Pátek 13. září 1991

Je mi líto, že pan kolega Žák odešel. Já bych chtěl reagovat na jeho vtipnou poznámku o své aspiraci být prezidentem Spojených států. To, co říkal o právním nástupnictví, není buď pravda vůbec, nebo ne pravda zcela. Není pravda, že pouze Mezinárodní společenství rozhoduje o tom, který ze státních subjektů bude právním nástupcem. To je pravda maximálně zčásti. Uznání státu de jure či de facto hraje svou roli, ale jen jednu z rolí, ve věci, kdo bude nástupcem. Existuje celé odvětví práva, které se jmenuje mezinárodní právo veřejné (na rozdíl od mezinárodního práva soukromého) a které dokonce - je to kuriozní, ale je to pravda - kodifikuje i jisté zvykové zásady v mezinárodním právu veřejném, které rovněž mají co do činění s tím, který ze státních subjektů bude nástupnický. Takže já bych tu ironii neviděl až tak zcela na místě, byť to bylo podáno poměrně velice humorně. Děkuji za tuto poznámku, omlouvám se ještě jednou.

Kolega Payne se tázal na to, zda se předsednictvo zabývalo otázkou rozpočtu. Včera na společném zasedání s vládou ČR pouze vyslechlo informaci o stavu jednání o rozpočtech a de facto ji vůbec neprojednávalo, protože shledalo, že nemá dost podkladů. Rozhodlo se tedy tak učinit příští týden. Neřekl bych tedy, že šlo o projednávání. Rozhodně z toho nelze dát nějakou ucelenější zprávu. Děkuji za pozornost.

/Od pultu předsedajícího:/ Táži se, zda je přítomen pan poslanec Holomek. /Ano./ Pak ho prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Karel Holomek: Za této situace a v tomto okamžiku se vzdávám slova.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Takže teď nastala situace, kdy rozpravu uzavírám, na kolik nebylo dalších písemných přihlášek. Naskýtá se otázka, ve které prosím návrhů odkudkoli.

Byla zde dána informace o jednání příští týden. Vzhledem k počtu poslanců ve sněmovně by se nabízelo, aby všechny návrhy z této rozpravy projednaly kluby. Bylo by to asi vhodné. V tomto směru s panem poslancem Žákem souhlasím, a to včetně onoho návrhu ODA. Jsou nějaké návrhy, kdy by se tak mělo stát?

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Kolegové a kolegyně, ono to skoro nestojí za to, jít k tomu řečništi, ale už mí jednou Marek Benda vytkl, že shora mluvit nesmím. Protože ve čtvrtek tady budeme všichni poslanci shromážděni (dopoledne bude seminář a odpoledne kluby), navrhovala bych, abychom odročili dnešní schůzi na 3 hodiny odpoledne ve čtvrtek, abychom přijali případně usnesení, jak bylo navrhováno, nebo je modifikovali, aby se mezi tím kluby mohly k těmto otázkám vyjádřit. Domnívám se, že teď kdyby měly zasedat kluby, tak by se další pokračování posunulo na velice pozdní hodinu. Kromě toho, jak říkal pan místopředseda Kalvoda, už teď jsme patrně neusnášeníschopní. Možná bych mohla požádat Kancelář o takový přepočet. Kdyby se ukázalo, že nás je dost, tak bychom mohli ty kluby teď svolat a schůzi dnes skončit. Já bych ale osobně byla pro první návrh, to je pokračovat ve schůzi ve čtvrtek ve 3 hodiny odpoledne.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Počkáme na prováděné sečtení sebe sama. (Sčítá se počet poslanců v lavicích a poslanců vstupujících do sněmovny.) Poslanec Šuman využívá mrtvého času k poznámce.

Poslanec Vladimír Šuman: Přátelé, já podporuji návrh paní předsedkyně na přerušení schůze do čtvrtka. Mám dojem, že tyto závažné věci nemohou být projednávány v takto nízkém stavu, nehledě na to, že i kdybychom se teď sešli a schválili to 55 hlasy, ani to by nevyznělo pro ČNR ani pro to, co schvalujeme. Proto doporučuji přerušit schůzi do čtvrtka do 3 hodin odpoledne.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Dám hlasovat, ale ještě se hlásí pan poslanec Syka. Prosím.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám, že vystupuji, ale uvědomme si jednu věc. Jak navrhovala paní předsedkyně pokračovat ve čtvrtek ve 3 hodiny, to se mi zdá nevhodné, protože bude nedostatečný časový prostor pro projednávání této otázky v klubech. Ve čtvrtek je od 9 hodin navrhovaný seminář a ten může skončit kolem 12. hodiny. Potom je čas na oběd a na kluby zbývají maximálně 2 hodiny. Proto navrhuji stanovit čas na dokončení této schůze od 17 hodin.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Navrhovatelé první varianty, to je paní předsedkyně a pan poslanec Šuman by se měli vyjádřit.

(Poslanec Šuman stahuje svůj návrh.)

Pan poslanec Ježek chce dát ještě další možnost na výběr.

Poslanec Josef Ježek: Já se opovážím dát sněmovně návrh, respektive připomenout, že kluby se mohou sejít také v pondělí, v úterý a ve středu, protože to jsou také pracovní dny.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Čili to je argument pro to, aby se onen začátek čtvrteční schůze neposunoval. Asi to vyřešíme nejspíše hlasováním. Poslanec Ježek vlastně zdvihl už ten zapomenutý návrh na začátek v 15 hodin. Tento návrh padl jako první, a tak o něm dávám hlasovat, pokud do volíte.

Ale hlásí se poslanec Ledvinka.

Potom vystoupí pan poslanec Benda.

Poslanec Karel Ledvinka: Paní předsedkyně, pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás zdržel velmi krátce.

Myslím, že institut schvalování závisí na míře informovanosti. Kolega Payne se tu ptal na problém informací o státním rozpočtu, který považujeme samozřejmě za nejdůležitější. Ty informace budeme mít až po tom semináři. Kluby by měly zasedat, až budou vědět, o co se jedná. A pokud to bude od 17 hodin do půlnoci nebo déle, tak si myslím, že by to tak mělo být. Já si totiž myslím, že jsme se všichni zavázali, pokud se pamatuji, že uděláme ústavy, udržíme stát a trošku začneme opravovat dům. Ten dům začneme opravovat od základů. Možná u toho brkneme. Celá ekonomická reforma je postavena federálně. Je ohrožena. Už nevím, co by přimělo poslance k tomu, aby tady byli.

Děkuji.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Já skutečně děkuji, nejen pouze formálně, panu poslanci Ledvinkovi. A další s faktickou poznámkou či návrhem je pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Mám čistě faktickou poznámku. Myslím, že je nás zde málo a že přerušení schůze a stanovení dalšího pokračování je v pravomoci předsedajícího. Proto doporučuji nehlasovat a stanovit čas na 17 hodin ve čtvrtek.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Já děkuji. Nicméně se zeptám, zda je ještě k tomu poznámka. Pokud ne, tak vyhlásím takový protiprávní stop - stopstav a přece jen navrhnu hlasování.

Kdo je pro pokračování této schůze ve čtvrtek v 15 hodin, nechť zvedne ruku? 34.

Pokud dovolíte, je to, jak říkal pan poslanec Benda, pro mne pouze orientační hlasování. Proto hned teď nechám rovnou hlasovat také o tom, kdo je pro začátek přerušené schůze ve čtvrtek v 17 hodin. 76.

Děkuji. Než tedy rozhodnu, jak pan poslanec správně připomněl, že mám pravomoc, mám pro vás ještě jednu informaci. Byla zde dnes dost žhavá rozprava o času v zaujímání našich stanovisek k tiskům. Dnes jsme dostali od FS. jeden výtisk oficiálního tisku. Jak víte, ještě ho mají projednat poslanci ve výborech.

Stanovisko České národní rady podle sdělení Kanceláře FS má být zasláno do příštího úterý, to je do 17. září. Tento den mají schůze první z výborů sněmoven FS.

Pokud nemá nikdo už další informaci, kterou chce z tohoto nebo onoho místa přednést, v tom případě přerušuji dnešní schůzi na čtvrtek 17 hodin.

Omlouvám se, beru ještě zpět, hlásí se pan ministr Kubát.

Ministr zemědělství ČR Bohumil Kubát: (mimo mikrofon) Co zpráva o zemědělství?

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Pane ministře, je trošku neobvyklá situace. Já bych se dovolil zeptat sněmovny. Pan ministr Kubát byl zde omluven, ale zazněly některé interpelace na jeho úkor. Pan ministr Kubát se dostavil s tím, že bude moci reagovat.

Ministr zemědělství ČR Bohumil Kubát: (mimo mikrofon) Mohu to upřesnit? Slíbil jsem, nebo jsem to tak pochopil, že k 31. 8. bych měl podat zprávu o zemědělství. Mám ji tady, je to minimálně jeden a půl hodiny. Já jsem ochoten vystoupit, přečíst, rozebrat, vysvětlit, zodpovědět dotazy. Je mi jasná situace. Jestli sněmovna uzná za vhodné, abych tak učinil, ve čtvrtek nebo kdy uzná za vhodné, učiním tak, jak rozhodne sněmovna. Ale byl bych hrozně nerad, aby vznikl názor, že Kubát příslušnou zprávu nepředložil. Mám ji tady, mohu ji předat oficiálně ČNR, kdy ji přednesu, nechť rozhodne sněmovna.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Já bych, pane ministře, konstatoval, že onen bod, v rámci něhož jste měl vystoupit, byl přerušen, nebyl ukončen, a to do příští schůze, a já bych se zeptal, kdo z pánů poslanců chce k tomu něco říci.

Poslanec Zdeněk Bárta: (mimo mikrofon) Materiál rozmnožit a rozdat poslancům!

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Výborně! Pan ministr Kubát projevil obavy o své politické zdraví v tom smyslu, aby nebyl podezírán, že hodlá zdržovat (hluk, smích), tedy zdržovat onu zprávu. Myslím, že jeho požadavek je vzhledem k jeho zkušenosti zcela oprávněný. A proto se zeptám: Souhlasí sněmovna s tím, aby pan ministr Kubát rozmnožil onu zprávu a adresoval ji do výborů ČNR s tím, že ji přednese v rámci přerušeného bodu "Odpovědi a interpelace"? (Potlesk.) Pane ministře, já myslím, že můžete být alespoň nějakou dobu klidný. (Smích v sále.)

Přerušuji schůzi do příštího čtvrtka v 17 hodin.

(Schůze přerušena do čtvrtka 19. 9. 1991 do 17 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP