Čtvrtek 30. ledna 1992

Co se pak týče toho nešťastného dopisu, který všechny tyto diskuse znovu vyvolal, tj. dopisu o tom, jak bude vytvářena struktura Státních lesů ČR. Tento dopis, který je vlastné oznámením, jaké funkce budou v této organizaci a jakým způsobem se o ně mají jednotliví zájemci ucházet, bude napsán znovu a rozeslán. Bude napsán tou skupinou odborníků, která se bude zabývat konstrukcí organizace Státních lesů České republiky. Děkuji. /Potlesk./

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Dejmalovi, který vystoupil v souladu s jednacím řádem. Nyní se hlásí pan ministr Kubát. S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Litomiský, dávám mu slovo. Nezapomněl jsem, že zazněl procedurální návrh pana poslance Wolfa na přerušení tohoto bodu. Prosím, pan kolega Litomiský.

Poslanec Jan Litomiský: Děkuji oběma pánům ministrům za jejich konstruktivní přístup, ovšem musím upozornit, že všechny privatizační projekty, které byly schváleny až do minulého pátku, tomuto neodpovídají. Pokud došlo k nějaké změně, tak to muselo být tento týden, ale ještě v pátek jsem se informoval a situace byla taková, že naopak všechny konkurenční projekty byly zamítnuty a schváleny byly takové projekty, které zachovávaly lesní závody jako celek a převáděly je do akciových společností. Pokud se od té doby něco změnilo, budu jedině rád, ale bohužel, to je skutečnost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Litomiskému, to byl spíš příspěvek do rozpravy, rozprava nebyla uzavřena, nebylo proč zasahovat. Přihlásil se pan ministr Kubát. Předávám mu slovo.

Ministr zemědělství ČR Bohumil Kubát: Pokud se týká posledního příspěvku, probíhá privatizace, denně sedáme od 9 hodin do jedenácti, do jedné, do půlnoci, dostavte se k nám, rádi vám předložíme, co bylo v meziresortní komisi schváleno a doporučeno. Není vyloučeno, že v kole, které proběhlo prakticky před měsícem nebo před dvěma měsíci, na přelomu prosince a listopadu, kdy se projednávaly povinné projekty, některé z těch povinných samozřejmě byly doporučeny, nicméně teď, když se na tentýž podnik projednává konkurenční projekt, doporučuje se na ministerstvo pro privatizaci konkurenční projekt; do té míry vím, co se děje u mě v domě. Buďte tak laskav, zítra se informujte. Dnes probíhá do pozdních nočních hodin další privatizační komise, speciálně na lesní hospodářství, dnes večer dostanete objektivní informaci z posledních okamžiků.

Co se týká oněch stavidel, o kterých hovořil pan poslanec Kraus, nejsem všemocný, hovoříme-li o osobě ministra zemědělství, protože nemám možnost překračovat zákon. Prosím, nikdo neotevřel stavidla, ale lesnická veřejnost začala předkládat konkurenční privatizační projekty, protože se dostávala k podkladům, protože byla informována, protože u nás na ministerstvu konzultovala a začala konkurenční privatizační projekty předkládat. Proto také vláda přijala dvouměsíční limit, aby nejen na lesní hospodářství, ale i na ostatní hospodářství byl dostatečný prostor pro předkládání konkurenčních privatizačních projektů.

Byl jsem požádán sněmovnou, příslušným usnesením, abych podal zprávu o průběhu privatizace. Prosím, podal jsem zprávu o průběhu privatizace a reformy v lesním hospodářství. Dovolil bych si upozornit, že 17. října 1990 projednala Hospodářská rada vlády konkretizaci ekonomické reformy v lesním hospodářství. Návazně na to projednala 22. října 1990 konkretizaci ekonomické reformy v lesním hospodářství vláda. Dále jsme pracovali, projednávali v národohospodářském výboru, v zemědělské komisi atd. i v ČNR. Dá se říci, že 5. 11. 1991 projednala Hospodářská rada vlády koncepci ekonomické reformy v lesním hospodářství a po ní, 20. 11. 1991 totéž, koncepci reformy lesního hospodářství schválila vláda. Všechny tyto aspekty byly projednány a schváleny, včetně schválení vládou. Na základě toho jsme zahájili privatizaci lesních činností. To znamená, že veškeré privatizační projekty a konkurenční privatizační projekty jsou předkládány, jsou schvalovány a jsou předávány.

Dovolil bych si vás požádat, abyste nechali lidi hospodařit a abyste dopřáli průběhu této ekonomické reformy. Nechci rozebírat do detailů, co zde řekl pan poslanec Wolf. Počkám si na stenografický záznam. Velice rád se připravím na 13. února, velice rád zde budu dále diskutovat. Jenom to, že na jedné straně hovoří o tom, že akciové společnosti budou mít monopolní postavení, vzápětí poté říká, že akciové společnosti jsou nedostatečně vybaveny, že nemají technické vybavení, protože již ledasco rozprodaly - nemohu si pomoci, ale to si odporuje. Atd.

Pokud se týká Slovenska, před rokem, v lednu loňského roku jsem prožíval stejnou analogii v reformě zemědělství. Chodili za mnou pánové Fencl, Trnka, Dufal a další a říkali pane ministře, vezměte si vzor na Slovensku, vždyť tady platí jako postaru zemědělcům mléko, maso, nesnižují stavy, mějte rozum, jako ho mají na Slovensku. Já si troufnu tvrdit - a neustále to říkám, říkal jsem to i ve vládě - na Slovensku doposud nezačala ekonomická reforma a má to veškeré pro nás známé důsledky, o kterých jsme nejednou diskutovali i tady. Dovolím si tvrdit - nepřísluší mi to, nic mi do toho není - ale bylo zde na to odvoláno, dovolte, abych vyslovil svůj názor - na Slovensku nezačala reforma lesního hospodářství, bude to pro lesní hospodářství Slovenské republiky a pro slovenskou ekonomiku mít odpovídající následky, kterých se my chceme vystříhat. Obdobné jsem jednal s panem ministrem Oberhausrem, o některých věcech jsme diskutovali. Na jednu stranu se on vyjádřil, že naši reformu uznává, chápe, ale na Slovensku ji prostě zrealizovat nemůže. Je asi zbytečné, abychom zde dále diskutovali. Já jsem si dovolil vám předložit tuto zprávu o stavu a zdůvodnění této zprávy o průběhu privatizace lesnických činností neboli o reformě v lesním hospodářství. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Kubátovi. Chci se zeptat, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Písemně není přihlášen nikdo, nikoho nevidím, takže mi dovolte, abych tuto rozpravu uzavřel. Zároveň mi dovolte, abych požádal pracovnice aparátu, aby se pokusily přilákat 18 poslanců - podle mých propočtů nám právě tento počet chybí k tomu, abychom mohli hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Wolfa.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, nyní dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Wolfa, který navrhuje, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a tímto bodem a usnesením ČNR k této problematice se zabývali na únorové schůzi.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 90. Děkuji.

Kdo je proti? 4.

Tento návrh byl přijat. Mohu konstatovat, že tento bod je přerušen do únorové schůze.

Dámy a pánové, dostavili se ověřovatelé s tím, že jsou schopni nám sdělit výsledky volby do Rady České televize, Českého rozhlasu a Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Chtěl bych se zeptat ověřovatelů, zda mohou předstoupit k mikrofonu a seznámit nás s výsledky. /Ano./ Prosím paní poslankyni Stiborovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Marie Stiborová: Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s výsledky hlasování.

Za prvé to budou výsledky tajného hlasování pro volbu členů Rady České televize.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků. Z toho bylo vydáno 155 hlasovacích lístků + 1 náhradní lístek, odevzdáno bylo 154 platných lístků, 1 neplatný lístek. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků nula, počet nevydaných hlasovacích lístků 44. Rozhodnutí o neplatnosti hlasovacího lístku rezultovalo z toho, že jeden lístek byl upraven tak, že bylo zakroužkováno více kandidátů než 9.

Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto: pro pana Petra Fleischmanna bylo odevzdáno 77 platných hlasů, pro pana Jiřího Grygara bylo odevzdáno 149 platných hlasů, pro pana Pavla Hartla bylo odevzdáno 19 platných hlasů, pro pana Josefa Kleibela bylo odevzdáno 9 platných hlasů, pro pana Čestmíra Klose bylo odevzdáno 34 platných hlasů, pro pana Karla Kříže bylo odevzdáno 29 platných hlasů, pro pana Karla Kühnla bylo odevzdáno 89 platných hlasů, pro pana Ivana Lampera bylo odevzdáno 21 platných hlasů, pro pana Aleše Lederera bylo odevzdáno 45 platných hlasů, pro pana Jiřího Růžičku bylo odevzdáno 67 platných hlasů, pro pana Zdeňka Stránského bylo odevzdáno 68 platných hlasů, pro pana Jana Svačinu bylo odevzdáno 54 platných hlasů, pro pana Vladimíra Svobodu bylo odevzdáno 91 platných hlasů, pro pana Pavla Švandu bylo odevzdáno 52 platných hlasů, pro pana Jana Trefulku bylo odevzdáno 76 platných hlasů, pro pana Františka Trnku bylo odevzdáno 78 platných hlasů, pro pana Martina Weisse bylo odevzdáno 58 platných hlasů, pro pana Jana Winklera bylo odevzdáno 71 platných hlasů, pro pana Jiřího Zajíce bylo odevzdáno 88 platných hlasů, pro pana Jaromíra Zeminu bylo odevzdáno 68 platných hlasů.

Jako členové Rady České televize byli tedy zvoleni následující pánové: pan Jiří Grygar, pan Vladimír Svoboda, pan Karel Kühnl, pan Jiří Zajíc a pan František Trnka.

Dovolte mi, abych jménem ověřovatelů poblahopřála těmto pěti pánům ke zvolení a zároveň sdělila sněmovně, že podle počtu hlasů postupují do druhého kola voleb následující pánové: pan Petr Fleischmann, pan Jan Trefulka, pan Jan Winkler, pan Zdeněk Stránský, pan Jaromír Zemina, pan Jiří Růžička, pan Martin Weiss, pan Jan Svačina.

Výsledky tajného hlasování při volbě do Rady Českého rozhlasu: K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků. Z toho bylo vydáno 155 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 154 platných lístků, 1 neplatný lístek. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků nula, počet nevydaných hlasovacích lístků 45. Opět byl jeden lístek neplatný, protože byl upraven tak, že bylo navrhováno více než 9 kandidátů.

Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto: pro paní Hanu Bělohradskou bylo odevzdáno 90 platných hlasů, pro paní Helenu Klímovu bylo odevzdáno 145 platných hlasů, pro paní Květoslavu Neradovou bylo odevzdáno 104 platných hlasů, pro pana Jaroslava Pochmona bylo odevzdáno 87 platných hlasů, pro pana Jindřicha Pokorného bylo odevzdáno 105 platných hlasů, pro paní Nelly Rasmussenovou bylo odevzdáno 106 platných hlasů, pro pana Michala Semína bylo odevzdáno 66 platných hlasů, pro paní Janu Slánskou bylo odevzdáno 86 platných hlasů, pro pana Pavla Scheuflera bylo odevzdáno 137 platných hlasů, pro pana Čestmíra Suchého bylo odevzdáno 13 platných hlasů, pro pana Zdeňka Susu bylo odevzdáno 138 platných hlasů, pro pana Josefa Vohryzka bylo odevzdáno 82 platných hlasů.

Jako členové Rady Českého rozhlasu byli tedy zvoleni: Helena Klímová, Zdeněk Susa, Pavel Scheufler, Nelly Rasmussenová, Jindřich Pokorný, Květoslava Neradová, Hana Bělohradská, Jaroslav Pochmon, Jana Slánská.

Opět jménem ověřovatelů blahopřeji zvoleným do Rady Českého rozhlasu.

Nakonec bych vás ráda seznámila s výsledky tajného hlasování při volbě členů Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Opět bylo k volbě ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků. Z toho bylo vydáno 155 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 154 platných lístků, žádný neplatný lístek. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků 1, počet nevydaných hlasovacích lístků 45.

Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy následujícím způsobem: pro pana Milana Jakobce bylo odevzdáno 119 platných hlasů, pro pana Vojtěcha Lindaura bylo odevzdáno 89 platných hlasů, pro pana Antonína Vaněčka bylo odevzdáno 105 platných hlasů.

Jako členové Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání byli tedy zvoleni: Milan Jakobec, Antonín Vaněček, Vojtěch Lindaur, tedy všichni kandidáti.

Opět blahopřejeme.

Tolik, pane místopředsedo, výsledky tajných voleb.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. To jsou tedy výsledky prvního kola tajných voleb. Nyní jsem obdržel zprávu, že můžeme okamžitě zahájit volbu ředitele zdravotní pojišťovny, pak bude zřejmě potřeba připravit hlasovací lístky pro další kolo voleb do Rady České televize.

Volba ředitele pojišťovny tedy začne za malou chvíli, pak se zřejmě budou připravovat kandidátky. Domnívám se, že by bylo rozumné zahájit volbu ředitele zdravotní pojišťovny ihned. Ověřovatelé mi sdělili, že stačí na tuto volbu 30 minut, tzn. volba by skončila v 19.45 h. Poté se sejdeme zde ve sněmovně. Domnívám se, že by bylo racionální, abychom provedli ještě druhé kolo volby, a pak bychom ukončili jednání dnešního dne.

Jsou zde návrhy, abychom spojili přestávku na volbu s přestávkou na večeři. Domnívám se, že to není nutné vzhledem k tomu, že dnes už lze provést pouze druhé kolo volby. Tzn. za 30 minut se zde sejdeme a odejdeme volit znovu, čímž bude skončen program dnešního dne. Čili v 19.45 h zde na místě.

/Přerušení schůze na volby./

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dámy a pánové, zahajuji přerušené jednání a chtěl bych požádat paní zástupkyni ověřovatelů poslankyni Stiborovou, aby nás seznámila s výsledky této volby.

Poslankyně Marie Stiborová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dnes ještě jednou bych ráda jménem ověřovatelů sdělila výsledky tajného hlasování při volbě ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 139 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 137 platných lístků a dva neplatné lístky. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků nula. Počet nevydaných hlasovacích lístků 61. Dva lístky byly neplatné, protože byly opět upraveny tak, že byl navrhován více než jeden kandidát. (Veselost.)

Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto: Pro pana Vratislava Vinše bylo odevzdáno 69 platných hlasů. Pro pana Miroslava Koubleho bylo odevzdáno 69 platných hlasů. Pro pana Josefa Janečka bylo odevzdáno 22 platných hlasů.

Ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny tedy nebyl v první kole nikdo zvolen. Děkuji vám.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Stiborové.

Nyní můžeme přejít k provedení druhého kola volby do Rady Českého rozhlasu a České televize. Provedením volby bude skončeno dnešní jednání.

Lístky budou vydávány 30 minut, tj. od 20.20 do 20.50 h. Tím tedy skončí dnešní program, sejdeme se zítra v 9.00 h ráno.

/Ukončení dalšího dne jednání./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP