Čtvrtek 19. března 1992

Začátek schůze České národní rady 19. března v 9.20 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 155 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády P. Pithart, místopředseda vlády A. Baudyš, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr vnitra T. Sokol, ministr kultury M. Uhde, ministr financí K. Špaček, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr průmyslu J. Vrba, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba.
Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Zahajuji 33. schůzi České národní rady.

I když nebývá zvykem, abychom si připomínali, kdo z nás má právě svátek, dovolte mi dnes učinit výjimku a popřát všem čtrnácti Josefům v našem poslaneckém sboru a také dalším přítomným Josefům hodně zdraví a spokojenosti k jejích dnešnímu svátečnímu dni. (Potlesk.)

S návrhem pořadu jste, vážené poslankyně, vážení poslanci, byli seznámeni na pozvánce k této schůzi. Prosím, vezměte si návrh pořadu k ruce.

Prosím, abyste si upřesnili název bodu 8, který bude v souladu s předloženým materiálem znít: Zpráva vlády ČR o průběhu a výsledcích transformace české ekonomiky v roce 1991.

Oproti pozvánce předsednictvo České národní rady navrhuje pořad schůze rozšířit o následující body:

- Vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků, některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb. a zákona č. 137/1991 Sb. - sněmovní tisk 616.

- Návrh skupiny poslanců rozpočtového a kontrolního výboru České národní rady Jiřího Kalfuse a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/1991 Sb. - sněmovní tisk 601,

- Vládní návrh zákona České národní rady o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky sněmovní tisk 574.

Současně doporučujeme tyto tři body zařadit za sedmý bod návrhu pořadu podle pozvánky s tím, že ostatní body pořadu se posunou.

Ve 32. schůzi jsme neschválili zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů tří zákonů, zařazených do návrhu pořadu.

Ty samozřejmě nyní projednávat nemůžeme, a proto si laskavě vyškrtněte body jedna, čtyři a pět návrhu pořadu, týkající se výkonu povolání autorizovaných architektů, středoškolských veterinárních pracovníků a myslivosti.

Má někdo z vás k návrhu pořadu 33. schůze České národní rady, jak je uveden na pozvánce a s právě přednesenými změnami, nějaký dotaz, připomínku nebo návrh na doplnění? Prosím pana poslance Vacka.

Poslanec Eduard Vacek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k situaci ohledně problémů s lustracemi dovoluji si podat návrh doplnění programu 33. schůze ČNR o další bod, rozšířený bod programu by se týkal návrhu usnesení, kterým by bylo změněno usnesení ČNR ze 14. května 1991, týkající se obsahu práce vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací.

Návrh usnesení sleduje odstranění některých nedostatků, vyplývajících z nedostatečného zadání pro práci vyšetřovací komise ČNR.

Nový bod navrhuji zařadit za 9. oddíl programu schůze, protože je zde navržena volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání a zařazení mnou navrženého programu by vyplnilo čas mezi volbou a vyhlášením výsledků.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji, to je tedy návrh na rozšíření programu.

Dále bych chtěl sdělit, že tu mám písemnou přihlášku pana poslance Sourala.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno, jménem klubu poslanců KSČM navrhuji doplnění programu této schůze sněmovny o bod Stanovisko ČNR ke smlouvě mezi ČSFR a SRN.

Federální shromáždění by mělo tento problém projednávat na svém dubnovém zasedání a očekává se naše vyjádření. Domníváme se, že stanovisko ČNR by mělo projednat plénum ČNR, protože vztahy k Německu patří k ústředním problémům české politiky.

Současně navrhujeme, aby se o tomto bodu hlasovalo na jméno a doporučujeme zařadit tento bod za bod č. 3. Děkuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji, dále se hlásí pan poslanec Lom.

Poslanec ČNR Petr Lom: Pane místopředsedo, dámy a pánové, navrhuji zařazení bodu Volba kandidátů správní a dozorčí rady pojišťovny, jak vyplývá ze schváleného volebního řádu z bodu 14., který praví: volba zbývajících kandidátů se může opakovat, a to i s dalšími kandidáty nejdříve na příští schůzi České národní rady. Vyplývá z toho určitá naše povinnost tento bod na pořad jednání této schůze.

Pokud smím, navrhoval bych tento bod zařadit jako první, aby byl dostatečný časový prostor k technickému provedení voleb.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Lomovi. Navrhujete tedy jako bod první? (Ano.) Děkuji. Dále se hlásí pan poslanec Kozánek.

Poslanec ČNR Petr Kozánek: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, rozpočtový a kontrolní výbor žádá o doplnění programu České národní rady o bod, kdy návrh rozpočtového a kontrolního výboru, kterým se pověřuje rozpočtový a kontrolní výbor provedením hodnocení vyúčtování finančního hospodaření politických stran a hnutí za rok 1991.

Takže k realizaci tohoto usnesení, kterým jsme byli tímto pověřeni, bych chtěl informovat sněmovnu. Žádám o doplnění o tento bod. Zařazení nechám na panu předsedajícím.

Druhá věc: Pokud by to bylo možné, měli bychom se vrátit ještě k platu právě zvoleného prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Včera jsem žádal o stažení tohoto bodu, protože z legislativních důvodů návrh stanovit plat usnesením není vhodný a správný. Tato situace by se ale měla nějakým způsobem na přechodnou dobu, než bude upravena tato záležitost zákonem, řešit, protože není možné, aby prezident byl bez platu. Děkuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji poslanci Kozánkovi. Dále se přihlásil pan poslanec Nerad.

Poslanec ČNR František Nerad: Pane předsedající, vážená vládo, vážení přítomní, navrhuji doplnit program České národní rady o usnesení, které bychom směrovali jako Česká národní rada směrem k Federálnímu shromáždění na přijetí některých opatření ve stavebním zákoně, která by iniciovala potom přijetí zákona o Komoře stavebních inženýrů a architektů, kterou jsme z našeho pořadu vyřadili. Navrhuji toto usnesení zařadit za bod 8, případně do volného prostoru, pokud by se vyskytl při projednávání zákonů.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Opakuji, je to usnesení na iniciativu vůči Federálnímu shromáždění na přijetí opatření ve stavebním zákoně. Dále je přihláška pana poslance Tollnera.

Poslanec ČNR Pavel Tollner: Vážený pane předsedající, vážená česká vládo, vážený český sněme, z pověření Vyšetřovací komise ČNR žádám zařadit jako nový bod osm, programu 33. schůze České národní rady, Sdělení Vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací. Děkuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji, pak si to seřadíme, protože je toho moc. Hlásí se paní poslankyně Marvanová.

Poslankyně ČNR Hana Marvanová: Pane předsedající, vážená sněmovno, ráda bych navrhla přesunutí bodu 9, což je volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za původní bod 3, a to z toho důvodu, že s volbou členů Rady již není třeba otálet. Důvody, proč to původně bylo zařazeno až jako bod 9, byly, aby výbor pro vzdělání a kulturu stihl obstarat všechny náležitosti, včetně provedení lustrací. Protože všechny náležitostí jsou provedeny, není důvod, proč tento bod zařazovat až na konec schůze, čímž by se mohlo stát - protože volba má probíhat v několika kolech že bychom na této schůzi členy Rady nezvolili. Proto tedy navrhuji tento bod za původní bod 3.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji. Má ještě někdo pozměňovací návrh? Pan poslanec Andrle.

Poslanec ČNR Antonín Andrle: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, chci vám dát na vědomí jednu věc. Je tu navržen bod České národní rady 601 o úpravě pravidel. Tento měl přikázán k projednání i ústavně právní výbor. Nemohl ho projednat, protože neměl vyjádření vlády. Dávám návrh, aby byla tato možnost ústavně právnímu výboru dána, jakmile dostane vyjádření vlády, aby to projednal, popř. tento bod odsunul na konec schůze nebo na příští schůzi.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Andrlemu. Hlásí se ještě někdo? Doufám, že ne, protože je toho tolik, že tu budeme ještě příští týden. Děkuji.

Uzavírám rozpravu.

Nyní se pokusím s vaší pomocí, protože je toho příliš mnoho, sestavit pořad, který potom odsouhlasíme. Dávejte prosím pozor a opravte mne v případě, že bych se dopustil nějaké chyby.

Jako bod 1. navrhuje pan poslanec Lom, aby bylo zařazeno doplnění voleb pro pojišťovnu. Hlásí se pan poslanec Pospíšil.

Poslanec ČNR Petr Pospíšil: Vážený pane předsedající, obávám se, že musíme hlasovat o rozšíření programu po jednotlivých bodech tak, jak je postupně poslanci navrhovali, teprve pak určíme a postupně budeme odhlasovávat, na které místo programu budou zařazeny.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Dobře, souhlasím, protože je toho tolik, že bychom se velice zdržovali.

Doplňujeme o návrh pana poslance Loma na doplňující volbu. První byl pan Vacek - přijetí usnesení k obsahu vyšetřovací komise pro lustrace.

Kdo souhlasí s doplněním programu o tento bod, nechť zvedne ruku. 70

Kdo je proti? 11

Kdo se zdržel hlasování? 37

Doplnění bylo schváleno.

Dále to byl pan poslanec Soural, který doporučuje zařadit stanovisko ke Smlouvě České a Slovenské Federativní Republiky se Spolkovou republikou Německo. Kdo je pro zařazení tohoto bodu?

(Námitky z pléna chtějí hlasovat po jménech.)

Mluvím o zařazení bodu. Kdo souhlasí se zařazením tohoto bodu do programu, to je první otázka. (Šum v sále.) Dávám hlasovat kdo souhlasí s tím, aby se o tomto bodu hlasovalo po jménech, kdo je pro, ať zvedne ruku. (Šum v sále.) Je to složité, je to neobvyklé. (Šum v sále.) Dávám hlasovat: Kdo souhlasí, aby se nyní po jménech hlasovalo o tom, zda tato otázka smlouvy s Německem má být zařazena na dnešní pořad? Je to jasné? Dávám hlasovat po jménech. Prosím seznam. (Výbuch smíchu v sále.) Dobře jsem to řekl, ale špatně jsem to dokončil. (Výbuch smíchu v sále.) To dělají ti Josefové. (Smích v sále.)

Dávám tedy hlasovat: Kdo souhlasí s tím, aby bylo hlasováno po jménech o zařazení tohoto bodu, ať zvedne ruku. 44

Kdo je proti? 50

Tento návrh nebyl přijat.

Ještě o zařazení tohoto bodu normálním způsobem.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu do pořadu schůze, ať zvedne ruku. 49

Kdo je proti? 43

Kdo se zdržel hlasování? 30

Děkuji. Zařazení tohoto bodu nebylo schváleno.

Dále pan poslanec Lom navrhuje, abychom dokončili volbu přesunutou z minulé schůze do Správní rady pojišťovny.

Kdo souhlasí se zařazením tohoto bodu, ať zvedne ruku. 114

Tento bod byl přijat.

Dále poslanec Kozánek navrhuje provedení hodnocení vyúčtování hospodaření politických stran.

Kdo souhlasí se zařazením tohoto bodu do programu schůze, ať zvedne ruku. 67

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 49

Doplnění o tento bod bylo schváleno.

Dále poslanec Kozánek navrhuje zařazení bodu o stanovení platu pro prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu do programu? 64

Kdo je proti? 21

Bod bude zařazen, byl schválen.

Dále poslanec Nerad navrhuje zařazení .... (Hluk v sále. Hlas z pléna žádá zjistit, kdo se zdržel hlasování.)

Není třeba. Podle posledního hlasování je to jasné. Zde je větší diference. Věřte tomu, já to hlídám. (Další hlas z pléna žádá o dokončení hlasování.)

Prosím, vracíme se k bodu poslance Kozánka, tj. stanovení platu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kdo se zdržel hlasování? 29

Je to 64 ku 50. Spokojen? (Smích z pléna.)

Přistoupíme k dalšímu bodu. Je to návrh pana poslance Nerada na usnesení na iniciativu vůči FS při řešení novelizace stavebního zákona, aby bylo umožněno řešení našeho zákona, který jsme museli vyloučit z toho důvodu.

Prosím, kdo souhlasí se zařazení tohoto bodu do programu, ať zvedne ruku. 43

Kdo je proti? 3

Kdo se zdržel hlasování? 71

Tento bod nebyl schválen pro program dnešní schůze.

Dále pan poslanec Tollner navrhuje zařazení sdělení vyšetřovací komise do programu této schůze. Kdo je pro, ať zvedne ruku. 85.

Kdo je proti? 1

Zařazení tohoto bodu bylo schváleno.

Paní poslankyně Marvanová navrhuje, aby se volby členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání přesunuly z bodu devátého za bod třetí. Kdo souhlasí s tímto přesunutím, ať zvedne ruku. 84

Kdo je proti? Nikdo.

Tento bod byl schválen.

Poslanec Andrle navrhuje s ohledem na to, že není souhlas vlády pokud jde o pravidla rozpočtování, aby tento bod byl zařazen dozadu, příp. přesunut podle situace na příští schůzi, po vyjádření vlády. Prosím, pan poslanec Kalfus.

Poslanec Jiří Kalfus: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych pana poslance informovat o tom, že jsem včera odpoledne dával předsedovi ústavně právního výboru vyjádření vlády k tomuto bodu a on souhlasil s tím, že není třeba po tomto vyjádření, aby ústavně právní výbor tuto záležitost speciálně projednával dál.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji, takže tím zůstává tento bod - prosím, ještě pan poslanec Andrle.

Poslanec Antonín Andrle: Jenom technicky, já jsem zpravodajem k tomuto zákonu a myslím, že mám jiné řešení. Já bych doporučoval, abychom to projednali jako ústavně právní výbor, třeba večer, to můžeme stihnout.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP