Středa 22. května 1991

Navštívil jsem kdysi v rámci své studentské praxe podobný ústav a proto mi nedalo a s vedoucím tohoto ústavu dr. Miroslavem Šťastným jsem se spojil. Dozvěděl jsem se následující fakta, se kterými považuji za nutné vás seznámit. Vedoucí ústavu dr. Šťastný se od pana Ondračky, pracovníka ministerstva práce a sociálních věcí dozvěděl, že česká vláda dala na sociální péči na okresy asi o 30% víc finančních prostředků v tomto roce než vloni. V ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež se z těchto prostředků navíc nedostala ani koruna. Zřejmě nebylo okresním úřadům jasně řečeno, že jde o prostředky účelové. Okresní úřad rozdělil, co měl, nyní nemá ani korunu, kterou by ústavu poskytl. Podle informace ze stejného zdroj, má prý dojít v nejbližších dnech k dalšímu zvýšení dotací do sociální oblasti. Jestliže tomu tak bude, pak se přimlouvám za to, aby tato dotace byla jasně účelová, aby ji nestihl stejný osud jako zvýšení prostředků. Jestliže ne, pak žádám vládu a příslušné ministerstvo o urychlené nalezení potřebných finančních prostředků pro tento ústav. V rozhovoru s jeho vedoucím jsem se totiž dozvěděl, že ústav je doslova v kritické situaci. Žádným způsobem však nelze snížit počet chovanců v ústavu, protože mentální postižení chovanců je takového rázu, že vyžaduje nepřetržité péče kvalifikovaného personálu. Finanční prostředky, které má ústav k dispozici stačí pouze na pokrytí nákladů na elektřinu, vodu, odvoz odpadků, potraviny a prací prostředky. Na víc už nezbývá. Proto se pracovníci ústavu dohodli, že až do doby než sbírkou či jiným způsobem získají další finanční prostředky, budou pracovat dále, aniž by požadovali, aby jim byla vyplácena mzda. Jejich rozhodnutí v dnešní době, tak výjimečné, si jistě zaslouží naši úctu.

Vážené kolegyně a kolegové, každý z vás zřejmě dostal výše zmíněný dopis, proto vás prosím, abyste mu věnovali pozornost. Jestli dopis obdrželi jen poslanci Východočeského kraje, pak pro ostatní uvádím, že adresátem účtu je Okresní ústav sociálních služeb Chrudim. Peníze lze poukázat na Komerční banku Chrudim č. účtu 182 139 34 531. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Hejskovi.

Z pléna (poslanec Karas): Chtěl bych se zeptat - ti zaměstnanci, kteří nepožadují mzdu jsou civilní zaměstnanci nebo řádové sestry?

Poslanec Josef Hejsek: (z pléna) To je dohoda všech zaměstnanců.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Vrátíme se k hlasování o zkrácení lhůty pana poslance Kozla. Už je zde nás zdá se, dostatečný počet. Kdo je pro zkrácení odpovědi na interpelaci na 15 dní, ať zvedne ruku. (Hlasuje se) 56.

Kdo je proti 21.

Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování 28.

Čili zkrácení lhůty bylo přijato 56:49.

Vítám pana premiéra a kladu mu otázku, zda je připraven okamžitě podat příslušnou zprávu. Jelikož kýve hlavou, že tomu tak je, musíme udělat opatření, protože sněmovna odhlasovala, že toto jednání bude neveřejné. Prosím proto všechny hosty a novináře, aby opustili balkóny prosím, aby byla vypnuta zvuková technika. Zůstanou tu s námi pouze stenografové a pracovníci aparátu konající službu v sále.

Poslankyně Marie Stiborová: Pane místopředsedo, vzhledem k tomu, že jednají některé výbory, konkrétně ústavně právní, bylo by správné je upozornit, že bude projednáván tento bod.

Poslanec Julius Jančáry: Pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout krátkou pětiminutovou přestávku za tímto účelem: Mohli bychom požádat členy výboru petičního, pro právní ochranu a bezpečnost, kteří mají nejvíce zkušeností s provozem zvukového zařízení v této budově, aby ověřili, že veškerá přenosová zařízení jsou skutečně vypnuta. Děkuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Jančárymu. Kolega Karas je místopředseda petičního výboru a bylo by dobře, aby věc ověřil. Vyhlašuji desetiminutovou pauzu.

Další jednání probíhalo s vyloučením veřejnosti. Stenografický zápis z této části jednání je uložen samostatně jako tajný spis. (turnus 69 až 77).

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Budeme pokračovat v projednávání bodu interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády ČR. Hovořit bude poslanec Pavela, připraví se poslanec Dudešek.

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedající, vážená česká vládo, paní a pánové poslanci, vedením některých krytých bazénů v Severomoravském kraji a jejich prostřednictvím asociací a koupališť v České republice jsme byli s poslancem Bezděkem požádáni, abychom interpelovali ve věci záchrany provozu krytých bazénů v České republice a v souvislosti s tím plaveckých škol. Protože s touto interpelací vystoupil pan poslanec Čech, nebudeme vystupovat se samostatnými interpelacemi a plně se připojujeme k interpelaci pana poslance Čecha.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Pavelovi. Prosím pana poslance Dudeška. Připraví se pan poslanec Effenberger.

Poslanec Petr Dudešek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážený český sněme, interpelace jsou dvě a jsou určeny panu předsedovi vlády a příslušným ministrům České republiky.

Vzhledem k neuspokojivému stavu rozpočtů dotací pro zdravotnictví v naší republice navrhuji zavedení možnosti účinnějšího finančního postihu či případné zavedení placení léčení nemocí ze závislosti na drogách, tedy například léčení alkoholiků, pobyt na záchytných protialkoholních stanicích, léčení osob v souvislosti s požíváním drog, za zneužívání lékařské pohotovostní služby a podobně. Zatím stále doplácejí poctiví občané na lidi nepoctivé a příživníky a tím zdravotnictví přichází o vysoké finanční částky tolik potřebné pro lidi opravdu nemocné.

Druhá interpelace. Protože se stále více rozšiřuje činnost letecké záchranné služby vrtulníky, která může mít dosah do budoucna, zvláště v pohraničních oblastech našeho státu i mimo hranice naší vlasti, interpeluji, aby příslušní ministři ČR a ČSFR vyvinuli iniciativu pro úpravu zákonů a předpisů týkajících se možné přepravy vrtulníkem československých pacientů z území sousedních států zpět na území ČSFR, a totéž umožnit našim sousedům v obdobných případech. V době, kdy se velmi rozmáhá cestovní ruch s okolními sousedními státy, je tento návrh a jeho realizace více než potřebná a pomůže nejen zmírnit utrpení pacientů, ale více než humánním způsobem udělá další krůček do společné Evropy.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Dudeškovi. Prosím pana poslance Effenbergera.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, obracím se s dotazem na pana ministry Dybu a částečně na pana ministra Ježka, jehož se také tento problém týká. Jedná se o záležitost restrukturalizace tranzitního plynovodu.

Informace, které jsem v této věci získal, vypadaly zprvu velice hrozivě, protože realizace chystaných opatření podle těchto informací by znamenala hrubé poškození ekonomických zájmů České republiky. Po rozpravě na ministerstvu s náměstkem pro energetiku dr. Krausem byly tyto obavy v zásadě rozptýleny. nějaké sporné otázky ale zůstaly.

Rád bych vás v krátkosti seznámil s několika čísly. Poslání tranzitního plynovodu je všeobecně známo. Možná, že ne všichni si uvědomujeme, jaká organizace to je a jaký má význam. Je to podnik, který byl založen před více než 20 lety investičním nákladem více než 35 mld. Kčs. Zůstatková hodnota činí polovinu - asi 17,5 mld. avšak tržní hodnota získaná expertním odhadem je asi 4 miliardy dolarů, tedy cirka 120 miliard Kčs. Tento podnik je velmi důležitou a respektovanou součástí evropské energetické soustavy. Obavy, které se nepotvrdily, měly své jádro. Slovenská strana, s níž je v této věci jednáno, vznesla požadavky toho druhu, které by při své realizaci k onomu téměř katastrofickému poškození vedly. Z toho zbyla jenom určitá nejasnost v tom, že totiž zamýšlené řešení předpokládá vznik akciové společnosti o dvou účastnících: jsou to plynárenské podniky České a Slovenské republiky. To už samo o sobě je dost zvláštní útvar. Je obava, že nebude dosti funkční. Jak jsem vyrozuměl z výkladu pana náměstka Krause, vůdčí myšlenkou tohoto uspořádání je mimo jiné snaha zabránit zvýšení ceny plynu, což by pro obyvatelstvo mělo nepříjemné důsledky, ale z hlediska obecně reformního a tržního je otázka, zda tato tendence je docela zdravá. Expertní britská firma, která vypracovala samostatnou studii této restrukturalizace, doporučila jiný typ akciové společnosti, více standardní, postavený na komerčním základě. Tato její dobrozdání nebyla příliš vzata v úvahu.

Prosím oba pány ministry, aby vyjádřili své stanovisko v této věci, zda skutečně zvláštní typ dvou akcionářů, o kterém jsem se zmínil, bude realizován. Termín k této akcí má být 1. červenec tohoto roku.

Pak je tady ještě jedna formální závada. Kompetenční zákon Federálního shromáždění č. 556 se zmiňuje výslovně o ropovodech a také o tranzitním plynovodu jako o subjektech, jejichž majetek nemůže být měněn nebo jinak předisponováván, než zvláštním zákonem Federálního shromáždění, zatím co v tomto případě se jedná o akci, která se odvíjí na základě dohody hospodářských ministerstev. I tato věc by měla být vysvětlena.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Effenbergerovi, mám tu poslední přihlášku a to je pan poslanec Soural.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, Mladá fronta dnes uveřejnila 17. 5. článek Otazník jménem Škoda. Informovala v něm o vážných výhradách ekonoma z londýnské City Františka Nepila ke způsobu, jakým byla uzavřena dohoda automobilky Škoda s Volkswagenem. Autor především kritizuje, že se jednání o smlouvě neodehrála pod skutečnou veřejnou kontrolou a snaží se též doložit na řadě propočtů, že citují: "Československá vláda prodává automobilku Škoda za cenu, za kterou by se v tržní ekonomice neprodala aktiva ani nejhoršího podniku po bankrotu." Mám sice určité pochybnosti o adekvátnosti uvedeného závěru, nicméně skutečností zůstává, že na veřejnosti jsem zaznamenal silný ohlas na tento článek. Domnívám se tedy, že by bylo vhodné na článek odpovídajícím způsobem reagovat a srozumitelným způsobem kritizovanou transakci obhájit. Navrhovaný krok považuji za aktuální o to víc, že smlouva s firmou Volkswagen má být v budoucnu modelem pro mnoho dalších podobných prodejů. Chápejte proto moje slova jako podnět. Děkuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík. Děkuji panu poslanci Souralovi. Táži se zda ještě někdo z poslanců chce vystoupit. Pan ministr Ježek.

Ministr pro správu národního majetku a privatizaci České republiky Tomáš Ježek: Vážený pane předsedající, pane poslanče nemám tu všechna čísla po ruce, ale novináři - nějaký pan Nepil z Londýna, který tam něco píše, nevím kdo to je - opravdu nerozumějí věci. My jsme zatím neprodali ani hřebík. Nejednalo se o prodej. Jednalo se o podnik se zahraniční majetkovou účastí. Vše co máme, majetek státu, Škodovka, zůstala v našich rukou. Volkswagen se pouze připojil. My jsme nic neprodali, nic nebylo na prodej. Bylo to založení podniku se zahraniční majetkovou účastí. To, co píše pan Nepil je celé falešné, prostě je to nesmysl. To jen na vysvětlenou.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu ministru Ježkovi. Prosím pan poslanec.

Poslanec Jaroslav Soural: (z pléna) Já jsem pouze požádal, aby veřejnost byla vhodně informována.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji. Hlásí se ještě někdo k bodu interpelace otázky, podněty. Není tomu tak. Čili zde není potřeba žádné usnášení. Uzavírám bod interpelace, otázky a podněty poslanců. Jako další bod tu mám.

XI.

Odpovědi členů vládl y České republiky na interpelace otázky a podněty poslanců ČNR.

Ale protože zde musíme hlasovat a vidím, že nejsme usnášení schopní, takže malé strpení, potřebujeme poslance. Spočítejte prosím stav. 77. Setrvejte prosím na místech, musíme zjistit situaci, protože nám zasedají výbory. Končit jsme měli v 18 hodin, to je ještě půl hodiny, domníval jsem se, že by stálo za to té půlhodiny využít alespoň k části odpovědí. Prosím pan poslanec Fendrych. Na prvním místě je zatím naléhavá interpelace pana poslance Fendrycha. Prosím.

Poslanec Luděk Fendrych: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, s odpovědí paní ministryně Štěpové a pana ministra Ježka nesouhlasím. A to jak z věcných i formálních důvodů. Vzhledem k tomu, že některé věci v souvislosti s touto odpovědí jsou v šetření, vyjádřím se k této odpovědi na příští schůzi ČNR. Děkuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji, za tohoto stavu můžeme přeložit tuto interpelaci a nemusíme o tom hlasovat. Teď už budeme muset hlasovat, pořád je nás málo. Nemáme tu pana ministra Kubáta. Setrvejte prosím na místech, já se pokusím domluvit o dalším programu s paní předsedkyní. Ideální by bylo, abychom dnes, když tu máme členy vlády, dodělali ještě další bod a nepřetahovali ho na zítřek, abychom se vyhnuli případnému opětnému prodloužení jako při posledním plenárním zasedání. Prosím pan ministr Bojar.

Ministr zdravotnictví České republiky Martin Bojar: Vážený pane předsedající, vážené shromáždění,. vážení členové vlády. Dovolím si kratičce odpovědět na dvě interpelace pana poslance Dudeška. Děkuji za jeho dotaz, který se dotýkal velice závažné a z mého pohledu v současné době na důležitosti nabývající problematiky. My podle zákona o boji proti alkoholismu a proti drogovým závislostem máme samozřejmě možnost alespoň z části postihovat naše občany, kteří si buď pod vlivem alkoholu nebo při kombinovaných toxikomániích si způsobí nejrůznější újmu na zdraví, která spadá pod to, čemu se říká ne úplně přesně regres. Je povinností lékařů, když ošetřují poraněné pacienty, aby zjišťovali, zda v případech, kdy je zřejmé nebo je podezření na to, že došlo k úrazu v lehké nebo střední ibrietě, aby sepsali hlášení a na základě tohoto hlášení, aby tyto osoby hradily náklady spojené s hospitalizací a potom aby jim byly odepřeny dávky nemocenského. Je třeba ovšem říci, že k tomuto postupu se většinou lékaři neuchylují, z toho prostého důvodu, že stávající daňový systém a stávající další opatření v podstatě nedovolovala účinným způsobem vymáhat od takto se chovajících osob nebo osob, které zneužívají zdravotnickou péči, částečnou finanční kompenzaci.

Tzn. ti z vás, kteří nepijete, nepoškozujete si své zdraví, tím, že jste platili normální daně, hradili jste náklady na léčbu spojené s tímto asociálním a odsouzeníhodným chováním.

Využijeme interpelace jako podnětu k tomu, abychom zvážili znovu, zda se nemáme chovat tržněji, zda nemáme zvýšit taxy za tyto případy. Ovšem musím vás upozornit, že samotné zákonodárství v této oblasti nepostačí, pokud se vám jako poslancům, členům zákonodárného shromáždění nepodaří vypracovat takové předpisy či zákony, týkající se daňového systému, jež by účinně dovolovaly postihovat naše spoluobčany, kteří zdravotnictví zneužívají, neboť není možno v současné době docílit toho, po čem volá zcela oprávněně zdravotnická veřejnost, aby prokazatelné zneužití lékařské nebo zdravotnické péče bylo nějakým způsobem efektivně penalizováno. Tzn., vítám váš podnět, ale v tuto chvíli přesahuje možnosti zdravotnictví naplnit to, po čem voláte.

Druhá interpelace je z mého pohledu důležitá proto, že v minulém týdnu jsme s ministrem Dobrovským navštívili nově zřízené středisko letecké záchranné služby na letišti Líně. Díky pochopení ministra obrany, plk. Suchomela, a dalších činitelů letectva, došlo z mého pohledu k velíce prospěšné konverzi bitevních vrtulníků na vrtulníky záchranářské. Vybavení vrtulníků MI 2 i úprava vrtulníků MI 17 je taková, že po několika letech budou tyto sovětské vrtulníky moci sloužit ku prospěchu občanů v západních Čechách.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP