Úterý 21. května 1991

Jsem rád, že i z úst pana poslance Vaňáka zazněly cifry, které ukazují na tíživou situaci, která pochopitelně ovlivňuje bezpečnostní situaci v naší republice, ale která je obrazem existující situace, s níž se samozřejmě snažíme vyrovnat, ale že to nejde tak rychle, jak bychom si přáli, to je dost známým faktem. Velice mě zaujalo vystoupení pana poslance Müllera, který podle mého soudu objektivně hodnotil situaci, která zde je. Beru i podnět, který vyslovil v závěru svého vystoupení, že by zřejmě resorty, které zde jmenoval, tj. spravedlnost, vnitro, Generální prokuratura a finance, měly více spolupracovat na opatřeních, která by měla vést k nápravě současných potíží. Chápu jeho výzvu ovšem tak, že by se tato iniciativa měla omezit jen na centrum, tj. na ministerstva jako taková resp. Generální prokuraturu jako takovou. Nedomnívám se, že tím míní obnovit nežádoucí koordinační porady, které známe z minulosti na úrovni krajů a okresů, kde právě prostřednictvím těchto koordinačních porad organizovaných především z dřívějšího vnitra se prosazovala trestní politika v okresech a krajích. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Richterovi, předávám slovo panu poslanci Giňovi.

Poslanec Ondřej Giňa: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, věřte, není mi příjemné předstoupit před vás v takovéto situaci, avšak cítím potřebu reagovat na přednesenou zprávu ministrem vnitra nejen z obecného hlediska, ale především v souvislosti s otázkou Rómů.

Z toho, co již bylo k této otázce řečeno, jasně vyplývá, že situace je více než varující. K jejímu vzniku přispěla celá řada vlivů a okolností a je otázkou, jak se z této situace dostat.

Přestože z obecného hlediska je otázka obecné kriminality taková jaká je, v případě Rómů se jeví tento problém výraznější a promítne-li se do konkrétních statistických čísel, vytváří se velmi fluidní obraz. Chci předeslat, že nemám v úmyslu obhajovat ty romské občany, kteří porušují zákon, ale zdůrazňuji, že je nepřípustné problém generalizovat a uplatňovat princip kolektivní viny. Zúčastnil jsem se mnoha jednání v romské otázce a bohužel s takovýmto přístupem jsem se dost často setkával. Právě tato okolnost vytváří u poctivých a slušných romských občanů pocit křivdy, který některé z nich svede do zkratového a nepříznivého jednání a tak se i oni dostávají do rozporu se zákonem.

Dále bych chtěl připomenout, že nepříznivý vývoj v této oblasti společenského života jsme předpovídali a očekávali a při různých příležitostech před ním varovali. Rómská občanská iniciativa, nejvýraznější reprezentant romského obyvatelstva v ČSFR usiluje o upřímnou spolupráci při řešení celého romského problému. ROI je vážně znepokojena nepříznivým vývojem v oblasti kriminality romských občanů, ale její možnosti a prostředky při řešení jsou omezené. S tímto faktem je nutno počítat a brát ho v úvahu.

Zlepšení úspěšnosti řešení romské problematiky včetně kriminality romských občanů očekáváme po té co byla zřízena Rada pro národnosti u vlády ČR. Je jen škoda, že tento institut nebyl zřízen dříve neboť jedině institucionálním a koncepčním přístupem lze úspěšně řešit tak závažný problém, jakým je problém Romů.

V závěru bych chtěl připomenout, že mnoho záleží na přístupu k řešení toho problému na místní úrovni zvláště dnes v podmínkách samosprávy. Úspěch řešení tohoto problému je podmíněn přístupem konkrétních lidí ke konkrétním záležitostem včetně Romů samotných. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Giňovi. Do rozpravy se přihlásil s reakcí pan ministr Sokol.

Ministr vnitra ČR Tomáš Sokol: Dámy a pánové, dovolte mi ještě před tím, než bude přestávka, pokud možná co nejstručněji zareagovat na některé z přednesů, které tady byly. Úmyslně říkám, že velice stručně, protože nemá smysl, abych tady do detailů polemizoval se vším co bylo řečeno i když pochopitelně s celou řadou kritických slov, která zde byla řečena musím souhlasit. Nicméně jsou některé věci, které jsou fakticky poněkud jinak než jak byly řečeny a v tom případě to nevydržím a chtěl bych alespoň předložit svoji verzi těchto skutečností.

V prvé řadě zde mluvil pan primátor Kořán. Mluvil velmi kriticky na adresu pražské policie. Já, protože jsem Pražák a protože jsem pracoval jako městský prokurátor, tak s pražskou policií mám asi největší zkušenosti a mám také zkušenosti s realitou pražských ulic, jaká je. Je zcela určitě pravda, že policie nepracuje s tím nasazením, s jakým by mohla pracovat. Je zcela určitě pravda, že řada příslušníků policie si pořád ještě neuvědomuje co je služba a co je jakási rekreační procházka. Ale všechno, co zde bylo řečeno, zas tak úplně pravda není. Především zde bylo hovořeno o tržištích, která nejsou k zvládnutí, protože policie nezasahuje a tak si musí místní radnice najímat své černé šerify apod. Humorné mi to připadá z toho důvodu, že vyhlášku zakazující obchodování na místech veřejnosti přístupných, respektive na veřejných prostranstvích jsem loni prosazoval já a musím říci, že radnice nepostupovala nijak zvlášť vstřícně, když jsem chtěl, aby tato vyhláška existovala. Naproti tomu do dnešního dne a to již jako městskému prokurátorovi, stejně jako nyní, mi doléhají stesky policistů, že když má být nějaká razie, že to je věc malé radnice, oni musí jít, oni musí zabavovat zboží, protože radnice o to zájem nemá, oni musí nasazovat svoji kůži, protože jinak je to záležitost radnice a oni by měli pouze provádět doprovod. A nakonec a to je nejhorší, jestliže je rozhodnuto o tom, že zboží propadne, tak v odvolacím řízení se to zase všechno většinou vrátí. Takže říkám, ano policie není ideální, ale není to ideální ani na druhé straně a těžko se potom těm policajtům můžete divit, že se nijak zvlášť do toho zabavování nehrnou, když se kolem dějí takové věci.

Pokud jde o taxikáře, kteří by měli podplácet policii - zase vím, že střed města, kde se pohybují lidé, jejichž měsíční příjem jde do desítek tisíc, je místo, kde pochopitelně korupce policie se přímo nabízí. A zcela určitě jsou policisté, kteří v tomto směru neodolali. Já tvrdím, že pokud se nechá podplatit jednou, tak se na to zřejmě nepřijde. Ale policista, který si z toho udělá přilepšení, stejně jako kdokoliv jiný, kdo opakovaně páchá trestnou činnost bude s největší pravděpodobností dopaden. Je to samozřejmě nepříjemné, že se to stává, nestává se to jen v tomto státě, je potřeba pouze vytvořit dostatečný systém, aby policisté, kteří takto sklouznou, byli zavčas odchyceni. Zatím pokud vím, se to poměrně daří. Nicméně taxikáři, kteří se tam vrství ve 4 řadách a čekají tam na prostitutky a nevím na koho, tak už od loňského července naléhám na radnici, tehdy jako městský prokurátor, aby začala zřizovat licence a těm taxikářům, kteří se protiví městskému řádu nebo něčemu co bude vydáno, aby licence byly odnímány. Do dnešního dne taxikáři licence nemají.

Pokud jde o anarchisty, o kterých se mluvilo, že byli zbiti při zahájení výstavy, bylo to v novinách. Já jsem úmyslně dal pokyn, aby se v té věci nijak nekomentovalo, protože to je běžný incident, kdy jedna strana tvrdí, že zásah byl nepřiměřený a druhá tvrdí, že byl přiměřený. Jenom bych chtěl říct, že ti nevinní anarchisté byli vyzbrojeni boxery, byly u nich zabaveny boxery, řetězy a nože. Takže oni to anarchisté jenom z legrace nebyli.

Velká radnice včera - jak jsem byl informován jako vy všichni, v podstatě uložila veliteli pplk. Hofmanovi, aby zajistil pořádek, zejména v dolní části Václavského náměstí, v Perlové ulici, atd. Já si nedovedu představit, i kdybych mu dal teď k dispozici 2 000 lidí, jak to udělá, protože prostitutky se tam mohou postavit jedna vedle druhé a nikdo jim nemůže říct, paní běžte pryč, protože to je jejich svobodné právo. Ti lidé, já nerozlišuji, ti všichni, kteří se shromažďují v dolní. polovině Václavského náměstí za účelem toho, že tam postávají, vytvářejí hloučky a tzv. dělají kapsy, dokud nestrčí ruku do cizí kapsy, tak je odtamtud nikdo nemůže vyhnat, protože v ten moment by se logicky přiřítil někdo, kdo by nad hlavou mával Listinou lidských práv a svobod a byl by z toho zase malér. Jedna věc je likvidovat ty, kteří prokazatelně páchají trestnou činnost. To je věc policie, ale vytvořit stav, kdy se tam ti lidé nebudou shromažďovat to je něco úplně jiného a nezlobte se na mne, to policie dělat nemůže protože k tomu nemá důvod. Ta prostitutka tam bude stát a nikdo ji nemůže ani předvést, protože ona nedělá nic špatného, ježto prostituce u nás není trestná. Pochopitelně, že ti policisté jsou nakonec nuceni se plížit dost, podle mého názoru, ponižujícím způsobem za těmito prostitutkami do domu a přistihnout je inflagranti. Já nevím, jak by to komu bylo příjemné a mně to připadá, že pro toho policistu je to trochu ponižující služba. Aby alespoň za cenu toho, že jí dá 300 Kčs pokuty za jakýsi přestupek a to ještě přestupek velmi vágní z hlediska toho, jak je přestupkový zákon konstruován, jí znepříjemnil život. Z hlediska výdělku té prostitutky je to jakási daň. Já to nechci brát příliš humorně, ale ono to pro tu policii opravdu v tomto směru není lehké.

Jestliže malá radnice Prahy 1 povolí dole na Václavském nám. prodej čepovaného alkoholu do pozdních nočních hodin, tak nikdo se nemůže divit, že se tam budou scházet živly, které nemají na to, aby si sedly do normálního podniku, a nezbytně ke svému životu denně potřebují 2 promile. Jděte se tam podívat, byl jsem tam před 14ti dny.

Pan poslanec Müller hovořil o tom, že mému ministerstvu chybí iniciativa při legislativních k rocích k postižení některých forem hospodářské trestné činnosti. Situace je taková, že se připravuje novela trestního zákona na federální úrovni. V rámci novely se samozřejmě můžeme vyjádřit k tomu, jaké formy činnosti, která je ke škodě státu nebo cizího majetku, se objevují a měly by být v zákoně zakotveny. To ano. Jinou možnost legislativní aktivity v zásadě nemáme, protože je to věc, kterou má plně pod kontrolou FS, event. federální orgány na vládní úrovni. Jiná věc by byla, kdyby žádná legislativní iniciativa z jejich strany nebyla. Jestliže na zákoně pracují, nijak to urychlit nemůžeme.

Pokud jde o soukromé služby, vzhledem k tomu, že neustále byly dohady, kdo napíše zákon, který by postihoval činnost těchto soukromých služeb a protože zákon o soukromém podnikání č. 105 z l.r. je zcela bezzubý, protože znemožňuje odebrání licence a znemožňuje jiné podmínky uložení žadateli než které jsou v zákoně, tzn. bezúhonnost atd., nakonec to skončilo tím, že jsem já nadiktoval zásady, které jsem uložil svým legislativcům, aby je rozpracovali do paragrafovaného znění s tím, že se prostřednictvím iniciativy některého poslance FS pokusím tento zákon prosadit. Pokud jde o dodání zprávy, která byla skutečně bezpečnostnímu výboru dodána včera odpoledne - je to věc, která mě mrzí. Mluvil jsem s panem poslancem Nedbálkem minulý týden a řekl jsem, že se mi zpráva tak jak je napsána nelíbí, že bych chtěl, aby byla přepracována a že ji nedám z ruky, dokud nebude taková, jakou bych ji chtěl mít. Je to do určité míry nedostatek. Je to dáno tím, že se 2 měsíce zdají být dlouhá doba, ale jestliže za 2 měsíce máte připravit syntetickou práci o všem co bylo, je a co by mělo být v jednom resortu a současně máte řadu jiných úkolů, stane se, že se poslední týden zjistí, že není všechno tak jak by mělo být. Až bude příští zpráva, bude-li se mě to ještě týkat, nechám si delší dobu na předložení zprávy a budu se snažit, aby byla zpráva tam, kde má být s příslušným předstihem. Beru to na sebe, uznávám, že je to nedostatek.

Trochu mě zamrzelo, že pan poslanec Šůman říká, že se nic podstatného nezměnilo. Můžeme se dohadovat, hádat a diskutovat o kvalitě změn. Ke změnám došlo. Pan poslanec Šůman, stejně jako jiní poslanci bezpečnostního výboru, seděli dokonce i na ministerstvu, kde jsme se dohadovali o určitých jménech. Vysvětlovali jsme, proč některá jména ano, a proč některá jména ne. Také se dohodlo, kteří lidé odejdou. Pokud šlo o nomenklaturní kádry, ministerstvo opustily. Odešli jako referenti jinam, ale z vedoucích funkcí zcela jistě odešli. Úmyslně jsem nedělal seznam těch, kteří museli odejít, protože mi to nepřipadá taktní a slušné. Znovu jsme stále otevřeni k tomu, abychom věc projednali v rámci ministerstva nebo Hlavního velitelství.

Několikrát byl vzpomenut plk. Houba. Je to skutečně legenda ministerstva, je to organizátor oněch výjezdů za Prahu. Nicméně je také držitelem ochranného glejtu, který podepsal páter Dust, kterým se vyhovuje odvolání pana plk. Houby proti rozhodnutí občanské komise, podle které musel odejít ze své funkce. Jak se k tomuto ochrannému glejtu dostal, nevím. Jestliže chci respektovat to, že žijeme v právním statě, pan plk. Houba prošel prověrkami, ať se mi to líbí nebo nelíbí. Mohu pouze udělat to, což jsem po dohodě s hlavním velitelem učinil, že bude přeložen tam, kde nebude zastávat žádnou zodpovědnou funkci. Pokud v této souvislosti padlo něco o tom, že se zbavíme dobrého kriminalisty, nebo policisty, byla to poznámka neuvážena. Měla zřejmě hodnotit, to, že na jedné straně je to člověk velíce schopný, ale na druhé straně všeho schopný. Uznávám, že to nemělo zaznít.

Pokud pan poslanec Nedbálek poukazoval na to, že kdesi zaznělo, že poslanci stejně návrhy zamítnou, když se diskutovalo s policisty o tom, co by v zákoně mělo nebo nemělo být. Je to poučení o tom, jak se věci vyslovené v jiném kontextu mohou jevit děsivé. Policisté přišli s řadou zlepšováků, které by byly v hlubokém rozporu se Základní listinou práv a s právním řádem. Šlo zejména o prodloužení lhůty zadržení na 48 hodin, o možnosti prohledávat osoby, otevírat byty atd. Nelze vyloučit, že v této souvislosti padlo, že to poslanci nikdy nemohou schválit, stejně tak jako že to nemůže projít. Byl jsem účasten diskuse s veliteli okresů í krajů. V žádné jiné souvislosti to řečeno nebylo. Bylo to řečeno pouze tam, kde šlo o požadavky, které byly zjevně protiprávní a v rozporu s předpisy, které změnit nelze.

Pokud jde o rozdílné pojetí federálního zákona a zákonů republikových, panu poslanci Nedbálkovi jsem to vysvětloval. Připouštím, že je to vysvětlení trochu vágní. Fakt ale je ten, že bude-li jeden čekat na druhého, my budeme poslední. Slovenská strana si svůj zákon udělala, aniž by se ohlížela na cokoliv. Převzala něco z našeho zákona, něco si udělali jak jim to vyhovovalo a zákon si nechali schválit. Federální zákon se potácí podivnými stezkami na FS. Není jasné, kdy bude schválen, a zejména není jasné, v jaké podobě bude schválen. Můžeme se legislativně shodnout na stejných nebo legislativně podobných zněních tam, kde je to pro všechny strany prospěšné, tzn. tam, kde by zákony měly být stejné, třeba v otázce zjišťování totožnosti atd., ale nemáme zaručeno, že oba zastupitelské sbory stejně v této otázce rozhodnou. Zejména pokud jde o zjišťování totožnosti došlo k tomu, že jsme při zjišťování totožnosti předložili verzi, která prošla legislativní radou vlády - to byl poslední stupeň, kde bychom to mohli synchronizovat s federálním ministerstvem, a již se objevily tady v rámci výboru názory, že by verze měla být jiná.

Znamená to, že otázka konečné shodnosti by byla otázka spekulativní. Vycházeje z toho, že čekat na dobu, až bude přijat federální zákon při peripetiích, kterými tam zákony procházejí a při legislativní rychlosti, kterou Federální shromáždění v současné době nabralo, by znamenalo, že zákon nebude ani v září. Proto jsem zvolil tuto alternativu s tím, že jsem si vědom možných komplikací, které v tomto směru budou a které se dají event. napravit cestou novelizace. Myslím, že není dost dobře možné a ani politicky únosné v té věci čekat do doby, až se to vyřeší na FS.

Chtěl bych se z tohoto místa omluvit panu poslanci Nedbálkovi, protože je určitě lepší prognostik než já. V prosinci mi peníze po měsíci ministrování připadaly dostatečné. Špatně jsem odhadl cenový vývoj po Novém roce. Myslím, že cenový vývoj odhadl špatně leckdo. Prostředky v té době se zdály dostatečné. Proto jsem v té době odmítl možnost podpory zvětšení rozpočtu, protože mi připadalo trochu žinantní z jednoho pytle brát někomu jinému z jeho resortu na úkor svého resortu, jestliže jsem vnitřně nebyl přesvědčen o nutnosti. Teď už o ní přesvědčen jsem, situace je jiná.

Pokud jde o kritiku toho, že policistům jsou vypláceny přesčasy. Také s tím nejsme nadšeni. Tak to ale říká zákon č. 546/90 Sb., § 36. S tím se nedá nic dělat.

Bylo tady řečeno, že slovenská strana je rychlejší, pokud jde o likvidaci složek v krajích. Já bych tuto otázku nechtěl z určitých taktických důvodů nijak podrobně rozebírat, vyčkejme, jak se tato situace na Slovensku skutečně vyvine, protože podle mých informací jsou sice tyto krajské správy zlikvidovány, ale vznikají jakási detašovaná pracoviště ministerstva vnitra SR jakým způsobem se to vyvine zjistíme po čase a proto bych zatím nechal tuto otázku srovnávání české a slovenské verze otevřenou, přičemž je třeba říci, že Slovensko je podstatně menší, má menší počet okresních správ a v podstatě se jeví, že by z ministerstva to mohlo být zvládnutelné. Nejsem si ovšem jist, jestli by bylo zvládnutelné české území s 85 obvodními odděleními.

Nicméně uznávám kritiku na to, že postup v otázce krajů nejde tak rychle jak by jít měl, jedině na svou omluvu nebo na vysvětlení mohu říct to, že vzhledem k nejasnostem týkajícím se územního uspořádání a možné alternativě, že ČNR přijme nějaké zásadní rozhodnutí, které změní územní uspořádání, jsme na tomto projektu prakticky nepracovali a čekali jsme, jak dopadne toto rozhodování. To znamená, že tam vznikl určitý skluz.

Pokud bylo panem poslancem Kolmistrem konstatováno, že ho udivil faktor negativního postoje ke změnám v policii, já jsem pouze konstatoval mínění 14% respondentů při průzkumu, který prováděl Institut kriminologie v rámci zprávy, kterou jsem zde četl, bez jakékoliv osobní ingerence.

Jestli prověrky byly dostatečné, nebo nedostatečné, to je otázka, kterou se asi nepodaří zodpovědět. Jde v podstatě o to, abychom si řekli, na kolik byly dostatečné a na kolik nebyly. Podle mého názoru tato míra kvantifikování může ovlivnit naše rozhodování v tom, co uděláme dál. Řekneme si, že nebyly nedostatečné na 100% nebo na 10%. To rozpětí toho, jaký počet osob, které bychom principiálně nechtěli mít ve sboru, vlastně těmi prověrkami prošel, i když je to samozřejmě pouhý odhad, může ale ovlivnit další chování v této věci. Já jsem z tohoto důvodu dospěl k tomu názoru, a ten jsem prezentoval dopoledne, že i přes tuto nedostatečnost, kterou uznávám, se domnívám, že zhruba ze 60% nebo 70% splnily prověrky svůj účel a za této situace to, co prošlo, a projít nemělo, je již zlomkem, který by skutečně v podstatě nebyl schopen situaci ovlivnit. Říkám, že je to jakýsi matematický výpočet, můžeme se o tom bavit, ale já vycházím z tohoto odhadu.

Pokud jde o nešťastného pana Boušku, byl jsem informován hlavním velitelem, že jste si sedli nad tím páskem a pan Bouška by měl být odvolán. Proto jsem tím považoval věc za vyřízenou a byl jsem tím zde zaražen. Mám ale za to, že z hlediska hlavního velitelství je tato věc vyřízena. Jenom takovou pikantnost: Když jsme byli v Mladé Boleslavi, tak se na mne vrhli zástupci krajské občanské komise a velice bojovali za pana Boušku, že je to výborný policajt. Já netvrdím, že je to výborný policajt, ale když se na vás sesypou lidé z občanské komise na okresní úrovni a něco vám tvrdí, a něco jiného vám pak tvrdí na krajské úrovni, kdo se má v tom vyznat? Kdo má pak vědět jestli je to dobrý nebo nedobrý policajt. Tito lidé vypadají stejně slušně, ale jedni říkají to a druzí ono a navzájem si vyvracejí argumenty. A jestliže nechceme jít cestou, jakou se šlo po roce 1948 a 1969, že se vyházejí všichni, kteří se jen trochu neznají a když se snažíme skutečně zvažovat, abychom nikomu neuškodili věci, protože v mnoha případech se loučíme s dobrý mi profesionály, pak to není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nicméně pokud jde o pana Boušku, já to považuji za vyřízené.

Pokud pan poslanec Fiedor hovořil o dalších jménech, pak plukovník Houba je v podstatě jasný, řekli jsme si jak, to s ním je, žel po právní stránce nelze mu dát tzv. výpověď, vyhodit ho ze služebního poměru, protože kdybych to udělal, tak to u soudu vyhraje a bude to ještě horší, ale bude přeložen, bude někde, kde nebude překážet. Pokud jde o ostatní, pan poslanec ví, že pan Popelář už odvolán byl, další jména jsem si napsal, já ty lidi neznám. Pokud jde o Hrdlořezy, tam dochází k výměně vedení a bude jejich věcí, jak si poradí s tím, co se tam "zašilo", nicméně vím, že pokud jde o školství, tak to bylo jedno z míst, kam se odkládali lidé, kteří jinde byli nepoužitelní. Bude věcí nového vedení škol, aby si v této věci zjednali jasno.

Pan poslanec Čech se dotazoval, co dělala legislativa českého ministerstva vnitra po dobu jednoho roku a proč nevytvořila zákon o policii. Nevím co dělala, ale vím zcela jasně, že až do prosince loňského roku se předpokládalo, že zákon bude federální a proto česká legislativa na tom nepracovala - zákon už byl v paragrafovém znění a vytvořila ho federální legislativa ministerstva vnitra. Teprve v okamžiku, kdy padly kompetence, se s hrůzou zjistilo, že si musíme vytvořit nový zákon, sice vycházející z tohoto zákona, a pak jsme se dostali do této situace. Do toho jsem přišel já se svými požadavky, na zákon, které měnily to, co federál udělal a kdyby se měla vytvářet základní filosofie zákona s občanskými zaměstnanci a se vším dalším, pak by to skutečně trvalo asi rok, jak jste odhadl ten legislativní proces. To jsem shledal, že je naprosto neúnosné a proto jsme použili zákon o kterém nechci říci, že je špatný, jak jste použil toho výrazu. Ano, tento zákon má určitý otisk, nese cosi z toho minulého, ale není to minulý zákon, je to současný zákon, měl by to být zákon, který bude použitelný a já jsem jasně řekl, že do dvou - tří let, by měl být přijat nový zákon, který bude plně odpovídat situaci v jaké jsme. Tento zákon sám o sobě není ale věrnou kopií předchozí "40". Má leccos z toho, pokud jde o strukturu, ale i celou řadu nových ustanovení, je to jakýsi mezičlánek, jakási optimální možnost mezi časem, který máme a potřebou zákona.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP