Čtvrtek 11. července 1991

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Květovi. Hlásí se ještě někdo do diskuse? (Ne.) Uzavírám rozpravu a prosím pana ministra, aby se ujal závěrečného slova.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek: Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, dostal jsem několik otázek a rád bych na ně odpověděl.

Panu poslanci Svobodovi se zdály nízké náklady na cestovné. Fond počítá, jak bylo řečeno, s 60 lidmi a tento počet nebude letos ještě dosažen, takže celková filosofie rozpočtu je být co nejšetrnější a dávat příklad ostatním o tom, jak se má správně hospodařit. Takže jsme se snažili držet opravdu velmi při zemi.

Co se týče opravdu nejdůležitější otázky, která je strategicky významná, to jsou náklady na posudky a expertní činnost a poradenskou službu: Máme závazný příslib z federálních zdrojů, které mají formu různých nadací a darů od fondu FARE a agentury pro zahraniční investice. Určitá rezerva je též ve státním rozpočtu České republiky na poradenské služby.

Jinak se s tím počítá také v kapitole 54 "služby a výdaje nevýrobní povahy celkem", to jsou 2 mil. 830 tis. Kčs, takže v tom to je zahrnuto, ale říkám, že jsou to jenom ty peníze, které budou placeny přímo Fondem. Vedle toho jsou ještě další zdroje, které dostaneme z jiných zdrojů, než jsou zdroje rozpočtu.

Nyní k otázce pana poslance Květa k malé privatizaci - věc pronájmů a struktura vydražených provozních jednotek z hlediska pronájmů a nemovitostí. Komise se ve všech případech snažily, kde to je možné, dražit včetně nemovitostí a pozemků. Samozřejmě, všichni znáte, jak vypadá struktura našich měst. V řadě případů to není možné, protože objekt má jiného vlastníka, nemůžeme dražit. Takže struktura vydražených provozních jednotek je dána strukturou majetkoprávních vztahů, jaká v našich městech existuje. Volba, která se zdá být volbou, v podstatě není žádná volba. Nájmy: to je jedna z mezer našich zákonů, že podniky mají právo dávat nájmy, ale my zase z druhé strany nemusíme tyto nájmy vždy respektovat a nerespektujeme je.

Respektujeme jenom nájmy, které byly uzavřeny do 31. října 1990 - ekonomické pronájmy, vydražitel má právo nejít do dražby a má nárok tuto provozní jednotku získat mimo dražbu. Ostatní nájmy nemusíme respektovat a také nerespektujeme, jsou-li uzavřeny později. Je pravda, že řada podniků se stále snaží svůj majetek pronajmout a tyto snahy stále jsou. Opakuji znovu, že je nerespektujeme a zákon nám tuto možnost dává.

K otázce kupónové privatizace zda-li je možné, aby se majitelé kupónů nějakým způsobem sdružovali a kupovali vlastně nějaké vymezené majetky a potom zakládali své společnosti - taková možnospolečnosti - taková možnost určitě existuje a této možnosti vycházíme vstříc, to je možnosti zakládat investiční privatizační fondy. Ty budou zakládány u bank, ale mohou je zakládat i soukromí jednotlivci, kteří vyhlásí fond: soustřeďujte do tohoto fondu kupóny na vymezené akciové společnosti. na vymezené části majetku. Vím o několika případech, už se takové věci připravují v Děčíně a jinde. Takže tato možnost tady je. Doufám, že jsem uspokojil svými odpověďmi. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu ministrovi. Teď prosím pana poslance Klimeše Stanislava.

Poslanec Stanislav Klimeš: Paní předsedkyně, vzhledem k tomu, že v průběhu rozpravy nebyly podány pozměňovací návrhy směrem k usnesení, požádal bych hlasovat o usnesení. Mám ho ještě přečíst sněmovně?

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Právě chci učinit dotaz na sněmovnu - pamatujete si usnesení, jak ho přečetl pan poslanec Klimeš na začátku projednávání tohoto bodu? (Hlasy: Přečíst.) Pan poslanec Kalfus má technickou poznámku.

Poslanec Jiří Kalfus: Jestliže se od nás očekává, že budeme hlasovat o statutu Fondu, tak si myslím, že by bylo seriozní, abychom měli čas si ho v klidu přečíst. Tento čas nikdo z nás neměl a proto navrhuji, abychom na to teď udělali přestávku a přečetli si ho, anebo abychom o tom hlasovali až po polední přestávce, aby všichni měli možnost v klidu si to přečíst. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Pan poslanec Kalfus přednesl velice racionální návrh. Domnívám se, že bychom mohli tento bod přerušit, pokračovat v jednání, mohl by se případně sejít i národohospodářský výbor + poslanci, například pan poslanec Svoboda, kteří se k věci vyjadřovali, a k tomuto bodu bychom se vrátili ještě po obědě. Dávám návrh, abychom hlasovali o procedurálním návrhu pana poslance Kalfuse, abychom přerušili tento bod a vrátili se k němu až budeme připraveni, tedy po obědě.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 119. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování. 9. Děkuji.

Pozměňovací návrh pana poslance Kalfuse ohledně procedury byl přijat. Vrátíme se tedy k tomuto bodu až po projednání dalších dvou bodů. tím získáme dostatečný čas. Nyní bychom projednali bod 21, který včera uvedl pan poslanec Němeček a prosím ho, aby se ujal slova. S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Moldan.

Poslanec Bedřich Moldan: Odhlasovali jsme si, že dalším bodem programu je zpráva pana...

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: To je ono. To je bod, který byl uveden panem poslancem Němečkem.

Poslanec Rudolf Němeček: Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Na jednání zemědělskopotravinářské a lesnické komise při předsednictvu ČNR včera 10. 7. 1991 se členové komise dozvěděli, že pan premiér bude mít v sobotu v televizi zásadní projev k zemědělské problematice. Klub Občanského fóra nezávislých navrhl rozšíření programu o informaci předsedy České vlády o jednání se zemědělskými odborníky v souvislosti s usnesením k zemědělské problematice schváleným včerejším jednáním 21. schůze ČNR. Prosím pana premiéra o podání této zprávy.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Němečkovi. Prosím pana premiéra, aby se ujal slova.

XXI.

Informace předsedy vlády České republiky o připravovaném projevu k zemědělské politice

Předseda vlády Petr Pithart: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, vážená Česká národní rado, nejdříve dovolte, abych Vám přečetl text, který jsem 9. 7. v pozdních večerních hodinách osobně odevzdal Československé tiskové kanceláři. Text je nadepsán Závěry z jednání k současným problémům v zemědělství:

"Dne 9. července 1991 se u premiéra České vlády sešli zástupci zemědělské veřejnosti, Českomoravské agrární unie, Celostátního rolnického družstevního svazu, Sdružení soukromých zemědělců a Zemědělské strany se zástupci vlády a s poslanci Federálního shromáždění a České národní rady k projednání současných problémů v zemědělství, vyjádřených v závěrech celostátní porady předsedů okresních rolnických družstev, družstevních svazů dne 26. 6. 1991. Prvním z projednávaných problémů byl způsob financování nákupu obilí z letošní sklizně. Na základě materiálů státní banky a Agrobanky, akciové společnosti, je možno konstatovat, že pro nákup obilí je s využitím tzv. zemědělských směnek vytvořen dostatečný prostor pro normální průběh nákupu potravinářského obilí a sladovnického ječmene v rozsahu, který odpovídá jejich obvyklé spotřebě. Navíc je nutno počítat i s využitím na regulaci trhu, a to i s vytvořením federálního fondu k tomu, aby na trhu obilí vznikla rovnovážná situace, nezbytná i pro stanovení přijatelných nákupních cen. Podstatně obtížnější je situace na trhu produktů chovu skotu, zejména jatečného dobytka. V současné době zpracovává federální komise pro řešení vývozu přebytků, ustavená na jednání v Židlochovicích dne 29. 6. 1991, všechny náměty na cesty a možnosti vývozu. V úvahu se bere i potvrzený bártrový obchod s RSFSR. Výsledky práce komise budou známy 12. července 1991. V případě, že avisovaný přebytek jatečného skotu nebude alespoň z větší části touto cestou vyřešen, bude nezbytné se k této otázce neprodleně vrátit a ve spolupráci národních i federálních orgánů ji řešit. Obecná kritéria pro výjimky z paragrafu 33 zákona o půdě a jiném zemědělském majetku projednává vláda České republiky na příštím zasedání. S konkrétními číselnými údaji bude zemědělská veřejnost seznámena ve vystoupení premiéra české vlády dne 13. července v Čs. televizi. Všichni účastníci jednání pokládají přijaté závěry za dostatečné pro uklidnění zemědělské veřejnosti."

Dost dobře nechápu, jak se mohlo stát, že tato sněmovna byla informována o tom, že hodlám v televizi vystoupit se zásadním projevem o agrární politice. Vyzývám vás, abyste se okolnostmi podání této informace zabývali. Vláda i já se za takových okolností dostáváme do podivného - řeknu podezřelého světla. Bohužel, agrární politika dosud uspokojivým způsobem zformulována není.

Poukazuji na to již delší čas v souvislosti s vedením ministerstva zemědělství. Kdyby zformulována byla, musela by o tom být přece Česká národní rada nejen informována, ale musela by mít možnost se k takové politice, k takovým zásadám vyjádřit. Stane se tak nejpozději do 31. srpna t. r., jak jste se před krátkým časem usnesli.

V sobotu mám tedy zemědělskou veřejnost informovat o podmínkách nákupů potravinářského obilí a sladovnického ječmene, eventuálně, budou-li již k dispozici v ostatních židlochovických komisích, i o způsobech řešení mimořádně napjaté situace na trhu chovu skotu. Chápu vaši obezřetnost, která vás vedla k tomu, že jsem byl vyvolán, ale trvám na tom, že mé vystoupení nebylo nutné. Není přece možné, ani žádoucí, abych před každým veřejným vystoupením si musel vyžádat vaše stanovisko, váš souhlas. (Potlesk.) Bylo by to patrně pro mne i pro vládu pohodlnější, protože bez rizika. Ale právě proto by to bylo v rozporu s principy dělby moci tohoto hnacího motoru politické demokracie. V sobotu chci zkrátka ujistit venkov, že co na polích začnou už brzy sklízet, také za přijatelné ceny prodají. Toť vše. Zvažte prosím, zda jsem vám o tom musel podat tuto zprávu. Dosti na tom, že jsme příkře stranicky rozděleni. Budeme-li ještě navíc jednat na základě nepřesných, neodpovědných informací, ochromíme práci sněmovny, vlády a budeme právem našimi voliči zavrženi. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu premiérovi za jeho projev. Hlásí se pan poslanec Němeček, prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Rudolf Němeček: Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, vážený český sněme. Děkuji panu premiérovi za podání zprávy a dovolte mi přednést návrh na usnesení:

"Česká národní rada bere na vědomí zprávu pana premiéra české vlády Dr. Pitharta předloženou 21. schůzi České národní rady k zemědělské problematice bez připomínek." (Šum v sále.)

Poslanec Petr Pospíšil: Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, navrhuji nepřijímat žádné usnesení. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Jde o pozměňovací návrh, dávám tedy hlasovat o návrhu pana poslance Pospíšila.

Kdo je pro to, abychom vzhledem ke zprávě pana premiéra nepřijímali žádné usnesení, ať zvedne ruku. 122. Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu? 2.

Kdo se zdržel hlasování? 15. Děkuji.

Byl tedy přijat návrh pana poslance Pospíšila a sněmovna nebude přijímat žádné usnesení. Tím je projednán tento bod a dostáváme se tedy k dalšímu bodu, který měl být původně první, a to jsou

Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Mezi posledním projednáváním odpovědí na interpelace a dneškem uplynula velice krátká doba, jak víte. Doporučuji vám tedy proto, abychom projednali jen nově došlé odpovědi a nevraceli se k těm, kde se při hlasování nepodařilo dospět ke konkrétnímu stanovisku.

Věřím, že čas, který bude k dispozici do 22. schůze, využijí poslanci a členové vlády ke vzájemným kontaktům a pokusí se si stanoviska vyjasnit. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, je veden snahou, abychom schůzi ještě tento týden ukončili. Jsou námitky proti tomuto postupu? Technická poznámka pan poslanec Frkal.

Poslanec Jiří Frkal: Paní předsedkyně, minulou schůzi pan ministr Horálek odpovídal na moji interpelaci a interpelaci pana poslance Rašky. Nebyli jsme přítomni, ale vzali jsme si stenozáznamy této odpovědi a doporučuji, aby tato odpověď byla také dnes projednána.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, prosím Kancelář, aby mi přinesli záznam, bylo to v pondělí. Pokud jde o ostatní odpovědi, dovolím si nyní přečíst jména poslanců, kterým jsou adresovány nově došlé odpovědi. Prosím je, aby při projednávání odpovědi na svoji interpelaci zůstali ve sněmovně. Přehled jmen je v předpokládaném pořadí. Jsou to tito poslanci - hlásí se pan poslanec Štindl s technickou poznámkou.

Poslanec Karel Štindl: Paní předsedkyně, jestli se nemýlím, neodhlasovali jsme, že před odpověďmi přednese naléhavou interpelaci pan poslanec Ježek?

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Ne. Odhlasovali jsme dvě změny, a to byla změna, že bude napřed projednán bod pana poslance Ježka a jako druhý bod bude odpověď pana premiéra na včerejší dotaz pana poslance Němečka. žádný takový pozměňovací návrh, který se týká naléhavě interpelace pana poslance Ježka, nezazněl dnes při projednávání programu.

Vracím se k původnímu bodu. Budou projednávány tyto interpelace: interpelace paní poslankyně Kolářové, pana poslance Hofhanzla a Čecha, Zbyška Stodůlky, Ondřeje Gini, Vladimíra Zemana, Zbyňka Mácy, Ivany Janů - ale ta tady myslím není, je stále ještě v Americe, je to tak? Takže tu si škrtám. Dále pana poslance Berezy, Josefa Pavely, Petra Koháčka, Petra Dudeška a Hedy Čechové. Pan poslanec Giňa tu tedy také není, jak se nyní dovídám, takže tuto interpelaci stahuji.

Ještě připomínám, že pokud dojdou v průběhu našeho jednání další odpovědi na interpelace a Kancelář je zpracuje, můžeme okruh rozšířit. Nyní se přihlásil pan místopředseda s technickou poznámkou.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Promiňte prosím, dávám návrh na to, abychom dva zbývající body pro jednání přehodili, protože se domnívám, že je to logické aby nyní zazněla interpelace pana poslance Ježka a potom byly odpovědi vlády. Aby případně vláda měla šanci zareagovat na to, co zazní z úst pana poslance Ježka.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Jde tedy opět o změnu programu. Dávám o této změně programu hlasovat, ale obávám se, že nás není dostatečný počet. Žádám poslance, aby se vrátili do sněmovny.

Upozorňuji, že ani další bod nemůžeme projednat ve sněmovně, která není usnášeníschopná, protože o každé odpovědi je třeba hlasovat. Dávám znovu hlasovat o pozměňovacím návrhu pana místopředsedy Vlacha. Kdo je pro to, aby byl nyní zařazen jako další bod ten bod, ve kterém žádá o naléhavou interpelaci poslanec Ježek? 90.

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? 29.

Pozměňovací návrh byl přijat. Zařazujeme tento bod na program. Prosím poslance Ježka, aby přednesl interpelaci.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP