Úterý 3. prosince 1991

Nerozcházejte se ještě, ráda bych řekla alespoň stručně časový harmonogram. Nyní bychom přerušili schůzi na půl hodiny do třičtvrtě, aby se mohl sejít ústavně právní výbor a zároveň by se mohli sejít kluby. Potom bychom se sešli na chviličku na plénu, abychom probrali to, co nyní připraví ústavně právní výbor. Na to by proběhla rozprava, poté bychom učinili pauzu cca 90 min. pro tištění kandidátek pro přípravu voleb, na to bychom uskutečnili volby. Při těch volbách a už případně při pauze na tištění kandidátek by se sešlo předsednictvo, abyste s tím takto počítali, zejména členové předsednictva. Děkuji, sejdeme se ve 10.45 Pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: (Z pléna: Já jsem vznesl připomínku, aby se tady kandidáti představili).

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Promiňte pane poslanče, já jsem v tu dobu projednávala co mi sem dodali. Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Hofhanzla, aby se kandidáti sněmovně představili osobně.

Kdo je pro to, ať zvedne ruku - osobně, míním. 30.

Kdo je proti? 33.

Návrh evidentně nebyl přijat, za půl hodiny se sejdeme.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Přesto, že nás je zřejmě méně, než předvídá jednací řád, budeme pokračovat v diskusi. Prosím, kdo se hlásí do rozpravy ohledně jednotlivých kandidátů na funkci soudce Ústavního soudu písemné přihlášky tady nemám. Prosím paní zpravodajku poslankyni Röschovou.

Poslankyně Anna Röschová: Chtěla bych jenom sněmovně sdělit výsledek jednání ústavně právního výboru. Ústavě právní výbor se sešel, provedl osobní pohovor s JUDr. Ivo Palkoskou a jednomyslně konstatoval, že JUDr. Ivo Palkoska splňuje zákonem stanovené podmínky pro volbu soudců Ústavního soudu. Tudíž navrhuji, aby byl přiřazen ke kandidátům, které máte před sebou v tisku 483.

Ještě bych se chtěla omluvit: kolegové, opravte si u JUDr. Miloslava Čákiho jednu věc: on složil rigorózní zkoušku a je JUDr. a nám se to omylem nedostalo do tisku.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Röschové, aby JUDr. Palkoska byl zařazen do seznamu kandidátů. (Připomínky z pléna.) Hlasovali jsme jenom o tom, zda budeme o tom hlasovat a ne ještě o zařazení přímo do seznamu.

Poslanec Jiří Novák: Jelikož pan poslanec Ivo Palkoska splnil všechny zákonem stanovené podmínky pro jmenování do této funkce, navrhuji jménem ústavně právního výboru, aby i on se stal jedním z těch, kteří budou na dnešní schůzi ČNR voleni. Čili navrhuji to jménem ústavně právního výboru.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, dávám o tom to návrhu hlasovat.

Kdo je pro tento návrh poslance Nováka, ať zvedne ruku! 107.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 22.

Děkuji, návrh byl přijat.

Kdo se hlásí do diskuse, zatím nemám žádné přihlášky, jak jsem již uvedla. Chce někdo v rozpravě se vyslovit k některému z kandidátů? Poslanec Smělík.

Poslanec Zdeněk Smělík: Vážená paní předsedkyně, vážená sněmovno já bych jako navrhovatel JUDr. Richtera na soudce Ústavního soudu z Moravského občanského hnutí upozornil, že při projednávání jeho návrhu v ústavně právním výboru bylo projednáváno, zda Moravské občanské hnutí je politickou nebo společenskou organizací. Jednoznačně se při tomto jednání ukázalo, že cílem Moravského občanského hnutí i náplň činnost svědčí o tom, že není politickým hnutím. Jedná se o organizaci společenskou. Z toho důvodu v návrhu a v charakteristice dr. Richtera je v "politické organizaci" nesprávně uvedeno Moravské občanské hnutí jako politická organizace. Žádám vás, abyste si v tomto smyslu informaci opravili.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Smělíkovi, hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud tomu tak není, uzavírám rozpravu a prosím paní zpravodajku.

Poslankyně Anna Röschová: Omlouvám se panu poslanci Smělíkovi, skutečně to tak bylo. Charakteristiky jsem psala já a dostalo se to tam omylem.

Chtěla bych ještě pro úplnost seznámit sněmovnu s tím, že kromě navrhovatelů, které máte napsané v tisku 483 u dr. Antonína Procházky podporuje jeho kandidaturu na soudce Ústavního soudu Konfederace politických vězňů.

Dále u pana docenta Malenovského podporuje jeho kandidaturu profesor Potočný z právnické fakulty v Praze.

To je asi všechno, s čím považuji za nutné vás seznámit.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji paní zpravodajce. Nyní bych vás chtěla upozornit, že ověřovatelé ověřují volební kandidátky. V 11.40 začnou volby a budou trvat do 12.30, kdy se už uzavře volební místnost. Takže prosím, využijte časového prostoru od 11.40 do 12.30. Přitom bych chtěla poprosit předsednictvo, aby volilo urychleně ihned na počátku, abychom se mohli sejít ke schůzi předsednictva.

Dále prosím: Konzervativní blok se sejde jakmile skončí jeho členové účast v předsednictvu ve Státních aktech. Nyní pan místopředseda Vlach.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k důležitosti tématu, které jsme měli projednávat na klubech a vzhledem ke krátkosti času myslím, že bychom měli pokračovat nyní v té přestávce, která se tady otevírá, v jednání klubů s tím, že předsednictvo by se mohlo sejít později. V druhé části přestávky nebo v dalším přerušení po skončení voleb.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dobře, domnívám se, že o tomto návrhu pana místopředsedy Vlacha nemusíme dát hlasovat. Skutečně předsednictvo nemá tak naspěch, může se sejít v té další přestávce, na kterou počítáme asi 90 minut. Čili nyní by se mohly sejít kluby.

Ještě dřív než přistoupíte k volbám, chci vám připomenout, že podle čl. 10 ústavního zákona ČSFR 91/1991 Sb. předkládá ČNR prezidentu ČSFR seznam 8 kandidátu na soudce Ústavního soudu.

Přerušuji tedy teď jednání na provedení tajné volby, a prosím ověřovatele ČNR, aby se jako obvykle ujali své úlohy v průběhu volby a při hodnocení výsledků hlasování. Volební místnost bude uzavřena ve 12.30, čili potom bychom mohli udělat přestávku na oběd až do 14 hodin. Čili sejdeme se tady ve 14.00 hodin a přesně!

Děkuji, nyní tedy přerušuji opět schůzi. (Schůze přerušena v 11.19 hod.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji přerušenou schůzi v její odpolední části a prosím pana pověřeného ověřovatele, aby nám sdělil výsledky voleb.

Poslanec Pavel Popovič: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, tajné hlasování při volbě kandidátů do funkcí soudců Ústavního soudu ČSFR dopadlo takto: K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 166 hlasovacích lístků a 3 lístky náhradní z toho množství převzatých. K tomu pouze poznámka - neuvěřitelné množství poslanců místo kroužkování čísel škrtalo. Ti, kteří na to přišli včas, než hodili do urny, si vyměnili lístky. Ty ostatní jsou neplatné. Odevzdáno bylo 145 platných lístků a 20 neplatných lístků. Počet nevydaných je 31. Za neplatné byly prohlášeny lístky upravené jinak než zakroužkováním čísla u jména kandidáta, to je to škrtání.

Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto: pro pana Miroslava Čákiho 37 platných hlasů, pro pana Josefa Fialu 53 platné hlasy, pro pana Vojena Güttlera 93 platné hlasy, pro pana Miloše Holečka 100 platných hlasů, pro pana Vladimíra Klokočku 62 platné hlasy, pro pana Jiřího Malenovského 133 platných hlasů, pro pana Pavla Matese byly odevzdány 84 platné hlasy, pro pana Čestmíra Matěje 4 platné hlasy, pro pana Ivo Palkosku 83 platné hlasy, pro pana Václava Pavlíčka 64 platné hlasy, pro pana Antonína Procházku 87 platných hlasů, pro pana Miroslava Richtera 25 platných hlasů, pro pana Cyrila Svobodu 75 platných hlasů, pro pana Pavla Záhřeckého 56 platných hlasů.

Za kandidáty do funkce soudců Ústavního soudu ČSFR byli v tomto kole zvoleni: pan Jiří Malenovský, pan Miloš Holeček, pan Vojen Güttler, pan Antonín Procházka, pan Pavel Mates. Zvoleným kandidátům jménem ověřovatelů blahopřeji.

(Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu ověřovateli, prosím paní zpravodajku.

Poslankyně Anna Röschová: Vážená sněmovno, dovolte, abych odcitovala bod 11 volebního řádu. Do tohoto kola, tj. do druhého kola se tím míní, postupuje z kandidátek z předcházejícího kola nejvíce dvojnásobek kandidátů, které je ještě třeba zvolit, a to ti, kteří v předcházejícím kole nebyli zvoleni a obdrželi nejvyšší počet hlasů. Při průběhu voleb se přiměřeně použije ustanovení odstavce 1 a 9. Dále bych vás ráda seznámila s bodem 12 - není-li po třetím kole voleb zvoleno všech 8 kandidátů, volby končí a může se v nich pokračovat, a to i s dalšími kandidáty, nejdříve na příští schůzi ČNR. Takže my jdeme do druhého kola voleb a já bych vám přečetla jména 6 kandidátů, ze kterých budete vybírat 3. Prosila bych kroužkovat.

Jako první je to dr. Palkoska s počtem hlasů 83, druhý dr. Svoboda - 75, třetí dr. Pavlíček - 64, čtvrtý dr. Klokočka - 62, pátý dr. Zářecký - 56, šestý dr. Fiala - 53. Samozřejmě počet hlasů je z předcházejícího kola.

Paní předsedkyně, vzhledem k tomu, že pan dr. Popovič říkal, že kandidátky jsou již připraveny, mohli bychom hned přistoupit k tajné volbě.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vyzývám vás všechny, abyste se zúčastnili voleb, prosím, aby se přednostně zúčastnilo předsednictvo, abychom mohli rovnou začít se schůzí předsednictva. Ještě upozorňuji jednotlivé kluby, aby laskavě na terasu za Státními akty vyslaly po jednom zmocněnci, kteří by se zúčastnili redakce usnesení, které tu během dopoledních hodin přednášel pan poslanec Kozánek. Z každého klubu určete jednoho k tomu, aby tato redakční skupina vypracovala návrh usnesení a mohla jej předložit sněmovně už po přestávce. Nyní uděláme přestávku na hodinu a půl, kterou potřebujeme na jednání předsednictva. Sejdeme se přesně ve 3/4 na čtyři. Konec volebního aktu bude za 30 minut.

Děkuji vám.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Zahajuji přerušenou schůzi, prosím pana ověřovatele poslance Popoviče, aby vyhlásil druhé kolo voleb soudců do ústavního soudu.

Poslanec Pavel Popovič: Ve druhém kole volby soudců byl k volbě ověřovateli převzat 201 hlasovací lístek. Z toho bylo vydáno 165 hlasovacích lístků a jeden náhradní. Odevzdáno bylo 165 platných lístků, žádný neplatný.

Počet neodevzdaných je tudíž nula, počet nevydaných 35.

Hlasy byly odevzdány takto: - pro pana Josefa Fialu 53 platných hlasů, - pro pana Vladimíra Klokočku 55 platných hlasů, pro pana Ivo Palkosku 79 platných hlasů, - pro pana Václava Pavlíčka 68 platných hlasů, - pro pana Cyrila Svobodu 91 platných hlasů, - pro pana Pavla Zářeckého 65 platných hlasů. Za kandidáta do funkce soudce ústavního soudu byl zvolen pan Cyril Svoboda. Jménem ověřovatelů mu blahopřeji.

Dovolím si ještě opravit jeden údaj, který jsme mylně uvedli, a to z hlediska průběhu voleb v prvním kole. Hlasovací lístky, které jsme uvedli jako neplatné, neplatné nebyly, ale pouze žádný z hlasů se nepřičítal žádnému z kandidátů. Lístky jsou platné a výsledek tohoto prvního kola zůstává nezměněn, pouze naše interpretace byla chybná. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Chtěl bych požádat pana ověřovatele, aby sdělil, zda předkládá návrh na další, třetí kolo voleb. Pokud tak chce učinit paní kolegyně Röschová, dávám jí slovo.

Poslankyně Anna Röschová: Ocitovala bych bod 12 volebního řádu, a to: "Není-li po třetím kole voleb zvoleno všech 8 kandidátů, volby končí a může být v nich pokračováno, a to i s dalšími kandidáty nejdříve na příští schůzi České národní rady."

Formulace "s dalšími kandidáty" znamená, že se opět otevírá banka návrhů. Přečetla bych jména těch, kteří nyní budou na kandidátkách: - dr. Palkoska, který obdržel 79 hlasů - dr. Pavlíček, který obdržel 68 hlasů - dr. Zářecký, který obdržel 65 hlasů a dr. Klokočka obdržel 55 hlasů. Z těchto čtyř kandidátů mají být zvoleni dva.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji, konstatuji, že třetí kolo voleb bude podléhat režimu článku 11. Ověřovatel, který byl pověřen řízením třetího kola, mi sdělil, že vše potřebné je připraveno, a proto se vyhlašuje další kolo voleb, třetí, pro dnešek poslední. Je tomu tak s tím, že volební akt bude končit v 17 hodin. Schůze bude pokračovat v 17 hodin.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Prosím pověřeného ověřovatele, aby oznámil výsledky třetího kola voleb.

Poslanec Pavel Popovič: Pane předsedající, dámy a pánové, mám obavu, že opět není důvod vypouštět nad touto budovou bílý kouř.

Výsledek tajného hlasování zní takto: K volbě ve třetím kole bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků. Z toho bylo vydáno 169 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 169 platných lístků, čili žádný neplatný. Počet nevydaných 31.

Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto: Pro pana Vladimíra Klokočku - 48 platných hlasů, pro pana Ivo Palkosku - 75 hlasů, pro pana Václava Pavlíčka 72 platné hlasy, pro pana Pavla Zářeckého 48 hlasů. Nadpoloviční většina činila 85 hlasů, nikdo v třetím kole nebyl zvolen.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Přeje si pan poslanec Novák něco podotknout k tomuto výsledku?

Poslanec Jiří Novák: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, mně nezbývá nic jiného než konstatovat, že nebyla splněna podmínka stanovená v ústavním zákoně č. 91/91 Sb., tzn. možnost předložení seznamu osmi kandidátů do funkce soudce ústavního soudu ČSFR prezidentovi. Brání nám v tom i náš volební řád. Mohu konstatovat, že volby na této schůzi ČNR končí, požádám jménem ústavně právního výboru předsednictvo ČNR, aby lhůtu pro přijímání kandidatur do funkcí soudců ústavního soudu prodloužilo s tím, že se k této volbě vrátíme na jedné z nejbližších schůzí ČNR, pokud to bude možné, ještě v prosinci tohoto roku.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Chce pan kolega konstatovat pro úplnost seznam těch kandidátů, kteří byli zvoleni? /Ne./ Nepřeje si to ani nikdo z pléna? /Ne./ Pak nezbývá, než konstatovat, že po třetím kole nedošlo ke zvolení potřebného počtu kandidátů a může být ve volbách pokračováno až na příští schůzi, která však začíná zítra ráno. Prosím, pan poslanec Hofhanzl - má faktickou poznámku.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Chtěl bych požádat, aby se před příští volbou kandidáti představili.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte, ještě než přejdu k dalšímu bodu, abych konstatoval, že dnes je žádoucí, aby plénum skončilo nejpozději v půl sedmé, což je za necelou hodinu, a to proto, že pak následuje ještě jednání předsednictva, kde je nezbytné, aby pokračovalo ještě dnes, a ve 20,00 h. je plánováno setkání poslanců zvolených na Moravě. Znamená to, že se teď zeptám někoho z poslanců, kteří byli delegováni do dohadovací skupiny, pokud jde o návrh usnesení pana poslance Kozánka dnes ráno jím navržené. Pan poslanec Kozánek je přítomen? Pan poslanec Zajíček byl přítomen jednání. Ptám se ho, jestli skupina došla k nějakému cíli.

Poslanec Stanislav Zajíček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dohadovací skupina, která sestávala ze zástupců poslaneckých klubů ČNR dospěla k textu, který nyní přednesu:

"Návrh porady zástupců klubů na usnesení ČNR k jednání vlády ČR o rozpočtech na rok 1992.

I. Česká národní rada bere na vědomí informaci předsedy vlády ČR o výsledcích mimořádných zasedání vlády ČR k rozpočtům na rok 1992.

II. Česká národní rada pokládá dosavadní postup vlády ČR při jednáních o rozpočtech za přiměřený a odůvodněný.

III. Česká národní rada v zájmu občanů ČR souhlasí s variantou rozpočtů vycházejících z principu vzájemné občanské zodpovědnosti. Přerozdělení proto nesmí dosáhnout míry, která by ohrozila potřeby rozpočtu ČR.

Česká národní rada požaduje přehlednost rozpočtů a dostatečné záruky jednotného provádění ekonomické transformace a sociální politiky na území celé federace."

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Já se zeptám, zda tento text byl předložen v přestávce, kdy jednalo předsednictvo a vyhodnocovaly se výsledky voleb, klubům. Jinými slovy, zda je možné podle názoru klubů o tomto textu nyní vést rozpravu a hlasovat. Navrhuji, aby se nyní vedla rozprava a hlasovalo se. Táži se na návrhy opačné. Pan místopředseda Vlach.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Mám protinávrh, abychom po ukončení rozpravy přerušili projednávání na krátkou schůzku klubů a do té doby, abychom měli předložený alespoň jednou až dvakrát pro každý klub příslušný text.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. V každém případě pokračujeme v rozpravě. O návrhu pana místopředsedy Vlacha na přerušení schůze bych nechal hlasovat poté, co uzavřeme rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se někdo do rozpravy? Pan poslanec Hájek.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, vystoupení pana premiéra Pitharta připomnělo rozpočtové události posledního období. Celý rozpočtový proces jde do finále a v logice ostatních událostí dostává silný politický akcent. My se domníváme, že zbytečně. Proč? Pokud je nám známo, česká vláda ani Česká národní rada nepředložila návrh na změnu zákona o rozpočtových pravidlech, tedy a priorit počítá s přerozdělováním rozpočtových příjmů v rámci celé rozpočtové soustavy. V tomto smyslu jsme tedy profederativní.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP