Úterý 17. prosince 1991

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Chtěl bych požádat vládu, už to děláme periodicky nejméně na každé druhé schůzi, aby o odpovědích informovala Kancelář, protože odpověď na interpelaci se nemá vyřídit osobním dopisem náměstka ministra přímo na adresu poslance. Děkuji opět za pochopení.

Prosím paní poslankyni Mazalovou.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chci jenom upozornit, že mně chybí odpověď na interpelaci našeho klubu HSD od pana ministra zemědělství a odpověď od pana premiéra Pitharta mi došla s tím, že věc vyřizuje pan ministr Sokol.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: To je zřejmě obdobná situace. Další faktická poznámka, tedy v průběhu rozpravy procedurálního charakteru.

Poslanec Ladislav Krčma: Vážený pane místopředsedo, já jsem nedostal odpověď pana ministra Kubáta na otázky pěstování lnu na severní Moravě.

Snad je to v řízení, snad to tam máte založeno.

Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji, pokud jde o odpovědi na ústní interpelace přednesené na 20. schůzi, jde o tisk 336. Ministr státní kontroly Igor Němec odpověděl poslanci Miroslavu Wolfovi ve věci delimitace majetku bývalých krajských národních výborů, v tisku 336 je uvedena pod označením 20105. Odpověď se předkládá jako tisk 336e. Na tuto interpelaci odpověděl také ministr financí České republiky Karel Špaček. Jeho odpověď se předkládá jako tisk 336i. Nyní se ptám poslance Wolfa, je-li s odpověďmi spokojen. (Poslanec Wolf: Ano.) Děkuji, otevírám rozpravu, do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Česká národní rada souhlasí s odpověďmi na interpelaci uvedenými ve sněmovních tiscích 336e a 336i."

Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku. 100. Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Děkuji.

Tento návrh byl přijat.

Prosím, budeme se zabývat dalším tiskem, je přítomen pan poslanec Procházka, ano, děkuji. Přecházíme k souhrnu ústních interpelací z 22. schůze. Ministr spravedlnosti Leon Richter od pověděl na interpelaci pana poslance Antonína Procházky, byla to interpelace také na ministra financí pana Karla Špačka ve věci rehabilitovaných osob. V tisku 382e je uvedena pod označením 22105. Odpověď se předkládá jako tisk 382c. Tuto záležitost jsme ještě stihli otevřít na 23. schůzi, ale uzavřít se ji již nepodařilo. Pan poslanec Procházka se vyjádřil, že s odpovědí pana ministra Leona Richtera souhlasí, potřeboval však ještě určitá vysvětlení od pana ministra Špačka. Odpověď na tuto interpelaci zaslal i ministr financí Karel Špaček, tisk 382o. Chci požádat pana poslance Procházku o vyjádření.

Poslanec Antonín Procházka: Pane předsedající, dámy a pánové, ve své odpovědi pan ministr Špaček hovoří o tom, že na státní rehabilitační dluhopisy rehabilitovaného pracovníky vůči státu je státem stanovena úroková míra ve výši 5%. Když si vezmeme, že pohledávek je 120 tisíc, z čehož dostává jednu desetinu v průběhu deseti let, jsou veškeré částky při valorizačním nárůstu pouze úrokovány 5% úrokem. Domnívám se, že vzhledem k sazbám, které jsou zde dány, nelze již provést valorizaci a v daném případě by se mělo uvažovat alespoň o zvýšení této úrokové sazby. Pane předsedající, promiňte, že jsem uvedl tuto při. podmínku, ale jinak odpověď pana ministra Špačka přijímám.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji za toto komplexní vyjádření. Otevírám rozpravu. (nikdo se nehlásil) Rozpravu končím. Navrhuji toto usnesení: Česká národní rada souhlasí s odpověďmi na interpelace uvedené ve sněm. tiscích 382c a 382o.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku? 99

Kdo je proti? 1

Tento návrh byl přijat.

Pan místopředseda vlády Jan Stráský odpověděl poslanci Tomáši Ratiborskému ve věci akciových společností Transpetrol a Transgas. Tuto odpověď jsme již probírali na 24. schůzi, nedopracovali jsme se ale ke konkrétnímu závěru. Chtěl bych proto požádat pana poslance Ratiborského o vyjádření k odpovědím.

Poslanec Tomáš Ratiborský: Já s odpovědí nesouhlasím - nesouhlas jsem již vyjádřil osobním dopisem panu premiérovi, ale do dneška mi nepřišla odpověď. Žádal bych proto sněmovnu, aby mě v tomto směru podpořila a přijala usnesení, že nesouhlasím s odpovědí.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji za vyjádření panu poslanci Ratiborskému. Otevírám k tomu rozpravu. (nikdo se nehlásil) Rozpravu tedy končím a dávám hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

Česká národní rada nesouhlasí s odpovědí na interpelaci uvedenou ve sněm. tisku 382e.

Kdo souhlasí s tímto návrhem? 83

Kdo je proti? nikdo Děkuji, tento návrh byl přijat.

Další interpelace, kterou se budeme zabývat, je interpelace paní poslankyně Gerty Mazalové. Pan ministr Martin Bojar jí odpověděl na interpelaci ve věci rekondičních pobytů diabetiků v tisku 382. Je uvedena pod označením 22i15. Odpověď se předkládá jako tisk 382n. Tuto interpelaci jsme již obsáhle projednávali minule, paní poslankyně vyslovila s odpovědí nespokojenost. Nepodařilo se nám však dojít ke konkrétnímu usnesení. Prosím o vyjádření paní poslankyni Mazalovou.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, již minule jsem řekla, že nejsem spokojena s odpovědí - jako důvody nemohu uznat to, že by rekondiční pobyty žádali také např. kardiaci, nemocní s cévními chorobami, se srdečními příhodami apod., protože tito nejsou vlastně produktivní pracující, tak jako diabetici, kteří dodržují léčebný režim, ale mohou pracovat jako produktivní zdravý člověk a společnosti několikrát vrátí to, co do nich bylo vloženo. Žádala jsem částku 40 milionů z pražské výstavy - myslím, že by se tato záležitost dala dohovořit, chci ještě interpelovat pana ministra práce a sociálních věcí Horálka, aby se společně spolu s panem ministrem Bojarem dohovořili, aby rekondiční pobyty diabetiků byly jim umožněny.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Otevírám rozpravu k této záležitosti. Hlásí se paní poslankyně Váchalová.

Poslankyně Anna Váchalová: Chtěla bych jenom říci jako poznámku, že samozřejmě rehabilitace diabetiků je nesmírně důležitá i celá interpelace paní poslankyně Mazalové, ale přesto chci podtrhnout, že i jiná vnitřní postižení jsou v té samé situaci u lidí v produktivním věku, takže pokud se o tom bude jednat, tak by bylo třeba seriozně rozšířit toto i na další vnitřní postižení.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy? (nikdo se nehlásil) Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Česká národní rada nesouhlasí s odpovědí na interpelaci uvedenou ve sněmovním tisku 382n.

Kdo souhlasí ať zvedne ruku? 60

Kdo je proti? 5 Tento návrh byl přijat.

Můžeme se zabývat další interpelací. Ministr životního prostředí Ivan Dejmal odpověděl na interpelaci poslance Vladimíra Rozlivky ve věci vojenského újezdu Milovice, Mladá - v tisku 382 je uvedena pod č. označení 22i06 a odpověď se předkládá jako tisk 382q. Chci se zeptat pana poslance Rozlivky, zdali považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Vladimír Rozlivka: Ve své interpelaci jsem se obrátil na premiéra Pitharta, protože problematika se týká několika resortů české vlády a dokonce přesahuje rámec kompetencí české vlády, protože zasahuje i do federálního ministerstva národní obrany atd.

Z toho důvodu jsem se právě obrátil na pana premiéra, hlavně se žádostí, aby byla vytvořena vládní komise, která by problémy vojenského újezdu řešila komplexně. Odpověď jsem dostal od pana ministra Dejmala, což mě překvapuje, protože to je pokládáno zřejmě ze strany premiéra za odpověď na interpelaci. Pan minstr Dejmal naprosto vyčerpávajícím způsobem odpovídá na tuto problematiku, ale čistě jenom z hlediska životního prostředí. To mne ovšem jako odpověď na interpelaci nemůže uspokojit a proto ji nemohu přijmout a prosím sněmovnu, aby mne podpořila.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Otevírám rozpravu. (nikdo se nehlásil) Rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Česká národní rada nesouhlasí s odpovědí na interpelaci uvedenou ve sněm. tisku 382.

Kdo s návrhem souhlasí? 77

Kdo je proti? nikdo Tento návrh byl přijat.

Ústní interpelace z 23. schůze ČNR jsou obsaženy v tisku 432. Ministr financí ČR Karel Špaček odpověděl poslankyni Anně Váchalové na její interpelaci ve věci řešení neúnosné situace v obcích před hraničními přechody v Západočeském kraji. V tisku 432 je uvedena pod označením 23 I.03. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 432 D. Odpověděl ministr Ivan Dejmal. Tato odpověď je předložena jako tisk 432 F. Prosím paní poslankyni, aby se vyjádřila.

Poslankyně Anna Váchalová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno. Na interpelaci mi odpověděl pan ministr Špaček a pan ministr Dejmal. S jejich odpovědí vzhledem k tomu, že se z větší části tato naléhavá záležitost týká kompetence federální, kde se řeší, vcelku souhlasím. Přesto chci zdůraznit, aby příslušná ministerstva ve svých kompetencích vytvářela do budoucna podmínky pro rozšíření a zabezpečení větší části nákladové přepravy po železnici.

Chci ještě upozornit, že odpověď pana ministra Dyby jsem ještě neobdržela.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Česká národní rada souhlasí s odpověďmi na interpelace uvedené ve sněmovních tiscích 432 D a 432 F ve smyslu vystoupení paní poslankyně."

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 92.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh usnesení byl přijat.

Předseda české vlády pan Petr Pithart odpověděl poslanci Václavu Moskalovi na jeho interpelaci ve věci rozhodnutí přidělit část budovy ministerstva zemědělství ministerstvu státní kontroly. V tisku 432 je uvedena pod označením 23 I.05, odpověď se vydává jako tisk 432 E. Ptám se pana poslance Moskala, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Václav Moskal: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Interpelace byla přednesena na 23. schůzi a týkala se ve věci rozhodnutí vlády přidělit část budovy ministerstva zemědělství ČR ministerstvu státní kontroly. Tuto interpelaci podepsalo 10 poslanců ČNR. Tito poslanci ne souhlasí s odpovědí pana premiéra Pitharta. Domnívají se, že česká vláda může hledat další možnosti, jak vyřešit tuto situaci, aby budova ministerstva zemědělství zůstala pouze pro resort zemědělství. Tedy s odpovědí nesouhlasíme.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji a otevírám rozpravu.

Kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Česká národní rada nesouhlasí s odpovědí na interpelaci uvedenou ve sněmovním tisku 432 E."

Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať zvedne ruku. 59. Děkuji.

Kdo je proti? 1. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? 30. Tento návrh byl přijat. Zdá se, že musíme přizvat několik kolegů, aby nás bylo více než 100.

Poté, co se staneme usnášeníschopnými, chci se ještě jednou zeptat - domnívám se, že jsme neprobírali interpelaci klubu ODA. (Neprobírali.) Děkuji.

Ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR Karel Dyba zaslal odpověď na interpelaci poslance Martina Bursíka ve věci základního komunikačního systému hlavního města Prahy - tisk 411. Odpověď se předkládá jako tisk 411 B. Na tuto interpelaci odpověděl poslanci Bursíkovi také předseda vlády Petr Pithart. Jeho odpověď je předložena v tisku 411 A. Také tato interpelace už byla jednou otevřena, ale na žádost pana poslance Bursíka jsme její projednávání odložili. Chtěl bych pana poslance Bursíka požádat o vyjádření.

Poslanec Martin Bursík: Vážený pane předsedající, protože se jedná o poměrně složitou materii zásadní povahy a jelikož odpověď nebyla jasná, rád bych požádal o jedno odložení, abych mohl zvážit všechna fakta a teprve potom se rozhodnout.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano, domnívám se, že o tom není třeba hlasovat.

Ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR Karel Dyba odpověděl na interpelaci ve věci situace v oblasti spojů předloženou klubem poslanců ODA v České národní radě - tisk 424. Odpověď se předkládá jako tisk 424 A. Tato interpelace byla adresována rovněž ministru vlády ČR Jaroslavu Šabatovi. Prosím nyní zástupce klubu ODA poslance Šumana, aby se vyjádřil k odpovědi.

Poslanec Vladimír Šuman: Získali jsme odpověď od pana ministra Dyby. Tuto odpověď považujeme za uspokojivou. Prosíme sněmovnu, aby ji odsouhlasila. Od pana ministra Šabaty jsme odpověď nedostali.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Otvírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? (Nikdo.) Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Navrhuji přijmout následující usnesení:

Česká národní rada souhlasí s odpovědí na interpelaci uvedenou ve sněmovním tisku 424a.

Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) 95. Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.)

Tento návrh usnesení byl přijat.

Tím jsme vyčerpali všechny písemně zodpovězené interpelace. Přeje si ještě někdo z členů vlády odpovědět na nějakou otázku či interpelaci ze strany poslanců? (Nikdo.)

Můžeme tedy tento bod pořadu ukončit a přistoupit k dalšímu bodu programu.

Dámy a pánové, tím jsme projednali původně plánovaný poslední bod naší schůze. Zbývá však ještě nevyřízený bod volba ředitelů. V posledních minutách jsem dostal informaci, že nebude možno provést tuto volbu na této schůzi vzhledem k tomu, že ještě nejsou k dispozici všechny nezbytně nutné podklady. Je to informace od příslušného výboru a místopředsedů.

Proto bych vás chtěl požádat, abychom tento bod, obdobně jako průběžnou zprávu vyšetřovací komise, stáhli z programu této schůze a přesunuli na program další schůze, která začne po skončení této schůze.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku.

(Hlasuje se.) 94.

Kdo je proti? 1.

Tento návrh byl přijat.

Vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali program této schůze, dovoluji si vás, dámy a pánové, požádat o pochopení ještě v jedné věci. Přestože jsem původně byl zastáncem toho, abychom nezařazovali bod interpelace na program této schůze, dovoluji si vás požádat - promiňte mi, že z tohoto místa - o rozšíření programu o jeden bod, a to abyste mi hlasováním udělili souhlas k tomu, abych přednesl interpelaci na vládu ČR ve věci způsobu předkládání vládních návrhů zákonů ČNR včetně těch zákonů, jejichž vydání předpokládají zákony FS.

To je věc, o kterou se vás chystám jako poslanec požádat.

S faktickou poznámkou doplňující se hlásí pan poslanec Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane místopředsedo, dámy a pánové! Velice rád bych využil této možnosti a naprosto výjimečně a mimořádně bych vás chtěl požádat o to, abyste vyslechli moji naléhavou interpelaci. Pokud by byla úspěšně zodpovězena a vyřešena, umožnila by získat určité finanční prostředky, které jsou za tím z různých důvodů nedobytné.

To bych chtěl ujasnit ve své naléhavé interpelaci. Žádám vás, abyste mi naprosto výjimečně povolili vystoupit s touto interpelací.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. S faktickou poznámkou nebo návrhem se ještě hlásí pan kolega Nerad.

Poslanec František Nerad: Pane předsedající, vážení přítomní, dovolte, abych se připojil k vám dvěma rovněž se žádostí o obrácení se na vládu ve věci bytové politiky.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Jsou zde tedy tři procedurální návrhy. Dovoluji si navrhnout vám, abyste se vyjádřili ke všem návrhům najednou, tzn., že ČNR bude souhlasit se zařazením těchto tří interpelací na program této schůze ČNR.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP