ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VI. volební období

34

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ....... 1990

o volbách do zastupitelstev v obcích

Česká národní rada s usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Podle tohoto zákona se volí

a) obecní a městská zastupitelstva,

b) zastupitelstva měst Brna, Ostravy, Plzně a Ústí nad Labem,

c) obvodní zastupitelstva ve městech Brno, Ostrava, Plzeň a Ústí nad Labem,

d) senát hlavního města Prahy,

e) obvodní a místní zastupitelstva v hlavním městě Praze.

§ 2

Volby se konají na základě obecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním.

§ 3

(1) Právo volit do příslušného zastupitelstva v obci (dále jen "zastupitelstvo") a do senátu hlavního města Prahy mají občané, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu a v den voleb dosáhli věku 18 let.

(2) Právo volit nemají občané, kteří byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla omezena [§ 10 a § 499 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. (úplné znění č. 70/1983 Sb.).].

(3) Překážkou ve výkonu volebního práva je:

a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu [§ 5 odst. 2 písm. b), § 9 odst. 2 písm. a) a § 24 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.],

b) výkon trestu odnětí svobody nebo výkon vazby,

c) výkon základní nebo náhradní vojenské služby [Zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon.].

§ 4

(1) Členem zastupitelstva může být zvolen každý občan, který má právo volit.

(2) Funkce člena zastupitelstva obce je neslučitelná s funkcemi

a) soudce,

b) prokurátora prokuratury, v jejímž obvodu působnosti je zastupitelstvo,

c) příslušníka bezpečnostního sboru zařazeného do útvaru, jeho působnost se vztahuje přímo na územní obvod zastupitelstva,

d) pracovníka téhož zastupitelstva, jakož i pracovníka okresního úřadu, jehož působnost se vztahuje na územní obvod zastupitelstva.

§ 5

(1) Počet členů zastupitelstva stanoví příslušný národní výbor nejpozději 75 dnů přede dnem voleb. Přihlédne přitom zejména k počtu obyvatel, rozsahu a velikosti územního obvodu. Počet členů zastupitelstva se stanoví tak, aby mělo

a) obecní a městské zastupitelstvo

v obcích do 3 000 obyvatel5 - 15 členů
v obcích nad 3 000 do 20 000 obyvatel 10 - 30 členů
v obcích nad 20 000 do 50 000 obyvatel 25 - 40 členů
v obcích nad 50 000 obyvatel35 - 50 členů

b) zastupitelstvo měst uvedených v § 1 písm. b) 50 - 70 členů

c) senát hlavního města Prahy 70 - 80 členů

d) obvodní zastupitelstva hlavního města Prahy a obvodní zastupitelstva měst uvedených v § 1 písm. b) 30 - 70 členů

e) místní zastupitelstvo v hlavním městě Praze

v částech města do 3 000 obyvatel 5 - 15 členů
v částech města nad 3 000 do 20 000 obyvatel 10 - 30 členů
v částech města nad 20 000 obyvatel 25 - 70 členů

(2) Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, oznámí příslušný národní výbor způsobem v místě obvyklým nejpozději 75 dnů přede dnem voleb.

ČÁST DRUHÁ

§ 6

Volební území

Volby do zastupitelstev obcí se konají na území České republiky.

§ 7

Volební okrsky

(1) Pro odevzdávání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v obcích volební okrsky.

(2) Volební okrsky a volební místnost pro každý okrsek stanoví rada místního, městského, ve městech uvedených v § 1 písm. b) rada obvodního a v hlavním městě Praze rada obvodního nebo místního národního výboru (dále jen "místní národní výbor") nejpozději 40 dnů přede dnem voleb.

(3) Volební okrsek se vytvoří tak, aby zahrnoval zpravidla nejvíce 1 000 voličů.

§ 8

Volební obvody

(1) Místní národní výbor může vytvořit v částech obce pro účely voleb volební obvody.

(2) Ve volebních obvodech v obcích a v částech města nad 3 000 obyvatel se volí poměrná část členů zastupitelstva, odpovídající počtu obyvatel v tomto obvodu, nejvíce 15 členů.

ČÁST TŘETÍ

§ 9

Zápis do seznamu voličů

(1) Občané, kteří mají právo volit, jsou zapsáni do seznamu voličů v obci, kde mají trvalý pobyt. Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.

(2) Občané, kteří po sestavení seznamu voličů nebudou nebo pozbudou práva volit, budou dodatečně do seznamu voličů zapsáni nebo z něho vyškrtnuti. Stejně se postupuje při změně trvalého pobytu.

(3) U občanů, u kterých je podle § 3 odst. 3 překážka ve výkonu volebního práva, se tato skutečnost poznamená v seznamu voličů.

Sestavování seznamu voličů

§ 10

Seznamy sestavuje místní národní výbor podle volebních okrsků.

§ 11

Nejpozději 30 dnů přede dnem voleb vyloží místní národní výbor ve volebních okrscích způsobem v místě obvyklým seznamy voličů tak, aby do nich mohli občané nahlédnout. Voličské seznamy musí vždy být k nahlédnutí v úředních místnostech místního národního výboru. O vyložení seznamů voličů vyrozumí místní národní výbor občany způsobem v místě obvyklým.

§ 12

Námitkové řízení

(1) Každý občan může ústně nebo písemně upozornit místní národní výbor na chyby a nesprávnosti v seznamu voličů a navrhnout opravu. Místní národní výbor je povinen do 3 dnů provést opravu v seznamu voličů, který je k nahlédnutí u místního národního výboru, nebo občanovi písemně sdělit, z jakých důvodů nelze opravu provést.

(2) Bude-li návrh zamítnut, může jej občan předložit okresnímu soudu příslušnému podle volebního okrsku; soud je povinen rozhodnout do tří dnů. Pro řízení platí ustanovení občanského soudního řádu o přezkoumávání rozhodnutí jiných orgánů [§ 244 a násl. občanského soudního řádu.]. Podle rozhodnutí soudu provede místní národní výbor a v den voleb okrsková volební komise opravu v seznamu voličů Řízení před soudem nepodléhá soudnímu poplatku.

ČÁST ČTVRTÁ.

VOLEBNÍ ORGÁNY

§ 13

Všeobecná ustanovení

(1) Volby do zastupitelstev řídí Česká volební komise. V okresech řídí volby do zastupitelstev okresní volební komise a v obcích místní volební komise. V hlavním městě Praze a ve městech uvedených v § 1 písm. b) řídí volby do zastupitelstev těchto měst městské volební komise a volby do obvodních a místních zastupitelstev uvedených měst místní volební komise.

(2) Ve volebních okrscích se zřizují okrskové volební komise.

(3) Jsou-li pro volby do zastupitelstev vytvořeny volební obvody (§ 8), zřizují se pro ně obvodní volební komise.

(4) Členem volební komise může být každý občan, starší 18 let, který nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům či jehož způsobilost k právním úkonům nebyla omezena a u kterého nejsou překážky výkonu volebního práva (§ 3 odst. 3). Kandidát na člena zastupitelstva nemůže být členem volební komise

(5) Členové volební komise se ujímají své funkce složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svou funkci a budu se při tom řídit zákony a jinými právními předpisy." Slib skládá člen volební komise tak, že se podepíše pod písemné znění slibu.

(6) Volební komise se usnáší za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů se návrh pokládá za zamítnutý.

(7) Volební komise na svém prvním zasedání určí losem ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda a místopředseda nesmí být členy téže volební strany (§ 19).

(8) Zapisovatele České volební komise jmenuje vláda České republiky. Zapisovatele okresní a městské volební komise jmenuje tajemník příslušného národního výboru zpravidla z pracovníků příslušného národního výboru. Zapisovatele místní, obvodní a okrskové volební komise jmenuje tajemník příslušného národního výboru zpravidla z pracovníků nebo funkcionářů tohoto národního výboru. Zapisovatele volební komise je třeba jmenovat nejpozději 10 dnů před ustavením komise. Zapisovatel má právo zúčastnit se jednání volební komise s poradním hlasem a právo podávat komisi návrhy. Zapisovatel skládá slib ve znění stanoveném v odst. 5 tomu, kdo ho jmenoval.

(9) Česká volební komise, jakož i okresní, městské, místní, popřípadě obvodní volební komise si mohou k výpočetnímu zpracování výsledků voleb vytvářet odborné (sumarizační) útvary z pracovníků, přidělených k tomuto účelu příslušným orgánem státní statistiky. Tito pracovníci skládají slib ve znění stanoveném v odst. 5.

§ 14

Česká volební komise

(1) Do České volební komise může delegovat nejpozději 60 dnů přede dnem voleb každá volební strana, která podává kandidátní listiny do obecních zastupitelstev alespoň v polovině okresů, dva členy a dva náhradníky.

(2) První zasedání České volební komise svolá do 3 dnů po uplynutí lhůty uvedené v odst. 1 předseda vlády České republiky.

(3) Česká volební komise zejména:

a) dozírá na dodržování tohoto zákona,

b) rozhoduje o stížnostech na postup okresních volebních komisí a městských volebních komisí v Praze a městských volebních komisí ve městech uvedených v § 1 písm. b) a o odvoláních proti jejich rozhodnutím,

c) zjišťuje a zveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev v České republice,

d) plní další úkoly podle tohoto zákona.

§ 15

Okresní a městské volební komise

(1) Do okresní a městské volební komise (dále jen "okresní volební komise") může delegovat nejpozději 60 dnů přede dnem voleb dva členy a dva náhradníky každá volební strana, která podává kandidátní listinu alespoň v polovině obcí okresu. Totéž platí pro volební stranu v hlavním městě Praze a ve městech uvedených v § 1 písm. b), podává-li kandidátní listinu alespoň v polovině městských obvodů a současně do zastupitelstva města, v hlavním městě Praze do senátu hlavního města Prahy.

(2) První zasedání okresní volební komise svolá do 3 dnů po uplynutí lhůty uvedené v odst. 1 předseda popřípadě primátor příslušného národního výboru.

(3) Okresní volební komise

a) dozírá na dodržování tohoto zákona,

b) rozhoduje o stížnostech na postup místních volebních komisí,

c) shrnuje výsledky voleb do obecních a městských zastupitelstev obcí v okrese, do obvodních a místních zastupitelstev v hlavním městě Praze a do obvodních zastupitelstev ve městech uvedených v § 1 písm. b),

d) předá volební dokumenty do úschovy předem určenému pracovníku národního výboru,

e) plní další úkoly podle tohoto zákona a úkoly, kterými ji pověří Česká volební komise.

(4) Městská volební komise v hlavním městě Praze zjišťuje výsledky voleb do senátu hlavního města Prahy a městské volební komise ve městech uvedených v § 1 písm. b) zjišťují výsledky voleb do zastupitelstev uvedených měst.

§ 16

Místní volební komise

(1) Do místní volební komise může delegovat nejpozději 60 dnů přede dnem voleb dva členy a dva náhradníky každá volební strana, která podává kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva.

(2) První zasedání místní volební komise svolá do 3 dnů po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 předseda příslušného národního výboru.

(3) Místní volební komise

a) rozhoduje o stížnostech na postup okrskových volebních komisí,

b) projednává a registruje kandidátní listiny,

c) zjišťuje výsledky hlasování do zastupitelstva obce.

(4) Místní volební komise plní úkoly okrskové volební komise, je-li zastupitelstvo voleno v jediném volebním okrsku.

§ 17

Obvodní volební komise

(1) Do obvodní volební komise může delegovat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb každá volební strana, která podává kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva v tomto volebním obvodu jednoho člena a jednoho náhradníka. S přihlédnutím k místním potřebám může rada místního národního výboru vyzvat volební strany, aby do obvodní volební komise delegovaly větší počet zástupců.

(2) Obvodní volební komise musí mít nejméně pět členů. Nevyšle-li volební strana své zástupce, popřípadě vyšší počet zástupců, doplní potřebný počet členů obvodní volební komise rada místního národního výboru.

(3) První zasedání obvodní volební komise svolá do 10 dnů po uplynutí lhůty uvedené v odst. 1 předseda příslušného národního výboru.

(4) Obvodní volební komise

a) zjišťují výsledky hlasování do zastupitelstva ve svém územním obvodu,

b) shrnují výsledky hlasování do zastupitelstev a do senátu hlavního města Prahy a do zastupitelstev měst uvedených v § 1 písm. b) za okrsky, které spadají do volebního obvodu.

§ 18

Okrsková volební komise

(1) Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volbu do zastupitelstva, může delegovat nejpozději do 40 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka jako své zástupce do každé okrskové volební komise toho volebního okrsku, ve kterém se do obecního zastupitelstva volí. S přihlédnutím k místním potřebám může rada místního národního výboru vyzvat volební strany, aby do okrskové volební komise delegovaly větší počet zástupců.

(2) Okrsková volební komise musí mít nejméně pět členů. Nevyšle-li volební strana své zástupce, popřípadě vyšší počet zástupců, doplní potřebný počet členů okrskové volební komise rada místního národního výboru.

(3) První zasedání okrskové volební komise svolá do 10 dnů po uplynutí lhůty uvedené v odst. 1 předseda příslušného místního národního výboru.

(4) Okrsková volební komise

a) zajišťuje průběh hlasování, zejména dozírá na správné odevzdávání hlasovacích lístků a dbá o pořádek ve volební místnosti,

b) sčítá hlasy a sepíše zápis o průběhu a výsledku hlasování, který předloží neprodleně příslušné místní volební komisi,

c) ostatní volební dokumenty odevzdá do úschovy předem určenému pracovníku národního výboru.

ČÁST PÁTÁ

Oddíl 1

Projednání kandidátních listin

§ 19

Volební strana

Volební stranou podle tohoto zákona se rozumí politické strany a politická hnutí [Zákon č. 15/1990 Sb., o politických stranách.] a jejich koalice (dále jen "politická strana") a nezávislí kandidáti, popřípadě jejich sdružení.

§ 20

Kandidátní listiny

(1) Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany (§ 19). Kandidátní listiny se podávají nejpozději 60 dnů přede dnem voleb ve dvojím stejnopise zapisovateli místní volební komise; kandidátní listiny pro volbu do zastupitelstev a do senátu hlavního města Prahy a do zastupitelstev měst uvedených v § 1 písm. b) se podávají zapisovateli příslušných městských volebních komisí. Volební strana, pokud není registrovanou politickou stranou, politickým hnutím nebo jejich koalicí, ke kandidátní listině připojí originál petice se jménem, příjmením, rodným číslem, trvalým pobytem a podpisy oprávněných voličů, podporujících její kandidaturu. V obcích a částech města do 3 000 obyvatel je třeba připojit dvacet podpisů, do 20 000 obyvatel padesát podpisů, do 50 000 obyvatel sto podpisů a nad 50 000 obyvatel 200 podpisů. Podpisy kandidátů se nezapočítávají.

(2) Kandidátní listina obsahuje:

a) název zastupitelstva,

b) název volební strany,

c) jméno, příjmení, věk, povolání a trvalý pobyt kandidátů a jejich pořadí na kandidátní listině,

d) označení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením přesné adresy; zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát.

(3) Volební strana může na kandidátní listině uvést tolik kandidátů, kolik činí počet poslanců volených do příslušného zastupitelstva zvýšený o 10% zaokrouhlený vždy na celé číslo nahoru.

(4) Jsou-li pro územní obvod zastupitelstva vytvořeny volební obvody (§ 8) může volební strana podat pro každý volební obvod pouze jednu kandidátní listinu. Na kandidátní listině může uvést nanejvýš tolik kandidátů, kolik má být v obvodu voleno členů zastupitelstva a tento počet zvýšit o 10% zaokrouhlených vždy na celé číslo nahoru. Kandidát do zastupitelstva může být uveden jen na kandidátní listině pro jeden volební obvod. Petici podle odst. 1 podává volební strana pouze jednu.

(5) Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině.

§ 21

Projednání kandidátních listin místní volební komisí

(1) Místní volební komise přezkoumá předložené kandidátní listiny a v případě, že nesplňují náležitosti uvedené v § 20 odst. 2 a 5 vyzve volební stranu, aby ve stanovené lhůtě nejpozději 45 dnů před konáním voleb závady odstranila; jinak ji nezaregistruje.

(2) Místní volební komise škrtne

a) kandidáta na kandidátní listině, u níž není připojeno prohlášení podle § 20 odst. 5,

b) kandidáta v případě, že je uveden na kandidátních listinách více volebních stran nebo na více kandidátních listinách téže volební strany ve volebních obvodech (§ 8) a to na té kandidátní listině, ke které není připojeno prohlášení podle § 20 odst. 5; podepsal-li kandidát prohlášení k více kandidátním listinám, škrtne jej místní volební komise na všech kandidátních listinách,

c) ty kandidáty, kteří jsou kandidováni nad nejvýše stanovený počet (§ 20 odst. 3 a 4).

(3) Místní volební komise zaregistruje platné kandidátní listiny nejpozději 45 dnů přede dnem voleb a oznámí to písem ně volebním stranám. Registrace je podmínkou pro rozmnožení kandidátních listin.

§ 22

Vzdání se a odvolání kandidatury

(1) Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb písemně vzdát své kandidatury.

(2) U kandidátních listin, podaných politickými stranami, politických hnutím nebo jejich koalicí, může do téhož okamžiku zmocněnec kandidaturu kandidáta odvolat.

(3) Prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury je nutno doručit ve dvojím stejnopise předsedovi místní volební komise, který zajistí jeho zveřejnění v místě vhodným způsobem; prohlášení nelze vzít zpět.

(4) Bylo-li prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury učiněno po zaregistrování, zůstává kandidát a údaje o něm na hlasovacím lístku, ale při rozdělování mandátů se k němu nepřihlíží.

§ 23

Hlasovací lístky

(1) Předseda místní, popřípadě městské volební komise zajistí prostřednictvím příslušného místního národního výboru tisk hlasovacích lístků.

(2) Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni v abecedním pořadí v samostatných sloupcích seřazených vedle sebe na společném hlasovacím lístku. Každý sloupec je nadepsán názvem volební strany. Hlasovací lístek je vrstvovitě složen podle jednotlivých sloupců. Před jménem každého kandidáta je vytištěn rámeček. Pořadí sloupců pro volební strany na hlasovacím lístku vylosuje místní volební komise při ukončení registrace kandidátních listin.

(3) Na každém hlasovacím lístku musí být uveden počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Hlasovací lístky jsou opatřeny razítkem příslušného místního národního výboru.

(4) Hlasovací lístky pro volby do příslušného zastupitelstva musí být tištěny písmem téhož druhu a velikosti, na papíru téže barvy, jakosti a týchž rozměrů.

(5) Předsedové příslušných národních výborů zajistí dodání hlasovacích lístků všem voličům do 3 dnů přede dnem konání voleb a v den voleb okrskovým volebním komisím.

§ 24

Pro volby do zastupitelstev a do senátu hlavního města Prahy a do zastupitelstev měst uvedených v § 1 písm. b) plní úkoly svěřené místním volebním komisím v § 21, 22 odst. 3 a 23 odst. 1 městské volební komise.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP