Česká národní rada 1990

VI. volební období

104

Zpracovatel:
Za bezvadnost:

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ........ č. .../1990 Sb.

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání a o Fondu národního jmění České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Část první

Působnost ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání

§ 1

(1) Ústřední orgány státní správy České republiky a okresní úřady předkládají privatizační projekty za jimi založené podniky se svým stanoviskem ministerstvu.

(2) Ústřední orgány státní správy České republiky a okresní úřady předkládají ministerstvu ve lhůtě stanovené vládou České republiky (dále jen "vláda") projekty privatizace týkající se účastí státu na podnikání právnických osob.

(3) Privatizační projekty podle odstavce 1 a projekty privatizace podle odstavce 2 schvaluje a zveřejňuje ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci.

§ 2

Vláda si může vyhradit schválení privatizačního projektu nebo projektu privatizace.

§ 3

Ministerstvo uděluje Fondu národního jmění České republiky souhlas k uzavření smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části mimo veřejnou soutěž, je-li prodáván za cenu nižší než je ocenění jmění v privatizačním projektu.

Část druhá

Fond národního jmění České republiky

§ 4

(1) Zřizuje se Fond národního jmění České republiky (dále jen "Fond").

(2) Fond je právnická osoba a zapisuje se do podnikového rejstříku.

§ 5

(1) Jmění zrušeného podniku nebo vyňatá část jmění podniku podle privatizačního projektu přechází dnem zrušení podniku nebo dnem vynětí tohoto jmění na Fond.

(2) Na Fond nepřechází ta část jmění zrušených podniků se sídlem v České republice, která se nachází na území Slovenské republiky.

(3) Pro peněžní prostředky vedené na účtech peněžních ústavů a pro jmění spočívající v právech a závazcích je pro případy uvedené v odstavci 2 určující místo organizační složky podniku, s jejíž činností jsou tato práva a závazky spojeny.

(4) Ústřední orgány státní správy České republiky a okresní úřady jsou povinny ke dni určenému v projektu privatizace převést na Fond účasti státu na podnikání právnických osob.

Orgány Fondu

§ 6

Orgány Fondu jsou presidium, výkonný výbor a dozorčí rada.

§ 7

Nejvyšším orgánem Fondu je presidium, jež se skládá z devíti členů. Předsedou presidia je ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky a místopředsedou ředitel Hlavního ústavu Státní banky československé pro Českou republiku. Dalších sedm členů presidia jmenuje vláda na dobu pěti let z řad odborníků. Tyto členy presidia může vláda odvolat i před uplynutím jejich funkčního období.

§ 8

(1) Presidium je schopné se usnášet, jestliže se jeho zasedání účastní nadpoloviční většina jeho členů včetně předsedy nebo místopředsedy.

(2) K rozhodnutí presidia se vyžaduje souhlas většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(3) Jménem presidia podepisuje dokumenty předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda.

§ 9

(1) Do působnosti presidia patří:

a) jmenovat a řídit výkonný výbor a dohlížet na jeho činnost,

b) schvalovat statut Fondu, kterým se stanoví podrobnosti o organizačním uspořádání Fondu a jeho činnosti,

c) schvalovat odměňování členů výkonného výboru,

d) vypracovávat návrh rozpočtu Fondu,

e) schvalovat jednací řád presidia a výkonného výboru,

f) projednávat roční účetní závěrku Fondu,

g) projednávat nejpozději do 30. dubna výroční zprávu o činnosti Fondu za předcházející rok.

(2) Návrh rozpočtu, roční účetní závěrku a výroční zprávu překládá vládě ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky. Vláda předkládá návrh rozpočtu, roční účetní závěrku a výroční zprávu České národní radě ke schválení.

§ 10

(1) Činnost Fondu řídí v rámci pokynů presidia výkonný výbor Fondu (dále je "výbor").

(2) Výbor jedná jménem Fondu v rozsahu vymezeném statutem. Statut stanoví, ke kterým písemným právním úkonům se vyžadují podpisy dvou členů výboru. Statut dále určí, kdy a v jakém rozsahu členové výboru jednají jménem Fondu a udělují zmocnění jednat jménem Fondu.

(3) Výbor zajišťuje vypracování návrhů a zpráv pro presidium a vládu.

§ 11

(1) Výbor se skládá z devíti členů jmenovaných presidiem na dobu pěti let. Před uplynutím této lhůty může presidium člena výboru odvolat, jestliže porušuje své povinnosti nebo není schopen řádně vykonávat svou funkci.

(2) Členové výboru volí ze svého středu předsedu a nejvýše dva místopředsedy.

(3) Členové výboru jsou zaměstnanci Fondu.

§ 12

(1) Dozorčí rada Fondu (dále je "rada") dozírá na činnost Fondu, jeho presidia a výboru. Podle povahy věci upozorňuje presidium, ministerstvo, vládu, popř. jiné příslušné orgány na zjištěné nedostatky.

(2) Rada projednává návrh rozpočtu, roční účetní závěrku a výroční zprávu před jejich předložením vládě.

§ 13

(1) Rada se skládá z pěti členů volených Českou národní radou na dobu pěti let. Česká národní rada může člena rady odvolat i před uplynutím jeho funkčního období. Volba i odvolání člena rady se provádí tajným hlasováním.

(2) Členy rady nemohou být zaměstnanci Fondu.

§ 14

(1) Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

(2) Ustanovení § 8 platí obdobně.

§ 15

(1) Člen presidia, výboru a rady se může před uplynutím funkčního období těchto orgánů své funkce vzdát písemným podáním orgánu, který jej do funkce ustanovil.

(2) Funkce člena presidia, výboru a rady jsou neslučitelné.

§ 16

Členové presidia, výboru a rady nesmějí vykonávat činnost, jež by byla v rozporu se zájmy Fondu, zejména nesmějí být členy orgánů akciových společností, na jejichž podnikání má Fond majetkovou účast.

§ 17

Fond zaměstnává odborné pracovníky, jejichž odměňování schvaluje presidium.

§ 18

Jmění Fondu

(1) Jmění Fondu tvoří jmění převedené na něj podle § 5 a zisk z jeho účasti na podnikání obchodních společností.

(2) Jmění Fondu netvoří součást státního rozpočtu České republiky a lze ho použít pouze k těmto účelům:

a) v souladu se schváleným privatizačním projektem nebo projektem privatizace:

1. k vyrovnání nároků oprávněných osob podle zvláštních předpisů [Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd].

2. k založení akciové nebo jiné obchodní společnosti a k nakládání s účastmi na těchto společnostech,

3. k prodeji privatizovaného jmění podniku nebo jeho části,

4. k jiným podnikatelským účelům, jestliže nebude dočasně možné dosáhnout cílů uvedených pod bodem 1 až 3,

b) ke snížení nebo odstranění zadlužení podniku podle rozhodnutí ministerstva,

c) k posílení prostředků bank a spořitelen určených k poskytování úvěrů.

§ 19

Fond hradí náklady spojené se svou činností ze svého jmění, a to v rámci svého rozpočtu schváleného Českou národní radou podle obecně platných mzdových předpisů.

Působnost Fondu

§ 20

V rámci privatizačního projektu nebo projektů privatizace schválených podle § 1 uzavírá Fond svým jménem smlouvy a činí jiné právní úkony při nakládání svým jměním, a to zejména:

a) zakládá akciové a jiné obchodní společnosti nebo se účastní na jejich zakládání a vkládá do nich vklady, k nimž se zavázal,

b) nabývá akcie na základě své účasti na podnikání akciových společností a vykonává práva akcionáře včetně účasti na valných hromadách,

c) vykonává práva společníka ve své účasti na jiných než akciových společnostech,

d) podílí se na hospodářském výsledku obchodní společnosti, jejíhož podnikání se účastní a nese jeho důsledky ve formě zisku a ztrát,

e) prodává akcie nebo podíly na jiných než akciových společnostech,

f) podílí se na likvidačním zůstatku společnosti v rozsahu své účasti na jejím podnikání, jestliže dojde k jejímu zrušení,

g) uzavírá smlouvy o prodeji podniků, jejich organizačních částí, a čísti jejich majetku, jež tvoří jeho jmění; přitom může využít též veřejné soutěže,

h) pronajímá tyto hodnoty do doby jejich použití pro privatizaci,

i) vypracovává a zveřejňuje seznamy privatizačních projektů a projektů privatizace, v jejichž rámci je možno získat akcie za investiční kupóny.

§ 21

Při uskutečňování činností uvedených v § 20 vznikají Fondu práva a závazky. Fond je oprávněn domáhat se svých práv u soudu nebo jiných příslušných orgánů a může být žalován za nesplnění svých závazků nebo jiných povinností, za jejichž porušení odpovídá celým svým jměním.

Část třetí

Zahájení privatizace

§ 22

(1) Vláda vypracuje do tří měsíců od účinnosti tohoto zákona zásady zahájení privatizačního procesu.

(2) Na základě zásad vlády vypracovaných podle odstavce 1 předloží ústřední orgány státní správy České republiky a okresní úřady vládě seznam podniků a účastí státu vykonávaných ústředními orgány státní správy České republiky a okresními úřady, které budou zahrnuty do privatizace.

(3) Seznamy podle odstavce 2 obsahují zejména

a) název, zakladatele, jmění a počet pracovníků podniku,

b) u účastí státu na podnikání jiných právnických osob název právnické osoby, její právní formu a předmět podnikání, jakož i rozsah této účasti.

(4) Seznamy podle odstavce 2 schvaluje vláda.

§ 23

Vláda stanoví lhůty, ve kterých podniky uvedené v seznamu podle § 22 odstavec 2 vypracují privatizační projekty podle § 1 odstavec 1. Projekty privatizace podle § 1 odstavec 2 vypracují ve stanovené lhůtě ústřední orgány státní správy České republiky a okresní úřady.

§ 24

Podniky a účasti státu vykonávané ústředními orgány státní správy České republiky a okresními úřady zahrnuté do seznamu podle § 22 odstavec 2 se privatizují pomocí investičních kupónů.

Část čtvrtá

Závěrečná ustanovení

§ 25

Ke dni účinnosti tohoto zákona přecházejí prostředky na zvláštním účtu ministerstva zřízeném podle zvláštních předpisů [Zákon č. .../1990 Sb., o převodech některých věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví fyzických a právnických osob] na Fond.

§ 26

Tento zákon nabývá účinnosti dnem ..........

V Praze dne 14. listopadu 1990
JUDr. Petr Pithart
předseda vlády České republiky
v.r.
Ing. Tomáš Ježek, CSc.
ministr pro správu národního majetku
a jeho privatizaci České republiky
v.r.


Důvodová zpráva

A. Obecná část

Podle čl. 9 odst. 2 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava ČSFR, ve znění ústavního zákona č. 100/1990 Sb., je úprava podmínek, za kterých lze převádět majetek státu do vlastnictví fyzických nebo právnických osob, svěřena do působnosti Federálního shromáždění. V souladu s tímto ustanovením byl vypracován návrh zákona o převodech majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání, který řeší základní otázky transformace státního majetku a postavení Federálního fondu národního jmění.

V návaznosti na tento zákon Federálního shromáždění je třeba v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o čs. federaci připravit i zákony národních rad, které upraví působnost orgánů republik ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání a postavení a funkce fondů národního jmění republik.

Předložený návrh zákona České národní rady vymezuje především působnost ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky. Jde zejména o působnost, která směřuje k zabezpečení organizační stránky procesu privatizace a k urychlení jeho průběhu.

Návrh zákona podrobně upravuje postavení a funkce Fondu národního jmění České republiky. Fond národního jmění je koncipován jako samostatná právnická osoba zvláštního druhu, která bude v právních vztazích vystupovat svým jménem. Úkolem Fondu bude především transformace státního majetku do soukromovlastnických forem, vydávání a správa akcií pro akciové společnosti a účast na hospodaření privatizovaných podniků.

Zdrojem příjmů Fondu budou prostředky získané v procesu privatizace majetku státu. Použití takto získaných prostředků bude účelově určeno, a to na vypořádání nároků původních vlastníků majetku odňatého státem, na oddlužení privatizovaných podniků a na posílení úvěrových zdrojů bank a spořitelen. Prostředky Fondu budou odděleny od prostředků státního rozpočtu.

Předložený návrh zákona nepovede ke zvýšení výdajů ze státního rozpočtu. Výdaje potřebné k zabezpečení průběhu privatizace majetku státu popř. jeho reprivatizace, budou hrazeny z Fondu národního jmění České republiky.

B. Zvláštní část

k §1

Všechny privatizační projekty vypracované pro podniky založené ústředními orgány státní správy, jakož i pro podniky, u kterých vykonávají funkci zakladatele okresní úřady, budou z hlediska privatizační politiky posuzovány ministerstvem pro správu národní ho majetku a jeho privatizaci České republiky.

Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky bude rovněž posuzovat projekty privatizace týkající se účastí státu na podnikání právnických osob. Tyto projekty budou ministerstvu předkládány ve lhůtách stanovených vládou.

Privatizační projekty a projekty privatizace předložené ministerstvu schvaluje a zveřejňuje ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky.

k § 2

Zákon umožňuje vládě, aby si na základě svého vlastního zvážení vyhradila schvalování privatizačních projektů nebo projektů privatizace. Půjde zejména o takové projekty, které budou mít zásadní význam pro rozvoj národního hospodářství.

k § 3

Zákon předpokládá, že majetek státu bude zásadně privatizován za ceny určené v privatizačních projektech s výjimkou případů, kdy půjde o prodej majetku ve veřejné soutěži. Pokud by ve výjimečných případech mělo dojít k prodeji majetku za nižší cenu než je cena v privatizačním projektu uvedená, je k takovému snížení ceny třeba souhlasu ministerstva, které souhlas udělí po posouzení a zvážení důvodů, za kterých se snížení ceny majetku navrhuje.

k § 4

Pro účely zabezpečení řádného a plynulého procesu privatizace, zejména všech majetkových a finančních operací s ním souvisejících, se zřizuje Fond národního jmění České republiky jako zvláštní typ právnické osoby.

k § 5

Ve fondu národního jmění české republiky se soustřeďuje ta část majetku státu, ke kterému do svého zrušení vykonávaly právo hospodaření státní podniky a další státní organizace založené ústředními orgány státní správy České republiky nebo okresními úřady. To platí i o těch částech tohoto majetku, které byly z majetku státních organizací vyňaty pro účely privatizace.

Jmění Fondu tvoří kmenové jmění zrušených státních podniků určených k privatizaci. Z hlediska rozsahu jmění, které bude náležet Fondu národního jmění České republiky, je volen územní princip. Část jmění podniků se sídlem na území České republiky, která tvoří majetkovou podstatu jejich organizačních jednotek působících na území Slovenské republiky, připadne Fondu národního jmění Slovenské republiky.

Ústředním orgánům státní správy České republiky a okresním úřadům se ukládá povinnost převést na Fond národního jmění České republiky účasti státu na podnikání právnických osob.

k § 6

Tímto ustanovením jsou vymezeny orgány Fondu, kterými jsou presidium, výkonný výbor a dozorčí rada.

k § 7

Nejvyšším orgánem Fondu je presidium, jehož složení reprezentuje zájem státu na úspěšném průběhu procesu privatizace. Tento záměr je vyjádřen zejména tím, že funkce předsedy presidia je personálně totožná s funkcí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky.

k § 8

Tímto ustanovením jsou upraveny základní procedurální otázky práce presidia včetně zastupování jeho předsedy a způsobu podepisování přijatých dokumentů.

k § 9

Toto ustanovení vymezuje působnost presidia Fondu jako jeho nejvyššího orgánu.

k § 10

Funkci řídícího orgánu Fondu zabezpečuje výkonný výbor. Jménem Fondu je oprávněn jednat v mezích stanovených statutem. Mezi nejdůležitější činnosti výkonného výboru náleží vypracovávání zpráv a návrhů pro presidium a vládu České republiky.

k § 11

Výkonný výbor je při své činnosti podřízen presidiu, což je vyjádřeno zejména tím, že presidium jmenuje všechny jeho členy a může je též z jejich funkcí odvolat. Návrh zákona stanoví obligatorní počet členů výboru, kteří se ze zákona stanou zaměstnanci Fondu. Presidium jmenuje členy výkonného výboru na dobu 5 let a výkonný výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedy.

k § 12 a 13

Funkci kontrolního orgánu v rámci Fondu vykonává pětičlenná dozorčí rada volená Českou národní radou. Její kontrolní funkce spočívá v posuzování návrhu rozpočtu Fondu, roční účetní závěrky a výroční zprávy. Dále je dozorčí rada oprávněna a současně i povinna signalizovat zjištěné nedostatky v činnosti Fondu presidiu Fondu, ministerstvu, vládě, České národní radě, popř. jiným příslušným orgánům, tj. včetně orgánů státní kontroly a prokuratury.

Česká národní rada volí a odvolává členy dozorčí rady tajným hlasováním.

k § 14

Předsedu a místopředsedu volí dozorčí rada ze svých členů.

Procesní stránka činnosti dozorčí rady se řídí stejnými pravidly jako jednání a rozhodování presidia.

k § 15

Každý člen presidia, výkonného výboru a dozorčí rady má právo vzdát se své funkce před uplynutím funkčního období.

k § 16

Členové presidia, výkonného výboru a dozorčí rady se nemohou stát členy orgánů akciových společností, na jejichž podnikání má Fond majetkovou účast. Tím se zaručuje nestranné a objektivní působení Fondu.

k § 17

K zabezpečení činnosti Fondu je nezbytný odborný aparát, jehož odměňování se svěřuje do působnosti presidia.

k § 18

Kromě jmění podniků a majetkových účastí státu převedených na Fond podle privatizačních projektů a projektů privatizace tvoří jmění Fondu též zisk z jeho účastí na podnikání obchodních společností.

Jmění Fondu je přísně odděleno od prostředků státního rozpočtu a jeho použití je omezeno taxativním výčtem účelů, ke kterým může jmění Fondu sloužit. Všechny tyto účely jsou úzce spjaty s procesem privatizace popř. reprivatizace majetku státu.

k § 19

Náklady spojené s činností Fondu budou kryty výlučně z jeho prostředků.

k § 20

Fond je realizátorem jednotlivých privatizačních projektů a projektů privatizace a v rámci toho zejména nakládá se svým jměním, které na něj přešlo z privatizovaných podniků nebo jejich částí. Zúčastňuje se též hospodářské činnosti nově vytvářených právnických osob a podílí se na zisku i ztrátách z této jeho účasti vyplývajících.

k § 21

Fond bude v právních vztazích vystupovat jako samostatná právnická osoba, která bude hospodařit se svým majetkem a bude samostatně odpovídat za své závazky, které vyplynou z jejího hospodaření.

k § 22

Vládě České republiky se ukládá povinnost vypracovat v rámci zahájení procesu privatizace zásady pro usměrnění zahájeni tohoto procesu. Ústřední orgány státní správy České republiky a okresní úřady sestaví podle těchto zásad seznamy podniků a účastí státu, které jsou vhodné k privatizaci. Vláda tyto seznamy schválí a určí tak rozsah majetku státu, který bude privatizován.

k § 23

Na základě schválených seznamů podle § 23 určí vláda lhůty, ve kterých musí být vypracovány privatizační projekty a projekty privatizace.

k § 24

Podniky a účasti státu zahrnuté do seznamů schválených vládou se budou privatizovat za pomoci metody investičních kupónů.

V zájmu informovanosti široké veřejnosti se v § 21 písm. i) tohoto zákona stanoví, že seznamy takových projektů zveřejní Fond.

k § 25

Zůstatek na zvláštním účtu ministerstva, na němž se soustřeďuje čistý výnos z prodeje provozních jednotek podle § 20 odst. 1 zákona ze dne 25. 10. 1990 o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, se tímto ustanovením převádí na Fond národního jmění České republiky.

k § 26

Účinnost tohoto zákona by měla byt shodná s účinností zákona o převodech majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP