Úterý 21. května 1991

Při interpretačních potížích v aplikační praxi by nám pak pravděpodobně nepomohla ani důvodová zpráva, neboť ta si toho, řekl bych, spíše písařského nedopatření, také nevšimla. Jinak jsem rád, že mohu potvrdit to, co řekla paní zpravodajka, že jsme v ústavně právním výboru s potěšením kvitovali, jak kvalitně byla tato předloha připravena.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému. Kdo se dál hlásí do rozpravy k tomuto návrhu zákona? Prosím, pan poslanec Němeček.

Poslanec Rudolf Němeček: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, celý návrh zákona se zabývá pouze působností orgánů České republiky při uplatňování nároku na finanční náhradu, a to v podstatě jen z působnosti ústředních orgánů státní správy republiky. Zákon č. 87/1991 Sb. však při úpravě zmírnění některých majetkových a jiných křivd preferuje před finanční náhradou formu naturální restituce, přičemž je nepochybné, že určité úkoly při uplatňování nároků na naturální restituci vyplynou i pro orgány státní správy, nikoliv ústřední. Tato působnost orgánů státní správy, zejména okresních úřadů, by měla být v zákoně vymezena.

Rovněž by měl zákon obsahovat ustanovení, že doklady, které oprávněná osoba musí předložit k žádosti o finanční náhradu, je povinna předložit i při uplatnění všech restitučních nároků, i když by toto ustanovení svým obsahem neodpovídalo přímo předmětu právní úpravy. V praxi by velmi zjednodušilo postavení oprávněných osob.

Návrh zákona neupravuje, komu uhradí oprávněná osoba pohledávky peněžních ústavů zajištěné omezením převodu nemovitosti vypořádané podle zvláštních předpisů v případě naturální restituce § 10, odst. 2 zákona č. 87/1991 Sb. Důvodová zpráva uvádí, že realizace zákona bude mít výrazný dopad zejména na soudy a státní notářství i na ústřední orgány státní správy, ministerstvo financí. Upozorňujeme, že žádosti o vrácení majetku jsou většinou podávány na finanční referáty okresních úřadů, kde jsou soustředěny realizační spisy. Okresní úřady jsou v řadě případů i povinnými osobami a po vzniku povinnosti zastupovat stát v soudních sporech o finanční náhrady stane se situace neúnosnou. Získat kvalifikovaného právníka pro práci na okresním úřadě je v současné době velmi obtížné. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Němečkovi a ptám se dále, kdo se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a zeptám se pana ministra, zda si přeje na závěr promluvit.

Ministr financí ČR Karel Špaček: Pokud jde o návrh pana poslance Výborného, už jsem s ním o tom hovořil dříve. Myslím, že přispěje k zpřesnění tohoto textu, i když podle mně odkazy tady ukazují, že se to týká obou případů, to znamená, že i v případě, že jen částečná náhrada cennými papíry, i když je náhrada výlučná. Domnívám se ale, že tak, jak to navrhuje, zákony mají být jasné a přesné a doporučoval bych, aby tento návrh byl přijat.

Pokud jde o pana poslance Němečka, nepodal tady konkrétní návrh, jak by měl vypadat v těch paragrafech. Já bych doporučoval, kdyby nám podal svůj návrh tak, jak by znění mělo vypadat, abychom se k němu mohli konkrétně vyjádřit, event. dát o něm hlasovat. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Špačkovi. Ptám se nyní paní poslankyně Ryšlinkové jako společné zpravodajky, zda-li je schopna zareagovat hned a vystoupit. V tomto případě jí předávám slovo.

Poslankyně Jana Ryšlinková: Já tedy, pokud pan poslanec Němeček ještě nechce vystoupit a podat nějaký pozměňující návrh konstatuji, že byl podán pouze jeden pozměňovací návrh, o kterém navrhuji, pane předsedající, abyste nechal hlasovat.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano. Dostali jsme se do takového bodu našeho jednání, kdy jsme projednali všechno, co jsme schopni projednat.

Pokud se nepletu v tom, co jsem spočítal, a určitě jsem se o dvacet pět poslanců nespletl, tak nejsme schopni pokračovat dále v jednání, ani se změněným programem jednání tak, abychom mohli projednávat něco, kde nemusíme hlasovat.

Pan poslanec Němeček se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Rudolf Němeček: Chtěl jsem požádat sněmovnu o přerušení, abych mohl naformulovat pozměňovací návrh.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Obávám se, že k tomu budete mít příležitost tak, jako tak.

Poslanec Miloslav Výborný: /z místa/ Upozorňuji na to, že rozprava již byla ukončena, a že pokud bychom se chtěli vrátit k návrhu, k nějakému jinému pozměňovacímu návrhu, musíme hlasovat o znovuotevření rozpravy.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano, o tom můžeme stejně hlasovat teprve až po té, co budeme usnášeníschopni.

/Do jednací síně přicházejí další poslanci./

Nastal výrazný příliv poslanců. Prosím pracovnice Kanceláře, aby se pokusily zjistit aktuální stav /94/. Chybí nám šest kolegů a kolegyň k tomu, abychom mohli pokračovat. /hlas z pléna: Myslím, že zde není národohospodářský výbor./ Národohospodářský výbor - pět poslanců chybí - národohospodářský výbor projednává pozměňovací návrhy. Požádal bych kolegy, kteří již investovali do dnešního jednání čas, aby setrvali na svých místech ještě několik minut tak,. abychom se dočkali buď kolegů z národohospodářského výboru, nebo ještě několika kolegů, kteří tráví čas jinak, než jednáním ve sněmovní síni. Pracovníci Kanceláře se je právě snaží přesvědčit o potřebnosti jejich návratu. /Přicházejí další poslanci - potlesk./ Poprosil bych tedy opět pracovnice Kanceláře o další cvičné přepočítání. /101/ Dostali jsme se přes kritickou hranici. Nyní se mohu sněmovny zeptat, vzhledem k tomu, že pan kolega Němeček chtěl precizovat svůj pozměňovací návrh, zda si přeje, aby byla znovu zahájena rozprava tak, aby mohl tento pozměňovací návrh naformulovat přesně a předat společné zpravodajce.

Poslanec Josef Hejsek: /z místa/ Pane předsedající, domnívám se, že jste neukončil rozpravu, když jste dal slovo paní společné zpravodajce.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Bohužel jsem si naprosto jist, že jsem ji ukončil, já jsem to přímo řekl.

Kdo je tedy pro, aby byla opět zahájena rozprava?

Hlasuje se. 68.

Děkuji. Kdo je proti? 6.

Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? 25. Děkuji. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Prosím tedy pana poslance Němečka, který se hlásí do rozpravy, aby precizoval svůj pozměňovací návrh.

Poslanec Rudolf Němeček: Navrhuji v § 17 znění: Vyplatí-li stát za převzatou věc kupní cenu, náhradu nebo pokud váznou na nemovitosti ke dni převzetí státem pohledávky peněžních ústavů zajištěné omezením převodů nemovitostí vypořádné podle zvláštních předpisů a pokračovat (?) je osoba, které byla věc vydána povinna vyplacením částku odvést do 30 dnů ode dne uzavření dohody okresnímu úřadu.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Promiňte pane poslanče, nebylo rozumět tomu textu. Faktická poznámka, paní poslankyně Vorlová.

Poslankyně Milada Vorlová: (z pléna) Mám faktickou poznámku. My tady zas nic neslyšíme.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Mohu se zeptat pana poslance Němečka, jestli by mohl opakovat text, který před chvílí zazněl.

Poslanec Rudolf Němeček: Stahuji svou připomínku, protože nejsem během 5 minut schopen toto naformulovat tak, jak by to bylo požadováno v zákoně. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji, ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Nyní se domnívám, že není na co nového reagovat, takže bych prosil paní poslankyni Ryšlinkovou, aby se opět ujala slova a formulovala jediný pozměňovací návrh, kterým se budeme zabývat.

Poslankyně Jana Ryšlinková: Prosím pana předsedajícího, aby dal hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Výborného, který se týká § 11 a to tak, aby v § 11 ve větě: pokud finanční náhrada spočívá též ve vydání cenných papírů, aby v tomto místě byla tato věta doplněna slovy: a nebo pouze v tomto způsobu náhrady.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Nyní se ptám sněmovny, kdo je pro, aby byl tento pozměňující návrh přijat, ať zvedne ruku (Hlasuje se.) 96. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel hlasování? Tento pozměňovací návrh byl přijat. To jsou všechny pozměňovací návrhy?

Poslankyně Jana Ryšlinková: Žádám pana předsedajícího, aby dal hlasovat o společné zprávě ve znění tisku 281.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích podle sněmovního tisku 264 ve znění společné zprávy výboru ČNR podle sněmovního tisku 281 včetně pozměňovacího návrhu? Hlasuje se. 93. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel hlasování? 15. Tím jsme schválili tento návrh zákona. Děkuji panu ministru Špačkovi a paní společné zpravodajce. (Potlesk.)

Podařilo se nám tímto přejít přes bod 5 našeho programu. Já bych požádal pracovnice Kanceláře, zda by nebyly schopny zjistit, jak daleko je skupina navrhovatelů resp. národohospodářský výbor vzhledem k tomu, že časová lhůta, kterou požadovali už uplynula, abychom nedali zbytečně hlasovat o další změně programu. Já bych poprosil kolegy a kolegyně, aby zvážili to, jestli nejsou ochotní přece jen ještě setrvat. Dostal jsem informaci, že skupina, která se zabývá pozměňovacími návrhy k vládnímu návrhu zákona o šlechtění a plemenitbě potřebuje ještě zhruba 30 minut na práci. Pan poslanec Květ se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Jan Květ: Navrhuji, abychom tohoto času využili a využili toho, že je zde mezi námi pan ministr spravedlnosti a projednali bod č. 7, případně 8. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji za tento návrh, já jsem měl v úmyslu ho také přednést, ale obávám se, že zde nevidím paní poslankyni Röschovou a bez ní zřejmě nebude možno začít projednávat tento bod. Dámy a pánové, dovolte, bych vám navrhl takovouto změnu programu. Mohli bychom se v tomto okamžiku zabývat bodem 9 původního programu, to znamená interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR. Domnívám se, že by nám to ušetřilo čas v dalším. průběhu jednání naší schůze. Ptám se v tomto okamžiku, kdo je pro to, abychom změnili program naší schůze tak, abychom nyní začali projednávat Interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR, ať zvedne ruku.

Kdo je pro? 21.

Kdo je proti? 35.

Děkuji. Tento návrh nebyl přijat.

Vyhlašuji přestávku do 20.35 hod. Věřím, že potom uzavřeme bod č. 4.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych zahájil přerušené jednání konstatováním, že je nás zde přítomno 104, jsou zde i zástupci navrhovatele, garančního výboru, takže jsme schopni pokračovat v projednávání přerušeného bodu č. 4 naší schůze. Chtěl bych se zeptat pana ministra, zda si přeje vystoupit. Ano. Dávám mu slovo.

Ministr zemědělství ČR Bohumil Kubát: Dámy a pánové, vážené poslankyně a poslanci, dovolte, abych k některým připomínkám zaujal stanovisko.

Pan poslanec Vondráček v § 14, odst. 5 trval na doplnění přesné formulace. Dovolíme si k tomu říci to, že se nám zdá tato formulace nadbytečná, protože, když jsme ji pečlivě prostudovali, tak § 2, písm. c), § 14, odst. 1 a 2 a § 17, který stanoví odbornou způsobilost, přesně vymezují možnosti pro soukromé podnikání i inseminačního technika. Dále § 17 - zde je otázka roční praxe - zvažovali jsme, že by to znamenalo pro osobu starší 18 let, že by mohla začít živnost až v 19 letech, což by byla určitá diskriminace. Někdo šikovný to umí za měsíc a někdo po pěti letech není schopen vykonávat tuto práci, čilí tam bychom si více méně dovolili doporučit, že bychom tu roční praxi vynechávali.

Dále byla připomínka k § 18, odstavec d), kde byl opět zájem doplnit charakteristiku soukromého chovatele. Opět se dá říci, že § 2, odst. c) už přesně vymezuje tuto možnost. Bylo by tedy možné od toho upustit.

Dále byly připomínky pana poslance Duška. První velmi rádi vítáme, omlouváme se, že jsme to nezařadili sami, je to otázka doplnění nejen chovného býka, ale vlastně i sperma a rádi bychom ještě požádali, když jsme u logiky této věci, aby bylo možné rozšířit tuto charakteristiku i na samičí buňky a embrya, protože i samičí buňky a embrya lze získat nákupem a pak je formou služby poskytovat dál. Čili za tuto připomínku děkujeme a akceptujeme ji.

Další připomínka se týkala § 14, odst. 2, kde se dá opět říci, že jiné způsobilé osoby jsou charakterizovány v § 2, odst. a), c) a v § 17, který stanoví odbornou způsobilost. Tato připomínka se nám tedy jeví jako nadbytečná.

Další připomínky měl pan poslanec Výborný. Byly to otázky pozměňující nadpis a sled odstavců v § 1. My bychom chtěli požádat, zda-li by bylo možné název více méně z kosmetických důvodů zachovat, tj. zákon o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat, protože, kdybychom tam dávali "některých", asi by bylo správné tam dát "některých druhů hospodářských zvířat" a tím bychom se dostávali poněkud jinam a pak nám to také z chovatelského hlediska připadá trochu jako deklasace našich nejvýznamnějších druhů hospodářských zvířat, čili více méně z kosmetických důvodů bychom prosili, pokud by bylo možné zachovat ten název, nicméně souhlasíme s tím, že by byly odstavce vzájemně prohozeny, že hned v prvním odstavci by bylo přesně specifikováno, která hospodářská zvířata jsou zahrnuta v tomto zákoně a samozřejmě, že by tam došlo k vynechání slova "pouze". Na tu druhou část bychom tedy v podstatě přistoupili.

Dále byly připomínky pana poslance Sedláčka, kdy první připomínku označil za omezující ministerstvo zemědělství - ta byla velmi podobná jako připomínka pana poslance Cabala, který, jak se domnívám, ji přesně formuloval. Chtěli bychom tedy aplikovat jeho připomínku, že v § 4, odst. 2 by bylo přesně řečeno "při splnění podmínek ministerstvo udělí".

Děkujeme oběma poslancům za tuto připomínku a rádi ji budeme akceptovat.

Dále byla připomínka vypustit formulaci "s podporou státních prostředků". My jsme ji zvažovali a nakonec jsme se obrátili na společnou zprávu, kde je tato část poněkud změkčena a poněkud detailně formulována. Domníváme se tedy, že by ji bylo možné přijmout, jak je ve společné zprávě, protože vycházíme z toho, že všude ve světě, i v zákoně, je podchyceno, že se přidávají státní prostředky. Záleží na vašem rozhodnutí, tj. více méně poznámka okrajová.

Dále je zde velmi významná poznámka pana poslance Hejska, který v podstatě navrhl zákon neprojednávat a vrátit to k přepracování. Dovolil bych si říct velmi stručně genezi tohoto zákona. Když jsem přišel na ministerstvo, byly již přijaty zásady tohoto zákona, já jsem dvakrát zákon stáhnul před odesláním do české vlády, protože se mi zdál velmi omezující soukromý sektor a soukromé chovatele. Dvakrát jsem žádal o oddálení termínu ve vládě, osobně jsem byl přítomen, když byl tento zákon projednáván se zástupci chovatelských unií a chovatelských svazů a nakonec jsme se dostali s panem poslancem Luxem z Federálního shromáždění, který je prezidentem chovatelských unií, k osobnímu projednání všech připomínek, které přišly. Dovolil bych si vám ocitovat dopis, který jsem dostal 15. ledna letošního roku.

"Vážený pane ministře, v Unii chovatelů byla posouzena poslední varianta návrhu zákona ČNR o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat ze dne 8. ledna 1991. Po dohodě s prezidentem Unie chovatelů ing. Luxem vám zasíláme k dispozici naše připomínky. Vzhledem k tomu, že členové unie v průběhu přípravy zákona vznesli již řadu akceptovaných připomínek, je náš dnešní příspěvek poměrně stručný. Celkově pokládáme navrhované znění zákona za zdařilé a doporučujeme jej k přijetí v zákonodárném orgánu. S pozdravem ing. František Urban, DrSc., tajemník Unie chovatelů."

Osobně jsem tuto záležitost projednával i s panem prezidentem Unie chovatelů ing. Luxem. Tento zákon jsem předložil jak do vlády, potom byl v České národní radě. Po skutečném projednání a odsouhlasení těchto chovatelských unií, tedy soukromých chovatelů, se skutečně domnívám, že dnes syntéza vládního návrhu, společné zprávy a vašich připomínek by tento zákon měla skutečně učinit průchozím v České národní radě. Toto stanovisko bych si dovolil zaujmout k této připomínce.

Jako poslední dal své stanovisko pan poslanec Němeček, který navrhoval prominutí zkoušky odborné způsobilosti pro absolventy vysokých škol. Domnívám se, že ne každý absolvent vysoké školy by měl být schopen vykonávat nějakou práci. Přesněji řečeno, není zárukou vysoká škola, že je schopen tu práci vykonávat. Tedy se domnívám, že z příslušných zkoušek by neměli být vyjmuti ani absolventi různých vysokých škol, byť se zemědělským zaměřením.

To jsou mé připomínky k připomínkám. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi a dávám slovo panu společnému zpravodaji panu poslanci Moskalovi.

Poslanec Václav Moskal: Nejprve bychom hlasovali o společné zprávě, resp. připomínce ke společné zprávě. Připomínku ke společné zprávě přednesl poslanec Výborný a sice k § 22, poslední věta dosavadního odstavce 3 a 4, označit jako odstavec 4 a 5. Národohospodářský výbor doporučuje sněmovně přijmout. Prosím pana předsedajícího, aby dal hlasovat o této připomínce.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano, děkuji. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Výborného.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? 103. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo. Děkuji.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Václav Moskal: Pane předsedající, protože nebylo dalších připomínek ke společné zprávě výborů, žádám vás ve smyslu jednacího řádu, abyste nechal hlasovat o společné zprávě výborů jako celku. Doporučuji přijmout tuto společnou zprávu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP