Pátek 20. prosince 1991

Dámy a pánové, děkuji všem, kteří byli tak laskaví a účastnili se této prezence. Předpokládám, že nás je v tuto chvíli více než 100, ale myslím, že bude dobré, když tento seznam dáme veřejně k dispozici k nahlédnutí.

Nyní má slovo pan poslanec Popovič, aby nás konečně seznámil se zprávou ověřovatelů ČNR, týkající se voleb kandidátů na soudce Ústavního soudu ČSFR.

Poslanec Pavel Popovič: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokud se teď nad sněmovnou táhne proužek bílého kouře, pak je to správné, neboť:

K volbě ověřovatelé převzali 200 hlasovacích lístků, z toho vydali 142 hlasovací lístky, odevzdán byl 141 lístek, žádný neplatný. Neodevzdán byl 1, počet nevydaných bylo 58.

Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto: Jan Filip - 74 platné hlasy Jana Kubištová - 76 platných hlasů Ivo Palkoska - 57 platných hlasů Václav Pavlíček - 43 platné hlasy

Za kandidáty do funkcí soudců Ústavního soudu byli zvoleni Jan Filip a Jana Kubištová.

Blahopřejeme.

/Potlesk./

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji za zprávu, blahopřejeme rovněž. Můžeme pokročit k projednávání bodu, který jsme přerušili. Je to odpověď na interpelaci pana poslance Payna. Přerušili jsme ji ve chvíli, kdy se sněmovna rozhodla, že nepožádá ústavně právní výbor o vyjádření a kdy se schylovalo k tomu, že podá návrh na usnesení k odpovědi. Podle vyjádření pana poslance Payna si dovolím první část usnesení formulovat takto: "Česká národní rada nesouhlasí s odpovědí ministra Tomáše Sokola na naléhavou interpelaci poslance Payna.".

Kdo s takto formulovaným usnesením souhlasí, ať zvedne ruku. 15.

Kdo je proti? 45.

Tento návrh nebyl přijat.

Předkládám tedy další návrh: "Česká národní rada souhlasí s odpovědí ministra Tomáše Sokola na naléhavou interpelaci poslance Payna.".

Kdo souhlasí s takto formulovaným usnesením, nechť zvedne ruku. 72.

Kdo je proti? 11.

Kdo se zdržel hlasování? 36.

Konstatuji, že takto formulovaný návrh na usnesení byl přijat.

Nyní bych prosil pana poslance Payna, aby znovu přečetl další body svého návrhu na usnesení.

Poslanec Jiří Payne: Nejsem si jist, co v této situaci můžeme dělat, protože jsem sice navrhnul usnesení, ale interpelace byla uzavřena. Chtěl jsem jen upozornit, že případné spory potom budeme řešit soudní cestou.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Má někdo ze sněmovny pocit (protože pan poslanec Payne přednesl návrh na usnesení, který se do jisté míry vylučuje s tím usnesením, které jsme právě přijali), že je nutno hlasovat o zpět vzetí návrhu pana poslance Payna? Já se domnívám, že není třeba hlasovat, protože tak, jak správně pan poslanec Payne poznamenal, je celá věc pro tuto chvíli uzavřena.

Dámy a pánové, nyní přistoupíme k projednání další interpelace, která byla vámi označena za naléhavou. Je to interpelace pana místopředsedy Vlacha. Chce se vyjádřit. Víte, že jsme včera projednávání této dopovědi přeložili na dnešní odpoledne.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, měli jste možnost se seznámit s odpovědí pana premiéra Pitharta na interpelaci, kterou jsme před třemi dny označili za naléhavou. Nebudu zde dlouze pročítat text celé interpelace, ale zareaguji alespoň na některé základní body, na první straně je dole zmiňován zákon 229/1991 Sb. Datum schválení Federálním shromážděním je 24. 6. 1991. V dalším nás pan premiér upozorňuje na to, o jak složitou problematiku jde. O tom nepochybuji. Dále je zde v pátém a v dalších řádcích uvedeno:

Není v silách ministerstva zemědělství, resp. jeho legislativního útvaru tento problém vyřešit, neboť to vyžaduje komplexní znalosti předpisů a jejich aplikaci v 50-tých letech.

V dalším textu jsme upozorňováni na to, že ministerstvo požádalo o určitou pomoc, a že návrh zákonné normy nám bude předložen až v průběhu příštího roku, neboť problematika je velmi komplikovaná. Souhlasím s tím, že tato problematika je velmi komplikovaná, ale nemohu být spokojen s tím, že je-li norma federálním shromážděním přijata 24. 6. že nám vláda předloží zákon třičtvrtě roku nebo rok poté, to zde není blíže specifikováno.

Podobné situace je u zákona 308/1991 Sb. Federálním shromážděním byl přijat 9. 8. Zákonná předloha zde stále není. Podobně bych mohl pokračovat dále.

Nebudu zde uvádět jednotlivé konkrétní případy, zmíním se o dvou skutečnostech.

Na straně 4 odpovědi předposlední odstavec dole nám vláda odpovídá:

Troufám si i připomenout, že v minulosti byla vláda České republiky několikrát postavena do velmi tíživé situace z hlediska času ze strany ČR když žádala. aby byly předloženy některé návrhy zákonů, například zákon o všeobecné zdravotní pojišťovně nebo zákon o hospodářských komorách.

Asi si jednotliví z vás vzpomenou, od kdy bylo jasné, že normu bude třeba předložit, když jsme poprvé žádali, aby se tou věcí zabývalo ministerstvo zdravotnictví. Teprve poté, co tlak zdravotnické veřejnosti zesílil do velkých rozměrů, v září se tím začala zabývat vláda tak, že ustavila skupinu z různých ministerstev, včetně ministerstva financí tak, aby tuto situaci bylo možno řešit. Ještě jednou připomínám: my jsme měli na projednání této závažné normy a její schválení 6 dnů.

Než budu pokračovat, chtěl by předeslat jednu věc, která je důležitá. Říkal jsem to zde včera, ale obávám se, že se složení trochu změnilo, takže to zopakuji ještě jednou. Má motivace pro podávání interpelace je asi taková: domnívám se, že v příštích měsících nás čekají velice složité situace a náročné záležitosti ve vazbě na jednání se Slovenskou národní radou. Budou se blížit volby. Mám zájem na tom, abychom naprosto nestranicky tyto problémy vyřešili a našli takový mechanismus, aby v této oblasti bylo možno zredukovat napětí mezi vládou a ČNR tím, že si určíme pravidla a budeme je dodržovat.

Ještě bych chtěl uvést, že kdybych měl náhodou právnické vzdělání a měl dostatek schopností, vím naprosto jistě, že bych nechtěl mít na starosti legislativní radu vlády České republiky. Tím reaguji na konstatování, která se opakuji v odpovědi, že situace je velice složitá, že je toho moc, že jede v "legislativním trysku".

Vrátím se k odpovědi. Na straně 5 nahoře nás vláda upozorňuje na to, že nejen vláda, ale i poslanci mohou předkládat návrhy zákonů - poslanci národní rady, výbory národních rad a také vláda, že za neutěšený stav nese vláda České republiky pouze spoluodpovědnost s ČNR. To nebudu dále komentovat.

Protože jsem žádán o vyjádření k obsahu interpelace, chtěl bych vaši pozornost upřít zpět na první stranu odpovědi, kde vláda ústy svého premiéra konstatuje, že některé návrhy zákonů skutečně nebyly předloženy na poslední chvíli, nebo že předložila předlohy, které nebyly zcela kvalitně vypracovány, to je to, co jsem říkal v interpelaci. Vzhledem k tomu, co jsem uvedl před tím, bych navrhoval, aby ČNR nesouhlasila s odpovědí vlády ČR, a aby k této interpelaci navíc přijala následující usnesení. Promiňte, raději bych to otočil. Navrhuji, abychom přijali následující usnesení, a pokud bychom ho přijali, pak je možno se vyjádřit k odpovědi jiným způsobem.

V prvním kroku navrhuji, aby ČNR přijala následující usnesení:

ČNR vyslovuje nespokojenost s dosavadní činností vlády v tvorbě a předkládání návrhů zákonů. ČNR žádá vládu České republiky, aby sledovala úkoly a potřeby České republiky, které v legislativní oblasti pro Českou republiku vyplývají ze schválení zákonů Federálního shromáždění a průběžně informovala ČNR a její výbory o svých legislativních závěrech v této oblasti.

ČNR žádá vládu ČR, aby předkládala příslušné návrhy zákonů dostatečně propracované, a to s dostatečným časový m předstihem s ohledem na 60-denní lhůtu k projednání zákona podle jednacího řádu ČNR a zásadním způsobem tak zlepšila spolupráci s ČNR v této oblasti.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Zatím se písemně přihlásil pan poslanec Lom a nepísemně paní poslankyně Marvanová.

Poslanec Petr Lom: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně a poslanci, vážení ministři, jsem nucen se vyjádřit k odpovědi premiéra dr. Pitharta na interpelaci místopředsedy dr. Vlacha s tím, že považuji tuto interpelaci za jeden z mírnějších prostředků, jak vyjádřit názor poslanců na legislativní tlak a legislativní činnosti vlády. Konkrétně se vyjadřuji k odstavci, který citoval poslanec Vlach na straně 4, že totiž v minulosti byla vláda ČR postavena do velmi tíživé situace z hlediska času ze strany ČNR.

Nejsem zvyklý, abych viděl premiéra Pitharta pod listinnými texty, které jsou zjevně zmatečné, anebo které jsou v rozporu s realitou. Na podporu toho co říkám, cituji usnesení vlády ČR č. 36, kde bylo uloženo ministerstvu zdravotnictví, aby do 30. 6. 1991 předložilo návrh na zřízení Všeobecné zdravotní pojišťovny tak, aby mohla zahájit činnost k 1. 1. 1992. Premiér Pithart hovořil všeobecném zdravotním pojištění, ale to je jeden z dvoučetných zákonů o pojištění, který je předkládán a schvalován, jak se všichni pamatujeme současně, Čili od 12. 2., kdy byl na návrh poslanců ČNR v Hospodářské radě vlády ČR přijat návrh, aby všeobecné zdravotní pojištění bylo v činnosti od 1. 1. 1992 místo původního návrhu 1993, ví vláda ČR, že má přesně vymezený počet dní.

Bohužel, kdyby se stalo podle původního harmonogramu a návrh zásad zákona byl předložen 30. 6., mohli bychom ho projednat v červenci. Takto jsme ho dostali začátkem října a zásady jsme projednali 10 dní poté.

Rozhodně si nestěžuji nato, že máme málo času, protože musíme pracovat v sobotu a v neděli, jak obvykle řada poslanců pracuje, ale stěžují si na to, že nemáme čas tyto zákony konzultovat s našimi experty, zejména ne se zdravotnickou veřejností. Hovořím o zákonech, které se týkají našeho výboru. Přesto jsme projednali i v takto krátkém časovém intervalu semináře zástupci profesních a jiných zdravotnických organizací, který narážel ovšem zase na technické potíže, poněvadž tito zástupci neměli zákonnou normu k dispozici.

Koncem září jsem byl velice znepokojen tím, že nemáme dosud k dispozici ani návrhy zásad zákona, ani návrhy paragrafovaného znění. Proto jsem si dovolil ministerstvu a jeho prostřednictvím vládě napsat časový harmonogram a časovou osu k tomu, jaké min. časové lhůty je třeba zachovat tak, aby ČNR mohla zákony projednat. Přesto tento harmonogram nebyl o týden dodržen. Proto jsme měli skutečně, jak říkal pan mpř. Vlach, na některé zákony čas jenom několik dnů.

O tom, jak byly tyto zákony připraveny, svědčí počet pozměňovacích návrhů, který u zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně dosáhl počtu 78.

Domnívám se, že interpelace mpř. Vlacha je naprosto korektní, opírá se o ověřené skutečnosti, Naproti tomu odpověď premiéra Pitharta, který ve svém předposledním odstavci konstatuje, že vláda ČR byla postavena do tlaku ze strany ČNR, skutečnosti neodpovídá, protože ČN jenom žádala, aby vláda plnila to, k čemu se v únoru zavázala. Proto s odpovědí nesouhlasím a nebudu hlasovat pro její přijetí.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Lomovi, slovo uděluji paní poslankyni Marvanové. Hlásí se dále pan poslanec Vondráček.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci ráda bych stejně jako moji dva předřečníci připojila další výhrady k odpovědi pana premiéra na interpelaci pana mpř. Vlacha. Mé výhrady se týkají jednak bodu 43. této odpovědi, kde se uvádí, že jsou připraveny návrhy zmíněných zákonů a to zákon, kterým se má zmocnit, anebo kterým ČNR zmocňuje MV k tomu, aby požadovalo lustrace příslušníků policie, stejně tak zákon, kterým se má zmocnit, že tento zákon bude České národní radě předložen do 15. června 1992.

Nesouhlasím s takovouto dlouhou lhůtou, domnívám se že je potřeba, aby lustrace proběhly co nejrychleji po přijetí lustračního zákona. Tzn., zároveň tedy doporučuji, aby vláda tento návrh předložila dříve. Nemyslíme si, že norma, která musí plně vyhovovat lustračnímu zákonu a vycházet z něho, by byla natolik složitá, aby tento návrh nemohl být v našem parlamentu již dříve.

Dále nesouhlasím s tím, jakým způsobem je koncipována odpověď v bodu 4, tedy odpověď, týkající se provádějícího zákona ČNR, který má provádět novelu Občanského zákoníka, tedy zejména problematiku náhradních bytů. Domnívám se, že všichni uvědomujeme, nakolik bylo nezbytné, aby tento prováděný zákon byl přijat tak, aby mohl nabýt činnosti zároveň s Občanským zákoníkem, tedy 1. 1. 1992. To se již nepodaří, jak je zřejmé, protože máme konec prosince a zákon nebyl zatím předložen. A v odpovědi se uvádí, že teprve bude projednáván na schůzi vlády.

Souhlasím s tím, co uvádí pan premiér na str. 5, že má za to, že za neutěšený stav nese vláda ČR pouze spoluodpovědnost s ČNR. Zde podotýkám že ČNR projednávala koncepci státní bytové politiky a v usnesení zároveň uložila vládě, aby předložila ihned po schválení Občanského zákoníku aktualizovanou verzi koncepce státní bytové politiky, včetně všech nutných legislativních návrhů, tedy včetně návrhu zákona o náhradních bytech.

Domnívám se, že tedy odpověď 4) také není uspokojivá. Tento návrh zákona už tady měl být budeme oprávněně kritizováni že tady není.

Dále jsem nespokojena s tím, že pan premiér nereagoval na další problémy, které v interpelaci pana místopředsedy Vlacha nebyly ale které z ní přímo vyplývají, protože pan místopředseda Vlach jenom příkladně uvedl problémy, na které vláda nedostatečně rychle reagovala, nebo na ně doposud nereagovala vůbec.

Připomínám, že dalším takovým problémem je zatím neexistence zákona, který by zřizoval "českou radu ", nějaký orgán, který by v ČR uděloval licence pro rozhlasové a televizní vysílání, jak to vyplývá z federálního zákona č. 468 z r. 1991 o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který byl přijat ve FS 30-10.lr.

Proto tedy podporuji návrh usnesení, jak jej předložil pan mpř. Vlach s tím, že nemůžeme souhlasit s dopovědí pana premiéra.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Marvanové a prosím aby se ujal slova pan poslanec Payne, pan poslanec Vondráček vzal přihlášku zpět.

Poslanec Jiří Payne: Chtěl bych jenom připomenout v souvislosti s touto interpelací, že ČNR se v jednom případě dokonce opakovaně usnesla na tom, že žádá vládu, aby předložila zákon o hospodaření obcí a od pana premiéra nakonec dostala odpověď, že vláda nepovažuje takový zákon za vhodný. Myslím že to spadá přesně do této kategorie, kdy vláda nedbá usnesení ČNR v tom směru, aby v rámci těchto usnesení upravila svoji legislativní činnost.

V souvislosti s legislativní činností vlády bych také chtěl připomenout, když jsem se nyní v poslední době poněkud zabýval usneseními vlády, že kvalita podzákonných norem vlády ČR je velmi nedostatečná. Proto bych doporučil rozšířit usnesení navržené mpř. Vlachem o znění: "ČNR doporučuje výborům ČNR, aby se zabývaly podzákonnými normami, vydanými vládou ČR".

Chtěl bych k tomuto ještě, odůvodnit to takto, že podle Ústavy ČNR je zmocněna k tomu, aby takovéto právní předpisy vláda ČR zrušila v případě, že odporují právním předpisům. Znamená to tedy, že nepochybně ČNR v rámci své kontrolní působnosti vůči vládě je zavázána tuto činnost provádět. Domnívám se, že dosud výbory tuto činnost neprovedly.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Paynovi, slova se ujme paní poslankyně Marvanová.

Poslankyně Zdenka Krejčová: Pane místopředsedo, vážená sněmovno, já bych se chtěla stručně vyjádřit k odpovědi pana premiéra na straně 4, kde se hovoří o tom, že i v minulosti byla vláda ČR postavena do velmi tíživé situace z hlediska času atd., kdy žádala, aby byly předloženy některé návrhy zákonů v závorce - např. zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně nebo zákon o hospodářských komorách. Pokud jde o zákon o hospodářských komorách, pokládám za nutné konstatovat na tomto místě, že vláda ČR resp. příslušné ministerstvo se uspokojilo s tím, že podle informace, která nám byla podána ze strany ministerstva obchodu a cestovního ruchu 2. dubna předložila legislativnímu odboru české vlády návrh zákona o hospodářských komorách. Legislativní odbor české vlády odmítl tento návrh ministerstva a tím, že není v kompetenci ČR se zákonem o hospodářských komorách zabývat. Ministerstvo obchodu se s tím pravděpodobně spokojilo, nikoli poslanci. Při nedávno probíraném návrhu zákona, a teď schváleném zákonu o živnostenských úřadech všechny výbory, které řešily problém živnostenských úřadů konstatovaly, že je velmi obtížné přijímat tento návrh zákona bez existujícího návrhu o hospodářských komorách. Vláda ho nepředložila. V současné době existuje v ČNR poslanecký návrh, poslanci dále hodlají na tom návrhu pracovat a předložit ho sněmovně. Já konstatuji, že kdyby se poslanci ČNR, ta iniciativní skupina, nezabývala návrhem zákona o hospodářských komorách, ze strany vlády tak neučinil nikdo.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Krejčové, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Chromý.

Poslanec Heřman Chromý: Vážená paní předsedkyně, vážený pane místopředsedo, páni ministři, dámy a pánové. Otázky, které tu projednáváme, mají při nejmenším dvě stránky. Víme velmi dobře, pod jakým tlakem, zejména legislativní odbory vlády a jednotlivých odborů pracují. Mně na celé záležitosti trošku vadí to, že všechny tyto okolnosti a souvislosti nemíníme brát v potaz a útočíme v podstatě, doslova zde útočíme na vládu, aniž bychom využili těch prostředků, které máme. Já budu velmi konkrétní. Jeden z těch institutů jsou třeba hodinky s vládou. Zrovna při těch za účasti pana místopředsedy Vlacha jsme vlastně ze zákona o obcích probírali jednotlivá ustanovení, která ukládají zvláštním zákonem řešit třeba hospodaření obcí a další otázky, které jsou v tomto zákoně obsaženy. Já tu nechci dopodrobna vypočítávat, co vše zde bylo řečeno, ale vím, že u toho byl pan místopředseda účastněn a nezdá se mi to příliš seriozní, že v této chvíli vlastně i díky této informaci, kdy byl seznámen s jednotlivými okolnostmi, tuto otázku staví jako otázku naléhavé interpelace.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP