Středa 22. května 1991

Již posledně byla předložena odpověď pana předsedy vlády Petra Pitharta na interpelaci poslance Jiřího Karase ve věci prověření stavu řízení ústředních orgánů státní správy a vyvození závěrů, které budou respektovat výsledky svobodných voleb (v tisku 185 je uvedena pod číslem 14.103). Odpověď byla předložena jako sněmovní tisk 185 B. Došla také odpověď od pana ministra spravedlnosti Leona Richtera tisk 185 G. Táži se pana poslance Karase? Není přítomen. Přesuneme na příští schůzi.

Ministr financí Karel Špaček odpověděl poslanci Jiřímu Karasovi - není přítomen - nebudu dále číst, přesuneme na další schůzi.

Nyní pokud jde na odpovědi na ústní interpelace přednesené na 15. schůzi ČNR - tisk 233 již minule jsme projednávali odpověď ministra životního prostředí České republiky Ivana Dejmala poslanci Rudolfu Berezovi na jeho interpelaci ve věci podpory ozdravných opatření v závodě Moravia, Mariánské Údolí. Ve sněmovním tisku 233 je uvedena pod označením 15.103. Odpověď byla vydána ve sněmovním tisku 233 A.

Jistě se pamatujete, že se při projednávání vyskytly nejasnosti a tato záležitost zde vyvolala určité vzrušení. V diskusi vystoupili poslanci Výborný a Benda. Bylo hlasováno a rozhodnuto, že projednávání odpovědi na tuto interpelaci bude uskutečněno až dnes. Zejména proto, aby si pan poslanec Bereza mohl připravit konkrétní argumentaci. Prosím tedy o vyjádření nejdříve pana poslance Berezu.

Poslanec Rudolf Bereza: (z pléna) Dneska jsem vystoupil a argumentaci jsem řekl.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Kdy?

Poslanec Rudolf Bereza: Nepřijímám.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Nepřijímáte. Otvírám rozpravu Chce k této problematice někdo něco říci? Nechce. Uzavírám rozpravu. Přikročíme k návrhu usnesení podle navrhovatele.

ČNR nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Berezy, uvedenou ve sněmovním tisku 233 A. Kdo s tímto návrhem souhlasí ať zvedne ruku. Kdo souhlasí se záporným usnesením? Hlasujeme o tom, že pan poslanec Bereza nepřijal vysvětlení k této interpelaci, čili napřed nesouhlas s odpovědí na interpelaci.

Kdo souhlasí s tím nesouhlasem, aby to bylo jasno. (Hlasuje se) 30.

Kdo je proti nesouhlasu pana poslance Berezy ať zvedne ruku. 7.

Kdo se zdržel hlasování? 60.

Čili je nás pod 100. Tak někdo odešel nebo někdo nehlasoval? Odešli.

Dávám znovu hlasovat, aby bylo jasno poslancům, kteří zde nebyli. Pan poslanec Bereza nesouhlasí s odpovědí na svou interpelaci. Kdo podporuje tento nesouhlas pana poslance Berezy ať zvedne ruku.

Hlasuje se. 41. Děkuji.

Kdo je proti nesouhlasu pana poslance Berezy? 1.

Kdo se zdržel hlasovaní? 61.

Čili sněmovna nepřijala nesouhlas pana Berezy, tak to otočíme a předkládám usnesení.

ČNR souhlasí s odpovědí na interpelací podanou pod tiskem číslo 233 A, kdo souhlasí s odpovědí?

Hlasuje se. Tři.

Kdo je proti? 26.

Kdo se zdržel hlasování? 80.

Čili ani toto usnesení nebylo přijato.

Snažím se formulovat toto usnesení velmi lapidárně, protože jsme všichni unaveni, abychom tomu rozuměli. Prosím ještě vydržte. Doporučuji panu poslanci Berezovi, aby využil hovorů s ministry, těch hodinek, snažil se tuto otázku vyřešit na příštím setkání s ministry. Čili odkládáme to tak, že vyřešíte tuto otázku v rozhovoru s panem ministrem Dejmalem. Ano?

Ministr financí Karel Čapek odpověděl poslanci Václavu Šplíchalovi na jeho interpelaci... /bouřlivý potlesk přerušil předsedajícího / Táži se, proč je potlesk? /Další výbuch smíchu a potlesk./.

/Hlas z pléna vysvětluje, že pan ministr se jmenuje Karel Špaček./

Promiňte, vidíte, že toho máme všichni dost. Už se přeříkávám. Už chápu, že váš potlesk je na místě. Tak znovu.

Poslanec Václav Žák: Mám technickou poznámku, poslanec Šplíchal zde není. /Další smích z pléna./

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Když není, tak přesunujeme na příště.

Z odpovědi na ústní interpelace přednesené na 17. schůzi tisk 260 zde také máme pozůstatky z minulé schůze. Předseda vlády pan Pithart odpověděl poslanci Moskalovi na jeho interpelaci ve věci vydávání deníku Česká politika a vydávání dalšího deníku pro občany venkova se zemědělským zaměřením. Odpověď je uvedena v tisku 260 pod číslem 17 106. Poslanec Moskal se na minulé schůzi vyjádřil v tom smyslu, že ta tvrzení o odpovědi na jeho interpelaci, které se týkají vydávání tisku Česká politika a dalšího deníku, považuje za uspokojivé. Pro krátkost času však nemohl posoudit situaci, pokud jde o dva vydávané zemědělské deníky, a proto jsme projednávání přeložili na dnešní schůzi. Prosím pana poslance Moskala, aby se vyjádřil.

Poslanec Václav Moskal: Vzhledem k tomu, že dosud nevychází deník nebo týdeník pro českou vládu nebo pro ČNR a není ani jasné, zda některý deník nebo týdeník ponechává určitý rozsah pro publikování představitelů české vlády anebo ČNR, jakož i vzhledem k tomu, že Zemědělské noviny vycházejí krátkou dobu, žádám o přesunutí na příští schůzi.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Jistě souhlasíte, nebudeme hlasovat.

Ministr pro správu národní majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek odpověděl poslanci Karasovi na jeho interpelaci... /z pléna se ozývá, že zde poslanec není./ Přesunujeme.

Ministr průmyslu ČR Jan Vrba odpověděl poslanci Jaromíru Kapustovi na jeho interpelaci ve věci řešení odbytové krize při výrobě osobních kolejových vozidel v Moravskoslezské vagonce Studénka - tisk 260. Je uvedena pod číslem 17 103. Odpověď se předkládá jako tisk 260 B. Ptám se poslance Kapusty, je-li spokojen s odpovědí.

Poslanec Jaromír Kapusta: Vážený pane předsedající, vážená česká a moravská a slezská sněmovno, odpověď na mou interpelaci ve věci odbytu kolejových vozidel z výroby státního podniku Moravskoslezská vagonka Studénka přednesenou na 17. schůzi ČNR, která byla předložena ministrem průmyslu panem Ing. Vrbou, považuji za vyčerpávající.

Zúčastnil jsem se řady jednání a mohu ocenit snahu o pomoc ze strany kolektivu pracovníků ministerstva průmyslu ČR k řešení citlivé problematiky našeho průmyslu. Z odpovědi je zřejmé, že cenová úroveň československých kolejových vozidel je i přes liberalizací cen výrazně nižší než u srovnatelných zahraničních vozů. Potřeba těchto vozů u ČSD je značná. I ministr dopravy po jízdě s novou příměstskou soupravou vagonky na trase Praha - Kralupy a zpět 6. 4. 1991 se velmi příznivě vyjádřil o jízdních vlastnostech této soupravy, které jsou dle jeho slov lepší než u španělské nebo italské soupravy, které byly předváděny. Výroba pro rok 1991 je u Moravskoslezské vagonky zajištěna. Značně nevyřešená je však situace ve financování potřeb ČSD na léta 1992 - 1995.

Jelikož se uvedená problematika dostala pro řešení mimo kompetenci vlády ČR, obracím se znovu s interpelací, tentokrát na federálního ministra dopravy pana ing. Nezvala. Vznáším dotaz, proč je odmítáno převzetí záruky splátek z leasingu na léta 1992 - 1995 u dohody uzavřené mezi naší vagonkou a rakouskou leasingovou společností CAC, i když je jisté, že zajištění vozového parku je zoufale potřebné pro československou železnici. Stávající park je starý více než 20 let. Ve všech vyspělých státech sanuje stát potřeby státní železnice z cca 30%. V ČSFR stát sanuje potřeby železnice v rozsahu cca 5,5%. Mám za to, že taková finanční politika vlády ČSFR k ČSD a tím i k výrobcům kolejových vozidel je naprosto nedobrá a v budoucnosti i škodlivá.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Pane poslanče, neřekl jste, zda s odpovědí souhlasíte. /Odcházející poslanec říká ano./ Má ještě někdo k této interpelaci připomínky? (Nikdo se nehlásil.)

Přistoupíme k usnesení. Česká národní rada souhlasí s odpovědí na interpelaci uvedenou ve sněmovním tisku 260 B.

Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku. 100.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování? 4.

Děkuji. Usnesení bylo přijato.

Předseda vlády ČR Petr Pithart odpověděl poslanci Miroslavu Čapkovi (Hlasy: není přítomen). Tedy přesunujeme.

Tím jsme vyčerpali všechny písemně zodpovězené interpelace. Přeje s ještě někdo z členů vlády odpovědět na nějakou interpelaci, otázku, či dotaz poslanců? (Nikdo se nehlásil). Není tomu tak. Děkuji.

Uzavírám tímto dnešní program a pro Vaši informaci sděluji zítřejší program: ráno mají jednání ústavně právní výbor a národohospodářský výbor. Budou projednávat pozemkové úřady.

Pokračování schůze ČNR začne zítra ve 13.00 hodin. Prosím o dochvilnost, máme tam ještě šest bodů, které nejsou zdlouhavé. Věřím, že zítra úspěšně dokončíme toto plénum. Děkuji a nashledanou. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Budeme pokračovat v našem zasedání. Dovolte, abych přivítal na našem zasedání členy české vlády. Rád bych vás seznámil s odhlasovaným programem.

Jako první bychom měli projednávat návrh poslance Nedbálka - stanovisko ČNR k rozhodnutí vlády ČSFR o prodeji tanků do Sýrie.

Dalším bodem je sdělení ústavně právního výboru ČNR k podnětu poslance Danneberga ve věci postavení města Ústí n. L.,

návrh předsednictva ČNR ke zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona ČNR tisk 264,

návrh na vydání usnesení ČNR o nutnosti vytvoření podmínek pro sponzorskou činnost pro oblast zdravotní a sociální péče,

návrh usnesení ČNR, kterým se ukládá předsednictvu ČNR zřídit komisi pro privatizaci,

zpráva o činnosti komise pro dohled nad dodržováním zákonného opatření FS k rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním,

návrh zákon ČNR o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,

zpráva o činnosti předsednictva ČNR za období od poslední schůze ČNR tisk č. 277.

Těchto 10 bodů klade na nás značné nároky. Proto věřím, že naše jednání bude racionální. Jsou připomínky k navrženému programu?


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP