Úterý 8. října 1991

Poslanec Jiří Payne: Navrhoval jsem, aby změna v zahraničním výboru byla provedena v rámci bodu 2, myslím, že by to bylo možné takto projednat a nezavádět další bod programu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Koneckonců bychom mohli i v rámci bodu 2 provést i návrh, který navrhovalo předsednictvo, totiž rezignaci paní poslankyně Moserové a volbu nového předsedy VVVK. Odvolání předsedkyně Moserové na její vlastní žádost v každém případě do bodu 2.

Dávám tedy hlasovat o návrhu pořadu tak, jak byl nyní posléze upřesněn. Kdo je pro přijetí tohoto pořadu tak, jak jsem jej nyní přečetla, prosím ať zvedne ruku. 133. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? 2. Děkuji.

Návrh pořadu byl přijat.

Prvním bodem je

I.

Slib poslance České národní rady

Předsednictvo České národní rady vzalo 13. září 1991 na vědomí rezignaci poslanců Vlastislava Švece a Ladislava Jakla na jejich poslanecké mandáty podle §49, odst. 3) zákona ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, a prohlásilo nastoupení paní Zdeňky Příkaské a pana Vladimíra Fröhlicha jako náhradníků na uprázdněné poslanecké mandáty, a to od 14. září 1991.

Paní Zdeňka Příkaská však na svůj poslanecký mandát rezignovala. Předsednictvo České národní rady vzalo 3. října rezignaci na vědomí a v souladu se zákonem o volbách do České národní rady prohlásí na návrh mandátového a imunitního výboru ČNR do 14 dnů nastoupení náhradníka.

Představím vám proto dnes pouze jednoho nového poslance, pana Vladimíra Fröhlicha. Srdečně ho mezi námi vítám a blaho přeji mu. (Potlesk.) Podle ústavního zákona o československé federaci skládá každý poslanec slib na schůzi České národní rady, které se poprvé zúčastní. Ještě bych připomněla pro našeho nového poslance, že podle uvedeného ústavního zákona odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Nyní prosím členku mandátového a imunitního výboru, poslankyni Danielu Kolářovou, aby přečetla ústavním zákonem předepsaný slib a pana poslance Fröhlicha, aby složil slib do mých rukou.

Poslankyně Daniela Kolářová: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice i České a Slovenské Federativní Republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a ČSFR a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

(Poslanec Fröhlich skládá slib do rukou předsedkyně ČNR.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Blahopřeji a vítám Vás mezi námi.

Dalším bodem jednání je

II.

Zařazení poslance do výboru České národní rady

Předkládám vám návrh na zařazení pana poslance Vladimíra Fröhlicha do výboru České národní rady pro obchod a cestovní ruch, který je v současné době naším početně nejslabším výborem. Jsou proti tomu nějaké námitky? (Nejsou.)

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Doporučuji přijmout následující usnesení:

Česká národní rada volí poslance Vladimíra Fröhlicha členem výboru České národní rady pro obchod a cestovní ruch.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 122. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? 3. Děkuji.

Návrh byl přijat.

Podle návrhu pana poslance Payna budeme nyní hlasovat o odvolání pana poslance Kryčera ze zahraničního výboru. Navrhuji tedy přijetí následujícího usnesení:

Česká národní rada odvolává poslance Jana Kryčera ze zahraničního výboru.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 119. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? 2. Děkuji.

Usnesení bylo přijato.

Konečně bychom přistoupili k hlasování o usnesení

Česká národní rada souhlasí s odvoláním poslankyně Jaroslavy Moserové z funkce předsedkyně výboru ČNR pro vědu vzdělání a kulturu. že jsem říkala, že se tak děje na její vlastní žádost v souvislosti s odjezdem do Austrálie.

Kdo je, prosím, pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku. 117. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? 1. Děkuji.

Toto usnesení bylo přijato.

Můžeme tedy přistoupit k dalšímu bodu, kterým je

III.

Návrh na schválení zákonného opatření předsednictva ČNR č. 367/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti podle sněmovních tisků 360 a 392.

Předsednictvo ČNR na své 56. schůzi dne 22. srpna t.r. schválilo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci zákonné opatření, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb. o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti.

Vládní návrh uvedeného zákonného opatření spolu s důvodovou zprávu jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 360. Ve Sbírce zákonů je zákonné opatření publikováno v částce 71 z letošního roku pod č. 367.

Na své 22. schůzi Česká národní rada nesouhlasila se zařazením návrhu na schválení tohoto zákonného opatření dokud nebude známo stanovisko výborů ústavně právního a petičního, pro právní ochranu a bezpečnost. O výsledku projednání ve výborech České národní rady vám byla předložena společná zpráva jako sněmovní tisk 392.

Otvírám rozpravu a pokud budou ještě nějaké dotazy nebo připomínky, společný zpravodaj posl. Lubomír Nedbálek je připraven odpovídat.

Hlásí se někdo do diskuse? (Nikdo.)

Pokud nikoli, navrhuji schválit usnesení:

Česká národní rada schvaluje podle čl. 121 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. o čs. federaci zákonné opatření předsednictva ČNR č. 367/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb. o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti.

Kdo s tímto návrhem souhlasí ať zvedne ruku! 98.

Kdo je proti? (Nikdo.)

Kdo se zdržel hlasování? 8.

Děkuji.

Dalším bodem je

IV.

Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 390, 396, 397, 398 a 399

O tomto návrhu, jak všichni víme, hlasuje ČNR bez rozpravy.

Doporučuji hlasovat o každém předloženém návrhu samostatně. Má někdo jiný návrh? (Nikdo.) Dávám tedy hlasovat tímto způsobem.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem předsednictva České národní rady uvedeným ve sněmovním tisku 390, ať zvedne ruku! 85.

Kdo je proti? 4.

Kdo se zdržel hlasování? 18. Děkuji. Usnesení bylo přijato.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem předsednictva České národní rady uvedeným ve sněmovním tisku 396 (tisky máte v příloze na stole), ať zvedne ruku! 78.

Kdo je proti? 2.

Kdo se zdržel hlasování? 19.

Děkuji.

Zjišťuji, že nás není usnášení schopné kvorum. Prosím poslance, kteří se zdržují na chodbě, aby laskavě přišli do sněmovny. (Děje se.)

Prosím skrutátory, aby sečetli počet poslanců přítomných ve sněmovně. (114).

Dávám tedy znovu hlasovat.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem předsednictva ČNR uvedeným ve sněmovním tisku 396, ať zvedne ruku! 89.

Kdo je proti? 2.

Kdo se zdržel hlasování? 3.

Děkuji, návrh byl přijat.

Nyní dávám hlasovat o předloženém návrhu předsednictva ČNR uvedeném ve sněmovním tisku pod číslem 397.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. 106.

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? 13.

Děkuji. tento návrh byl přijat.

Dávám hlasovat o tom, kdo souhlasí s předloženým návrhem předsednictva ČNR uvedeným ve sněmovním tisku pod číslem 398, ať zvedne ruku. 97.

Kdo je proti? 1.

Zdržel se hlasování? 20.

Děkuji. tento návrh byl přijat.

Jako poslední je zkrácení lhůty týkající se návrhu, o kterém dnes mluvil pan poslanec Payne, totiž návrhu poslanců ČNR na vydání zákona ČNR o volbách do zastupitelstev obcí a o místním referendu - tisk 394. Mám za to, že vzhledem k návrhu pana poslance Payna je zbytečné dávat o tomto návrhu hlasovat. Nebo je snad pan poslanec Payne jiného názoru? /Není./ Děkuji, přistoupíme tedy k dalšímu bodu programu. Dalším bodem je

V.

Návrh ústavně právního výboru České národní rady na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon České národní rady č. 54/90 Sb., o volbách do České národní rady

podle sněmovních. tisků 391 a 402.

Předložený návrh ústavně právního výboru, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 391, nám odůvodní poslanec Miloslav Výborný, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec ČNR Miloslav Výborný: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, ústavně právní výbor svým usnesením č. 345 z 25. září letošního roku navrhuje České národní radě, aby přijala zákon, jímž by byla provedena novela zákona č. 54/90 Sb., o volbách do České národní rady.

Momentem, který přivodil toto usnesení ústavně právního výboru, bylo projednávání federálního tisku č. 853, totiž vládního návrhu federálního zákona o způsobu provádění referenda. V tomto předkládaném federálním zákonu je totiž z legislativně technických i dalších důvodů odkazováno na zákony SNR a ČNR o volbách do těchto zákonodárných orgánů, přičemž však náš český zákon, který by měl být novelizován, už ani věcně ani časově neplatí, neboť ve svém ustanovení §58, odst. 2 výslovně uváděl, že je platný pouze pro volby do ČNR konané v roce 1990. Vzniklý rozpor není řešitelný jiným způsobem, než určitou novelizací právě uvedeného ustanovení českého zákona. Kdyby k novelizaci nedošlo, stalo by se, že federální zákon o způsobu provádění referenda by se dovolával již neplatného zákona českého.

Za ústavně právní výbor a z pozice pověřeného člena tohoto výboru jako navrhovatele zákona bych chtěl ovšem ještě plénum požádat, protože budeme onen návrh projednávat ve znění společné zprávy, tj. ve znění tisku č. 402, aby ještě před hlasováním se mohl ústavně právní výbor sejít. Domnívám se, že schůze ústavně právního výboru bude trvat přibližně deset minut a jejím cílem bude toliko to, abych mohl zcela zodpovědně za ústavně právní výbor sdělit stanovisko ke společné zprávě. Protože, jak víte, společná zpráva dosahuje téhož jiným vyjádřením navrhované novely. Osobně se domnívám, že se jedná o novelu krátkou a že není třeba, protože důvodová zpráva je vám k dispozici, bližším způsobem rozvádět, proč ústavně právní výbor tento návrh novelizace návrhu o volbách do ČNR předkládá.

Děkuji za pozornost.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Pane poslanče, mám tedy dát hlasovat teď o přerušení schůze, aby se mohl sejít ústavně právní výbor?

Poslanec ČNR Miloslav Výborný: Paní předsedkyně, já se domnívám, že k tomu bude dosti času po zprávě zpravodaje.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Prosím tedy společného zpravodaje pana poslance Rudolfa Duška, aby nám odůvodnil společnou zpráv u, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 402.

Poslanec ČNR Rudolf Dušek: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, z pověření zpravodaje doporučuji předložený návrh s jeho doplněním, že platí i pro referendum.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Duškovi. Nyní bych dala hlasovat.

Poslanec ČNR Miloslav Výborný: Paní předsedkyně, domnívám se, že nelze předpokládat příliš širokou rozpravu k tomuto zákonu a možná by se ústavně právní výbor mohl sejít po rozpravě, která nechť je zahájena, event. ukončena, nebude-li se nikdo hlásit, protože pak bychom mohli zhodnotit i případné připomínky z rozpravy.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Výbornému, zahajuji tedy rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? /Ne./ Jde skutečně o velice jednoduchou změnu.

Dávám tedy hlasovat o návrhu pana poslance Výborného, abychom na 10 minut přerušili zasedání s tím, že se sejde ústavně právní výbor a jakmile bude mít vypracováno své stanovisko, abychom se tady, tj. v 10.35 h zase sešli. Dávám hlasovat o návrhu na přerušení schůze.

Kdo je pro? 103.

Je někdo proti? Nikdo.

Zřejmě byl tento návrh přijat. Přerušuji tedy schůzi na oněch 10 minut, doufám, že ústavně právní výbor za tu dobu stanovisko udělá.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Dámy a pánové, pokračujeme v jednání o bodu pátém, návrhu ústavně právního výboru České národní rady o vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 54 o volbách. Zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Výborný si vyžádal přerušení, prosím ho, aby nás informoval o výsledku jednání z ústavně právního výboru.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane místopředsedo, dámy a pánové, smyslem schůze ústavně právního výboru nebylo nic jiného, než aby ústavně právní výbor zaujal po rozpravě, která nebyla dlouhá, protože předtím jsme tomu věnovali dosti pozornosti, stanovisko ke společné zprávě. Jsem zmocněn ústavně právním výborem oznámit, že hlasováním ze třinácti přítomných členů ústavně právního výboru šest vyjádřilo souhlas se zněním společné zprávy, kdežto sedm setrvalo na původním návrhu ústavně právního výboru. Současně jsem přislíbil a cítím se býti povinován tento slib splnit, abych bližší komentář k tomu proč bylo takto hlasováno snad ani nepodával, ale cítím také povinnost říci, že všichni členové ústavně právního výboru, tj. jak ti, kteří podporují společnou zprávu, tak ti, kteří setrvávají na původním návrhu novely, cítí naprostou nezbytnost jakoukoliv novelu, ale novelu přijmout. To je důležité zdůraznit.

Pane místopředsedo, protože rozprava nebyla ukončena, lze očekávat, že se do ní přihlásí někdo z členů ústavně právního výboru, aby přednesl pozměňující návrh, jehož smyslem bude dosáhnout toho, aby nejprve bylo hlasováno o tomto pozměňujícím návrhu, který bude - začíná to být složité a velmi pochopitelně - návrhem původním a pak teprve o společné zprávě, neboť jen tak lze s přihlédnutím k ustanovení § 25 písm. a) a § 26 odst. 2 našeho jednacího řádu dosáhnout toho, že hlasování bude korektní a regulérní.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Výbornému a prosím, kdo se hlásí. Mám přihlášku pana poslance Payna. Prosím.

Poslanec Jiří Payne: Vážený pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně, položme si otázku, co je vlastně důvodem novelizace volebního zákona do ČNR. Tím důvodem nepochybně, jak se uvádí v důvodové zprávě, má být to, aby bylo možno tento zákon použít také pro provedení celostátního referenda ve smyslu federálního zákona. Tento zákon ovšem nepozbyl platnosti provedením voleb v červnu 1990, ačkoliv v § 58 tohoto zákona o volbách do České národní rady - je to zákon č. 54 - se v odstavci 2 říká: Tento zákon je platný pouze pro volby do České národní rady zvolené v roce 1990. Ovšem tento zákon zůstává nadále v platnosti samozřejmě. Tím se v podstatě říká, že ten zákon se použije jednorázově, nicméně zákon platí stále, protože podle tohoto zákona například nastupují náhradníci na uvolněné mandáty, na uvolněná místa v České národní radě. Nyní je tedy otázkou, co je potřeba udělat pro to, aby ten federální odkaz na náš český zákon byl smysluplný. Nabízejí se tady dvě řešení. Je to jednak řešení navržené ústavně právním výborem, jednak řešení, které máme obsaženo ve společné zprávě. Chtěl bych položit otázku, čeho vlastně dosahujeme, nebo čeho dosáhneme, přijmeme-li znění ústavně právního výboru. Ta věc má totiž určitý důsledek. Smyslem odstavce 2 paragrafu 58 o vlastně omezeném použití volebního zákona bylo, aby se o volebním zákonu během našeho volebního období diskutovalo a aby byl případně vylepšen. Protože si jistě vzpomenete, že řada námitek k tomuto zákonu existovala již v době, kdy jsme podle něj my byli voleni.

Jestliže přijmeme řešení ústavně právního výboru, pak vlastně padá smysl odstavce 2 paragrafu 58 a volební zákon může se také stát, že už nebude podroben další rozpravě a případně novelizaci nebo vylepšení a bude použit také pro příští volby. Oproti tomu návrh ve společné zprávě, který říká, že tento návrh se použije pro volby v roce 1990 a pro referendum tuto podmínku, že o volebním zákoně zde provedeme podrobnou rozpravu, neodstraňuje. Já si kladu otázku, protože tady už nejde o věcné řešení. Obě řešení plní ten účel, ke kterému byla navržena. Ale jedno z nich dosahuje ještě jakéhosi politického cíle. Já si kladu otázku, kdo vlastně má zájem na tom, aby tento politický cíl, tj. aby se o volebním zákonu již nediskutovalo, kdo na tomto politickém cíli má zájem? Již z projednávání těchto návrhů se ukazuje, které strany mají zájem na tom, aby se volební zákon nezměnil. Proto bych chtěl, doufám, že jste schopni na tuto otázku si odpovědět, a chtěl bych na vás apelovat, abyste hlasovali pro řeš ní navržené ve společné zprávě.

Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP