Úterý 17. prosince 1991

Místopředseda vlády Antonín Baudyš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové poslanci, v souvislosti s přijetím zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zabezpečením výkonu státní správy na tomto úseku vznikl požadavek na vytvoření živnostenských úřadů. Živnostenské úřady by měly plnit řadu důležitých funkcí v oblasti živnost. podnikání, které reprezentuje oblast povolovacího řízení, oblast kontroly, poradenství, atd.

Oblast působnosti živnostenských úřadů se v porovnání s dosavadní platnou právní úpravou rozšiřuje v zákoně o živost. podnikání i na právnické osoby. Návrh předkládaného návrhu zákona ČNR předpokladů, že živnost. úřady budou vykonávat přímou rozhodovací pravomoc z hlediska správního řízení i pokud jde o rozhodování podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

V této souvislosti dojde ke zrušení zákona č. 127/1990 Sb., o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukr. podnikání občanů.

Při tvorbě návrhu tohoto zákona bylo zvažováno i vymezení působnosti jednotlivých živnost. úřadů ve věci živnost. podnikání. Tato otázka byla diskutována s řadou zástupců okresních a obecních úřadů s mnohdy rozdílnými stanovisky. Konečná varianta představuje rozdělení působnosti živnost. úřadů tak, že okresní živnost. úřad je orgánem příslušným pro živnosti koncesované, řemeslné a vázané a živnosti volné budou v působnosti úřadu obecních. Tato varianta vycházela též ze zák. č. 455/1991 Sb., o živnost. podnikání, který pro činnosti ohlašovací volné živnosti stanoví pro živnost. úřady pověření obcí nejjednodušší podmínky registrace. Je třeba vzít v úvahu, že pověřené obecní úřady tuto nebo obdobnou činnost nevykonávaly, zatímco jak výše uvedeno okresní úřady mají již personální, organizační i odborné zázemí. Zřízením živnost. úřadů jakožto součástí již existujících okresních a obecních úřadů nedochází k vytváření dekoncentrátu státní správy, který by si vyžadoval neúměrné finanční náklady, zejména spojené na provoz, nájem, elektřinu apod.

Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu ČR by mělo být odvolacím orgánem státní správy a být pověřeno vedením ústřední evidence podnikatelů, jejíž nezbytnost je dána nutností zajištění součinnosti kontrolních orgánů, evidence pro další ústřední orgány apod. Jak vyplývá z návrhu zákona, není ministerstvo obchodu a cestovního ruchu ČR zařazeno v soustavě živnost. úřadů.

Přijetí tohoto zákona je podmínkou pro další činnost registrace živnostenské sféry, a to s ohledem na účinnost živnost. zákona schváleného FS dne 2. 10. 1991 s účinností od 1. 1. 1992. Je nutno totiž zohlednit výkon státní správy v živnost. podnikání, protože nepřijetím tohoto zákona o živnost. úřadech by došlo ke vzniku právního vakua, tj. neexistenci státního orgánu, jenž by prováděl registraci a kontrolu soukromopodnikatelské sféry včetně právnických osob.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády a prosím společného zpravodaje výboru ČNR pana poslance Václava Stiebra, aby se ujal slova.

Poslanec Václav Stieber: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády, stojíme před projednáním poměrně útlého zákona, kterým ovšem má být dovršena zásadní změna v systému podnikatelské činnosti. Je před námi úkol vytvořit soustavu živnost. úřadů, na jejichž bedra dopadne povinnost regulovat podnikatelské aktivity ve smyslu federálního zákona č. 455/1991 z letošního roku o živnost. podnikání.

Vládní návrh zákona ČNR o živnost. úřadech, tisku 479, byl projednán v listopadu a nyní v prosinci v 5 výborech, a to ve výboru ústavně právním, národohospodářském, rozpočtovém a kontrolním, ve výboru pro územní správu a národnosti a ve výboru pro obchod a cestovní ruch. Všechny výbory doporučují, aby ČNR návrh zákona schválila a to ve znění změn, které vzešly z projednávání ve zmíněných výborech a jež byly zahrnuty do společné zprávy, kterou jste jako sněm. tisk. 532 dostali k dispozici.

Porovnáním společné zprávy výborů s původním návrhem zákona jste jistě zjistili, že v něm došlo k řadě změn. Valnou měrou jde o změny gramatické a o úpravy, které směřují k dosažení legislativní čistoty konečného znění. Ovšem již to, že z původních 6 paragrafů, ve společné zprávě je paragrafů 9, je zřejmé, že přece jenom došlo i k zásadním změnám, na které pokládám na nutné upozornit.

V podstatě jde o dvě systémové úpravy zákona. Tou první je zřízení zvláštního systému pro působnost živnostenských úřadů v hl. m. Praze, kde jsou specifické podmínky i s ohledem na zvláštnosti zákona o hl. m. Praze, jež bylo nutno respektovat. Zatímco podle obecné navržené úpravy obecní živnost. úřady, které jsou zřizovány jako samostatné odbory pověřených obecních úřadů, jsou kompetentní k vydávání živnost. listů podnikatelům v oblasti tzv. volných ohlašovacích živností a okresní živnost. úřady mají kompetence pro vydávání koncesních listin a živnost. listů ohlašovacích živností řemeslných a vázaných, kromě toho jsou pověřeny vedením živnost. rejstříku a jsou odvolacím místem pro rozhodování obecních živnost. úřadů, návrh zpracovaný výborem pro obchod a cestovní ruch, ústavně právním výborem v nově vloženém § 4, vám předkládá pro území hl. m. Prahy soustavu živnost. úřadů odlišných tím, že do prvního stupně na úroveň samostatných živnost. odborů pověřených úřadů městských částí se soustřeďuje celá agenda, spojená s vydáváním živnost. oprávnění, tj. celá agenda od živností volných po koncese.

Druhým stupněm živnost. úřadu na území hl. m. Prahy má být samostatný živnost. obor magistrátního úřadu hl. m. Prahy, který má působit jako odvolací orgán řízení o odvolání do rozhodnutí prvoinstančního, samostatného živnost. úřadu, odboru pověřeného úřadu městské části a dále má působit jako orgán pověřený vedením živnost. rejstříku na území Prahy. To je první systémová změna.

Druhou podstatnou změnou, kterou jsme ve společné zprávě výboru zahrnuli pod § 5, je změna, kterou je nově formulován ústřední orgán státní správy v oblasti živnost. podnikání. Zřizuje se Český živnostenský úřad. Tento Český živnostenský úřad je nositelem všech oprávnění, která původní návrh zákona předpokládal pro ministerstvo obchodu a cest. ruchu s tím, že do něj byly začleněny připomínky výborů, které směřují zejména ke zvýšení odbornosti při rozhodování o odvolání do rozhodnutí řízení při vydávání koncesí.

Svědčí o tom např. obligatorní povinnost vyžádat si vyjádření profesně příslušných ústředních orgánů při rozhodování o odvolání. Vzhledem k dvoustupňovému odvolacímu řízení ve správním řízení bylo nutno podobnými oprávněními samozřejmě analogicky nadat i živnostenský odbor Magistrátního úřadu hlavního města Prahy, který se tím stal konečnou instancí ve správním řízení při jednání na základě zákona 455/19991 Sb.

V návaznosti na zřízení Českého živnostenského úřadu má ovšem mimořádný význam ustanovení § 7 ze společné zprávy, kterým je do doby vzniku Českého živnostenského úřadu pověřeno vykonávat jemu příslušející působnosti ministerstvo obchodu a cestovního ruchu. V přechodných a závěrečných ustanoveních byly respektovány připomínky výborů požadující zvláštní úpravu ochrany podnikatelského tajemství a regulování kontrolní činnosti živnostenského úřadu tak, jak se to stalo v nově koncipovaném § 5 a 6 návrhu společné zprávy.

Do společné zprávy nebyly zahrnuty všechny návrhy a připomínky a je nutno zmínit se zejména o jednom, který by přinesl závažnou koncepční změnu do tohoto zákona, kdy výbor rozpočtový a kontrolní a výbor pro obchod a cestovní ruch navrhl, aby i na úrovni obecné úpravy, to znamená do § 2 a 3 navrhovaného zákona byla vložena kompetence, která by zmocnila pověřené obecní úřady, to znamená obecní živnostenské úřady podstatně širší pravomocí, kdy by měly vykonávat působnost v agendě vydávání živnostenských oprávnění ve všech ohlašovacích živnostech, to znamená i pro živnosti řemeslné a vázané. Tím by na úrovni okresních úřadů zůstala agenda koncesní a pochopitelně vedení rejstříku a odvolacích řízení do rozhodnut obecních živnostenských úřadů.

Tato změna nebyla do společné zprávy zahrnuta, a to z toho důvodu, že je nutno si uvědomit, že působnost tohoto zákona by měla a musí být dána dnem 2. ledna. Delegace zákona 105 o soukromém podnikání občanů tak, jak ji provedl zákon 455 z letošního roku, federální zákon - živnostenský řád, vytvořila situaci, kdy odbory, které doposud registrovaly na obecních a městských úřadech živnostenskou činnost, ztrácejí jakékoli právo vydat jakékoli rozhodnutí. Při úvahách o zařazení nebo nezařazení této další připomínky a tohoto dalšího závažného zásahu do zákona dospěli společní zpravodajové výborů k závěru, že by nebylo vhodné tento krok činit, protože by to narazilo na absolutní nepřipravenost, a to pokud jde o personální otázky i pokud jde o technické vybavení.

Je tedy podle názoru zpravodajské zprávy nutno respektovat stávající stav, který musí kontinuálně přejít na novou registraci. Čímž se nevylučuje do budoucna posílení pravomoci obecních živnostenských úřadů v souladu s celkovou tendencí, aby obecní samospráva a obecní působnost doznala postupem času potřebné ho posílení.

V souvislosti s tím bych si dovolil požádat pana předsedajícího, aby mi rovnou dovolil přednést jeden pozměňovací návrh technického charakteru.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Pokud jste uzavřel slovo, otevírám rozpravu a první jste se přihlásil. Prosím.

Poslanec Václav Stieber: Navrhuji aby do § 4 zákona ve zně ní společné zprávy bylo na třetí řádce ze § 2 odst. 1 písm. f) a odst. 2 za slova "samostatné odbory" vloženo "samostatné živnostenské odbory". Je to nutná úprava s ohledem na dikci § 1, kde se samostatné živnostenské odbory vyskytují jako obecný pojem a i v tomto § 4 odst. 1 se samostatné živnostenské odbory vyskytují u Magistrátního úřadu hlavního města Prahy a bylo by nelogické, kdyby tato změna nebyla provedena.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Stieberovi. Dále se přihlásil pan poslanec Bezděk, dávám mu slovo, připraví se paní poslankyně Krejčová.

Poslanec Josef Bezděk: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Jako předseda garančního výboru si vás dovoluji požádat o pozitivní podporu při projednávání a přijímání tohoto zákona.

Přesto na základě včerejšího našeho jednání předkládám návrh plénu a doporučuji akceptovat následující doplnění, a to, aby v § 2 odst. 1 písm. b) a v § 3 písm b) bylo doplněno - u § 2 písm. b) za ministerstvo, aby tyto materiály dostal "a příslušné mu finančnímu úřadu" a obdobně u § 3 písm. b) bylo doplněno "a příslušnému finančnímu úřadu". Dosáhnout toho, aby rozhodnutí, materiály, co se týkají koncesí a všech těchto živnostenských činností byly současně poskytovány souběžně finančním úřadům.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Bezděkovi. Předávám slovo paní poslankyni Krejčové.

Poslankyně Zdenka Krejčová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno. Nepředstupuji před vás s žádným pozměňovacím návrhem. Jsem přesvědčena o tom, že všechny výbory, které se zabývaly projednáváním návrhu zákona, všechny své připomínky do společné zprávy zakotvily.

Přesto pokládám za svou povinnost v této chvíli, kdy Česká národní rada přivede do života tak důležitou instituci jako jsou živnostenské úřady, na jednu věc. Zákonná norma, kterou se pracovníci všech stupňů živnostenských úřadů budou řídit, je dána federálním zákonem 455/1991 Sb. Myslím, že je všeobecně známo, že tento federální zákon hned po svém přijetí vyvolal řadu pochybností a kritiky ze všech stran odborné veřejnosti. Samozřejmě nemohu a nemám v úmyslu předjímat, zda tento zákon, který ještě nenabyl účinnosti, bude v blízké budoucnosti novelizován, či nikoli. Ale pokládám za nutné předkladatele, resp. ministerstvo obchodu a cestovního ruchu tady reprezentované místopředsedou vlády upozornit na to, že pracovníky živnostenských úřadů stavíme do nelehké role. Od 1. ledna, pokud tato sněmovna přijme návrh zákona a nabude účinnosti, budou muset pracovníci těchto živnostenských úřadů vykládat federální zákon.

Protože není možné, aby se výklad zakládal na subjektivních pocitech jednotlivých pracovníků, a protože to budou obce, které budou řešit zdánlivě nejsnazší registraci ohlašovacích živností volných, pokládám za velmi důležité, aby ministerstvo ob chodu a cestovního ruchu v době co nejkratší připravilo a předložilo pracovníkům živnostenských úřadů prováděcí předpisy. Už teď, pokud jde o federální zákon č. 465, se setkáváme s řadou dotazů, pochybností, sporů o tom, jak ten zákon, až nabude účinnosti, vykládat.

Prosím ministerstvo obchodu a cestovního ruchu, přestože se jedná o federální zákon a budou to české živnostenské úřady, které ho budou uvádět do praxe, aby splnilo svou povinnost a aby v budoucnu v této důležité oblasti nedocházelo k pochybnostem a nesrovnalostem. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Krejčové. Předávám slovo panu poslanci Květovi.

Poslanec Jan Květ: Vážený pane předsedající, dámy a pánové! Podotýkám, že nejsem členem rozpočtového a kontrolního výboru a zpočátku jsem podporoval jejich návrh, který nebyl zařazen do společné zprávy a je na straně 2, na souhrnu připomínek, které nebyly zařazeny. Nyní po přečtená a vyslechnuta různých fundovaných kritických připomínek k tomuto navrhuji kompromis, a to, aby v § 2 záhlaví znělo: "okresní živnostenský úřad nebo pověřený obecní živnostenský úřad". Odůvodnění: v mnoha předvolebních dokumentech, ale i během činnosti naší sněmovny jsme se vždy vyslovovali pro posílení úlohy obcí. Nyní máme příležitost umožnit toto posílení úlohy obcí a nezesilovat dále centralistické postavení okresních úřadů, o kterých se při různých diskusích o státoprávním uspořádání ČR hovořilo, že budou postupně přenášet své pravomoci na pověřené obecní úřady. Čili napomozme tomu nyní v realitě.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Květovi. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane místopředsedo, dámy a pánové! Vůbec jsem se nechtěl přihlásit, ale nakonec mi to nedalo a musím reagovat na návrh, který zde vznesl nyní pan poslanec Květ. Já také nejsem pro tuhý centralismus a dokonce bych se velmi přimlouval, aby v nějakém časovém odstupu státu správa v těchto záležitostech byla postoupena co nejníže, tedy na pověřené obecní úřady, teď to ale možné není. Bohužel už vůbec není možné § 2 odst. 1 v návětí začít tím, že okresní živnostenské úřady nebo obecní živnostenské úřady vykonávají tu a tu působnost. Pak se nám stane, že nebudou v tomto důležitém správním řízení vědět, kdo to tedy vlastně má dělat. Má-li to dělat okresní úřad nebo obecní úřad. Nemůžeme nechat živnostníky v napětí nebo v nejistotě, zda se mají obrátit na obec nebo na okres. To je naprosto vyloučené. Zákon musí přesně říci, kdo co činí na venkově a kdo co činí v Praze. Nemůžeme tam dávat někomu něco na výběr. Mohly by nastávat kompetenční spory a my bychom museli také pamatovat na to, jak ty kompetenční spory vyřešit.

Toto jsem považoval za potřebné říci před tím, než bude o návrhu poslance Květa hlasováno.

Kromě toho je třeba v podstatě technicky upravit závěrečný § 8, kde jsou uvedena zrušovací ustanovení. V bodě 2 na konci je nutné připojit slova: "zákona ČNR č. 127/90 Sb. a zákona ČNR č. 200/90 Sb.". V bodě 3 téhož § na konci připojit slova: "a zákona ČNR č. 127/90 Sb.". To je úprava vyplývající z toho, že ve zrušovacích ustanoveních citované zákony byly těmi zákony, které jsem teď sdělil, také novelizovány. Je to jen upřesnění. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy.

Poslanec Pavel Balcárek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové! Mám jen tři poznámky.

Také se přikláním k názoru předřečníka, dr. Výborného. V této situaci bude lépe, když to bude ponecháno okresním úřadům. Konzultoval jsem to s řadou několika městských částí v Brně, s přednostou živnostenského referátu okresního úřadu v Brně a shodli jsme se v tom, že zřejmě až od 1. ledna 1993 by to obce zvládly. V situaci, v které jsou dnes, to je personální a technické, by na to neměly. Do té doby by měly dostávat kopie na vědomí. Tím by se zaučily. Pomocí detašovaných pracovišť by to okresní úřady ten rok řídily a pak další novelizací tohoto zákona by už mohla být dána větší pravomoc obcím.

Jinak jsem velice rád, že byl zřízen živnostenský úřad, protože to dává za pravdu mým teoriím, že bychom se měli vracet k praxi první republiky, kdy to na této bázi fungovalo, nikoli tedy pod ministerstvem ale pod živnostenským úřadem.

V této souvislosti bych si dovolil upozornit na návrh našeho garančního výboru, objevuje se zde ovšem termín jiný - Živnostenský úřad České republiky. Myslím, že je to termín adekvátnější, vhodnější, protože název zahrnuje i Moravu a Slezsko, včetně Čech. Dovoluji si dát návrh na změnu, že by v těch příslušných paragrafech, počínaje paragrafem č. 2 odst. 1 b) místo Českého živnostenského úřadu byl termín Živnostenský úřad České republiky. V následujících paragrafech by to bylo také, tzn. § 2 odst. 1 c), § 3 b), § 4 odst. 1 a § 5 odst. 5. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Balcárkovi. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Protože písemnou přihlášku nemám žádnou, rozpravu končím.

Ptám se, zda si přeje slovo pan místopředseda vlády.

Předávám mu slovo.

Místopředseda vlády ČR Antonín Baudyš: Pane předsedající, vážené dámy poslankyně, páni poslanci! Musím říci, že jsem velice rád připomínkám, které se dostaly vládnímu návrhu, tzn. těm pozměňovacím návrhům. Vřele s nimi souhlasím. Tak jak je to navrženo v tisku 532, ve smyslu změn provedených jednotlivými výbory, s tím souhlasím. Sám jsem chtěl navrhnout, aby došlo ke změně názvu, kterou zde navrhl pan poslanec Balcárek, aby to nebyl živnostenský úřad český, ale Živnostenský úřad České republiky.

Zřejmě ten původní záměr měl návaznost na Český úřad statistický, báňský atd., ale domnívám se, že Živnostenský úřad České republiky - když ho teď tvoříme - by měl mít pojmově takový obsah, který odpovídá jak přítomnosti, tak budoucnosti. Jinak s připomínkami, které zde byly vzneseny, souhlasím. Pokud jde o změnu § 2, aby tam bylo hned v záhlaví "okresní živnostenský úřad" nebo "pověřený obecní...", souhlasím s tím, jak to zde zdůvodňoval pan poslanec dr. Výborný a další, že by to zřejmě nebylo vhodné. Navíc bych chtěl upozornit pro úplnost na to, že mezi živnostmi koncesovanými a řemeslnými a vázanými a mezi tou volnou je přece jenom rozdíl, ta volná se pouze registruje, kdežto ty předchozí se udělují. I tam je ten důvod, proč by to mělo být na okresním úřadě, aspoň v té první fázi, ne na obecním úřadě, který na to není ani technicky, ani lidsky vybaven. Velice vám děkuji za podporu.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedo vlády a chci se zeptat pana společného zpravodaje, zda si pře je vystoupit? Není nutno. Můžeme přejít k hlasování o pozměňujících návrzích. Předávám mu tedy slovo.

Poslanec Václav Stieber: Děkuji. První pozměňovací návrh, který zazněl, byl pozměňovací návrh můj v tom smyslu, že navrhuji, aby do § 4 návrhu zákona ve znění společné zprávy do formulace na třetí řádce "samostatné odbory pověřených úřadů městských částí" bylo vloženo za slovo "samostatné" slovo "živnostenské". Tento výraz by zněl: "samostatné živnostenské odbory pověřených úřadů městských částí...".

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 101. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím o další návrh.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP