Středa 10. července 1991

Jedná se o morální nebo technický problém? Nebudu mluvit za komisi, za klub, ale za sebe. Byl bych rád, aby to tak bylo interpretováno. Při posledním projednávání zprávy této komise zde ve sněmovně byl poslanec jedné strany poslancem jiné strany obviněn z bezcharakternosti. To je vážné morální hodnocení v souvislosti s tímto problémem. Pominu to, že v normálních parlamentech s vypracovanými jednacími řády by z toho poslanec měl vážné problémy. Takové výroky se ve sněmovně nepoužívají. O tom teď nechci mluvit.

Co to znamená charakter? Charakter je řecké slovo, které znamená rydlo. Později přeneseně dostalo význam jako něco vrytého. Posléze bylo tím, co charakterizovalo mince, co tam bylo vyryto. Z toho je posléze odvozeno něco, co je trvalé, co má pečeť a ráz, to znamená charakter. Aplikuje-li dnes jeden poslanec na poslance komunistické strany výtku ohledně charakteru, je to skoro s podivem. Ti poslanci, kteří dále zůstali v komunistické straně, z toho dnes mají poměrně málo výhod. že by čekali, že se vrátí jejich čas? Považovali bychom je za naivní. Pravděpodobně toto nečekají. Oni setrvávají v tom, v čem byli, takže předvádějí jistý charakter, ať se nám to líbí nebo ne.

Na druhé straně v různých jiných stranách jsou lidé, kteří byli šéfy stranických organizací ve svých ústavech a jinde. Před několika lety dokonce napomínali jiné členy strany z pravicového oportunismu a jiných úchylek. Dnes jsou daleko jinde a jiné nabádají z levičáctví. (Potlesk.) Tady je o slovu charakter ve smyslu jeho původního řeckého významu možno pochybovat.

Nechci dělat morální soudy. Nepovažujte to z mé strany za morální odsudek. žijeme v komplikovaném světě, v Československu jsme si nikdy za celou existenci svobodného státu nedokázali zařídit, že se změnily mocenské poměry, aniž by muselo dojít k proměně etických hodnot, které s tím řádem byly spojeny. Žijeme v kocovině této neustálé proměny systému etických hodnot, který je spojen s mocí.

Proto aplikovat zde mravní kritéria je podle mne zavádějící. Nedělal bych to. Proto jsem se jako předseda komise snažil, abychom toto řešili jako problém věcný.

Podstatné stránky tohoto problému se dotkl kolega Effenberger, když mluvil o rutině. Je to pravda. Dnes mluvit o odbornosti a myslet tím, že je založena na tom, že někdo trávil dvacet let na ministerstvu, je hloupost a neserióznost.

Proto se snažíme, aby byl vypracován takový systém personální práce, který by zabránil rozpadu aparátu, ale také tomu, že aparáty budou konzervovat původní stav, který by zajistil, aby se to chápalo i jako generační výměna a zajistil posílení odbornosti s pomocí zahraničních expertů. Toto je cíl komise.

Komise se nemůže z hlediska naší legislativy zabývat jednotlivými konkrétními případy. Na to musí parlament zřídit vyšetřovací komisi, dát jí kompetence, které k tomu potřebuje, obdobné jako má lustrační komise. Pak se může zabývat případy, které jsou křiklavé. Nemůže to dělat naše komise. Naše komise se může vážně bavit o legislativních úpravách a o politice v této oblasti.

Pokud souhlasíte s tím, že tato zpráva je prvním krokem na této cestě, hlasujte pro navržené usnesení.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Žákovi. Faktickou poznámku má pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený český sněme, doufám, že mi budete rozumět. Snažil jsem se od svého dětství jít svým životem poctivě a hledat v tomto světě pravdu. Trvalo mi dlouhá léta než jsem došel k názoru, že člověk je tvor složitá. Pak mi trvalo zase dalších několik let, že jsem došel k poznání, doplnil ho další, myslím, pravdou, že člověk je tvor složitá, ale zároveň i nádoba křehká. Doufám, že jste mi porozuměli.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Hofhanzlovi. Nyní se ptám - pan poslanec žák navrhl, abychom hlasovali o návrhu usnesení. Rozumím tomu tak, že navrhuje, abychom o něm hlasovali jako o celku. Je jiný návrh na způsob hlasování? Přeje si někdo, aby návrh usnesení zazněl ještě jednou, nyní po rozpravě? Pan poslanec Květ.

Pane poslanče Žáku, pan poslanec Květ si přeje, aby usnesení zaznělo ještě jednou, než se o něm bude hlasovat.

Poslanec Václav Žák: Navrhuji toto usnesení:

"Česká národní rada

1. bere na vědomí zprávu komise pro personální politiku ústředních orgánů státní správy - opakuji, že je to jméno komise,

2. žádá vládu České republiky, aby nejpozději do 29. září 1991 předložila České národní radě zásady personální politiky v ústředních orgánech státní správy,

3. doporučuje vládě České republiky, aby spolupracovala s vládou ČSFR na návrhu legislativních úprav v oblasti personální politiky."

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je tedy pro usnesení v tomto navrhovaném znění, ať zvedne ruku! 87. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 15. Děkuji.

Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Tím jsme projednali tento bod našeho pořadu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych zrekapituloval aktuální situaci. Zbývá nám projednat odpovědi členů vlády České republiky na interpelace. otázky a podněty poslanců ČNR - tento bod budeme projednávat zítra.

Dále nám zbývá projednat ještě dva body, a to je návrh pana poslance Klimeše k velké privatizaci, zjednodušeně řečeno, a potom bod, jehož doplnění navrhoval pan poslanec Kozánek. Jsme v tomto okamžiku v kontaktu s vládou, kde probíhá tisková konference, které se zúčastňuje také pan místopředseda Stráský.

Nyní uděláme 25 minutovou přestávku a potom budeme pokračovat v projednávání dvou zbývajících bodů. Sejdeme se zde v 16.15 hod.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dámy a pánové, podle aktuálních informací jsme schopni jednat v 17.00 hodin. Co se týče bodu, který navrhoval pan poslanec Klimeš, pan místopředseda Stráský by nám podal informace o stavu velké privatizace. Podal by nám tuto zprávu, nicméně součástí této zprávy se má stát také návrh statutu fondu a ten ještě není připraven a rozmnožen, to bychom dostali zítra na lavici, takže tento bod nebude možno projednat dnes. Bod, který navrhoval pan poslanec Kozánek bychom projednali v 17.00 hodin a tím by dnešní program skončil. K tomuto bodu se dostaví v 17.00 hodin pan ministr Špaček. Na zítřek by zbyly dva body programu, to by byla velká privatizace a odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty. To znamená, přestávka se prodlužuje do 17.00 hodin a předpokládaný konec dnešního jednání je zhruba nejpozději kolem 18.00 hodiny.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené poslankyně, vážení poslanci, zahajuji další část našeho jednání. Budeme projednávat bod, jehož zařazení do programu navrhoval v průběhu dopoledního jednání pan poslanec Kozánek a já bych mu k této problematice předal slovo.

XIX.

Návrh usnesení ČNR ke zprávě o řešení některých problémů

ve státním rozpočtu České republiky na rok 1991

Poslanec Petr Kozánek: Pane předsedající, rozpočtový a kontrolní výbor přijal návrh na toto usnesení s tím, že ho přednese zpravodaj k této problematice pan poslanec Svoboda.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji, prosím pana poslance Svobodu, aby se ujal slova.

Poslanec Ivo Svoboda: Vážená paní předsedkyně, pane předsedající a vážená téměř podkritická části sněmovno, na základě pověření rozpočtového a kontrolního výboru vám sděluji, že rozpočtový a kontrolní výbor na své dnešní schůzi připravil usnesení ČNR ke zprávě o řešení některých problémů ve státním rozpočtu. Usnesení jste dostali všichni na stůl, včetně přílohy seznamu objektů navrhovaných pro převedení do působnosti ministerstva zdravotnictví nebo ministerstva práce a sociálních věcí. Přečtu návrh na usnesení, tak jak jej sformuloval rozpočtový a kontrolní výbor.

Usnesení ČNR z 22. schůze 10.7. 1991 ke zprávě o řešení některých problémů ve státním rozpočtu ČR na. r. 1991.

"Česká národní rada

1) bere zprávu na vědomí,

2) doporučuje vládě ČR do 30.9.1991 věcně posoudit využitelnost objektů dle přílohy k tomuto usnesení pro účely zdravotnictví a sociální péče, včetně návrhu na finanční zajištění této akce. Požadovat na ústředních orgánech federace urychlené ukončení delimitace mezi orgány ČR a orgány ČSFR, včetně uzavření finančních rozpočtových vztahů,

3) žádá ministra financí ČR, aby

- navrhl věcný a časový postup přípravy a projednávání návrhu státního rozpočtu v ČR, použitelný už na r. 1992 a předložit jej rozpočtovému a kontrolnímu výboru ČNR,

- návazně na usnesení ČNR č. 92 ze dne 22. 12.1990, část 2, písm. b) odst. 4 urychleně předložil návrh pravidel pro uspořádání rozpočtových vztahů mezi státním rozpočtem a rozpočty okresů pro rok 1992 tak, aby pokrytí potřeb okresů bylo v co největší míře objektivizováno,

- předložil do 30. 9. 1992 rozdělení valorizovaných výdajů do školství a zdravotnictví podle jednotlivých okresů a současně v členění okresů uvedl i delimitaci prostředků z okresních úřadů na školské úřady."

To je celý návrh usnesení. Na další straně je příloha, kde je seznam objektů, navrhovaných k převedení pro zdravotní péči včetně odhadu finančních nákladů na uvedení objektů do stavu vhodného k využití pro zdravotní nebo sociální péči. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji poslanci Svobodovi za uvedení materiálu a přednesení návrhu usnesení a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se hlásí do rozpravy? Pan poslanec Ježek.

Poslanec Josef Ježek: Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem tady včera přednesl určité návrhy, které vůbec nebyly respektovány. žádám tedy o jednu věc, aby zítřejší bod jednání, kde jsou odpovědi členů vlády na interpelace, dotazy a podněty poslanců, byl doplněn také o to, abych mohl přednést naléhavou interpelaci ve věci rozvratu státu, ke kterému ministerstvo financí přispívá tím, jak formuluje jednak...

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Promiňte, pane poslanče, mám dojem, že to směřuje k rozšíření programu a nyní probíhá rozprava k návrhu usnesení, který přednesl pan poslanec Svoboda.

Poslanec Josef Ježek: Můj návrh na rozšíření programu vyplývá právě ze znění tohoto usnesení, protože se domnívám, že specifikace určitých finančních prostředků pro severočeské pánevní oblasti a Sokolovsko a způsob jejich rozdělení je velice nevyhovující, včera jsem se to tady pokusil vysvětlit. Protože ani pan ministr Špaček nebyl ochoten tyto věci poslouchat, žádám tuto sněmovnu, aby mi umožnila zítra tuto interpelaci přednést.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dobře, děkuji, já si to zaznamenám jako návrh, o kterém budeme hlasovat po skončení tohoto bodu. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. (Nikdo.) Jestliže se dále nikdo nehlásí, rozpravu končím a chtěl bych požádat pracovnice Kanceláře, aby provedly zjištění aktuálního stavu ve sněmovně. (Pracovnice Kanceláře: asi 110.)

Děkuji, rozprava byla ukončena, pan poslanec Svoboda přednesl návrh na usnesení. Chci se zeptat, rozumím tomu tak, že navrhuje, aby se o usnesení hlasovalo jako o celku. Je zde jiný návrh na způsob hlasování? (Není.) Není tomu tak, proto se ptám sněmovny:

Kdo je pro přijetí usnesení v tomto znění. (117)

Kdo je proti? (Nikdo.)

Konstatuji, že usnesení je schváleno v navrhovaném znění. Tím jsme skončili projednávání tohoto bodu. Děkuji panu poslanci Svobodovi.

Poslanec Ivo Svoboda: Já děkuji sněmovně.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Nyní se musím vrátit zpět k projednávání jednoho z minulých bodů, a to vzhledem k tomu, že se nám podařilo jedno opomenutí.

Pan ministr dr. Leon Richter navrhoval zpětvzetí návrhu na volbu místopředsedy Nejvyššího soudu ČR. O tomto návrhu jsme měli dát hlasovat.

Chtěl bych vás nyní požádat, abychom se vrátili k tomuto bodu.

Kdo je pro zpětvzetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 116. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo. Děkuji.

Tím jsem schválili zpětvzetí a já vám děkuji za pochopení.

Nyní zde zazněl návrh pana poslance Ježka na rozšíření programu o jeho interpelaci.

Kdo souhlasí s tímto rozšířením programu, ať zvedne ruku 73.

Děkuji.

Kdo je proti? 7. Děkuji.

Tento návrh byl schválen.

Nyní se hlásí s dalším návrhem pan poslanec Němeček, prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Rudolf Němeček: Vážená paní předsedkyně, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Na jednání zemědělsko-potravinářsko-lesnické komise při předsednictvu ČNR dne 10. 7. 1991 se členové komise dověděli, že pan premiér bude mít v sobotu v televizi zásadní projev k zemědělské problematice.

Navrhuji jménem klubu OF nezávislých rozšíření programu 21. schůze ČNR o bod

Informace předsedy vlády ČR o připravovaném vystoupení.

Zdůvodnění. Poslanci klubu OF nezávislých se domnívají, že ČNR by měla být o zásadních otázkách přednostně informována.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Němečkovi. Dávám nyní hlasovat.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 88. Děkuji.

Kdo je proti? 12. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? 21.

Tento návrh byl schválen. Nyní bych vám podal několik organizačních informací. Ústavně právní výbor se sejde ihned po skončení dnešního jednání v místnosti č. 55.

Další požadavek od klubů či výborů jsem nedostal.

Zbývá nám ještě projednat návrh poslance Stanislava Klimeše, tedy informace, která se týká velké privatizace, interpelace poslance Josefa Ježka, informace předsedy vlády o projevu, který hodlá přednést, a odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců ČR.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se sejde ihned po skončení v místnosti 23.

Ještě dostávám informaci od klubu OF nezávislých, který se sejde v místnosti 108 b hned po skončení jednání.

Klub HSD se sejde v místnosti 56.

Končím dnešní jednání. Zahájíme zítra v 9.00 hodin.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP