

1. ve věcech investičního rozvoje na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

2. v ostatních věcech na ministerstvo průmyslu,

b) z ministerstva strojírenství a elektrotechniky

1. ve věcech těžby, úpravy a zušlechťování rud a magnezitu na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

2. v ostatních věcech na ministerstvo průmyslu,

c) z ministerstva práce a sociálních věcí

1. ve věcech sociálního školství na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

2. ve věcech zdravotně sociální péče o zdravotně postižené občany na ministerstvo zdravotnictví,

d) z ministerstva zdravotnictví ve věcech zdravotnické výroby na ministerstvo průmyslu,

e) z ministerstva vnitra

1. ve věcech sběrných surovin na ministerstvo průmyslu,

2. ve věcech soukromého podnikání občanů na ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,

f) z ministerstva životního prostředí ve věcech geologického výzkumu a průzkumu na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj.

(3) Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost federálním ústředním orgánům státní správy ve věcech

a) pošt, energetiky, teplárenství, plynárenství, těžby a úpravy tuhých paliv, těžby ropy a zemního plynu a těžby, úpravy a zušlechťování radioaktivních surovin, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

b) hutnictví, státní služby pro drahé kovy, sběru kovového odpadu od právnických osob, hospodaření s kovovým odpadem a funkce zakladatele podniků zahraničního obchodu, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo průmyslu,

c) dálnic, říční plavby a civilního letectví, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo vnitra,

d) zahraničního obchodu a cestovního ruchu s výjimkou funkce zakladatele podniků zahraničního obchodu, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo obchodu a cestovního ruchu.

(4) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle odstavce 2

a) z ministerstva výstavby a stavebnictví na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj a ministerstvo průmyslu,

b) z ministerstva strojírenství a elektrotechniky na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj a ministerstvo průmyslu,

c) z ministerstva práce a sociálních věcí na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo zdravotnictví,

d) z ministerstva zdravotnictví na ministerstvo průmyslu,

e) z ministerstva vnitra na ministerstvo průmyslu a ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,

f) z ministerstva životního prostředí na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj.

(5) O přechodu práv a povinností podle odstavce 4 uzavřou ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj, průmyslu, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, obchodu a cestovního ruchu a životního prostředí příslušné dohody, kterými mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti. V dohodě zejména určí, kteří pracovníci přecházejí do pracovního poměru k ústředním orgánům státní správy České republiky, na které přechází působnost. O přesunech rozpočtových prostředků uzavřou ministerstva delimitační protokoly.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb. a zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se vypouští body 4 a 12.

2. § 2 odst. 1 zní:

"(1) V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy České republiky

1. Český statistický úřad,

2. Český úřad geodetický a kartografický,

3. Český báňský úřad,

4. Český úřad bezpečnosti práce,

5. Česká komise pro vědecké hodnosti.".

3. § 3 odst. 2 zní:

"(2) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je dále ústředním orgánem státní správy pro investiční rozvoj, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu ropy a zemního plynu, těžbu, úpravu a zušlechťování tuhých paliv, rud, radioaktivních surovin a magnezitu a pro geologický výzkum a průzkum.".

4. V § 3 se za odstavec 2 připojují nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je též ústředním orgánem státní správy pro pošty.

(4) Ministerstvu pro hospodářskou strategii a rozvoj je podřízena Státní energetická inspekce pro Českou republiku.".

5. V § 4 se za slova "rozpočet republiky" vkládají slova "státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh," a za slova "finanční hospodaření" se vkládají slova "věci devizové".

6. § 6 se vypouští.

7. V § 7 se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1.

8. V § 9 odst. 1 se slova "přeškolování pracovníků" nahrazují slovy "rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání", vypouštějí se slova "sociální školství", za slova "sociální péči" se vkládají slova "s výjimkou zdravotně sociální péče o zdravotně postižené občany" a v závěru se vypouštějí slova "o zdravotně postižené občany a".

9. V § 9 se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1.

10. V § 10 odst. 1 se za slova "hygienickou péči," vkládají slova "zdravotně sociální péči o zdravotně postižené občany," a vypouštějí se slova "pro zdravotnickou výrobu".

11. V § 11 odst. 1 se před slovem "notářství" vypouští slovo "státní".

12. V § 12 odst. 1 se za slova "státní symboly" vkládají slova "České republiky".

13. V § 12 se za odstavec 1 vkládá odstavec 2,který zní:

"(2) Ministerstvo vnitra je dále ústředním orgánem státní správy pro silniční a městskou dopravu, dráhy zvláštního určení, pozemní komunikace včetně dálnic, silniční hospodářství, říční plavbu a civilní letectví.".

14. V § 12 odst. 3 se vypouštějí slova "soukromé podnikání občanů" a dále slova "pro dopravu včetně automobilového opravárenství v působnosti národních výborů a pro silniční hospodářství".

15. V § 12 odst. 4 se vypouštějí slova "s výjimkou činností spadajících do působnosti federálního ministerstva vnitra.".

16. Dosavadní ustanovení § 13 se označuje jako odstavec 1, za slova "státní správy" se vkládají slova "pro hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku," a slova "s výjimkou kamenoprůmyslu, prefabrikovaných výrobků a stavebního strojírenství" se nahrazují slovy "stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad".

17. § 13 se doplňuje novými odstavci 2 a 3, které znějí:

"(2) Ministerstvo průmyslu organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy.

(3) Ministerstvo průmyslu vykonává funkci zakladatele podniků zahraničního obchodu.".

18. § 14 se vypouští.

19. § 17 odst. 1 zní:

"(1) Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu je ústředním orgánem státní správy pro soukromé podnikání občanů a pro vnitřní a zahraniční obchod a cestovní ruch s výjimkou funkce zakladatele podniků zahraničního obchodu.".

20. V § 19 odst. 2 se slova "oblast geologického výzkumu a průzkumu, pro" nahrazují slovy "ochranu nerostného bohatství a".

21. V § 23 se vypouštějí slova "pro přípravu návrhů plánů rozvoje hospodářství republiky,".

22. V § 25 se ve druhé větě vypouští slovo "výlučné".

23. V § 27 se vypouští ustanovení odstavce 1 a označení odstavce 2.

24. § 28 zní:

"§ 28

(1) Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky.

(2) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů plní Úřad vlády České republiky.

(3) Činnost Úřadu vlády České republiky řídí vedoucí Úřadu vlády České republiky, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky.

Čl. III

Zrušuje se

1. § 2 odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,

2. Čl. I odst. 1 zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti.

Čl. IV

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Důvodová zpráva

k návrhu zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

Navrhované změny v novém uspořádání a vymezení působnosti ústředních orgánů státní správy České republiky navazuje na nové rozdělení působností mezi federaci a republikami v ústavním zákoně č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů. Návrh novely uvedeného ústavního zákona Česká národní rada schválila dne 29. listopadu 1990 a předložila jej k dalšímu ústavnímu projednání orgánům Federálního shromáždění.

Návrh novely ústavního zákona o čs. federaci předpokládá, že řadu kompetencí dosud svěřených federaci budou vykonávat republikové orgány. Proto je třeba, aby zákonem České národní rady bylo stanoveno, které ústřední orgány státní správy České republiky a v jakém rozsahu budou tyto kompetence realizovat.

Při zvažovaní toho, jak má vypadat systém státní správy v České republice se vycházelo z toho, aby nebyly vytvářeny nové ústřední orgány státní správy a bylo tak naplněno programové prohlášení vlády České republiky, podle něhož cílem vlády je "dosáhnout stavu, kdy bude efektivní rozvoj ekonomiky zabezpečovat stát s minimem orgánů". Návrh proto nepředpokládá zřízení nových ústředních orgánů státní správy České republiky, nýbrž naopak zrušení ministerstva výstavby a stavebnictví a ministerstva strojírenství a elektrotechniky.

S ohledem na uvedené skutečnosti proto návrh rozděluje kompetence, které přecházejí na Českou republiku z federace, kompetence ze zrušovaných ministerstev a dále provádí potřebné přesuny v působnosti mezi stávajícími ústředními orgány státní správy České republiky.

Tyto úpravy by měly zabezpečit racionální fungování systému státní správy České republiky v podmínkách tržního mechanismu.

V zájmu posílení postavení jednoho z rozhodujícího ministerstva České republiky - ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj - se navrhuje svěřit tomuto ministerstvu z působností, které doposud vykonávaly federální orgány, výkon státní správy ve věcech pošt, energetiky, teplárenství, plynárenství, těžby a úpravy tuhých paliv, těžby ropy a zemního plynu a těžby, úpravy a zušlechťování radioaktivních surovin. Ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj se nadále ponechává i tvorba hospodářské politiky a strategie rozvoje ekonomiky, v důsledku čehož toto ministerstvo bude odpovědno i za tvorbu informační politiky, obchodní politiky a politiky cestovního ruchu, surovinové a palivoenergetické politiky a zahraničně hospodářské politiky.

Na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj se dále přenáší působnost ve věcech investičního rozvoje a věcech těžby, úpravy a zušlechťování rud a magnezitu, které dosud příslušely ministerstvu výstavby a stavebnictví, resp. ministerstvu strojírenství a elektrotechniky.

V zájmu tvorby a uplatňování nejen jednotné surovinové politiky, ale i regionální politiky, se na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj převádí i působnost ve věcech geologického výzkumu a průzkumu, která dosud náležela ministerstvu životního prostředí.

V souvislosti se svěřením působnosti v oblasti energetiky se navrhuje ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj podřídit Státní energetickou inspekci pro Českou republiku.

S ohledem na význam financí pro fungování tržního mechanismu se ministerstvu financí svěřuje působnost ve věcech státní poklady České republiky a finančního trhu a výslovně rovněž působnost ve věcech státního závěrečného účtu a ve věcech devizových.

Do působnosti ministerstva průmyslu se z dosavadní působnosti federace navrhuje zařadit kompetenci v oblasti hutnictví a v souvisejících věcech, to jest ve věcech státní služby pro drahé kovy, sběru kovového odpadu od organizací a hospodaření s kovovým odpadem a výkon zakladatele podniků zahraničního obchodu. Na ministerstvo průmyslu se dále přenáší dosavadní působnost ministerstva výstavby a stavebnictví a ministerstva strojírenství a elektrotechniky s výjimkou věcí investičního rozvoje, resp. věcí těžby, úpravy, a zušlechťování rud a magnezitu. Z ministerstva zdravotnictví se pak tomuto ministerstvu svěřuje působnost ve věcech zdravotnické výroby a z ministerstva vnitra působnost na úseku sběrných surovin.

S ohledem na to, že podle dosud platného rozdělení působnosti ministerstvu vnitra náležejí působnosti ve věcech dopravy a silničního hospodářství, navrhuje se mu v zájmu komplexnosti svěřit i působnosti, které v této oblasti dosud vykonávala federace, to jest dálnice, říční plavba a civilní letectví.

V zájmu posílení postavení ministerstva obchodu a cestovního ruchu se působnost tohoto ministerstva rozšiřuje o zahraniční obchod a zahraniční cestovní ruch s výjimkou funkce zakladatele podniků zahraničního obchodu; dále se mu svěřuje péče o soukromé podnikání občanů, která dosud náležela ministerstvu vnitra.

Ministerstvu životního prostředí se sice navrhuje odejmout působnost na úseku geologického výzkumu a průzkumu, ale naopak se mu v zájmu komplexní péče o životní prostředí svěřuje působnost při ochraně nerostného bohatství.

Pokud se týká ostatních navrhovaných úprav ve vymezení působnosti, jedná se buď o zpřesnění, vyplývající z nových obecně závazných právních předpisů nebo o přesuny, které jsou nezbytné z důvodů racionálnějšího výkonu státní správy. Kromě toho se dále navrhuje v zákoně výslovně upravit postavení Českého úřadu bezpečnosti práce jako ústředního orgánu státní správy (z toho důvodu se vyjímá z podřízenosti ministra práce a sociálních věcí), jakož i postavení a funkci Úřadu vlády České republiky.

Pro snazší aplikaci navrhované právní úpravy v praxi a s ohledem na její závažnost se navrhuje, aby předsednictvo České národní rady bylo zmocněno k vydání úplného znění zákona č. 2/1969 Sb.

Vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby navrhovaný zákon České národní rady nabyl účinnosti ke stejnému dni jako novelizace ústavního zákona o čs. federaci, navrhuje se, aby tímto dnem byl 1. leden 1991.

V Praze dne 9. prosince 1990

Petr Pithart, v. r.

předseda vlády České republiky

Zpracovali:

JUDr. Pavel Hruška, JUDr. Josef Novotný

Úřad vlády České republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP