Středa 22. května 1991

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. To byl poslední poslanec, který se přihlásil do rozpravy. Pokud se už nehlásí nikdo, rozpravu uzavírám.

Než dám slovo panu ministrovi a panu zpravodaji, ptám se, zda si oba pánové nepřejí dobu na srovnání připomínek. (Žádají 30 min.). Je zde návrh na 30minutové přerušení, které je zjevně nezbytné. Potom by dostal slovo jak pan ministr, tak posléze společný zpravodaj. Přerušuji tedy schůzi.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Prosím předsedy klubů, aby se v této přestávce ke mně všichni dostavili, a to ihned.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Budeme pokračovat v projednávání zákona. Nezbývá mi, než se zeptat pana ministra Vopěnky, zdali si přeje vystoupit. Ano, dávám mu slovo.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Vopěnka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se jen krátce zmínit k ještě projednávanému zákonu a spíš obecně poznamenat asi tolik, že československá tělovýchova v minulosti nebyla nikdy jenom obyčejnou tělovýchovou, ale že byla vedena ideemi, které zdaleka překračovaly pouhý tělocvik. Jsem přesvědčen a myslím, že se mnou budete sdílet názor, že ČSTV tuto stránku neplnila a organizace, které chtějí navázat na tradice československé výchovy, nám ještě stále živoří, protože nemají zpátky majetek, který jim právem náleží. Proto také byl tento zákon zpracován, a proto ho předkládám sněmovně. Skutečností ovšem je, že jsme vázáni zákonem federálním a že náš zákon pouze doplňuje a je jakoby takovým prováděcím předpisem k tomuto zákonu. V tomto smyslu jsou mému srdci velmi blízké připomínky, které, z hlediska záměru tohoto zákona, přednesli poslanci Smělík, Kubiš a Bereza. Bude záležet ovšem na sněmovně, zda uzná jejich právní hodnoty takové, že mohou být do zákona zapojeny. Jak říkám, jsou to připomínky, které jsou mi velmi blízké. V každém případě myslím, že nesporné je, že lze přijmout doplněk poslance Smělík a který se týká vypuštění § 2 odst. 2 bodu c, kde se žádá předkládání stanov. Myslím, že toto můžeme jedině doporučit. Argumenty byly velmi průkazné. Naproti tomu doufám, že sněmovna pochopí záměr tohoto zákona a odmítne připomínky, které zde vznesl za KSČ pan poslanec Kraus, protože, jak jsem si je stačil rozmyslet, znamenají zbrzdění a znesnadnění převodu některých majetkových práv.

To je vše, co jsem chtěl říci. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi, nyní dávám slovo společnému zpravodaji výboru panu poslanci Sedláčkovi.

Poslanec Michal Sedláček: Vážený pane předsedající, přistoupíme nyní k hlasování o různých pozměňovacích návrzích. Úvodem bych chtěl říci obecně, že bohužel několik pozměňovacích návrhů jde na kompetenční rozdělení mezi ČNR a FS. Chci upozornit na to, že v současné době se zřizuje ústavní soud a všechny kompetenční nepřesnosti, kterých bychom se dopustili, by mohly mít za následek to, že tento zákon nám ústavní soud zruší. Proto bych chtěl apelovat na vás, abyste rozlišovali kompetenční rozhodnutí mezi ČNR a FS.

První pozměňovací návrh byl pana poslance Budinského k § 3 odst. 2. Pan poslanec Budinský navrhuje, aby byl doplněn tento odstavec o slova: "vypořádání majetku musí umožnit fungování dobrovolných tělovýchovných organizací." Domnívám se, že tento návrh nemůžeme z právního hlediska akceptovat, protože zde hovoříme o majetku, kdežto celý zákon hovoří o majetkových právech. To je první důležitý argument.

Za druhé ho nemohu doporučit právě z toho záměru, že tento paragraf by měl patřit do zákona 173/1990 Sb., zákona FS.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Táži se pana poslance Budinského, zda-li po tomto vysvětlení nehodlá svůj návrh vzít zpět.

Poslanec Vladimír Budinský: (Z pléna.) Vzhledem k očekávanému výsledku hlasování stahuji. (Potlesk.)

Poslanec Michal Sedláček: Dalším návrhem je návrh pana poslance Krause, který navrhuje vypustit ze společné zprávy v § 1 odst. 2 slova "Československá obec sokolská a ostatní." Tento návrh věcně nic nemění na tom, co obsahuje federální zákon, čili to je třeba si uvědomit, ale z právního hlediska se důsledně držíme dikce federálního zákona, který si dovolím ocitovat: "se navracejí ve stavu ke dni 31. 3. 1948 Československé obci sokolské a ostatním znovu vzniklým dobrovolný tělovýchovným organizacím". Proto předkladatelé trvají na tom, aby byla zachována dikce federálního zákona.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Já se zeptám pana poslance Krause, zda-li chce, abych o tomto návrhu dal hlasovat (poslanec Kraus z pléna: ano). Děkuji.

Dávám hlasovat o tom, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Krause v tom smyslu, jak to přečetl společný zpravodaj. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Krause, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) 26.

Kdo je proti tomuto návrhu? 68.

Kdo se zdržel hlasování? 40. Děkuji. Takže návrh nebyl přijat.

Poslanec Michal Sedláček: Další návrh pana poslance Krause se týká § 2 odst. 2. Zde navrhuje zařadit nový odsek a) ve znění: "doklad o právním zániku organizace v období po 31. 3. 1948." Zde chci upozornit na to, že majetková práva se vracejí právě před rok 1948, proto nemůžeme doporučit tento návrh a zároveň je třeba si uvědomit, že "doklady o právním zániku" jsou velmi vágní pojem, který nevím, jestli by nezpůsobil velké komplikace.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Krause.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. (Hlasuje se) 19.

Kdo je proti? 78.

Kdo se zdržel hlasování? 38.

Takže ani tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Michal Sedláček: Dalším návrhem pana posl. Krause je doplnit odsek b) ve znění "doklady prokazující skutečnost, že je organizace právním nástupce organizace existujícím k 31. 3 1991." Tento návrh by měl za následek, že by po 31. 3. 1991 nesměla vzniknout žádná organizace, která by mohla požádat o tento majetek, ačkoliv lhůta FS je do 30. 6. 1991. Tzn., že by tento návrh šel proti dikci federálního zákona.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji, dávám o návrhu pana poslance Krause hlasovat. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. (Hlasuje se) 8.

Kdo je proti? 101

Kdo se zdržel hlasování? 24.

Návrh nebyl přijat, pane zpravodaji, pokračujme.

Poslanec Michal Sedláček: Další návrh pana poslance Krause byl doplnit slovo "další."

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Pan poslanec Kraus svůj návrh stahuje.

Poslanec Michal Sedláček: Další návrh pana poslance Krause byl k § 3, kde navrhuje doplnit nebo vrátit původní návrh, tzn. doplnit tam slova "... a po vzájemném vypořádání nároků." Zde je třeba si uvědomit, že podle federálního zákona se majetek vrací k 31. 3. 1948, tzn. že nemohou organizace mezi sebou mít žádné nároky. Proto by to bylo legislativně nečisté, kdybychom tam nechali toto původní doplnění. Tady není možné, aby tyto organizace měly mezi sebou nějaké nároky.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji, dávám o tomto návrhu hlasovat. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Krause, ať zvedne ruku. (Hlasuje se) 23.

Kdo je proti? 85.

Kdo se zdržel hlasování? 36.

Takže ani tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Michal Sedláček: Dalším vystupujícím byl pan poslanec Řezáč, který nepředložil žádný konkrétní pozměňovací návrh.

Další pozměňovací návrh měl pan poslanec Kubiš. Navrhuje doplnit do § 1 odst. 2 zákona za slovo "Čs. obec sokolská slova "Československý orel, Junák, YMCA" a pak by následovalo "... a ostatní znovu vzniklé dobrovolné tělovýchovné organizace." Opět chci upozornit, že předkladatelé se důsledně drží dikce federálního tisku, kde je vyjmenována pouze Čs. obec sokolská, ale z věcného hlediska se na celé záležitosti nic nemění.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Kubiše. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se) 65.

Kdo je proti? 8.

Kdo se zdržel hlasování? 71.

Takže poměrem 65 ku 79 tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Michal Sedláček: Dalším návrhem pana poslance Kubiše bylo doplnit do § 2 odst. 2 písm. b) "retribuční dekrety". Protože podle mého názoru se jedná o součást dokladů, prokazujících oprávněně uplatňovaný návrh, navrhuji panu posl. Kubišovi, jestli s tím bude souhlasit, tyto retribuční dekrety zmínit v poznámce pod čarou, která by zněla "... např. retribuční dekrety."

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Ptám se pana posl. Kubiše, zda souhlasí. (ano)

Poslanec Michal Sedláček: Z tohoto hlediska si myslím, že můžeme doporučit.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dávám hlasovat. Kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem tak, jak ho formuloval společný zpravodaj, ať zvedne ruku. (Hlasuje se) 110.

Kdo je proti? 3.

Kdo se zdržel hlasování? 26.

Takže tento návrh byl přijat.

Poslanec Michal Sedláček: Další návrh pana poslance Kubiše navazoval na návrh pana posl. Krause - šlo o vypořádání nároků, přičemž se nebude přihlížet k dosavadním závazkům, které jsou na vráceném majetku. Vzhledem k tomu, že jsme neodsouhlasili návrh pana poslance Krause, ptám se pana posl. Kubiše, zdali na návrhu trvá?

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Trvá pan poslanec Kubiš na svém návrhu? (poslanec Josef Kubiš: Netrvám). Můžeme pokračovat.

Poslanec Michal Sedláček: Dalším vystupujícím byl pan poslanec Smělík, který navrhl vypustit ze společné zprávy v § 2, odst. 2, písm. c), které zní: Stanovy organizace, které byla majetková práva odňata. K tomuto bodu se vyjádřil pan navrhovatel z právního hlediska. Nechám to však na rozhodnutí sněmovny.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dávám o návrhu pana posl. Smělíka hlasovat. Kdo souhlasí ať zvedne ruku. 68.

Kdo je proti? 7.

Kdo se zdržel hlasování? 58.

Poměrem 68:65 byl návrh pana posl. Smělíka přijat.

Poslanec Michal Sedláček: Další návrh pana posl. Smělíka směřoval k § 3. Navrhoval nahradit odst. 1, který v současné době zní: Ve společné zprávě předloží-li oprávněná organizace doklady podle § 2, odst. 2, musí povinná organizace do 30 dnů podepsat protokol o vydání majetku tak, jak byl v rozsahu ke dni obdržení výzvy.

Chci upozornit, že pan posl. Smělík, bohužel, zužuje tento §, protože zde hovoří pouze o majetku a nikoliv o majetkový h právech a tím se dostává do kolize s federálním zákonem. Zároveň chci upozornit, že podepsat protokol o vydání majetku v Čs. právním řádu není zakotven jako proces, ale jako akt a proto je třeba, podobně jako v mimosoudních rehabilitacích, v zákoně 403/1990 Sb. držet se dikce "dohoda o vydání majetku."

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu společnému zpravodaji. Dávám hlasovat o návrhu pana posl. Smělíka.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. 11.

Kdo je proti? 25.

Kdo se zdržel hlasování? 98.

Tento návrh nebyl přijat.

Hlásí se pan posl. Smělík.

Poslanec Zdeněk Smělík: Další návrh stahuji, neboť byl podmíněn přijetím předchozího návrhu.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji, prosím, aby pan společný zpravodaj pokračoval.

Poslanec Michal Sedláček: Dalším vystupujícím byla paní posl. Němcová, která nepřednesla pozměňující návrh a posledním vystupujícím, který ho přednesl, byl pan posl. Bereza, který navrhuje nahradit § 4 zněním: odst. 1: Majetková práva v rozsahu podle § 1 se vracejí oprávněným organizacím k majetku do stavu k 31. březnu 1948 a ve stavu, v němž tento majetek byl ke dni nabytí účinnosti zákona 173/1990 Sb. Od tohoto data je povinen dosavadní držitel pečovat o něj až do vydání s péčí řádného hospodáře, neměl a nemá právo s ním disponovat a odpovídá za škody, které porušením této povinnosti vznikly.

Pan posl. Bereza má pozitivní úmysly, ale je třeba si uvědomit, že úprava těchto institutů hospodářského práva, péče řádného hospodáře, patří do působnosti FS i po přijetí kompetenčního zákona, takže zákon ČNR k tomu nemůže přihlížet.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Po tomto vysvětlení se musím zeptat pana posl. Berezy, zdali trvá na tom, abych dal o tomto návrhu hlasovat. (posl. Rudolf Bereza: Trvám).

Dávám tedy hlasovat o návrhu pana posl. Berezy.

Kdo souhlasí s jeho návrhem ať zvedne ruku. 20.

Kdo je proti? 18.

Kdo se zdržel hlasování? 98.

Návrh pana posl. Berezy nebyl přijat.

Poslanec Michal Sedláček: Dalším návrhem pana posl. Berezy bylo zařadit do § 4, odst. 2, který byl zněl: Povinná strana umožní oprávněné organizaci, pokud tak ještě neučinila, podílet se s okamžitou platností na bezplatném užívání majetku, který má být vydán, stanoví oprávněné organizaci odpovídající činnost. Učiní tak ještě před podepsáním protokolu a vydání majetku.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP