Úterý 21. května 1991

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je tedy pro, abychom přijali společnou zprávu, včetně pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 108. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? Nikdo. Děkuji.

Konstatuji, že společná zpráva byla tedy schválena. Prosím o další návrh.

Poslanec Václav Moskal: Další připomínku přednesl pan poslanec Vondráček k § 14 odstavci 5.

Poslanec Josef Vondráček: Na základě vysvětlení pana ministra stahuji všechny tři připomínky.

Poslanec Václav Moskal: Děkuji. Pak byla připomínka pana poslance Duška k § 12 odst. 2 písmeno b) č. 1 doplnit o text: "případně jejich sperma". Národohospodářský výbor akceptuje připomínku a doporučuje přijmout sněmovně. Prosím pana předsedajícího, aby dal hlasovat.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach. Kdo je pro tento pozměňující návrh, ať zvedne ruku 101. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Prosím o další pozměňovací návrh.

Poslanec Václav Moskal: Dále tady byl § 14 odst. 2 za "chovatelé" vložit text "a jiné způsobilé osoby". Doporučuji tento pozměňovací návrh přijmout.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je tedy pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku. 93. Děkuji.

Kdo je proti? 5. Děkuji.

Konstatuji, že i tento pozměňovací návrh byl přijat.

Poslanec Václav Moskal: Pan poslanec Výborný vznesl pozměňovací návrh na změnu návrhu zákona vložením slova "některých" hospodářských zvířat. Národohospodářský výbor doporučuje přijmout stanovisko navrhovatele, tzn., to, co bylo navrženo ministerstvem zemědělství.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku. 17.

Kdo je proti? 27.

Tento návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Poslanec Václav Moskal: Druhý pozměňovací návrh doporučuje vzájemnou výměnu odstavců 1 a 2 v § 1. Národohospodářský výbor doporučuje přijmout tento pozměňovací návrh.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku. 105.

Kdo je proti? 0.

Tento návrh byl přijat. Prosím, další.

Poslanec Václav Moskal: Ve třetím pozměňovacím návrhu doporučuje ve stávajícím odstavci § 2 vypustit slovo "pouze". Jedná se o výčet hospodářských zvířat. Národohospodářský výbor doporučuje přijmout tuto připomínku.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku. 101.

Kdo je proti? 0.

Tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Poslanec Václav Moskal: Pan poslanec Cabal měl připomínku ke druhé části odst. 2 § 4 a navrhuje toto: "Při splnění podmínek stanovených tímto zákonem ministerstvo udělí oprávnění." Národohospodářský výbor doporučuje toto doplnění.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku. 101.

Kdo je proti? 1.

Tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Poslanec Václav Moskal: Podobné návrhy odst. 2 § 4 navrhoval poslanec Sedláček. Proto se ho ptám, zda pan poslanec trvá na formulaci odst. 2 § 4.

Poslanec Michal Sedláček: Návrh byl širší. O první větě dál hlasovat nemusíme, můžeme pokračovat v hlasování, jak to začíná "měnit, odejmout...". O první větě, kterou jsme teď schválili, se ani do toho středníku hlasovat nedá.

Poslanec Václav Moskal: Pan poslanec Sedláček navrhuje: "Měnit nebo odejmout jej lze jen tehdy, jestliže oprávněná organizace řádně nezajišťuje šlechtitelskou činnost." Pokud jde o stanovisko výboru, zůstává to podle návrhu, který předložilo ministerstvo zemědělství.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku. 39.

Kdo je proti? 8.

Kdo se zdržel hlasování? 57.

Tento návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Poslanec Václav Moskal: Dále tady byl návrh pana poslance Hejska, aby návrh zákona nebyl projednáván a byl stažen z programu. Domnívám se, že tento pozměňovací návrh není konkrétní pozměňovací připomínkou k zákonu a že je možné to vyjádřit při konečném hlasování o zákonu.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Možná, že jsem se v okamžiku, kdy to zaznělo, dopustil já chyby. Byl to návrh týkající se procedury, měl jsem o tom dát hlasovat hned. Formulaci si nepamatuji úplně přesně, ale je to pravděpodobně moje chyba. Mohli bychom ji teď napravit tím, že se k tomu vyjádříme hlasováním. Návrh pana poslance zní - stáhnout tento zákon z programu k přepracování.

Kdo je pro tento návrh pana poslance Hejska, ať zvedne ruku. 5.

Kdo je proti? 81.

Děkuji. Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat v projednávání. Zároveň se omlouvám za chybu, které jsem se dopustil.

Poslanec Václav Moskal: Vracím se k panu poslanci Sedláčkovi, měl návrh vypustit z § 1 odst. 1: "s podporou ze státních prostředků". Národohospodářský výbor doporučuje dikci společné zprávy, tedy zprávy navrhovatele.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro tento. pozměňovací návrh, ať zvedne ruku. 8.

Kdo je proti? 67.

Děkuji. Tento návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Poslanec Václav Moskal: Dále, dámy a pánové, návrh nebo názor pana poslance Němečka, týkající se doporučení prominout vysokoškolským absolventům příslušného odborného zaměření zkoušky odborné způsobilosti. Národohospodářský výbor zaujímá stanovisko shodné s navrhovatelem. Dále přednesl návrh.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: To, co jste chtěl přednášet dále, nesouvisí přímo s návrhem tohoto pozměňovacího návrhu?

Poslanec Václav Moskal: Souvisí.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dobře, předneste to celé!

Poslanec Václav Moskal: Dále přednesl návrh na specifikaci složení zkušebních komisí a zkušební řády. Národohospodářský výbor se domnívá, že se nejedná o pozměňovací návrh, ale doporučení ministerstvu. Proto nedoporučujeme, abychom o tom hlasovali jako o pozměňovacím návrhu.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dobře, ale všechno souvisí se vším a domnívám se, že musíme nejprve dát hlasovat o té první části návrhu, to znamená o návrhu, aby byly zkoušky prominuty vysokoškolákům s příslušným odborným zaměřením. Navrhovatel se k tomu vyjádřil a výbor také. Kdo je tedy pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku.

Hlasuje se. 12.

Děkuji. Kdo je proti? 51.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

Dále jsme slyšeli vyjádření národohospodářského výboru k další části návrhu pana poslance Němečka, který by bylo možno spíše formulovat jako doporučení ministerstvu. Chci se zeptat pana poslance Němečka, zda považuje tuto cestu za adekvátní, nebo snad trvá na tom, abychom hlasovali o jeho pozměňovacím návrhu. /poslanec Němeček: Je to doporučení./ Děkuji. Můžeme to chápat jako stažení pozměňovacího návrhu. Další návrhy?

Poslanec Václav Moskal: Vzhledem k tomu, že nejsou žádné další pozměňovací návrhy, žádám vás, pane předsedající, abyste ve smyslu jednacího řádu nechal hlasovat o zákoně jako celku.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona ČNR o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat podle sněmovního tisku 204 ve znění společné zprávy výborů ČNR podle sněmovního tisku 280, včetně dvou pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku.

Hlasuje se. 104.

Kdo je proti? 2.

Mohu tedy konstatovat, že jsme předložený návrh schválili. (Potlesk.)

V tomto okamžiku požádal o slovo pan ministr Kubát, jestli se ovšem ještě chce pan poslanec Moskal vyjádřit.

Poslanec Václav Moskal: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážená Česká národní rado, dovolte, abych jménem chovatelů, Svazu chovatelů a Spolku chovatelů i všech pracovníků v živočišné výrobě poděkoval zakladateli, ministerstvu zemědělství a České národní radě za projednání a schválení tohoto zákona o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat. Děkuji vám. (Potlesk.)

Ministr zemědělství ČR Bohumil Kubát: Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám jménem jak ministerstva, tak chovatelů, poděkoval a dovolte mi, abych vám popřál dobrou noc. S pozdravem - "České, Moravské a Slezské plemenitbě zdar!" Děkuji. (Potlesk.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP