Úterý 21. května 1991

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, moje návrhy jsou ryze právního charakteru. Především navrhuji, aby název zákona, který zatím zní "Zákon ČNR o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat" byl změněn na název "O šlechtění a plemenitbě některých hospodářských zvířat", neboť je evidentní, že se tento zákon netýká všech hospodářských zvířat.

Dále navrhuji, aby v § 1 dosavadní odst. 1) byl označen jako odst. 2) a dosavadní odst. 2) jako odst. 1). Možná, že se zdá, že tento návrh je poněkud puntičkářský, ale má to svůj význam, protože v odst. 2) se poprvé hovoří o legislativní zkratce, kdežto v prvním odst. se už s touto legislativní zkratkou pracuje. Bylo by mnohem přesnější, aby pořadí zákona vystihovalo postup, ke kterému zákonodárce chce dojít.

Z důvodů stylistických navrhuji, aby v odst. 2) bylo vypuštěno slovo "pouze".

Poslední návrh směřuje spíše k chybě ve společné zprávě, kde zřejmě nedopatřením u § 22 došlo k situaci, že dosavadní odstavce se přečíslovávají. Kdybychom to schválili tak, jak je to ve společné zprávě, bude mít zákon § 1, 2, 3, 4, 6 a 7. Navrhuji, aby bylo uvedeno dosavadní odst. 3 a 4 označit jako odst. 4 a 5.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému. Předávám slovo panu poslanci Sedláčkovi, připraví se pan poslanec Hejsek.

Poslanec Michal Sedláček: Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, nejdříve bych měl k zákonu jeden obecný postřeh. V zahraničí nikde nemá v oblasti plemenitby a šlechtění hospodářských zvířat ministerstvo zemědělství tak důležitou a významnou roli, jakou mu navrhuje tento zákon. Pokud by v zahraničí vláda či stát chtěly zasáhnout do této oblasti, většinou tak činí nepřímými ekonomickými zásahy, jako je výše úvěru, daňová politika apod., ale nikde ministerstvo tuto oblast přímo neřídí. Toto bylo možné jen v socialistické společnosti.

Myslím, že není pro nás zárukou, že v současné době v čele ministerstva stojí člověk, kterému důvěřujeme, ale ekonomickou reformou chceme změnit celý systém fungování naší společnosti, tedy i šlechtění a plemenitbu.

Tyto moje obavy o možném zneužití některého paragrafu potvrzují i slova některých úředníků ministerstva zemědělství. Proto mám pozměňovací návrh k § 4, odst. 2). Druhou větu bychom nahradili zněním:

Po splnění podmínek pro udělení oprávnění ministerstvo udělí oprávnění. Měnit nebo odejmout je lze jen tehdy, jestliže oprávněná organizace řádně nezajišťuje šlechtitelskou činnost. Udělení oprávnění není důvodem pro poskytnutí podpory ze státních prostředků.

Tato další věta má ten význam, že ministerstvo bude povinno registrovat všechny zájemce, kteří budou mít o šlechtění a plemenitbu zájem, ale zároveň budou muset splnit všechny podmínky tohoto zákona. Druhá věta umožní ministerstvu, aby nebylo povinno poskytnout dotaci všem, kdo se plemenitbě a šlechtění bude věnovat.

Vážení kolegové domnívám se, že toto upřesnění po právní stránce i věcné stránce bude jak ku prospěchu šlechtění i plemenitby, tak i. ministerstva.

Druhým mým návrhem bude vypustit z § 1 odst. 1, z § 15 odst. 2 a 3 sousloví "s použitím podpory ze státních prostředků", resp. "s podpor u ze státních prostředků". Domnívám se, že tato záležitost je záležitostí státního rozpočtu ČR, který každoročně schvaluje ČNR, neměla by si tedy ČNR ukládat povinnost sama sobě. Upozorňuji, že mi nejde o odstranění dotace do

najevo, že zákonodárné sbory stojí za touto výkonnou nebo soudní mocí. Jedině tímto způsobem můžeme čelit kriminalitě. Není však žádného důvodu kvůli tomu obětovat základní lidská práva a pod záminkou tvrdé ruky obětovat i demokracii. Myslím si, že si společnost může poradit s kriminalitou i při dodržení všech ústavních práv občanů.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Řezáčovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Pokud došlo k omylu, tak došlo v justiční praxi, nikoli u mne. Já si nutnou obranu s krajní nouzí nepletu. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji za upřesnění. Slovo má paní poslankyně Čechová. Dále se do rozpravy přihlásil pan ministr Richter.

Poslankyně Heda Čechová: Pane předsedající, dámy a pánové, jak jistě všichni víte, jsem jediná žena - členka bezpečnostního výboru a tak mi dovolte, abych také něco k tomuto tématu řekla. Bylo zde řečeno, že - už vlastně všechno bylo řečeno. Myslím, že k této tematice by se dalo mluvit ještě dlouho a dlouho. Ale to, co tady řekli speciálně členové našeho bezpečnostního výboru, si myslím, že bylo velice závažné. Nesouhlasím se vším a nesouhlasím s každým, ani se všemi členy našeho výboru. Ovšem - projev předsedy našeho výboru, pana ing. Müllera, vyjádřil i moje myšlenky.

Zároveň bych chtěla všem členům našeho výboru hygienickými, a veškeré dostupné podklady pro jeho rozhodovací činnost mu mohou být poskytovány jako služba za platu. Tuto službu však není možno řešit vynucením ze zákona bez ohledu na její stanovenou bezplatnost. Právě tak, jako zákonem nelze stanovovat kvalitu chovu, protože jeho kvalita se prokáže sama.

Považuji také za zbytečné, aby zákon řešil a vytvářel jakékoli ochranné mechanismy, které by měly chránit hospodáře před nákupem nekvalitního produktu chovu. To by bylo stejně absurdní, jako kdyby mi někdo vnucoval pravého Rembrandta, chci-li si koupit pouťovou mazanici.

Tento pohled mně vede k návrhu, aby návrh zákona byl vrácen k přepracování. A ještě několik slov. Po zkušenostech s projednáváním tohoto zákona - znovu opakuji - byt jako neodborník, bych viděl skutečně za velice potřebné, aby na půdě ČNR vznikl zemědělský výbor, nikoli jen zemědělská komise. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hejskovi. Tím jsme vyčerpali písemné přihlášky do rozpravy. Hlásí se pan poslanec Němeček.

Poslanec Rudolf Němeček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych upozornil na § 17. Zcela nesprávně je koncipován § 17 v části 5 o odborné způsobilosti pracovníků. V podstatě daná verze zcela ignoruje získanou kvalifikaci a odborné znalosti získané na vysokých školách, především fakultách veterinárního a zootechnického typu v oboru fyziologie a patologie reprodukce hospodářských zvířat. Návrh zákona odborné práce při šlechtitelské činnosti v chovech hospodářských zvířat podle § 3 a odborné práce s inseminací hospodářských zvířat nebo při získávání samičích buněk, embryí a jejich přenosů, popř. dalších biotechnických postupech podle § 14 je limitováno požadavkem, aby tyto úkony mohly vykonávat jen odborní pracovníci, kterými jsou osoby starší 18ti let, které získaly osvědčení podle zkušebního řádu organizace.

Dále se uvádí, že organizace určuje a zkušební řád schvaluje ministerstvo. V podstatě tato verze podceňuje vysokoškolský diplom. Mluví se o blíže neurčené organizaci a vůbec se nic neříká o tom, kdo bude zkoušející a jak bude garantována odborná úroveň zkušební komise, jaký bude zkušební řád a jak bude zajištěna vysoká odbornost zkoušejících.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Němečkovi Předávám slovo panu poslanci Cabalovi.

Poslanec Jaroslav Cabal: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, budu asi nejstručnější ze všech řečníků. Mám pouze pozměňovací návrh k § 4 odst. 2. Úvod druhé věty by měl znít: "Při splnění podmínek stanovených tímto zákonem oprávnění uděluje ministerstvo". A dále tato věta pokračuje.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Cabalovi. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že zaznělo několik pozměňovacích návrhů a skupina, která je zpracovává, jistě bude potřebovat určitý časový prostor, aby se se situací vyrovnala - ptám se pana poslance Moskala, jestli si přeje vystoupit.

Poslanec Václav Moskal: Jako skupina, zpracovávající připomínky, požadujeme přerušení schůze pléna na půl hodiny, aby se mohl sejít národohospodářský výbor v příslušné místnosti.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji za přednesení tohoto návrhu. Dovoluji si přednést svůj návrh na další postup. Domnívám se, že bychom mohli těchto 30 minut využít k tomu, abychom začali projednávat další bod. Můj návrh je tedy přerušit projednávání tohoto bodu až do chvíle, kdy nám zástupce národohospodářského výboru bude schopen předložit závěrečné stanovisko. Mezi tím bychom přistoupili k projednávání dalších bodů. Domnívám se, že se nabízí buď bod 7 jako relativně pravděpodobně nekonfliktní, tj. návrh na zproštění soudců z povolání soudcovské funkce, případně bychom se mohli věnovat dalšímu bodu, což je vládní návrh zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích.

Můj pozměňovací návrh tedy zní pokračovat v projednávání bodu 5. Dále je zde návrh pana poslance Moskala, abychom pokračovali v souladu s jednacím řádem, na přerušení schůze na 30 minut.

Poslankyně Jaroslava Moserová: Mám praktickou poznámku, abyste pane místopředsedo zvážil, pokud se vzdálí členové národohospodářského výboru, zda budeme usnášení schopní.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Žádám pracovnice Kanceláře, aby nám sdělili aktuální stav. Dále se hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Domnívám se, že nebudeme usnášení schopní, ale že nám to nebude vadit.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji za faktickou poznámku. Stav ve sněmovně je 99. Pokuste se sehnat alespoň tři poslance a přesvědčit je, aby se dostavili na atraktivní jednání ČNR.

V tomto okamžiku můžeme hlasováním rozhodnout o tom, jak budeme pokračovat v dnešním jednání. Nejprve dám hlasovat o protinávrhu. To znamená o přerušení projednávání tohoto bodu tak, aby byl dán časový prostor navrhovatelům ke zpracování pozměňovacích návrhů a pokračování v bodu 5.

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku. 77.

Kdo je proti? 4.

Kdo se zdržel hlasování? 22.

Děkuji, tento návrh byl přijat.

Přerušíme nyní tedy projednávání tohoto bodu, dáváme prostor navrhovatelům, aby zpracovali pozměňovací návrhy a začneme projednávat bod 5 dnešního programu, což je

V.Vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů ČR v mimosoudních rehabilitacích podle sněmovních tisků 264 a 281.

Odůvodněním tohoto vládního návrhu zákona vláda ČR pověřila ministra financí Karla Špačka, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr vlády ČR Karel Špaček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, byl jsem pověřen vládou ČR, abych odůvodnil vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích.

Dnem 1. dubna 1991 nabyl účinnosti zákon Federálního shromáždění č. 87 o mimosoudních rehabilitacích. Tento zákon předpokládá nápravu některých majetkových a jiných křivd k nimž došlo v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990. Základní formou nápravy majetkových křivd je naturální restituce, tzn. vydání věci původnímu vlastníkovi, popřípadě dalším oprávněným osobám, které zákon o mimosoudních rehabilitacích určuje. V případech, kdy naturální restituce není možná, zakládá tento zákon v některých případech právo oprávněné osoby požádat příslušný ústřední orgán státní správy republiky o finanční náhradu. Zákon Federálního shromáždění však nemůže určit, který ústřední orgán státní správy ČR bude k poskytování finanční náhrady příslušný. Tuto právní úpravu musí obsahovat zákon ČNR. Právě tento zákon je vám předkládán k projednání.

Předložený vládní návrh předpokládá, že k poskytování finančních náhrad bude příslušné

1. ministerstvo financí,

2. ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci

3. ministerstvo vnitra.

Současně zákon vymezuje v kterých případech by tato ministerstva tuto náhradu poskytovala:

Pokud jde o ministerstvo financí ČR, toto bude poskytovat náhradu za věci, které přešly na stát v oblastí občanskoprávních a správních vztahů a v oblasti trestně právních. Patří sem např. případy, kdy věci emigrantů připadly státu, zejména na základě trestu propadnutí majetku. Dále je to např. darovací, nebo kupní smlouva uzavřená občanem v tísni apod. Konečně připadne ministerstvu financí povinnost vracet kupní cenu tomu, kdo podle § 11 zákona o mimosoudních rehabilitacích vrátil nemovitost oprávněné osobě.

Pokud jde o ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci, bude toho ministerstvo vyplácet finanční náhradu v případě, kdy k odnětí vlastnického práva došlo na základě předpisu o znárodnění z let 1945 - 1948 a to za těchto podmínek: Výměr znárodnění byl vydán v rozhodném období, tzn. po 25. únoru 1948, znárodnění bylo provedeno bez náhrady a oprávněným osobám vzniká nárok jehož způsob vypořádání stanoví privatizační projekt, týkající se tohoto majetku.

Pokud jde o ministerstvo vnitra ČR, bude poskytovat náhradu za vazbu a výkon trestu odnětí svobody, uložený podle zákona č. 88 z roku 1950 a dále za dobu strávenou v táboře nucených prací. Příslušné státní orgány státní správy ČR mohou zabezpečit včasné vyřízení písemné žádosti o poskytnutí finanční náhrady jen na základě určitých dokladů a právě to, o které doklady se jedná, stanoví vládní návrh zákona.

V této souvislosti bych chtěl poznamenat, že již dnes, kdy ministerstvo financí není ještě ve věcech finančních náhrad příslušné, dochází na ministerstvo cca 100 žádostí denně. Přitom dvě třetiny těchto žádostí neposkytují potřebné informace o tom, zda nárok na finanční náhradu skutečně vznikl. Základním předpokladem, aby příslušný ústřední orgán státní moci ČR mohl každou žádost řádně prošetřit, a na základě výsledků tohoto šetření posoudit oprávněnost uplatněného nároku, je nezbytná úzká součinnost mezi tímto ústředním orgánem a jinými státními orgány, zejména okresními úřady, soudy a státními notářstvími, jakož i s obcemi.

Pro vaši informaci ještě poznamenávám, že u oprávněných osob, které i jsou současně původními vlastníky odškodňované věci, se finanční náhrada skládá ze dvou částí, je to jednak finanční náhrada v hotovosti - její výši upravuje nařízení vlády České republiky, které, vláda schválila dne 11. dubna. V jednotlivých případech by se jednalo o částku 10 tisíc Kčs. Tato částka byla určena vzhledem k ekonomickým možnostem České republiky. Finanční náhradu v hotovosti bude ve většině případů vyplácet ministerstvo financí České republiky, kromě případů, které náleží do působnosti ministerstva vnitra ČR. Zbytek finanční náhrady bude realizován prostřednictvím vydání akcií oprávněné osobě ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci. Mělo by se tak stát pomocí Fondu národního majetku. Pokud bude finanční náhrada poskytována oprávněné osobě, která není původním vlastníkem (tady se jedná především o dědice), bude finanční náhrada spočívat ve vydání akcií. Této skupině oprávněných osob finanční náhrada v hotovosti nepřísluší, jak to stanoví příslušný paragraf zákona o mimosoudních rehabilitacích.

Na závěr musím ještě uvést, že vyčíslit výši finančního dopadu na státní rozpočet České republiky není v současné době možné. Důvodem je především skutečnost, že není znám okruh dotčených osob a ani rozsah vzniklých majetkových a jiných křivd. Navíc není jasné, kolik osob nároky vyplývající ze zákony uplatní. Pro rok 1991 je ve státním rozpočtu České republiky pro účely odškodněn podle zákona o soudní rehabilitaci i podle zákona o mimosoudních rehabilitacích k dispozici celková částka 1 mld Kčs.

Pokud jde o návrhy uvedené ve společné zprávě příslušných výborů podle tisku 281, se všemi souhlasím. Doporučuji vám, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, abyste návrh zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích po projednání přijali. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Špačkovi, dávám slovo společné zpravodajce výborů poslankyni Janě Ryšlinkové, aby nám odůvodnila společnou zprávu výborů.

Poslankyně Jana Ryšlinková: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, budu nesmírně stručná, a to z toho důvodu, že výbory, které projednávaly návrh tohoto zákona, a to výbor rozpočtový, národohospodářský a ústavně právní, shledali tento návrh natolik dobře zpracovaným, že k němu neměli žádné poznámky, žádné výhrady zásadnějšího charakteru. Všechny připomínky, které v těchto výborech zazněly, jsou zapracovány do společné zprávy, kterou máte před sebou ve sněmovním tisku 281. Protože k tomu nemohu dodat nic jiného, než vysvětlení, které podal pan ministr, doporučuji vám na návrh těchto tří výborů, abyste zákon po projednání přijali.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Ryšlinkové, otevírám rozpravu k tomuto návrhu zákona ČNR. Mám první přihlášku do rozpravy - předávám slovo panu poslanci Výbornému.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, zatímco moje předcházející připomínky k zákonu o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat byly v podstatě tlumočením toho, co přijal ústavně právní výbor, nyní se musím omluvit, že tuto navrhovanou změnu přednáším až dnes a že jsem tak na výboru neučinil, neboť jsem si celou záležitost tehdy neuvědomil. Je to neseriózní s tím přicházet až teď, ale domnívám se, že návrh je natolik potřebný, že mně nezbyde, než jej přednést.

V tisku 264 u paragrafu 11 navrhovaného zákona ve druhé větě navrhuji za slova "cenných papírů" doplnit slova "a nebo pouze v tomto způsobu náhrady" s tím, že by se odkaz č. 10 posunul. Dovolím si vysvětlit, proč tento návrh činím.

Podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, který je v podstatě hmotně právním základem této právní úpravy, není řečeno, že finanční náhrada bude poskytována v penězích a cenných papírech. Naopak v řadě případů, v těch, které jsou dány paragrafem 13, odst. 6 zákona o mimosoudních rehabilitacích, bude náhrada poskytována výlučně v cenných papírech, a to bude dokonce většina papírů. Kdybychom v tomto našem českém zákonu na tuto záležitost nepamatovali, mohlo by dojít k interpretačním potížím, neboť by nebylo patrno, v jakých případech vlastně má být věc neprodleně postoupena ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci. Odkaz č. 10 už je v pořádku, odkazuje opravdu nejen na pátý, ale i na šestý odstavec paragrafu třináct.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP