Středa 22. května 1991

Z diskuse ovšem vyplynula velice podstatná skutečnost, kterou se zabývá ministerstvo zdravotnictví, a byl bych rád, kdybyste jí i vy věnovali pozornost. Záchranná služba a letecká záchranná služba mohou fungovat dobře pouze tehdy, když bude dobře fungovat i informační systém. Ti z vás, kteří se občas vydají z Prahy přes Plzeň směrem na Norimberk, musí být zděšeni jednak kvalitou vozovek, tím, jak jsou silnice přeplněny. Z mého pohledu je to nejrizikovější spojení ve střední Evropě. Podél Lidenic neexistuje slušný spojovací systém, přestože ministerstvo vnitra a další odpovědné orgány samosprávy po 15, 20 let budovaly systém autovod. Není šance ve večerních a nočních hodinách se rychle dovolat na záchrannou službu, neexistuje účinná spojovací síť. Hovořím o tom proto, že z jednání, které jsme měli s leteckými záchranáři, vyplynulo, že během několika minut by vrtulník měl být na místě a někdy půl až třičtvrtě hodiny je ztraceno. Je to možná i úkol pro vás, abyste pomohli prosadit v rámci České republiky urychlené dobudování účinného systému radiových či jiných hlásek.

Ale vracím se k tomu, co řekl pan Dudešek. Na letišti v Líních byl poprvé i zástupce vrtulníkové letky ze západního Německa. Už jsme s nimi jednali, dochází tam k velmi neformální družbě. SRN by velmi uvítala, kdyby z letiště v Budějovicích a z letiště v Líních, se mohla vrtulníky pokrývat příhraniční oblast západního Německa, protože se ukazuje, že pro SRN je to oblast neatraktivní a vrtulníky západoněmecké, které mají sídlo v Mnichově a ještě na jiném místě, které si nepamatuji, nevykryjí těch 10 - 15 km v příhraničí. Na oplátku by nám vykryly podobně, jako je tomu u Polska, oblast jinou. Pokud by se vám urychleně podařilo vyřešit tuto záklopku, přispěli byste již pro toto léto nebo podzim ke zlepšení účinnosti letecké záchranné služby. Je to zdánlivě maličkost, ale jeden převoz těžce poraněného člověka, který je včas operován v Plzni na neurochirurgii nebo na traumatologii v té trošku ordinérně uváděné peněžní rovině, znamená přínos 2,5 - 3 mil. Kčs, nemluvím už vůbec o hodnotách lidských, co to znamená pro rodinu, pro celé společenství lidské. A často to stojí na tom, že nejsme schopni z příhraniční oblasti ať už německé nebo naší člověka urychleně stáhnout. Neřešme to tedy pouze ve vztahu k Polsku, ale i ve vztahu k Německu. Děkuji, že budete těmto problémům věnovat svou pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu ministru Bojarovi. Ono šlo spíš o dotaz pana kolegy Dudeška - ptám se jej, zda je spokojen s odpovědí.

Poslanec Petr Dudešek: Pane předsedající, sněmovno, samozřejmě, že spokojen jsem, jsem rád, že jsem zaujal pana ministra, že moje interpelace má smysl. Domnívám se ale, že by to bylo málo, kdybychom si jen tak popovídali. Spíš jde teď o konkrétní řešení, jak na to jít. A mám pocit, že toto řešení je ve vašich rukou, v rukou i vašich kolegů ministrů. Pokud k tomu můžeme přispět, pak to milerádi uděláme. Ale řešení vidím u vás.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Dudeškovi. má někdo z poslanců nějaké dotazy? Nikdo se nehlásil. Můžeme tedy považovat odpověď pana ministra za uspokojivou.

Protože je to interpelace, měli bychom o ní hlasovat. Doufám, že nás je zde dostatek. Ptám se tedy, kdo souhlasí s odpovědí na interpelaci panu poslanci Dudeškovi? 77.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 12

Musím ale konstatovat, že nejsme schopni usnášení. Je nás zde 89. Budete-li souhlasit, měli jsme skončit v 18.00 hodin.

Přerušuji tedy schůzi, ale ještě neodcházejte, čekám na zprávu paní předsedkyně. Jak se dovídám, máme pokračovat v našem jednání, jelikož zde máme členy vlády v hojném počtu. využijte tedy této pauzy, zajděte si na večeři a v 19.00 hodin se zde opět sejdeme.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Vážené dámy a pánové pokračujeme v odpovědích na interpelace poslanců. Technická poznámka.

Poslanec Petr Dudešek: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, ukončilo se v momentě, kdy jste hlasovali o odpovědi pna ministra Bojara na moje dvě interpelace. Já jsem se vyjádřil v tom smyslu a také jsme si to s panem ministrem v době přestávky řekli - pan ministr mi odpoví písemně. Ale já jsem se neobrátil jen na něj. Já jsem se obrátil i na další ministry. Protože tu n byli, prosím, abych i od nich dostal odpověď písemnou, aby se situace mohla na základě toho řešit. Děkuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Čili písemná odpověď na přednesenou interpelaci. Děkuji. Pokračujeme. Na poslední schůzi jsme odložili projednání odpovědi ministra zemědělství Bohumila Kubáta poslancům Jiřímu Hájkovi a Michalu Krausovi na jejich interpelaci ve věci dalšího řešení používání ochranné známky pivovarů Samson v Českých Budějovicích, tisk 150, s tím, že pan ministr nabídl oběma poslancům v této věci schůzku k objasnění všech souvislostí. Odpověď byla předložena jako tisk 150 A. Ptám se pánů poslanců, zdali nyní považují odpověď za uspokojivou a zda můžeme projednání této interpelace uzavřít. Prosím pan poslanec Hájek a pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedající, vzhledem k velkému časovému zaneprázdnění, zejména zde v ČNR jsme ještě neměli možnost celou záležitost konzultovat s panem ministrem. Já bych doporučoval, aby to bylo staženo z dnešního programu a řešení definitivní bylo odloženo na příští zasedání ČNR.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji. Přeložíme na příští jednání. Posledně jsme projednali odpovědi ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj Karly Dyby a ministra vnitra Tomáše Sokola na interpelaci poslance Zbyška Stodůlky na vládu České republiky ve věci odstranění negativních dopadů způsobených v pohraničním území mezistátní dopravou osob a zboží, tisk 186. Závěr byl takový, že s odpovědí pana ministra Sokola byl vyjádřen souhlas a o odpovědi pana ministra Dyby se nehlasovalo, neboť pan poslanec ji považoval za formální a pan ministr ve sněmovně nebyl přítomen. Připomínám, že původní odpověď pana ministra Dyby byla předložena jako tisk 186 A. Ptám se pana poslance, zda se v této záležitosti uskutečnilo další jednání, jak jsme také doporučili, a zda nyní může považovat odpověď pana ministra Dyby za uspokojivou. Prosím pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, vážené kolegyně. 19. t. m. byl otevřen hraniční přechod Chotěbuz, na kterém, jak jsme byli informováni je X pásů umožňujících odbavení. Dotazem dnešního dne na Ústřední celní správě, tj. ve středu, uprostřed týdne, kdy není tak velký nápor, jsme zjistili, že čekací doba kamionů na přechodu Český Těšín činí 10 hodin. Mám za to a samotní celníci mi potvrdili, že nejde o otázku technickou, nýbrž o otázku organizace práce na hraničním přechodu na polské straně. Z tohoto důvodu navrhuji, aby odpověď nebyla přijata a bylo to přeloženo za účelem dalšího jednání na příští schůzi. Děkuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji. Nebudeme o této věci hlasovat, přesuneme opět doplnění odpovědi na příští schůzi.

Předseda vlády České republiky Petr Pithart odpověděl poslanci Ondřeji Giňovi na jeho interpelaci ve věci přijetí účinných opatření ke zlepšení životních podmínek Romů, tisk 217. Odpověď se předkládá jako tisk 217 A. Pro nepřítomnost pana poslance Gini jsme na minulé schůzi projednání této odpovědi odložili. Pan poslanec Giňa? Není. Nebudeme se zdržovat. Přesuneme na příští schůzi. Obdobně jsme pro nepřítomnost poslance minule odložili projednání odpovědi ministra práce a sociálních věcí Milana Horálka na interpelaci poslance Františka Nerada ve věci některých problémů oddělení péče o staré občany Rokycanech. (Poslanec František Nerad z pléna - souhlasí s odpovědí). Souhlasíte s odpovědí. Čili má ještě někdo k tomuto problému něco do rozpravy? Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přistoupíme k následujícímu usnesení: ČNR souhlasí s odpovědí na interpelaci uvedenou ve sněmovním tisku 218 A.

Prosím, kdo je pro (Hlasuje se) 111. Děkuji.

Je někdo proti. Nikdo.

Zdržel se hlasování. 1. Děkuji.

Přistoupíme k další interpelaci.

Na minulé schůzi jsme se již dotkli odpovědi ministra životního prostředí Ivana Dejmala na interpelaci poslance Tomáše Ratiborského ve věci dořešení meziresortního rozporu mezi zájmy těžby uhlí a zájmy ochrany památek a přírody, vyvolaného postupem lomu ČSA Doly a úpravny Komořany v okrese Most - tisk 229. Odpověď ministra Dejmala byla předložena jako sněmovní tisk 229 A. Ptám se pana poslance Ratiborského, zda souhlasí s odpovědí.

Poslanec Tomáš Ratiborský: (z pléna) - Dovoluji si prohlásit za skupinu poslanců, že je spokojena.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji. Otvírám rozpravu. Má někdo k tomuto problému nějaký dotaz nebo připomínku? Není tomu tak.

Přistupujeme. k následujícímu usnesení: "ČNR souhlasí s odpověďmi na interpelaci uvedenými ve sněmovních tiscích 229 a, b, c."

Kdo s tímto návrhem souhlasí? 113.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 1. Děkuji.

Na minulé schůzi jsme se nedopracovali konkrétního závěru, pokud jde o odpověď ministra financí Karla Špačka poslancům Karlu Foniokovi a Rudolfu Duškovi na jejich interpelaci ve věci finančního zajištění sportovně talentované mládeže a sportovní reprezentace - tisk 222. Původní odpověď byla předložena jako tisk 222 A. Ministr Špaček zaslal poslancům novou odpověď, která se předkládá jako tisk 222 B. Považují páni poslanci odpověď za uspokojivou? /Z pléna se ozývá ano/. Má ještě někdo z pléna k této interpelaci nějakou připomínku? Není tomu tak. Přistupujeme tedy k následujícímu usnesení:

"ČNR souhlasí s odpovědí na interpelaci podle sněmovního tisku 222 B."

Kdo s tímto návrhem souhlasí? 108.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 1. Děkuji.

Na minulé schůzi byl vyjádřen nesouhlas s odpovědí ministra financí Karla Špačka poslancům Josefu Kubišovi a Rudolfu Duškovi na jejich interpelaci ve věci finančního zajištění horské služby - tisk 208. Původní odpověď byla předložena jako tisk 208 A. Ministr Špaček zaslal poslancům novou odpověď, která se předkládá jako tisk 208 B. Považují páni poslanci odpověď za uspokojivou? /Z pléna se ozývá ano/. Má ještě někdo nějakou připomínku nebo dotaz? Není tomu tak. Uzavírám rozpravu. Přijímáme následující usnesení: "ČNR souhlasí s odpovědí na interpelaci podle sněmovního tisku 208 B."

Kdo s tímto návrhem souhlasí? 113.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 1. Děkuji.

Na poslední schůzi jsme po určité diskusi schválili odpověď ministra financí Karla Špačka skupině poslanců Rudolfu Duškovi a dalším na jejich interpelaci ve věci státní finanční podpory tělesné výchovy a sportu - tisk 259. Odpověď byla předložena jako tisk 259 A. Mezitím však pan ministr odpověď doplnil a zohlednil přitom i některé nové skutečnosti uvedené ve vystoupení pana poslance Krause na 17. schůzi ČNR k této záležitosti. Proto si myslím, že bude správné, projednáme-li i tuto odpověď, která se předkládá jako tisk 259 B a zaujmeme k ní stanovisko. Považují páni poslanci odpověď za uspokojivou?

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedající, vážené dámy a pánové, já bych chtěl především poděkovat panu ministru Špačkovi, že věnoval odpovědi patřičnou pozornost. Domnívám se, že v této fázi interpelace, tak jak byla prezentována, byla uspokojivě zodpovězena.

V každém případě zde dnes zazněly další dvě připomínky ve věci financování některých tělovýchovných zařízení. Já se domnívám, že časem se budeme muset k tomuto problému vrátit. Ale tak jak byla odpověď formulována, je dostatečná. Doporučuji přijmout usnesení, které ji schválí.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji. Má ještě někdo připomínky? Nemá. Uzavírám diskusi. Navrhuji usnesení:

"ČNR souhlasí s odpovědí na interpelaci podle sněmovního tisku 259 B."

Kdo souhlasí s tímto usnesením? 112.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 1. Děkuji.

Ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR Karel Dyba odpověděl poslanci Karlu Foniokovi na jeho interpelaci ve věci záměru odstoupení akciové společnosti OKD od smlouvy s firmou Hölter v Gladbacku v SRN na dodávku technologického zařízení kalové úpravny, která má být postavena na pozemku Dolu 1. máj v katastru obce Karviná - tisk 207. Odpověď byla předložena jako tisk 207 A již na minulé schůzi, ale pan poslanec byl omluven z jednání, a proto přichází tato záležitost na pořad až dnes. Proto se ptám pana poslance, zda souhlasí s odpovědí pana ministra.

Poslanec Karel Foniok: Pane předsedající, po osobním rozhovoru s panem ministrem Dybou a členy jeho ministerstva, kteří na odpovědi spolupracovali, nemám námitek proti odpovědi a doporučuji, aby byla tato odpověď schválena.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji. Má někdo k této problematice ještě své vyjádření? Není tomu tak. Přistupujeme k usnesení:

"ČNR souhlasí s odpovědí na interpelaci podle sněmovního tisku 207 A."

Kdo je pro? 110.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 1. Děkuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Přistoupíme k další interpelaci. Ministr zdravotnictví Martin Bojar odpověděl poslancům Petru Lomovi a dalším na jejich interpelaci ve věci zajištění preventivních zdravotních prohlídek a lázeňského léčení příslušníků III. odboje, bývalých politických. vězňů a persekuovaných příslušníků západních armád - tisk 258. Odpověď se předkládá jako tisk 258 A.

Považují poslanci odpověď za uspokojivou? Hlásí se pan poslanec Lom, prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Petr Lom: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hovořím k odpovědi na interpelaci pana ministra zdravotnictví ze dne 3. května 1991 - tisk 258 A. V úvodu odpovědi na interpelaci je uvedeno, že ministerstvo zdravotnictví podmiňuje provedení návrhů obsažených v interpelaci právním vymezením pojmu účastníků III. odboje, které však ministerstvu nepřísluší. Rozsah zajištění preventivních zdravotních prohlídek a lázeňského léčení vymezen jen pojmem "příslušník III. odboje". Je v interpelaci doprovozen určitým označením, a to "bývalých politických vězňů a persekuovaných příslušníků západních armád." Navrhovatelé se domnívají, že okruh určených osob k dalšímu jednání - zdůrazňuji k dalšímu jednání - je tím dostatečně vymezen. Odkaz na nepřesnost označení "III. odboj" je irelevantní. Vyslovuji určitý podiv, že požadavky uvedené v interpelaci jsou označeny jako "výhody". Je snad nějakou výhodou, že nádorové onemocnění vzniklé po vědomém ozáření při práci v uranových dolech bude diagnostikováno dřív než by bylo zcela pozdě? Je snad výhodou, že člověku, který těžil otrockou prací uran, aniž by se po celé týdny dostal na povrch země, stát nyní poskytne 3 týdny lázeňského pobytu? Ne. Domnívám se, že je to morální povinností, kterou sice můžeme odmítnout pod rouškou tisíce formálností a dokonce věrohodných formálností, ale takové formální a povrchní rozhodnutí ve mě budí lítost.

Poslední odstavec odpovědi mne přesvědčil o setrvávání určité rigidnosti při vyřizování interpelací. Domnívám se, že interpelovaný by měl učinit vše, aby si sám objasnil podklady nutné k rozhodnutí o interpelaci. To nebylo učiněno. Poslední odstavec odpovědi na interpelaci totiž dává poučení, že základním předpokladem je zjištění počtu osob, které by tato péče měla být poskytována a vyčíslit přepočet nákladů, které by s touto péčí byly spojeny.

Vážené dámy a pánové, ptám se, kdo jiný než ministerstvo zdravotnictví, které má k dispozici početný aparát, by tyto propočty měl učinit? Proto se domnívám, že odpověď na interpelaci je neúplně zpracovaná a vyslovuji za sebe s ní svůj nesouhlas.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji, otevírám rozpravu. Chce k tomuto stanovisku říci něco pan ministr? (Pan ministr Martin Bojar: ne)

I v případě nesouhlasu bychom měli hlasovat. Na návrh pana poslance Loma, který tuto interpelaci předložil, Česká národní rada nesouhlasí s odpovědí na interpelaci podle sněmovního tisku 258 A.

Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku? 43.

Kdo je proti? 5

Kdo se zdržel hlasování? 64

Toto usnesení neprošlo, musíme to tedy otočit a navrhnout toto usnesení: Česká národní rada souhlasí s odpovědí na interpelaci podle sněmovního tisku 258 A.

Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku? 34.

Kdo je proti? 35.

Kdo se zdržel hlasování? 50.

Ani toto usnesení neprošlo. S ohledem na patovou situaci překládáme vyřešení tohoto problému na příští schůzi.

Dále ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka odpověděl poslanci Miroslavu Raškovi na jeho interpelaci ve věci řešení prostorových podmínek pro zabezpečení činnosti dětských a mládežnických organizací - tisk 40. Jak vidíte již podle čísla, jde o interpelaci staršího data, kolem které se vedla již určitá jednání a také korespondence. Jistě se vzpomínáte, že posledně chtěl pan ministr k této záležitosti vystoupit, ale pro nepřítomnost pana poslance Rašky jsme od toho ustoupili. Nyní máme tedy dvě odpovědi 40 A a 40 B a je doufám naděje, že budeme moci tuto záležitost uzavřít.

Je přítomen pan poslanec Raška? Ano. Prosím, aby se vyjádřil.

Poslanec Miroslav Raška: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Překvapilo mne, že odpověď na interpelaci, která podobně jako těhotenství ženy trvá devět měsíců, chtěla být zodpovězena na minulém jednání, a to bez předložení sněmovního tisku 40 B, který, jak jste si jistě povšimli, byl předložen až na začátku jednání květnového.

K odpovědi na interpelaci obsaženou v tisku 40 B, abych se k ní mohl vyjádřit zcela přesně, požaduji zodpovězení těchto doplňujících otázek od pana ministra školství. K bodu 1/, kde je citováno, že obvodní úřad pro Prahu 3 vybírá od dětských a mládežnických organizací symbolickou částku Kčs 1, chci se zeptat, zda se jedná o obecný jev, nebo zda je to pouze výjimka potvrzující pravidlo, že situace, kterou jsem zde předpovídal v srpnu loňského roku, dosáhla těch rozměrů, jak bylo předpovězeno, to znamená, že organizace dětí a mládeže jsou masově vypovídány z těchto prostor. K bodu 2/, kde je řečeno, že MŠMT připravilo návrh na změnu zákona o nájmu a pronájmu nebytových prostor, chci vznést dotaz, kdy tento návrh bude projednán ve vládě a předložen České národní radě k projednání.

Domnívám se však, že je to v kompetenci Federálního shromáždění.

K bodu číslo 3, domnívám se, že tento bod neřeší vůbec problém interpelace, neboť se vztahuje k navrhované nové daňové soustavě, zatímco problémem interpelace bylo řešení stavu do přijetí nového daňového systému.

Body 4 a 5 popisují činnost ministerstva školství, víceméně jeho odboru mládeže, i když se to netýká mé interpelace.

Abychom mohli zcela přesně posoudit tuto odpověď, dovolil bych si vznést další dotaz, a to tento: V jakém stavu je projednávání tzv. zákona o mládeži, který byl připraven odborem mládeže ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a nám poslancům zaslán k připomínkování, v tzv. vnitřním připomínkovém řízení. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP