Úterý 17. prosince 1991

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku.

(Hlasuje se.) 93.

Kdo je proti? 3.

Děkuji, návrh byl přijat.

Dovolte mi, abychom přistoupili k projednávání tohoto bodu a abych si udělil slovo.

Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych přednesl interpelaci na vládu ČR ve věci předkládání vládních návrhů zákonů ČNR včetně těch zákonů, jejichž vydání předpokládají zákony Federálního shromáždění.

Opakovaně se zde dostáváme do nepřijatelné situace, postupujeme zhruba ve smyslu následujícího schématu:

Vláda nepředkládá návrhy zákonů, které předkládat má, my urgujeme, asi příliš něžně a měkce a veřejnost pak vyvíjí tlak. Jednou potřebují nezbytně přijetí zákona města a obce, podruhé je třeba uskutečnit volby a s tím souvisí balík zákonů, potřetí nemůže fungovat policie ČR vzhledem k tomu, že ČNR ještě nepřijala zákon. Pak je bezpečnost v obcích ohrožena a není možno pomoci jinak, než že bude urychleně schválen ČNR zákon o obecní policii. Mohl bych pokračovat příklady s lékařskou komorou, hospodářskou komorou, zdravotním pojištěním, zdravotní pojišťovnou atd. Bohužel těchto příkladů by bylo možno uvést celé desítky.

Vláda potom nakonec předloží na poslední chvíli ne příliš kvalitní předlohu v absurdním termínu a žádá o upuštění od všech rozumných zásad a dále o nehorázné zkrácení lhůty u tak závažné normy jako např. zdravotní pojišťovna (na projednání a schválení této závažné právní normy jsme měli 6 dnů).

A pak jsme v té pasti my. Protože vláda už vlastně předložila zákon a teď je ČNR tou institucí, která brzdí ať už dalšímu provádění reformy, transformaci v některém resortu atd.

Předsednictvo ČNR potom podlehne argumentům vlády, ale spíše objektivní nutnosti pokračovat v tom procesu. Nikdo asi nepochybuje, že transformaci zdravotnictví bylo potřeba pomoci tím, že bude zdravotní pojišťovna schopna fungovat od 1. 1. 1992. A pak je nutno bleskově a zároveň kvalitně (a to zároveň provést nejde, jak jsme si už mnohokrát ověřili) vyrobit zákon. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil v tomto okamžiku apelovat na předsednictvo ČNR a následně i na plénum ČNR, aby souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad a se zkracováním lhůt pro projednávání zákonů jenom v naprosto výjimečných situacích.

Abychom si dobře rozuměli, já si nestěžuji na ten typ situace, kdy Federální shromáždění projedná kvapně nějakou federální normu, ze které vyplývá nutnost pokročit v realizaci ekonomické reformy nebo transformace v některém resortu a my jsme potom nuceni velice rychle projednat normu. Už jsme prokázali, aniž si toho kdokoliv všiml, několikrát ochotu vlastně paralelně s Federálním shromážděním připravovat dokonce alternativní návrhy zákonů tak, abychom byli obratem v následujícím dni schopni schválit návrh zákona, jehož neschválení by zdržovalo procesy, které považujeme všichni za potřebné.

Vláda České republiky však nepředkládá včas kromě těch zákonů, které jsou potřeba v rámci ČR, ani návrhy těch zákonných předloh, které předvídají federální zákony a tím dochází k tomu, že nelze zákonné předpisy včas v České republice uplatnit. Dovolte mi uvést několik příkladů.

Zákon č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v § 7 předpokládá, že zmírnění některých dalších majetkových křivd, vzniklých v důsledku platnosti nebo zvláštního použití některých právních předpisů nebo na základě jiných důvodů, na území České republiky nebo Slovenské republiky upraví Česká národní rada nebo Slovenská národní rada zvláštním zákonem. Zákon FS nabyl účinnosti dne 24. června 1991 a vláda ČR nepředložila žádný návrh, i když je potřeba některé specifické české problémy řešit.

Další příklad: Zákonem č. 308/91 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností se výslovně stanoví v § 23, že zákony národních rad určí registrující orgány podle § 10 zákona, počet osob přihlášených k církvi nebo náboženské společnosti podle § 11 zákona a způsob oznamování vzniku a zániku církví a náboženských společností statistickým úřadům republik registrujícími orgány podle § 19, odst. 2 zákona. Zákon nabyl účinnosti dnem 9. 8. 1991 a vláda ČR nepředložila žádný návrh na určení příslušných orgánů, takže nelze zákon realizovat.

Dalším příkladem je zákon 451/91 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR - lustrační zákon. Tento zákon předpokládá, že způsob ukončení služebního poměru příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR a Sboru nápravné výchovy SR a policistů zařazených v Policii ČR a Policejním sboru SR stanoví zákony národních rad. Vláda nepředložila nejen tento speciální předpis, ale nepředložila dosud ani zákon o služebním poměru policistů zařazených v Policii ČR, ačkoli zákon ČNR č. 283/91 o Policii ČR nabyl účinnosti 15. 7. 1991. Kromě toho zákon 451/91 Sb. předpokládá - zmocní-li zákony národních rad ministra vnitra a spravedlnosti ke zjišťování skutečností uvedených v § 2, odst. 1, jsou federální ministerstvo vnitra a komise povinny jejich žádostem o vydání osvědčení nebo nálezů vyhovět. Zákon 451/91 Sb. nabyl účinnosti 5. 11. 1991 a příslušné vládní návrhy, které by řešily předpokládanou problematiku lustračního zákona, vláda dosud nepředložila, tedy ani zde vláda potřebnou iniciativu neprojevila. Mám zde ještě jeden podstatný příklad - novela občanského zákoníku předpokládá v § 879, odst. 2, že zákony národních rad stanoví, kdo a jakým způsobem zajišťuje bytové náhrady. Jde o velice citlivou otázku náhradních bytů a náhradního ubytování. Novela nabude účinnosti 1. 1. 1992 a dokud nebude vládou předložena příslušná osnova, jsou ustanovení občanského zákoníku nevykonavatelná. Jenom jako doplňující informace - novela občanského zákoníku byla Federálním shromážděním schválena 5. 11. 1991.

Touto záležitostí se opakovaně zabývalo předsednictvo ČNR, opakovaně byla upozorňována vláda nebo členové vlády na nedodržování rozumné formy legislativního procesu. Předsednictvo ČNR se touto záležitostí zabývalo naposledy ve čtvrtek večer, klub ODS projednával tuto záležitost naposledy včera dopoledne. Já to uvádím proto, že pod touto interpelací jsem z technických důvodů podepsán já vzhledem k tomu, že se ji podařilo dotvořit před několika minutami. Věřím však, že pokud bych ji dal k disposici, připojili by se podpisem i další členové předsednictva a možná, kdyby měla šanci kolovat, tak by se pod ní sešlo 200 podpisů poslanců ČNR. /200 asi ne, protože někteří ministři - poslanci by svůj podpis museli zvážit./

/Veselost./

Ptám se na závěr své interpelace vlády, kdo je zodpovědný za nedodržování povinností vyplývajících ze zákona a jak hodlá vláda okamžitě zjednat nápravu, a kdo je zodpovědný za koordinaci legislativní činnosti a jak hodlá vláda neprodleně zjednat nápravu. Vzhledem k tomu, jak jsem uvedl, že některá data váží na 1. leden, a vzhledem k tomu, že nejde o problém nový a o dotaz první, dovolil bych si požádat Českou národní radu, aby uznala tuto interpelaci jako naléhavou a určila jako lhůtu pro odpověď dva dny. Děkuji vám za pozornost. /Potlesk./

Dovolte mi, abych nyní dal hlasovat o tom, aby ČNR uznala tuto interpelaci za naléhavou a určila lhůtu pro odpověď na dva dny.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 87. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Tím jsme ukončili projednávání této interpelace, já bych nyní předal slovo panu poslanci Honajzerovi k přednesení další interpelace.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane místopředsedo, dámy a pánové, předesílám, že mě mrzí, že tady není přítomna převážná většina ministrů, tedy členů vlády, které hodlám interpelovat. Dovolil bych si na úvod připomenout, a někteří z vás si snad vzpomenou, že jsem začátkem dubna t.r., tj. více než před 8 měsíci interpeloval pana ministra Sokola ve věci vyšetřování trestné činnosti v DAKu Slušovice a z něho vzniklých společnostech. Přijal jsem pak následně koncem dubna velmi stručnou odpověď pana ministra Sokola s pochopením, že pro zdar vyšetřování je nutné o některých věcech, v této fázi veřejně neinformovat. Zároveň jsem však požádal ministra vnitra, generálního prokurátora, ministra zemědělství i pana premiéra, ale i kolegy z "bezpečnostního výboru", aby případ bedlivě sledovali a průběžně kontrolovali.

Dne 27. května 1991 jsem spolu s poslancem Federálního shromáždění Stanislavem Devátým podal na Generální prokuraturu České republiky podnět k zahájení trestního stíhání předsedy DAKu MOVA Slušovice Františka Čuby a jeho prokuristy Pavla Drhy, a to, stručně řečeno, pro neoprávněné podnikání DAKu MOVA Slušovice, který vzhledem k tomu, že nebyl registrován u Krajského soudu v Brně, podnikal podle našeho názoru několik měsíců neoprávněně a protizákonně. Ostatně - domnívám se, že i následná registrace DAKu MOVA v Bratislavě nemůže být v souladu s čsl. právním řádem.

Podle mých informací nebyly zcela vyřízeny vzájemné pohledávky všech subjektů vzniklých z původního DAKu Slušovice a ani rozdělení majetku nebylo provedeno podle platných stanov.

Pan generální prokurátor Brunner mi po několikeré urgenci odpověděl naposledy 27. srpna 1991, že výše zmíněný podnět je součástí šetření speciálního vyšetřovacího týmu ministerstva vnitra, který byl vytvořen na základě interpelace poslance Devátého na pana ministra Langoše a na základě mojí interpelace na pana ministra Sokola. Generální prokuratura má pak následně přezkoumat rozhodnutí vyšetřovatele z hlediska věcné správnosti a zákonnosti.

Je 17. prosince a výsledky neznám žádné. Vznáším tedy interpelaci na generálního prokurátora dr. Brunnera, ve které jej žádám, aby urychleně a specielně posoudil a rozhodl problém obsažený v mnou zmíněném podnětu.

Dále vznáším interpelaci na následující členy vlády:

ministra vnitra pana Sokola žádám, aby urychleně provedl revizi více než půlroční práce svého speciálního vyšetřovacího týmu a informoval nás o ní;

ministra financí pana Špačka žádám, aby prověřil činnost zaměstnanců Krajské finanční správy, kteří se podílejí na šetření finančních operací DAKu Slušovice a kladu mu následující otázky: 1. Proč kontrola finančního ředitelství Brno nezačala finanční revizi JZD AK Slušovice rokem 1989, kdy si jeho vedoucí funkcionáři začali zakládat první soukromé společnosti, ale až rokem 1990. 2. Jak je možné, že kontroly finančních orgánů, prováděné v roce 1990 konstatovaly, že je vše v pořádku a následná kontrola konstatuje značné daňové úniky a nedostupnost až 60% dokladů. 3. Jak se řeší případ zahraničního obchodu JZD AK Slušovice, který nakupoval potraviny, textil, železo apod. pro tržní fondy, tudíž se zápornou daní z obratu a obratem tyto komodity vyvážel do zahraničí bez vrácení dotace do státního rozpočtu.

Z přístupných dokladů, což je za rok 1990 podle mých informací asi 30 %, činí toto neoprávněné zvýhodnění zahraniční ho obchodu JZD Slušovice na úkor občanů několik stovek miliónů korun. Přitom je třeba říci, že tuto činnost provádělo JZD již v roce 1989. 4. Jak bude ministerstvo financí řešit úhradu dlužných daní od JZD AK Slušovice a daňové úniky, které kontrola za období 1990 - 1991 zjistila? Podle mých informací k 31. 12. 1990 JZD dlužilo státu 400 miliónů Kčs, dnes je to mnohem větší částka. Podle mých zjištění není ze strany finančních orgánů snaha tyto prostředky zajistit, např. vystavením dílčího platební ho výměru a jeho následného vymáhání.

Hlavní část majetku, která přešla do stávajícího DAK MOVA Bratislava je i nadále rozmělňována do nekontrolovatelného množství obchodních společností a ostatní subjekty, které se za registrovaly (nebo některé ještě ne), nejsou s to dostát závazkům, které na ně mají přejít, jako jsou nezaplacené pohledávky dodavatelů, nesplacené úvěry (v roce 1990 poskytly banky Agrokombinátu úvěry ve výši 1 mld. Kčs) apod. Takže závazky vůči státní mu rozpočtu budou nedobytné a majetek se rozplyne do obchodních společností vedoucích pracovníků Agrokombinátu.

Dovolím si ještě požádat pány ministry státní kontroly a zemědělství Igora Němce a Bohumila Kubáta, aby se v rámci svých možností a kompetencí zapojili do tohoto vyšetřování a pomohli je úspěšně dovést do konce.

Pana ministra Šabatu pak žádám, aby se vzhledem k současné registraci DAKu MOVA v Bratislavě obrátil na ty orgány federální či slovenské vlády, v jejichž kompetenci je případná pomoc při vyšetřování.

Na závěr bych požádal pana premiéra Pitharta, aby koordinoval činnost všech členů vlády, na které jsem se s touto interpelací obrátil.

Jak jsem se již zmínil ve svém technickém vstupu, problém je akutní a naléhavý, proto vás žádám, vážené kolegyně a kolegové, zda byste odsouhlasili na odpověď zkrácenou 10ti denní lhůtu.

Děkuji vám za pozornost.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Honajzerovi. Kdo je pro to, aby tato interpelaci byla uznána jako naléhavá a aby byla zkrácena lhůta pro odpověď v tom smyslu, jak to navrhoval pan poslanec Honajzer, tj. 10 dní, ať zvedne ruku. 83. Děkuji, 83.

Kdo je proti? (Nikdo.)

Tento návrh byl přijat. Budeme se zabývat další interpelací pana poslance Nerada. Prosím.

Poslanec František Nerad: Pane předsedající, vážená vládo, vážení přítomní, obracím se na vládu České republiky se žádostí o předložení zprávy o plnění usnesení ČNR č. 233 z 12. září 1991 k vládnímu návrhu zásad státní bytové politiky. Vzhledem k situaci v této oblasti bych prosil o předložení zprávy ještě v tomto roce. Vím, že nebude možné stihnout detailní rozbor situace, a proto mi bude postačovat i harmonogram plnění tohoto usnesení a určení zodpovědných osob. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Neradovi. Teď musím dát hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty, dnes je 17. 12., ptám se pana poslance Nerada, zda to mínil tak, že by vláda měla odpovědět do 14ti dnů.

Poslanec František Nerad: Omlouvám se, měl jsem zřejmě požádat o zkrácení lhůty, protože jsem udal termín do konce roku.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano, 14 dnů by byla asi od povídající lhůta.

Kdo je pro tento upřesněný návrh, ať zvedne ruku. 89. Děkuji, 89.

Kdo je proti? (Nikdo.)

Děkuji.

Tím jsem projednali tento bod programu. O udělení slova žádala paní poslankyně Kolářová, které předávám slovo.

Poslankyně Daniela Kolářová: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážená sněmovno, dovolte, abych za poslanecký klub OH popřála panu ministru Horálkovi k jeho narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví a velkou výdrž. (potlesk - předání kytice panu ministru Horálkovi)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji pani poslankyni Kolářové a ke gratulaci se upřímně připojuji.

Dámy a pánové, dovolte, abych konstatoval, že jsem projednali kompletně celý program této schůze České národní rady. Než udělám přestávku, dovolte mi, abych navrhl několik organizačních záležitostí.

Bude se muset sejít gremium k tomu, aby se vyjádřilo k návrhu na způsob projednávání státního rozpočtu. Navrhuji, aby se gremium k tomuto problému sešlo ve 13.45 hodin v místnosti č. 120. Chtěl bych poprosit zástupce všech klubů o dochvilnost.

Ve 14.30 hodin se sejde ke krátké schůzi k vyhlášení zákonů předsednictvo ČNR.

Vážené kolegyně a vážení kolegové chtěl bych požádat, abychom se sešli k pokračování plenární schůze v 15.00 hodin, abychom si předali informace k dalšímu průběhu.

Končím dnešní schůzi.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP