Úterý 17. prosince 1991

Poslanec Václav Stieber: Druhý pozměňovací návrh předložil pan poslanec Bezděk, který navrhuje, aby do § 2, odst. 2, písm. b) návrhu zákona bylo za slova "zasílá opisy těchto rozhodnutí Českému živnostenskému úřadu" vloženo též "finančnímu úřadu, který vede evidenci z hlediska daňového řízení".

Tatáž úprava by měla být provedena v § 3, písm. b), kde za slova "Českému živnostenskému úřadu" by mělo být navrženo totéž navržené znění, že je nutno zasílat opisy též finančnímu úřadu, který vede evidenci z hlediska daňového řízení. V souvislosti s tím bych si dovolil sněmovnu upozornit na § 48, odst. 1 zákona 455 - federálního živnostenského zákona, kde tato povinnost živnostenským úřadům již uložena je.

Výslovně se tady praví, že živnostenský úřad zašle opis živnostenského listu orgánu vykonávajícímu správu daně, příslušné mu orgánu státní statistiky atd.

Čili federální zákon tuto povinnost již řeší.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkujeme za doplňující informaci.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 79.

Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Václav Stieber: Dále hovořila paní poslankyně Krejčová, která nepředložila žádný pozměňovací návrh.

Pozměňovacím návrhem se ovšem zabýval pan poslanec Květ.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Prosím, pan kolega Květ se hlásí s upřesňující poznámkou.

Poslanec Jan Květ: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, po vysvětlujících poznámkách pana poslance Výborného tento návrh stahuji, ovšem neodpustím si poznámku, že je mi líto, že přijímáme zákon, o kterém víme téměř s jistotou, že v brzké době bude potřebovat novelizaci. Podle mého názoru je už teď pozdě zapracovat možnost předání kompetencí. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro stažení tohoto návrhu, nechť zvedne ruku. 103.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl stažen.

Prosím o další návrh.

Poslanec Václav Stieber: Pan poslanec Výborný navrhuje do § 8, bodu 2 na konci připojit slova "a zákona ČNR č. 127/1990 Sb. a zákona ČNR č. 200/1990 Sb.". V tomtéž § k bodu 3 na konci připojit slova "a zákona ČNR č. 127/1990 Sb.".

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 109. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím o další návrh.

Poslanec Václav Stieber: Poslední pozměňovací návrh zazněl z úst pana poslance Balcárka, který navrhl, aby ve všech případech kdy se v návrhu zákona objevuje termín "Český živnostenský úřad" nebo "Českého živnostenského úřadu" byl tento termín nahrazen "Živnostenským úřadem České republiky". Při projednávání v ústavně právním výboru a při formulování společné zprávy byl zvolen termín Český živnostenský úřad z toho důvodu, že řada dalších - vlastně všechny podobné instituce, tzn. Český báňský úřad, Český statistický úřad - vycházejí z tohoto principu, že jde o český úřad. Tj. jenom technické vysvětlení, proč se Český živnostenský úřad objevil v návrhu zákona ve znění společné zprávy.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku. 82. Děkuji.

Kdo je proti? 6. Děkuji.

Tento návrh byl přijat.

To byl poslední návrh?

Poslanec Václav Stieber: Pane předsedající, to byl poslední pozměňovací návrh a je možné hlasovat o celém návrhu zákona.

Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu zákona. Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona ČNR o živnostenských úřadech podle sněmovního tisku 479 ve znění společné zprávy výborů ČNR podle sněmovního tisku 532 a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku. 122. Děkuji.

Kdo je proti? 1.

Konstatuji, že tento vládní návrh zákona byl schválen, děkuji předkladateli a zpravodaji a tím jsme projednali další bod programu.

(Potlesk.)

Dámy a pánové, mám pro vás jednu důležitou informaci, předsednictvo ČNR se sešlo dnes ráno, aby projednalo žádost generálního prokurátora ČSFR o souhlasu ČNR s trestním stíhá ním soudců městského soudu v Praze. V této souvislosti navrhuje předsednictvo ČNR rozšířit pořad 28. schůze ČNR o bod "Žádost generálního prokurátora ČSFR o souhlas ČNR s trestním stíháním soudců městského soudu Praha", týkající se dvou bývalých soudkyň a zařadit jej na pořad nyní. Pro informaci uvádím, že pokud tento návrh schválíme, je pan I. náměstek generálního prokurátora připraven žádost blíže odůvodnit a také odpovědět na případné dotazy. Předpokládá to náš souhlas s jeho vystoupením.

Nyní budeme hlasovat o tomto návrhu rozšíření pořadu, čemuž nepředchází rozprava, se zařazením tohoto velmi stručného bodu podle návrhu předsednictva ČNR, jak jsem jej před chvílí popsal.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. 112.

Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Děkuji.

Zařazení tohoto bodu bylo schváleno. Myslím, že můžeme hned přistoupit k jeho projednávání.

Jak jsem již uvedl, první náměstek generálního prokurátora ČSFR pan Lubomír Veleta je připraven vystoupit, navrhuji proto, aby mu bylo ve smyslu § 20 našeho jednacího řádu toto umožněno.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 111.

Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Děkuji.

Tím jsme schválili vystoupení pana náměstka generálního prokurátora pana Lubomíra Velety, prosím jej tedy, aby se dostavil do našeho jednacího sálu.

Vítám pana prvního náměstka generálního prokurátora Lubomíra Veletu a předávám mu nyní slovo k tomu, aby blíže odůvodnil žádost Generální prokuratury ČSFR.

I. náměstek generálního prokurátora ČSFR Lubomír Veleta: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci. Generální prokuratura ČSFR vede trestní stíhání proti bývalým prokurátorům městské prokuratury, Generální prokuratury ČSR a bývalé Generální prokuratury ČSSR, kteří se dopustili trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158, odst. 1/, písm. a) a odst. 2/, písm. c) trestního zákona, spočívající v tom, že v letech 1981 a 1982 v trestní věci proti Jiřímu Rumlovi a spol. bez zákonného důvodu drželi ve vazbě 7 obviněných, Jiřího Rumla, Jana Rumla, Evu Kantůrkovou, Jiřinu Šiklovou, Karla Kincla, Jána Mlynárika a Milana Šimečku. V této souvislosti jsou též podezřelí z trestního činu zneužívání pravomoci veřejného činitele tehdejší soudci městského soudu v Praze, kteří rozhodovali o stížnostech obviněných proti usnesení městského prokurátora o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby.

Pro plastičtější vyrozumění, paní a pánů poslanců, šlo o případ, kdy v roce 1981 přijel do Československa francouzský kamión s osádkou Francouzů, který vezl literaturu pro disidentské kruhy, byli rozšifrováni příjemci, byli vyšetřováni, byla vyšetřována velká skupina, přičemž bylo rozhodnuto, že sedm tehdejších disidentů bude vyšetřováno vazebně. Tito lidé byli vyšetřovaní tehdejší Státní bezpečností. Vyšetřovatel Státní bezpečnosti skončil vyšetřování v červenci 1981 a věc byla předána prokuratuře k tomu, aby rozhodla, zda bude podávat obžalobu a na koho, nebo zda bude zastaveno řízení, přičemž tato trestná činnost byla kvalifikována jako podvracení republiky.

Prokuratura neprováděla žádné úkony, vyšetřovatelé již neprováděli po 10. 7., kdy byli všichni seznámeni s materiálem žádné šetření a 30. listopadu prokurátor zamítl - v tomto konkrétním případě šlo o paní Evu Kantůrkovou - její žádost o propuštění z vazby, když tvrdila, že vše je zjištěno, že není žádný důvod, aby dále byla držena ve vazbě, a že je to již pátý měsíc, kdy je držena zbytečně od seznámení s věcí ve vazbě.

Tehdejší městský prokurátor v Praze zamítl tuto žádost. O stížnosti, kterou podával advokát paní Evy Kantůrkové, rozhodoval 22. prosince 1981 městský soud v první a poslední instanci a rozhodl mimo jiné i ve složení paní předsedkyně dr. Hlavaté a paní dr. Křípačové, o které nám nyní jde tak, že důvody vazby trvají i přesto, že ze spisového materiálu, podle našeho názoru, musel soud seznat, že se další vyšetřování nevede, že je skončeno, že další úkony se neprovádějí a že tedy není ani důvod, že by zde mohla paní Kantůrková při propuštění z vazby působit na svědky a ne spoluobviněné. Mimo jiné i proto, že všem byl zabaven archiv, všechny písemnosti a v té situaci se tedy očekávalo, že prokurátor buď řízení zastaví, že nedošlo ke spáchání trestného činu podvracení republiky, nebo že podá obžalobu. Neudělal ani to ani ono a lidé byli dále zbaveni osobní svobody a drženi, podle našeho názoru, naprosto nesmyslně bez jakýchkoliv dalších podkladů ve vazbě.

Pro úplnost bych chtěl říci, že když městský soud shledal důvody vazby a rozhodl, že stížnost zamítá, za několik měsíců poté, 22. března 1982, byli tito lidé rozhodnutím generálního prokurátora ČSSR propuštěni z vazby, aniž by se blíže vysvětlilo, proč se tak stalo. Záznam v našem spise svědčí o tom, že se tak stalo na základě politického rozhodnutí. Kdo rozhodl politicky a jak rozhodl, chybí nám materiály a vyšetřování prokurátora není zatím skončeno, i když je vzneseno obvinění.

Za této situace jsme toho názoru, že soudci, kteří takto rozhodli, by neměli mít jiný režim při trestním stíhání než prokurátoři, kteří v této věci byli činní. Soudci zvlášť ne proto, že když mají podkladový materiál a je to poslední instance, kdy se obviněný obrací se stížností na soud, aby soudce, který je nezávislý a nemá dbát žádných pokynů a rozkazů, soudce který má citlivě uvažovat o omezení osobní svobody, citlivě uvažovat o tom, kdy důvody vazby ještě jsou a kdy nejsou, aby jen tak lehce rozhodl, že důvody vazby dále trvají. Samozřejmě, při presumpci neviny, jestliže žádáme vás o udělení souhlasu k trestnímu stíhá ní těchto soudců, že předpokládáme, že budeme moci mluvit o jejich zavinění a o jejich trestném činu, až když soudce rozhodne podle obžaloby, která by byla podána. Proto vše, co vám říkám, je jenom k odůvodnění toho, aby i vaše rozhodnutí mělo náležitý podklad.

Jde nám tedy o paní dr. Helenu Hlavatovou, nar. v roce 1943 a o paní dr. Blanku Křípačovou, nar. v roce 1922. Jsme toho názoru, že udělení souhlasu ke stíhání dává podle zákona č. 335 z roku 1991, podle § 55 ten orgán, který ustanovil tyto soudce do funkce. Tito dva soudci nejsou již soudci. Nebyli po prvním lednu 1990 uvedeni dále do funkce soudcovské.

Přesto § 55 tehdejšího zákona o organizaci hovoří o tom, že soudce lze stíhat pro činy spáchané při výkonu soudcovské pravomoci jen tehdy, jestliže je udělen souhlas toho orgánu, který je do funkce ustanovil. Tím orgánem bylo tehdy plénum České národní rady. Dnes by to bylo předsednictvo České národní rady. Protože ale tito soudci už soudci nejsou jmenováni, jsem toho názoru, že by mělo být doslovně vykládáno ustanovení § 55 nového zákona tak, že souhlas dává ten orgán, který tyto soudce do funkce ustanovil tehdy v době, kdy oni funkci začali vykonávat, specielně v době, kdy se měli dopustit trestného činu při výkonu této funkce. Proto vás žádá generální prokurátor, v jehož zastoupení mluvím, o udělení souhlasu zahájení trestného stíhání.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu prvnímu náměstkovi generálního prokurátora. Protože, jak již bylo uvedeno, na dvě bývalé soudkyně městského soudu v Praze Blanku Křípačovou nar. 19. června 1922 a Helenu Hlavatou, nar. 12. října 1943 se nevztahuje ustanovení § 69 odst. 1 zákona ČNR 335/1991 Sb. o soudech a soudcích, navrhuje předsednictvo ČNR, aby souhlas k trestnímu stíhání udělila Česká národní rada. Otevírám nyní rozpravu k tomuto bodu jednání. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Kolmistr.

Poslanec Vladimír Kolmistr: Pane předsedající, vážený sněmovno, podle slov pana náměstka trestní stíhání nebo propuštění jmenovaných bylo učiněno, jak bylo řečeno, na základě politického rozhodnutí. Jsem přesvědčen, že i zatčení a držení ve vazbě bylo ovlivňováno podstatně politickými orgány a doporučuji proto, aby v usnesení bylo uloženo prokuratuře, aby tyto okolnosti zjistila, a trestní stíhání rozšířila také na ty, kteří to nařídili, protože ti nemohou zůstat nepotrestáni a opomenuti.

(Potlesk)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kolmistrovi. Chtěl bych ho požádat, aby se pokusil naformulovat toto usnesení, abych vyhověl jeho žádosti a mohl dát o tom hlasovat. Dále se hlásí paní poslankyně Kantůrková.

Poslankyně Eva Kantůrková: Pane předsedající, členové vlády, vážená sněmovno, jsem poněkud zaskočena tímto bodem programu, protože se opírá o mou osobu a o to, jak bojoval můj advokát s tehdejšími soudy a prokuraturou. Vůbec bych o tom nemluvila a nevystoupila bych k tomu, kdyby pan poslanec Kolmistr neřekl to, co řekl a já na to prostě musím reagovat.

Celá tato záležitost a celý tento případ byl podrobně vyšetřován, dělala to generální prokuratura, byla na to ustavena zvláštní komise prokurátorů, já jsem byla sama vyslýchána, také všichni moji "spolupachatelé". Pokud jde o názor pana poslance Kolmistra, tak postoj prokuratury je asi ten, že podle platných zákonů tehdejší doby, nebyl porušen zákon, když jsme byli vzati do vazby, protože jsme se dopustili trestného činu podvracení republiky tím, že ten kamion skutečně přijel a ilegálně provezl naše články, literaturu a korespondenci se zahraničím.

Skutečně byly nalezeny naše doklady, rukopisy, korespondence, které jsme stejnou cestou chtěli poslat ilegálně přes hranice. Z toho důvodu není zavedeno trestní stíhání proti lidem, kteří na nás uvalili vazbu. Trestní stíhání začíná, až když vyšetřování bylo skončeno a kdy jsme nebyli postaveni před soud. Na moji námitku, že kdybych byla postavena před soud, byla bych nepochybně rehabilitována, a jak je to potom s tím, že jsem byla souzena podle platných zákonů, na to mi pan prokurátor nedovedl odpovědět. To je k tomu, co říkal pan poslanec Kolmistr. Já se ovšem k jeho návrhu připojuji. Mám za to, že věci se mají ne chat probíhat tak, jak probíhají. Sama jsem člověk, který se odmítá mstít a který nesleduje v těchto záležitostech jakoukoli svou osobní zášť. Sama jsem se nepřipojila k trestnímu stíhání s požadavkem, aby mi byla vyplacena náhrada za to, že jsem byla téměř rok ve vazbě. Této náhrady se vzdávám a nepřipojila jsem se k trestnímu stíhání. Pokud jde o paní soudkyně, když jsem si spočítala věk jedné z nich, je mi líto, že by měla být trestně stíhaná. Ale na druhé straně pan Šimeček téměř oslepl, a byl to důsledek roku ve vězení, že se mu tam vyvinul šedý zákal, takže si myslím, že spravedlnosti se má učinit zadost.

K návrhu pana prokurátora se připojuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Kantůrkové. Ptám se, zdali se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan kolega Novák se hlásí.

Poslanec Jiří Novák: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno. Dovoluji si k návrhu poslance Kolmistra upozornit sněmovnu na to, že 22. prosince t. r., čili za 7 dní by mohlo dojít k promlčení trestního stíhání těchto soudců. Proto pečlivě zvažte, zda jeho návrhu na odložení vyhovíte nebo ne. (Nesouhlasný šum ve sněmovně.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: To bylo pravděpodobně drobné nedorozumění. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Přeje si na základě obsahu zbytku rozpravy pan poslanec Kolmistr upřesnit svůj návrh, příp. ho stáhnout? Jestliže ne, požádal bych ho, aby se pokusil písemně naformulovat svůj návrh.

Poslanec Vladimír Kolmistr: K navrhovanému usnesení bych doporučoval, abychom požádali generální prokuraturu, aby vedla šetření, jak politické orgány ovlivňovaly rozhodování prokuratury a soudců v této záležitosti a sněmovně o tom byla podána zpráva.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dobře, děkuji vám. To by bylo, pane poslanče, podle mého názoru třeba připravit jako zvláštní bod jednání některé z příštích schůzí. A domnívám se, že to samozřejmě souvisí obsahově, ale nemůžeme to spojovat s projednáváním tohoto bodu. Alespoň tak já tomu rozumím.

Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Jestliže ne, rozpravu končím. V rozpravě nepadly žádné pozměňovací návrhy. Navrhuji tedy přijmout toto usnesení:

"Česká národní rada uděluje ve smyslu § 55 odst. 1 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, souhlas k trestnímu stíhání bývalé soudkyně JUDr. Blanky Křípačové, narozené 19. 6. 1922, a bývalé soudkyně JUDr. Heleny Hlavaté, narozené 12. 10. 1943."

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP