Středa 22. května 1991

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Raškovi a otevírám rozpravu k této interpelace. Prosím pana ministra Vopěnku.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, především bych chtěl zdůraznit, že interpelace se netýkala jenom mně, ale také ministra vnitra a předseda vlády, nicméně odpověděl jsem pouze za školství a co školství v této věci udělat může. My pochopitelně nemůžeme změnit daňový zákon, můžeme pouze navrhovat nějaké úpravy v tomto směru, ale tu možnost nemáme.

Co se týče toho prvého bodu, ta symbolická částka 1 Kčs za pronájem klubovny, pochopitelně není to jev běžný, ale my ho chceme propagovat a ten případ Prahy 3 ukázat jako takový příklad, který by byl hodný následování. Samozřejmě tato odpověď byla s panem poslancem Raškou na minulé schůzi, když zde ještě byl, projednána a v podstatě vyslovil s ní souhlas, takže mě trochu překvapuje, takže už dnes zase s ní tak přímo nesouhlasí. Děkuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu ministrovi Vopěnkovi, hlásí se ještě někdo do diskuse? Pan poslanec Raška.

Poslanec Miroslav Raška: Omlouvám se panu ministrovi, pokud jsem nebyl pochopen, já jsem neřekl, že s odpovědí nesouhlasím, pouze jsem vznesl dotazy, které by obecně dokreslily situaci ohledně nebytových prostor využívaných dětskými a mládežnickými organizacemi, tak abychom mohli zaujmout stanovisko k tomu, zda vláda tento problém řešila či nikoli.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Prosím pana ministra.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka: Mohu celkem pouze odpovědět, že ta situace pochopitelně není nikterak růžová, ale snaha tady je, je to záležitost v podstatě okresních úřadů a místních orgánů, protože tyto věci jsou v jejich moci a ministerstvo školství může pouze apelovat na jejich dobrou vůli.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu ministrovi, hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak, ptám se pana poslance Rašky, můžeme to považovat za souhlas?

Poslanec Miroslav Raška: Jestli by mohl pan ministr odpověď za další dvě otázky.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka: Pokud jde o zákon o mládeží, v jakém je přesně stavu nyní, to nevím, ale projednává jej patrně legislativní rada, byl již asi projednáván, jsou ještě kolem toho různé připomínky, ale myslím, že brzy ta věc bude rozhodnut. Přesnou odpověď bych mohl na tuto konkrétní otázku dát na příští schůzi, protože nevím přesně, kde se to momentálně nachází.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji, ještě prosím pan poslanec Raška.

Poslanec Miroslav Raška: Jestli by mohl pan ministr odpovědět na tu prostřední otázku, kdy bude předložen k projednání návrh zákona o pronájmu nebytových prostor.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka: Tento návrh samozřejmě můžeme pouze projednávat ve vládě, otázka je, jak se k tomu vláda postaví, ale myslím, že tyto věci musí být řešeny komplexně federálním zákonem a jak víte, ministerstvo školství nemá přístup do Federálního shromáždění. Nicméně prostřednictvím některých poslanců můžeme tam uplatňovat a uplatňujeme svoje návrhy. Ale my ho nemůžeme konkrétně Federálnímu shromáždění předložit, není to v naší kompetenci.

Poslanec Miroslav Raška: Jestli nám může pan ministr říci, s kterými poslanci bylo jednáno.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka: Na to odmítám odpověď, s jakými poslanci jednám v kuloárech.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji, pan ministr Richter.

Ministr spravedlnosti Leon Richter: Dovolte k této poslední vznesené otázce, to je k novele zákona o nebytových prostorách. Pokud jsem informován, tato otázka vyvstala v souvislosti s novelou občanského zákoníku, česká vláda k tomu připomněla, že by v rámci novelizace občanského zákoníku měl být novelizován i tento zákon o nebytových prostorách. Toto bylo akceptováno takto v Legislativní radě federální vlády. Federální vláda se bude touto problematikou, zabývat, pokud jsem informován, zítřejšího dne. V závěru bych chtěl tuto informaci uzavřít takto: o problematice se ví, iniciativa k této novele byla vznesena, zda ovšem bude akceptována federální vládou při zítřejším, případně pozdějším jednání samozřejmě nevím a nemohu samozřejmě a nikdo nemůže v tomto okamžiku ani říci, zda v této věci bude zaujato kladné stanovisko Federálním shromážděním. Nicméně při legislativním postupu, který je obvyklý, poté kdy návrh novely občanského zákoníku bude předložen Federálnímu shromáždění, Federální shromáždění si bude opatřovat stanoviska obou národních rad, čili touto cestou se tato otázka dostane i na váš stůl a případné iniciativní návrhy, pokud by nebyly reflektovány již z podnětů, o nichž jsem hovořil, tak by bylo možno učinit cestou projednávání návrhu novely občanského zákoníku.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji za doplňující vysvětlení, ptám se pana poslance Rašky, zda můžeme přistoupit k usnesení. (Poslanec Raška: Ano.)

Děkuji, uzavírám rozpravu a přistupujeme k přijetí následujícího usnesení: "Česká národní rada souhlasí s odpovědí na interpelaci podle sněmovních tisků 40 A a 40 B."

Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zdvihne ruku. 92.

Je někdo proti? 0.

Zdržel se hlasování? 10.

Děkuji, usnesení bylo přijato. Pokračujeme.

Ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR Karel Dyba odpověděl poslanci Jiřímu Frkalovi na jeho interpelaci ve věci zvýšení cen tepla a energií - tisk 240. Odpověď se předkládá jako tisk 240 A. Považuje pan poslanec za dostačující?

Poslanec Jiří Frkal: Pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl bych ocenit a z odpovědi na interpelaci to vyplývá, že vláda má připravenou určitou koncepci na řešení celkové situace ve spotřebě a úsporách paliv a energií. Považuji však za. nutné upozornit na dvě skutečnosti.

1. V odpovědi se uvádí, že efekt navrhovaných řešení se pro obyvatelstvo může projevit až po deseti letech. Znamená to, že 10 let občané ponesou na svých peněženkách problémy, které jsou spojeny se ztrátami energie, tepla atd.

2. Vláda předpokládá úpravu 17 právních předpisů, které souvisí se spotřebou tepla a energie. Z toho v roce 1991 předpokládá úpravu pouze tří předpisů. Myslím si, že tento stav by měl být přehodnocen a většina ze 17 předpisů by měla být upravena a změněna ještě v letošním roce.

S odpovědí souhlasím a myslím, že je možné ji přijmout.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Frkalovi. Otevírám diskusi. Má k tomuto problému ještě někdo nějakou připomínku?

Poslanec Stanislav Zajíček: Vážení přítomní, jednou z vyhlášek, která by mohla napomoci okamžitému účinku zlepšení situace, o které interpelace mluví, je novelizace vyhlášky č. 197/57 Sb., o níž se na str. 7 praví, že se počítá s její novelizací v termínu k 1. 5. 1991. Rád bych se zeptal členů vlády, zda mají povědomost o tom, zda k tomuto datu byla vyhláška novelizována.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji poslanci Zajíčkovi. Má ještě někdo k této interpelaci připomínku? Nemá. Uzavírám rozpravu. Je zde návrh následujícího usnesení: ČNR souhlasí s odpovědí na interpelaci podle sněmovního tisku 240A.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? 94.

Kdo je proti? 1.

Zdržel se hlasování. 7.

Usnesení bylo přijato.

Nyní mě požádal pan kancléř o krátkou informaci. Dávám mu slovo.

Vedoucí Kanceláře ČNR Petr Kynštetr: Paní poslankyně a páni poslanci, přečetl bych vám seznam účastníků zítřejší akce na Žitavě. Zúčastní se tito poslanci: Burešová, Vlach, Balcárek, Žižka, Ježek, Jančáry, Čermák, Šepsová, Moserová, Danneberg a Laštůvka. Odlet je v 8.45 ze starého letiště vrtulníkem. Kteří se dopraví sami, musí být na letišti v 8.45. Pro ty, kteří pojedou od ČNR, bude v 8 hodin zde připraven mikrobus. Přílet je plánován na 17. hodinu. Připravíme tam mikrobus, abychom vás dopravili zpět do města. Diety rozdává pan dr. Krátký. Pasy jste si buď vyzvedli, pokud ne, zajistíme, že vám budou dopraveny na letiště.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu kancléřovi. Pokračujeme v odpovědích na interpelace.

Ministr vnitra Tomáš Sokol odpověděl poslanci Vladimíru Rozlivkovi na jeho interpelaci ve věci jmenování přednosty okresního úřadu v Nymburce - tisk 266. Odpověď se předkládá jako tisk 266 A. Považuje pan poslanec odpověď za dostačující?

Poslanec Vladimír Rozlivka: Odpověď na interpelaci jsem projednal s panem ministrem. Pan ministr sám prohlásil, že si je vědom, že s odpovědí asi nebudou moc spokojen. Když jsem se ho zeptal, co s tím bude dělat, řekl, že pokud nebudu s touto odpovědí souhlasit, dostanu další odpověď v tom směru, že jde o tajné záležitosti. Vzhledem k tomu, že nejsem schopen posoudit, do jaké míry jsou pro mne otázky jmenování přednostů okresních úřadů a s tím eventuelně souvisejících lustrací tajné a vzhledem k tomu, že v mezidobí, mezi tím co jsem podal interpelaci a dostal jsem odpověď, vláda pana Mašatu odvolala a jmenovala nového přednostu okresního úřadu, nemám co zachránit, s určitou výhradou, ale považuji svou interpelaci touto odpovědí za vyřízenou.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Rozlivkovi. Má někdo dotaz nebo připomínku k této interpelaci? Není tomu tak. Přistoupíme k návrhu usnesení.

ČNR souhlasí s odpovědí na interpelaci podle sněmovního tisku 226 A.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. 78.

Je někdo proti? 7.

Zdržel se někdo hlasování? 17.

Usnesení bylo přijato.

Pohybujeme se těsně na hranici usnášeníschopnosti. Odpovědi na další sněmovní tisky písemných interpelací dosud nedošly. Jsou to tisky:

- 212 - interpelace Vladimíra Zemana ve věci řešení problému odstranění povodňových škod z povodní v letech 1987 a 1990 v okrese Vsetín,

- interpelace tisk 275 poslanců Vladimíra Zemana, Jana Květa a Jana Zahradníčka vládě České republiky ve věci využití části dotací ekologickým občanským sdružením na úhradu mezd pracovníků aparátu,

- interpelace 279 poslance Antonína Hrazdíry na ministra zemědělství Bohumila Kubáta ve věci změny produkčně ekonomické skupiny půdy č. 11 v obci Tvrdonice.

Tolik, pokud jde o písemné interpelace.

Pokud jde o ústní interpelace: jedná se o souhrny interpelací z jednotlivých schůzí ČNR, které jsou uvedeny vždy v jednom sněmovním tisku. Jsou to sněmovní tisky 92 z 5. schůze, 100 z 6. schůze, 126 z 9. schůze, 163 z 12. schůze, 185 ze 14. schůze, 233 z 15. schůze, 260 ze 17. schůze a nově předložený tisk 283, který obsahuje interpelace z 18. schůze ČNR.

Na jedné z minulých schůzí nebyl vyjádřen souhlas s odpovědí ministra vnitra na ústní interpelaci poslance Petra Loma ve věci postihování šíření a držení pistolí na nervový plyn a elektronických kontaktních pistolí jako trestného činu nedovoleného ozbrojování. V tisku 92 je tato interpelace uvedena pod označením 5.103. Odpověď, s níž nebyl vyjádřen souhlas byla vydána jako sněmovní tisk 92.

Nyní ministr vnitra Sokol informoval kancelář, že v této věci se dne 2. května t. r. uskutečnilo osobní projednání, kde byly objasněny možnosti ministerstva vnitra ČR z hlediska dané úpravy a pan poslanec Lom podle sdělení ministra Sokola na dalším projednání netrvá. Je tomu tak, pane poslanče? (poslanec Lom: souhlasím pane místopředsedo.).

Můžeme tedy, pane poslanče, nyní po tomto rozšíření a po vašem jednání s ministrem Sokolem považovat odpověď na vaši interpelaci za uspokojivou. Děkuji.

Otvírám rozpravu, má ještě někdo k této interpelaci dotaz nebo připomínku? Není tomu tak, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Česká národní rada po doplnění odpovědi souhlasí s odpovědí na interpelaci podle sněmovního tisku 92 G.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 96.

Je někdo proti? 2.

Zdržel se hlasování? 5. Děkuji.

Usnesení bylo přijato.

Připomínám, že z 5. schůze ČNR nedošla dosud odpověď na interpelaci poslance Vladimíra Zemana na vládu ČR ve věci kritického stavu ohrožení obcí povodněmi v důsledku nedostatečné protierozní ochrany půdy. V tisku 92 je uvedena pod označením 5.107.

Také ze 6. schůze zůstává už jen jeden případ neprojednán. Jde o interpelaci poslankyně Vlasty Štěpové na ministra vlády ČR Jaroslava Šabatu ve věci umístění pluku OSN do Českého Krumlova. V tisku 100 je uvedena pod číslem 6.101 a dosud nedošla odpověď. Pokud již tato záležitost není aktuální, bylo by správné informovat sněmovnu tak, jako je tomu v jiných případech, abychom celou záležitost mohli řádně uzavřít. Prosím paní ministryni Štěpovou, zda by se k tomu vyjádřila.

Ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, sama jsem a s poslanci krumlovskými zjišťovala, jak se záležitost má. Krumlovští po drobných stávkách, dlouhých jednáních a ještě delším vyjednávání našli jakýsi srozumitelný a akceptovatelný prostor pro obě strany. Znamená to, že jednotka OSN byla sice v Krumlově umístěna, ale byly opuštěny budovy některé dříve armádou používané a opuštěno také několik hektarů tzv. cvičáku. Krumlovští se s tím spokojili a armáda je s tím spokojena také.

Domnívám se, že je možné interpelaci buď stáhnout zpátky nebo jí chápat jako vyřízenou?

Jen pro informaci dodávám, že přece jen se bude konat v pondělí příštího týdne na místě jednání s panem ministrem Dobrovským. Ráda bych tuto svoji interpelaci uzavřela tak, že nic nechci. Děkuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji paní ministryni Štěpové. Přistupujeme k tomuto usnesení: Interpelace podaná paní ministryní Štěpovou se považuje za kladně vyřízenou.

Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku. 94.

Kdo je proti? 2.

Kdo se zdržel hlasování? 9. Děkuji.

Usnesení bylo přijato.

Pokud jde o 9. schůzi ČNR, pan předseda vlády Petr Pithart zaslal poslankyni Ivaně Janů dodatečné vyjádření ke své odpovědi na její interpelaci ve věci postavení žen a rodiny v naší společnosti. V tisku 126 je interpelace paní poslankyně Janů uvedena pod označením 9.103. Původní odpověď pana předsedy vlády s níž paní poslankyně i tato sněmovna vyjádřily nesouhlas, je obsažena v tisku 126 D a dodatečná odpověď pana předsedy vlády se předkládá pod číslem 126 J.

Minule nebyla paní poslankyně ve sněmovní síni, projednáme tuto záležitost nyní. (není zase) je někdo pověřen za ni? Není. Čili, překládáme na příští jednání ČNR.

Nyní pokud jde o odpovědi na ústní interpelace přednesené na 12. schůzi ČNR. Posledně už byla také předložena odpověď pana předsedy vlády Petra Pitharta na interpelaci poslance Jaromíra Kapusty vládě ČR ve věci záměru umístit letecký stíhací útvar na civilní letiště Ostrava-Mošnov. V tisku 163 je uvedena pod označením 12.102. Odpověď byla vydána jako sněmovní tisk 163 C. Poté pan předseda vlády ČR zaslal ještě doplňující odpověď, která již zohledňuje diskusi, jež zde byla na 17. schůzi o této věci vedena. Tato odpověď byla předložena jako tisk 163 D. Pan poslanec Kapusta nebyl minule přítomen, účastnil se zasedání výboru v Karviné. Ptám se pana poslance Kapusty, zda je s odpovědí spokojen.

Poslanec Jaromír Kapusta: Vážený pane předsedající, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, od doby, kdy bylo projednávání interpelace č. 163 C a odpovědi pana premiéra na 17. plenárním zasedání odročeno, udělal jsem si čas celou záležitost si ověřit přímo v terénu. Navštívil jsem několik starostů městských a obecních úřadů v okolí letiště Mošnov a ředitele civilního letiště. Zjistil jsem, že při všech jednáních byly vážné výhrady vůči přístupu ministerstva národní obrany. Vyjádřeno slovy starosty obecního úřadu Petřvald: "Přes sliby a ujištění pana ministra Dobrovského, že stíhači do Mošnova nepřiletí, přistáli 28. 2. 1991 v nočních hodinách. Toto jednání pana ministra nám nápadně připomíná zde prožitou bratrskou pomoc. Z toho důvodu již neuvěříme žádným slibům a ujištěním našich ozbrojených sil."

Protestní prohlášení k návratu stíhačů na mošnovské letiště podepsalo v únoru 1991 celkem 42 starostů měst a obcí z blízkého i vzdálenějšího okolí tohoto letiště, dokonce i pan primátor architekt Smejkal.

V současné době probíhá provoz vojenské letky. Proti minulosti došlo ke snížení počtu stíhacích letounů, ale přes zákaz i nadále je při startování používáno forsáže. Tím ke snížení hlučnosti prakticky nedochází. Letový řád je - dá se říci - dodržován. Je však nutno míti na paměti, že jakékoliv porušení stávajícího stavu, to jest zvýšení provozu, další zvýšení hlučnosti, eventuálně nedodržování sjednaných letových harmonogramů ve dnech a hodinách nutně povede k recidivě občanských protestů. Přítomnost vojenské letky v Mošnově vedlo k jednání mezi zástupci ministerstva národní obrany a zástupci měst a obcí. Bylo projednáno, že přítomnost letky je v Mošnově provizorní, to jest do roku 1993. Občané na tomto řešení trvají.

Závěrem sděluji, že odpověď pana premiéra k interpelaci 163 C ze dne 22. dubna 1991 přijímám.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Kapustovi. Má ještě někdo k této interpelaci nějakou připomínku nebo dotaz? Není tomu tak. Přistupujeme k usnesení:

Česká národní rada souhlasí s odpověďmi na interpelaci poslance Kapusty uvedenými ve sněmovních tiscích 163 C a 163 D. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 98. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 4. Děkuji.

Usnesení bylo přijato.

Nyní pokud jde o odpovědi na ústní interpelace přednesené na 14. schůzi ČNR - tisk 185.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP