Úterý 17. prosince 1991

Máte prosím k tomuto návrhu nějaké připomínky? Není tomu tak.

Kdo tedy souhlasí s návrhem usnesení, jak jsem jej přednesl, ať zvedne ruku. 122.

Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 2.

Děkuji.

Tím jsme projednali tento nově zařazený bod a já děkuji panu prvnímu náměstkovi generálního prokurátora za účast.

Dovolte, abych se teď vrátil k několika záležitostem, které se týkají zbytku našeho programu. Jak jsem už naznačil, z technických důvodů nebude možno projednat nyní průběžnou zprávu vyšetřovací komise. V průběhu projednávání předešlého bodu jsem dostal písemnou informaci od pana poslance Květa, od navrhovatele, že došlo k dohodě a že i on se připojuje k návrhu, aby tento bod byl stažen z programu této schůze a přesunut na program příští schůze, která začne bezprostředně po skončení této schůze. Berte to, prosím, jako návrh procedurální povahy.

Kdo je tedy pro stažení tohoto bodu z pořadu této schůze a zařazení na pořad příští schůze, ať zvedne ruku. 105. Děkuji.

Kdo je proti? 1.

Tento návrh byl přijat.

Na programu této schůze zbývají poslední dva body, a to je návrh na volbu prozatímních ředitelů Českého rozhlasu a České televize. Tento bod v tomto okamžiku ještě není možno projednávat, protože nemáme všechny podklady, které bychom potřebovali. Navrhuji proto přejít k dalšímu bodu, a to jsou odpovědi členů vlády na interpelace.

Kdo je pro přehození pořadí těchto bodů, ať zvedne ruku. 83.

Děkuji.

Kdo je proti? 6.

I tento návrh byl přijat a můžeme pokračovat projednáváním dalšího bodu. Dovolte, abych konstatoval, že jsme zahájili jednání v 9 hodin a dovolil bych si udělat desetiminutovou přestávku. Začneme jednat přesně za deset minut jedenáct.

(Po krátké přestávce)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dámy a pánové, před přestávkou jsme se hlasováním rozhodli, že nyní budeme projednávat bod programu:

XI.

Odpovědi členů vlády na interpelace.

Než přistoupíme k projednávání první interpelace, dovolte mi, abych konstatoval s údivem, že jsme ještě neobdrželi odpověď na naléhavou interpelaci ze dne 4. prosince, kde ČNR stanovila lhůtu k odpovědi 10 dnů. Je to naléhavá interpelace pana poslance Payna. Nedostali jsme ani odpověď na naléhavou interpelaci pana poslance Chromého. Tam však má vláda ještě několik dní rezervu.

Jako obvykle si nyní dovolím přečíst jména poslankyň a poslanců, jejichž interpelace budou postupně projednávány. Přehled jmen v předpokládaném pořadí projednávání je následující: poslanec František Kačenka, poslanec Ján Kadlec, kterého nevidím, poslanec Josef Bezděk, poslanec Jan Květ, poslanec Martin Bursík, poslanec Miroslav Wolf, poslanec Antonín Procházka, poslanec Tomáš Ratiborský, poslankyně Gerta Mazalová, poslanec Vladimír Rozlivka, poslankyně Anna Váchalová.

Ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR Karel Dyba odpověděl poslanci Františku Kačenkovi na jeho interpelaci na vládu ČR ve věci zabezpečení topné sezóny 91/92 předzásobením pevnými palivy, tisk 338. Odpověď byla předložena jako tisk 338a. Tuto odpověď jsme projednávali již na 23. schůzi, kde pan poslanec vznesl závažné výhrady a nedoporučil souhlas s odpovědí. Při hlasování jsme se však nedopracovali ani kladného ani odmítavého stanoviska.

Protože každou interpelaci je nutno konkrétně uzavřít, dostává se tato záležitost na pořad dnes znovu.

Věřím, že se mezitím uskutečnila určitá jednání mezi panem poslancem Kačenkou a ministrem Dybou, která by přispěla k vyjasnění vzájemných stanovisek.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď s doplňující mi informacemi za uspokojivou.

Poslanec František Kačenka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. S odpovědí nejsem spokojen, ale interpelaci pro příště stahuji, protože nejsem přesvědčen, že by svůj cíl splnila.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji za toto vyjádření. Otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy?

(Nikdo se nehlásil.)

Rozpravu končím a navrhuji na základě vyjádření pana poslance přijmout následující usnesení:

Česká národní rada souhlasí s odpovědí na interpelaci uvedenou ve sněmovním tisku 338a.

Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) 77.

Kdo je proti? (Nikdo.)

Tento návrh byl přijat.

Je přítomen pan poslanec Kadlec?

(Není přítomen.)

Pan kolega Bezděk je přítomen.

Ministr financí ČR Karel Špaček odpověděl poslanci Josefu Bezděkovi na jeho interpelaci ve věci vstupu zahraničního kapitálu do realizace projektů výroby skládačkové lepenky ze sběrového papíru, tisk 348. Odpověď se předkládá jako tisk 348a. Také tuto interpelaci projednáme až dnes, protože minule pan poslanec nebyl přítomen.

Ve své odpovědi se pan ministr Špaček zmiňuje také o odpovědi ministra Vrby. Je to třeba chápat tak, že pan ministr Vrba osobně o této věci jednal s panem poslancem a pan poslanec Bezděk je tedy o přístupech ministerstva průmyslu informován. Nešlo tedy o písemnou odpověď pana ministra Vrby.

Ptám se pana poslance Bezděka, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Josef Bezděk: Z hlediska životního prostředí je odpadový papír velký problém. Chybí mi stanovisko například ministra životního prostředí k tomuto materiálu. Odpověď neakceptuji. Chci jen poznamenat, že Slovenská republika přistoupila k řešení daného problému podstatně později než u nás. Slovenská vláda tyto garance dala a v současné době se provádějí aktivní přípravy na realizaci obdobného závodu na Slovensku. Přestože Lukavice byla připravována již před třemi lety, bude realizována tato akce dřív na Slovensku než v Čechách, a to díky tomu, že se něčeho bojíme.

Odpověď neakceptuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Bezděkovi za jeho vyjádření. Otvírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy?

(Nikdo.)

Rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Česká národní rada souhlasí s odpovědí na interpelaci uvedenou ve sněmovním tisku č. 348a.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) 15.

Kdo je proti? 39.

Tento návrh nebyl přijat.

Navrhuji přijmout alternativní usnesení:

Česká národní rada nesouhlasí s odpovědí na interpelaci uvedenou ve sněmovním tisku 348a.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku.

(Hlasuje se.) 57.

Kdo je proti? 1.

Kdo se zdržel hlasování? 37.

Nezbude mi nic jiného, než požádat naše ctěné kolegyně a kolegy, aby se dostavili do sněmovny, neboť se nám podařilo dostat se pod magickou hranici 100.

Žádám pracovnice Kanceláře, aby nám v této snaze pomohly.

Dávám znovu hlasovat o návrhu usnesení v tom smyslu, že ČNR nesouhlasí s odpovědí na interpelaci uvedenou ve sněmovním tisku 348a.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) 76.

Kdo je proti? 3.

Tento návrh usnesení byl přijat.

Ministr kultury České republiky Milan Uhde odpověděl poslanci Jánu Kadlecovi na jeho interpelaci ve věci moravských hradů Sovince a Helfštýna, tisk 387. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 387A. Posledně pan poslanec nebyl přítomen. Ptám se pana poslance, zdali považuje odpověď za uspokojivou. /Ano./ Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Česká národní rada souhlasí s odpovědí na interpelaci uvedenou ve sněmovním tisku 387A.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 83. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh usnesení byl přijat.

Pan ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Tomáš Ježek odpověděl na interpelaci pana poslance Jana Květa ve věci zabezpečení ochranných rybničních ekosystémů při privatizaci závodů Státního rybářství, tisk 358. Odpověď se předkládá jako tisk 358A. Odpověď doplnil pan ministr Bohumil Kubát, je to tisk 358B, vyjádřil se i pan ministr Dejmal.

Ptám se pana poslance Květa, zda je s odpověďmi spokojen.

Poslanec Jan Květ: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje interpelace 358 se týkala zabezpečení ochrany rybničních ekosystémů při privatizaci závodů Státního rybářství a byla orientována stejně tak na pana ministra Ježka, jako na pana ministra Kubáta a pana ministra Dejmala. Byla pojata jednak z hlediska ochrany přírody, jednak z hlediska ochrany vod. Obdržel jsem odpovědi od všech tří interpelovaných ministrů. K jejich odpovědím mám tyto poznámky: Pan ministr Kubát uvádí, že podniky Státního rybářství jdou až do druhé vlny privatizace. Zde je třeba odpověď vyjasnit, neboť podle informací, které mám, je alespoň Státní rybářství Třeboň zahrnuto do první vlny. Z toho vyplývá i můj zájem na včasném řešení celé otázky. Ve své odpovědi pan ministr Ježek mne upozornil, že podle zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku na jiné osoby se k privatizačním projektům nevyjadřuje žádný orgán státní správy kromě zakladatele. Já jsem požadoval, aby se k privatizačním projektům vyjádřilo i ministerstvo životního prostředí. Dále pan ministr Ježek píše: "Je však ve všeobecném zájmu, aby zakladatel projednal projekt se všemi zainteresovanými stranami." Z tohoto hlediska jsem s odpovědí pana ministra Ježka spokojen. Ovšem s tím souhlasil i pan ministr Kubát, který však připomněl, že povinná stanoviska příslušných orgánů a organizací, která musí zpracovatelé privatizačních projektů přiložit, jsou specifikována ve vyhlášce č. 324/1991 Sb. ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ze dne 24. června a tuto vyhlášku by bylo nutno v příslušných ustanoveních o přílohách privatizačního projektu doplnit. Zde je tedy jistý rozpor mezi odpovědí pana ministra Kubáta a pana ministra Ježka, protože z vyjádření pana ministra Ježka nutnost doplnění této vyhlášky nevyplývá.

Pokud jde o celkový obsah odpovědí, vyplývá z odpovědi ministra zemědělství, že sám od sebe rezervace z privatizace vyřazovat nebude. Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci nevidí důvod, proč z důvodu zájmů ochrany přírody nezařadit některé lokality do privatizace, a nejkomplexnější je odpověď pana ministra Dejmala. Ale zdá se, že ani ministerstvo životního prostředí nemá možnost, jak dosáhnout vynětí rezervace z privatizace jinak, než na základě § 17, odst. 1, písm. d) zákona č. 229/91 Sb., který se týká také včera schváleného zákona o pozemkových fondech, kde nemovitosti ve vlastnictví státu spravují - zkracuji to - pozemkové fondy s výjimkou pozemků chráněných podle zvláštních předpisů. Zde jsou uvedeny odkazy na zákon o ochraně přírody a z toho vyplývá, že pozemky v rezervacích jsou neprivatizovatelné. Tolik z hlediska ochranářského.

A nyní z hlediska vodohospodářského. Na rybníky, které jsou součástí vodních toků, se vztahuje § 10, odst. 1 Ústavy ČSFR a mohou být podle ustanovení § 32 zákona 138/83 Sb. o vodách toliko ve správě státní vodohospodářské organizace řízené ústředním vodohospodářským orgánem republiky, státní organizace, popřípadě obce. Rybníky, které leží na vodních tocích,o nichž jsem se také zmínil ve své interpelaci, tvoří součásti vodních toků. Rybníky ležící mimo vodní toky mohou být předmětem buď vlastnictví státu, nebo soukromých objektů a mohou být privatizovány prostřednictvím pozemkových fondů. Zde musím upozornit pana ministra Dejmala na rozpor mezi ustanoveními zákona o vodách a o rybářství pokud jde o kvalitu vody a žádám, aby tento rozpor byl co nejdříve vyřešen.

Na závěr mohu říci, že odpověď všech tří ministrů na svoji interpelaci přijímám s tím, že očekávám od pana ministra Tomáše Ježka, pro správu národního majetku a jeho privatizaci, sdělení jeho zásadního stanoviska před přijetím prvního privatizačního projektu Státního rybářství a to, že je správný můj výklad, že na vynětí státních přírodních rezervací na rybnících se vztahuje § 17, odst. 1, písm. d) zákona č. 229/91 Sb., a tudíž nemohou být privatizovány. V ani jedné z odpovědí jsem toto jednoznačné stanovisko nenašel, ale předpokládám, že z tohoto stanoviska nyní vychází ministerstvo životního prostředí při svém dalším jednání jak s ministerstvem zemědělství, tak s ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci.

Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Květovi za toto vyjádření a otevírám rozpravu. Ptám se, zda se některý z členů vlády chce vyjádřit? Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Omlouvám se vzhledem k tomu, že bylo dost komplikované zachytit komplexní názor, že znovu požádám pana poslance Květa o vyjádření, zda máme rozlišit jednotlivé tisky A, B, C.

Poslanec Jan Květ: Jistě. Od pana ministra Ježka, který má dát konečné slovo, očekávám vyjádření ke správnosti těch předpokladů, které jsem zde vysvětlil. K panu ministru Kubátovi mám dotaz - je zde rozpor, vy uvádíte, že všechna Státní rybářství jsou ve druhé vlně privatizace, ale závod Třeboň /a možná i některé jiné/ jsou v první vlně. To je jediná věc, která je z odpovědi pana ministra Kubáta nejasná.

S odpovědí pana ministra Dejmala souhlasím, jenom prosím, aby tato odpověď byla jako podnět k další aktivitě ministerstva životního prostředí.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ne, vaše odpověď, ale obsah vaší interpelace. Děkuji.

Dávám tedy hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

"Česká národní rada souhlasí s odpovědí na interpelaci uvedenou ve sněmovním tisku 358c", tj. ta odpověď, ke které se pan kolega Květ vyjádřil kladně.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 98. Děkuji, 98.

Kdo je proti? (Nikdo.) Děkuji.

Tento návrh byl přijat, domnívám se, že ty tisky 358a a 358b si vyžadují ještě určitou doplňující informaci, proto bych navrhoval už bez dalšího hlasování odsunout je na další schůzi, protože by nemělo smysl dát nyní hlasovat o návrhu usnesení. Tím jsme projednali tedy asi jednu třetinu této interpelace.

Pan kolega Bursík zde momentálně není, pan kolega Wolf je přítomen.

Ještě než přejdeme k interpelaci, kterou podal pan kolega Wolf, dovolte mi, abych konstatoval, že zde je ještě několik interpelací, na které nám chybí odpovědi. Je to interpelace pana poslance Bezděka na federálního ministra, pana poslance Tatára na pana premiéra Pitharta, pana poslance Květa na premiéra Pitharta, dále interpelace paní poslankyně Mazalové na ministra životního prostředí, další interpelace paní poslankyně Mazalové na premiéra české vlády, interpelace Ladislava Krčmy na ministra financí Špačka, skupiny poslanců na vládu republiky ve věci nápravy nespravedlnosti a interpelace skupiny poslanců na ministra kultury ve věci vystěhování Evropského kulturního klubu. To jsou tedy interpelace, na které nám chybí odpovědi.

Nyní bych si dovolil přejít k dalšímu tisku, a to jsou ústní interpelace. Faktickou poznámku má pan poslanec Květ.

Poslanec Jan Květ: Pane místopředsedo, vy jste se zmínil o mé interpelaci na pana předsedu vlády Petra Pitharta, od kterého jsem dostal odpověď v tom smyslu, že pověřil odpovědí pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnku a z ministerstva jsem dostal odpověď, kterou podepsal v zastoupení pan náměstek Pátý. Odpověď tedy existuje, ještě není rozmnožena jako sněmovní tisk.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP