Čtvrtek 30. ledna 1992

Začátek schůze České národní rady 30. ledna v 10.45 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 172 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády P. Pithart, místopředsedové vlády M. Lukeš a A. Baudyš, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr zemědělství B. Kubát, ministr vnitra T. Sokol, ministr práce a sociálních věcí M. Horálek, ministr kultury M. Uhde, ministr financí K. Špaček, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr spravedlnosti J. Novák, ministryně obchodu a cestovního ruchu V. Štěpová, ministr státní kontroly I. Němec, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba, generální prokurátor L. Brunner.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí hosté!

Omlouvám se za zdržení, k němuž došlo kvůli zasedání klubu nezávislých OF, kteří právě přišli do sněmovny, takže můžeme začít jednat. Prosím poslance, kteří se dosud zdržují v kuloárech, aby laskavě přišli do sněmovny.

Zahajuji 4. jednací den 30. schůze České národní rady a všechny vás srdečně vítám. Vítám mezi námi vládu České republiky, vedenou zatím jejím místopředsedou panem Baudyšem.

Vítám také našeho kolegu a poslance Jiřího Nováka, teď už na místě ministra v jeho nové funkci, protože, jak jistě víte, předsednictvo České národní rady jmenovalo v pátek 24. ledna 1992 pana Jiřího Nováka ministrem spravedlnosti České republiky. (Potlesk.) Váš potlesk vyjadřuje naše společné srdečné blahopřání. Jménem všech poslanců přeji panu ministru spravedlnosti hodně úspěchů v jeho mimořádně náročné práci.

Než přistoupíme k jednání této druhé části 30. schůze České národní rady, připomeneme si současný stav v projednávání schváleného pořadu schůze.

V její první části ve dnech 22. až 24. ledna jsme projednali devět bodů. U tří bodů jsme jednání přerušili s tím, že se budou projednávat od dnešního dne. U dvou bodů jsme jednání přerušili s tím, že k nim na únorovou schůzi České národní rady výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost připraví návrh usnesení. Jenom připomenu, že v tomto případě jde o zprávy vlády týkající se bezpečnostní situace a stavu vězeňství. A konečně je pět bodů schváleného pořadu 30. schůze České národní rady, které jsme vůbec nezačali projednávat.

K projednání nám tedy zbylo osm bodů pořadu.

Než si zrekapitulujeme tyto body, dovolte mi malé odbočení.

V souvislosti se jmenováním nového ministra spravedlnosti předsednictvo České národní rady navrhuje rozšířit pořad schůze ještě o dva body, a to

I. Odvolání poslance Jiřího Nováka z funkce předsedy ústavně právního výboru České národní rady a z členství v tomto výboru na jeho žádost.

II. Volba předsedy ústavně právního výboru České národní rady.

Současně doporučujeme tyto body zařadit na začátek dnešního jednání.

Kdo souhlasí s tímto doplněním pořadu schůze, jak jsem ho nyní přečetla, ať zvedne ruku - je nás přítomno 138 podle poslední zprávy. 140. Děkuji. Do sněmovny se tedy dostavili ještě další dva poslanci.

Kdo je proti? Nikdo. Děkuji.

Hlásí se pan poslanec Ledvinka, dávám mu slovo.

Poslanec Karel Ledvinka: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové!

Dovolte mi přednést k navrženému programu dva pozměňovací návrhy.

Na program přerušeného jednání 30. schůze České národní rady je zařazen bod Informace vlády České republiky o stavu a průběhu velké privatizace atd., označený jako bod 15.

K tomuto bodu, jestli si pamatujete, jsme vedli rozpravu ve čtvrtek 23. 1. a tu jsme přerušili. V rozpravě zazněl požadavek, aby naše vláda informovala o výsledku svého jednání a o výsledku jednání s federální vládou o prověrce postupu velké privatizace, dále aby nás dozorčí rada Fondu národního majetku informovala o kontrole provedené na zámku ve Lnářích a aby národohospodářský výbor připravil návrh na usnesení. S panem kolegou Kozánkem jsme se včera účastnili jednání české vlády, abychom sledovali průběh podkladů pro jednání s federální vládou, neboť česká vláda plnila usnesení České národní rady. Vzhledem k tomu, že vláda ČSFR zasedá až dnes a bude mít na svém programu i žádost české vlády o úpravu vládního nařízení 383/91 Sb., a své záměry vydá až v pozdních nočních hodinách, dovoluji si přednést prosbu a poprosit vás o souhlas s přeložením tohoto bodu jednání na zítra dopoledne jako první bod. Odůvodnění jsem přednesl, doufám, že je postačující a prosím o jeho podporu.

Druhý návrh se týká bodu 14. programu, a to volby orgánů Pozemkového fondu. S politováním musím konstatovat, že se nepodařilo shromáždit všechny materiály k jednotlivým kandidátům tak, jak určilo toto plénum minulý týden ve středu, takže prosím o souhlas s vypuštěním tohoto bodu programu a přeložení na 31., tj. únorovou schůzi ČNR. Děkuji. Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Já sama, ještě než dám slovo dalším poslanců, vás chci informovat, že jsem dostala dopis více než padesáti poslanců na provedení nové volby místopředsedy ČNR na místo pana poslance Vlacha. Táži se sněmovny nejprve, zda si přeje, abych tento dopis přečetla.

Kdo je pro, abych tento dopis přečetla, ať zvedne ruku. 90

Je někdo proti? 4

Návrh na přečtení dopisu byl přijat.

"V Praze 22. ledna 1992. Vážená paní předsedkyně, místopředsedou ČNR byl zvolen poslanec Vlach Jiří jako představitel poslanců OF-nezávislí. Krátce po svém zvolení přestoupil do ODS a s Klubem OF nezávislí přestal spolupracovat. Na základě toho byl na jednání Klubu OF vyzván, aby z funkce odstoupil a uvolnil místo jinému zástupci tohoto klubu. Jelikož tento morální apel nerespektoval, byl opět k rezignaci vyzván na poslední schůzi ČNR. Protože ani na tuto výzvu nereagoval, požadují podepsaní poslanci provedení nové volby místopředsedy ČNR na místo poslance Vlacha." Podepsáno celkem 54 poslanců.

Protože formulace dopisu není z procedurálního hlediska jednoznačná, neboť se navrhuje volba nového místopředsedy, nikoliv odvolání místopředsedy, táži se, zda má někdo z poslanců návrh na doplnění pořadu. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jaroslav Kelnar: Vážená paní předsedkyně, vážená sněmovno, podávám tímto návrh na odvolání místopředsedy Jiřího Vlacha a na novou volbu na jeho funkci.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Navrhujete, pane poslanče, zařazení tohoto bodu na jaké místo?

Poslanec Jaroslav Kelnar: jako bod č. 1.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Další návrhy na doplnění programu? Pan poslanec Lom.

Poslanec Petr Lom: Paní předsedkyně, vážená sněmovno, navrhuji rozšíření programu o bod "Návrh usnesení ČNR k současné zdravotnické situaci v České republice". Mohl by být zřejmě po volbě ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny nebo po provedených volbách.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Chtěl bych navrhnout, abychom dříve než budeme hlasovat o zařazení navrženého bodu pořadu, který se týká odvolání pana místopředsedy Vlacha, abychom přerušili jednání o pořadu této schůze a aby se sešly poslanecké kluby.

Dále bych navrhl doplnění programu o bod, ve kterém bychom jednali o některých požadavcích pana Miloslava Marečka, který drží v současné době hladovku.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Další návrh na doplnění pořadu? Pan poslanec Kozánek.

Poslanec Petr Kozánek: Vážená paní předsedkyně, vážená sněmovno, chtěl bych vás požádat o doplnění programu o návrh na usnesení České národní rady, kterým by pověřila rozpočtový a kontrolní výbor zajištěním podmínek fungování nezávislého kontrolního úřadu a projednání a předložení České národní radě eventuálních kandidátů na volbu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Další návrh na doplnění pořadu? Pan poslanec Gjurič.

Poslanec Andrej Gjurič: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové a kolegyně. Dovolím si jen podpořit návrh kolegy Payna, protože mám dojem, že to, o čem se zmínil, to jest hladovka pana Miloslava Marečka, je vlastně jenom jevová stránka daleko hlubšího problému, kterým bychom se zabývat měli. Je to jenom vrcholek ledovce, který už několik měsíců opatrně obeplouváme. Jestliže se tímto případem my, jako sněm České republiky, nebudeme zabývat podstatněji, může se takových věcí objevit celá řada. Děkuji za pozornost.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Gjuričovi. Chtěla bych jen upozornit poslance, že o pořadu se hlasuje bez rozpravy, takže i když to byla jistě cenná připomínka, prosím až v diskusi.

Kdo má ještě další návrh na doplnění pořadu? Pokud nikdo, dám hlasovat o jednotlivých návrzích. První návrh pana poslance Ledvinky k bodu 15 - Informace vlády České republiky o stavu přípravy průběhu velké privatizace atd. prosím, pan poslanec Payne se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Jiří Payne: Mám procedurální připomínku, žádal jsem, abychom dříve, než budeme hlasovat o programu, abychom se sešli v klubech.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Rozuměla jsem tomu tak, pane poslanče, že dříve než budeme hlasovat o bodu 1 týkajícím se poslance Vlacha, nikoli o schválení pořadu. (Poslanec Payne souhlasí.)

Takže k bodu 15, o kterém navrhl pan poslanec Ledvinka, aby byl odsunut na zítřejší schůzi hned ráno jako první bod programu.

Kdo je pro tento návrh pana poslance Ledvinky, ať zvedne ruku? 144

Děkuji, návrh byl přijat.

Jeho druhým návrhem je odsunout bod, který je označen jako číslo 14, totiž volba členů orgánů Pozemkového fondu, resp. stáhnout ho z dnešního programu a odsunout ho na únorovou schůzi.

Dávám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku! 137 Děkuji.

I tento návrh byl přijat.

Dalším návrhem je návrh pana poslance Kelnara, aby jako bod číslo 1 bylo projednáno odvolání pana místopředsedy Vlacha. V této souvislosti je třeba, abychom napřed projednali návrh pana poslance Payna, který navrhl, aby se před tímto rozhodnutím mohly sejít kluby a zaujmout stanovisko.

Dávám tedy napřed hlasovat o návrhu pana poslance Payna, neboť je to procedurální návrh.

Kdo je tedy pro návrh pana poslance Payna, aby se nyní schůze přerušila, nechť zvedne ruku! 94

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 48

Tento návrh pana poslance Payna byl přijat a já bych kdybyste dovolili - nechala ještě hlasovat o zbylých bodech, abychom už měli jasný návrh pořadu schůze a aby nám zbyl už jen jediný bod.

Čili dalším návrhem je bod navržený panem poslancem Lomem o současné zdravotní situaci v České republice, který navrhuje zařadit hned jako bod následující po volbách.

Kdo je pro přijetí tohoto bodu programu, nechť zvedne ruku! 81

Tento návrh programu byl přijat.

Dále je tu návrh pana poslance Payna, aby česká sněmovna zaujala stanovisko, resp. usnesení k situaci, která vznikla hladovkou pana Marečka. Dávám hlasovat o tomto doplnění programu.

Kdo je pro? 93

Kdo je proti? Nikdo.

Děkuji, návrh byl přijat.

Dalším návrhem na doplnění programu je návrh pana poslance Kozánka, který navrhl, aby výboru pro kontrolu a rozpočet bylo uloženo, aby na příští schůzi připravil usnesení o podmínkách zajištění funkce nezávislého kontrolního úřadu a zabýval se též otázkou kandidátů ... říkám to dobře, pane poslanče? - pan poslanec Kozánek svůj návrh zopakuje.

Poslanec Petr Kozánek: Já jsem žádal, paní předsedkyně, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém by pověřila rozpočtový a kontrolní výbor, aby se zabýval touto otázkou, resp. organizací nezávislého kontrolního úřadu a kandidáty na funkci prezidenta a aby předložil České národní radě příslušné návrhy.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Kozánkovi. Dávám hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku! 105

Děkuji, návrh byl přijat.

Nyní se tedy táži sněmovny, resp. zástupců klubů, protože jsme již odhlasovali přerušení před bodem 1, kterým má být otázka případného odvolání pana místopředsedy Vlacha a toho, že se před tímto bodem sejdou kluby, zda k tomuto setkání stačí půlhodina? (Projevy souhlasu sněmovny.) Děkuji, budeme tedy pokračovat o půl dvanácté. (Jednání přerušeno v 11.08 h.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Paní poslankyně, páni poslanci, zaujměte místa. Prosím zástupce politických klubů, zda někdo z nich chce vystoupit. Hlásí se pan poslanec Kelnar.

Poslanec Jaroslav Kelnar: Vážená paní předsedkyně, vážená sněmovno, klub Občanského fóra projednal otázku petice, kterou předložili poslanci ve věci odvolání místopředsedy Vlacha. Morální přístup pana poslance Vlacha stále pokládají za nevhodný a odsuzují jej. Protože však nechtějí způsobit destabilizaci chodu celého sněmu, hodlají svoje požadavky řešit v rámci obsazování uvolňovaných míst v předsednictvu. Klub OF musí však důrazně odmítnout tendenční kampaň rozvinutou v této věci v hromadných sdělovacích prostředcích. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk. Veselost.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Kelnarovi. Přeje si vystoupit ještě někdo? Pokud tomu tak není, ptám se, zda tento návrh pana poslance Kelnara směřoval k tomu, že bere návrh zpět?

Poslanec Jaroslav Kelnar: Samozřejmě, z tohoto důvodu stahuji svůj návrh zpět. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Kelnarovi. Tím by odpadl návrh pana poslance, abychom projednávali otázku odvolání pana místopředsedy Vlacha.

Nyní můžeme přistoupit ke schválení pořadu jako celku.

Kdo je pro přijetí tohoto navrženého pořadu s pozměňovacími návrhy, jak tady odezněly, ať zvedne ruku. 146 Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Pořad byl schválen.

Prvním bodem dnešního jednání je

Odvolání poslance Jiřího Nováka z funkce předsedy ústavně právního výboru České národní rady a z členství v tomto výboru na jeho žádost

Po svém jmenování ministrem požádal poslanec Jiří Novák, dosavadní předseda ústavně právního výboru, o odvolání z této funkce a z členství v ústavně právním výboru v souladu s příslušnými ustanoveními zákonů. Jde o čl. 125 ústavního zákona o československé federaci, kde se v odstavci 2 stanoví, že funkce člena vlády je neslučitelná s funkcí člena předsednictva České národní rady, a o § 38 jednacího řádu České národní rady, kde se v odstavci 2 stanoví, že do výborů České národní rady nemohou být zvoleni členové vlády České republiky.

Chce se někdo k této žádosti pana poslance Jiřího Nováka vyjádřit? Pokud tomu tak není, navrhuji hlasovat o tomto usnesení:


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP