Úterý 23. dubna 1991

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji, konstatuji, že posledním přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Gjurič. Pardon, není poslední.

Poslanec Andrej Gjurič: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ve všech pádech se tady u řady posledních zákonů cituje slovo samospráva. Je to věc pochopitelná po 40 letech, i když z některých úst se mně vlastně pochopitelná nezdá, ale budiž. Ale může svádět ke zjednodušujícím, povrchním pohledům, k populizmu, který tady častokrát zazněl a který v případě i tohoto zákona je tak snadný, tak laciný a do určité míry i naivní. Jenom teď odbočím, setkali jsme se s něčím velice podobným jako dnes u zákona o hlavním městě Praze. V řeči kolegy Payneho implicitně zazněla určitá věc, ale teď, zejména po vystoupení kolegy Čecha, považuji za potřebné říci ji explicitně, říci ji nahlas, proto jsem se vlastně na poslední chvíli odhodlal k vystoupení. Za první republiky byla obec veřejně právní subjekt, administrativně korigovaný. A tady bych ještě citoval jednoho z pánů předkladatelů, když jsme vyjadřovali u nás ve výboru tyto obavy, které zde vyjádřila znova řada z nás, který pravil: "Ano, je to pravda, s tím se nedá nic dělat, zákon o obcích jim dává nebývalou volnost, takovou, kterou nikdy neměli a kterou nelze korigovat." Spojte si tyto dvě citace laskavě dohromady.

A tady poukazuji konec konců i na to, co velmi přesně vyjádřil můj předřečník, pan poslanec Žák. Toto by se mělo takto korigovat, ale za současné naší situace vlastně nic korigovat nelze.

Proto a jedině proto jsou potom problémy s tím § 9, o kterém vyjádřil pochyby kolega Jakl s tou třípětinovou většinou, kde celkem velice správně poukázal na to, že někdy nám to může zablokovat řadu věcí. Ten paragraf je kompromis a jenom dokazuje, že kompromisy v tak zásadních věcech se sice můžeme snažit dělat, ale že k ničemu nevedou. Je třeba udělat to, co je třeba udělat a tím je přinejmenším zákon o hospodaření obcí. Totéž samozřejmě platí i o návrhu odložení platnosti zákona, který tady přednesl kolega Jakl a který byl hned vzápětí zpochybněn. I to je samozřejmě kompromis. Snažíme se alespoň odložit tuto platnost do té doby, než bude hotovo to, co mělo hotovo být, to je zákon o hospodaření obcí.

A na závěr - a to bych rád, aby zaznělo nejenom tady ve sněmovně, ale i na veřejnosti a já se to na veřejnosti v Praze u svých voličů budu snažit říkat: - nikdo z nás, kdo zastává tato stanoviska poněkud pochybující a do určité míry kritizující tento zákon, který ale neodmítáme přijmout, jenom se snažíme ho dovést k nějakému zdárnému konci, chci říci toto: Nikdo z nás, kteří takto uvažujeme, není proti obcím, ale je pro všechny občany těchto obcí, brání nikoliv obce jako instituce, ale blaho všech občanů, kteří v nich žijí, a to nejen dnes, ale dnešním naším přístupem i za 10 a za 100 let. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji, písemně byla ještě přihlášena paní poslankyně Moserová, pokud ovšem jí dá pan ministr přednost.

Poslankyně Jaroslava Moserová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, zcela stručně chci říci, že se připojuji k návrhu pana poslance Bendy na vypuštění § 4 s touto argumentací: Vláda by se neměla zbavovat odpovědnosti za bytový fond, pokud nepředloží a nevypracuje politiku hospodaření s byty. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Pan ministr Vopěnka.

Ministr Petr Vopěnka: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a vážení poslanci, chtěl bych jenom reagovat na poznámku poslance Payneho. Týká se to toho inkriminovaného dodatku k §7. Mohu k tomu říci pouze tolik, že proti tomuto dodatku já osobně nic nenamítám, naopak, považuji ho za velmi rozumný a nevím, proč bychom měli bránit obcím, které chtějí některé objekty škol do svého působení, aby tak učinily. Takové snahy se objevily v poslední době speciálně v Praze, kde se chce obec starat asi o tři gymnázia, chce se o ně plně starat a myslím, že bychom jim v tom bránit neměli. O tom, zda ho také vy považujete za rozumný nebo nerozumný, rozhodnete hlasováním.

Co se týče těch dalších výtek na můj postup, nechápu vlastně o co jde, já jsem tento dodatek sem nedával a poslanec jistě ví, že dodatky ke společné zprávě ani dodávat nemohu. A na otázku, co jsem dělal ve vládě, když se tento návrh projednával, mohu odpovědět pouze, že jsem nespal. (Veselost v sále, potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Pan poslanec Jakl?

Poslanec Ladislav Jakl: Mohu-li vás něčím uklidnit, tak prohlášením, že můj nynější projev bude o trochu kratší.

1. Slovo platnost upravuji na slovo účinnost, týkající se toho data.

2. Konkretizuji návrh: třípětinovou většinou chci nahradit nadpoloviční většinu.

3. Dovolte mi jednu větu - obce tím, že mohou vydávat obecně závazné předpisy týkající se také podnikaní, jsou v případě, že budou samy podnikat, v roli rozhodčího i hráče. Prosím, abyste se nad tím zamysleli.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy k tomuto bodu našeho pořadu? Pan poslanec Jančáry.

Poslanec Julius Jančáry: Pane předsedající, dámy a pánové, meziparlamentní klub demokratické pravice bude při hlasování podporovat návrh, který přednesl pan poslanec Benda za KDU - vypuštění § 4.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Pan poslanec Bursík.

Poslanec Martin Bursík: Dámy a pánové, pan poslanec Kašuba zde fungoval jako vynikající textový procesor, opravil všude, kde byla citace hlavní město Praha, tuto rozšířil o "statutární města", ale neučinil tak v § 7 společné zprávy, nemýlím-li se. Učinil bych tak za něj. Ve společné zprávě v § 7 odst. 2 nahradit slova: v hlavním městě Praze textem "Ve statutárních městech".

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Hlásí se ještě někdo do rozpravy?

Technická připomínka z pléna: navrhuji, aby nebyla rozprava ukončena, ale byla 15 minutová přestávka, ve které by se sešly kluby.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Budeme hlasovat. Kdo je pro návrh, aby nyní, aniž bude uzavřena rozprava, byla 15 minutová přestávka? (91)

Kdo je proti? (5)

Zdržel se hlasování? (38) Tento návrh byl přijat. Protože je tento čas určen pro schůze klubů, navrhuji předsedům klubů, kteří si přejí sejít se, aby sdělili, kde budou zasedat.

(KDU: místnost č. 23, ODS: místnost za stát. akty, klub Občanského hnutí místnost č. 106, LDS do místnosti č. 208, Občanské fórum nezávislí do místnosti č. 108).

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Paní poslankyně, páni poslanci, zahájíme přerušené jednání a doufejme, že páni kolegové se mezi nás dostaví. Vzhledem k tomu, že přestávka byla určena pro schůze klubů, táži se, zda z těchto schůzí vzejde nějaký návrh? Pokud nikoli, pak rozprava sice uzavřena nebyla, ale nikdo další se do ní nepřihlásil. Hlásí se pan ministr Ježek, rozprava pokračuje.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek: Vážená paní předsedkyně, vážená Česká národní rado, byl jsem panem poslancem Žákem dotázán na moje stanovisko k § 1 odst. 3, tj. jaký je názor našeho ministerstva na privatizaci nebo neprivatizaci, přechod nebo nepřechod drobných provozoven do majetku obcí a jak se díváme na privatizaci těchto drobných provozoven. Chci říci jen to, že trváme na znění zákona jak je formulován, to znamená s tím, že by tyto provozovny byly zařazeny do privatizace s tím, že po půlroční lhůtě by obce mohly požádat o vyjmutí z privatizace tak, jak zní zákon.

Chtěl jsem říci ještě několik slov k problému, který zde přednesl pan poslanec Benda a k němuž se hlásili další poslanci, tj. vypuštění §4, který praví, že součástí majetku obcí by se měl stát bytový fond a pozemky, na kterých tyto domy stojí. Návrh vlády byl veden tak, jak jej máte před sebou, v přesvědčení, že byty by se měly privatizovat zásadně, ale že by to mohly zajistit obce.

Chtěl jsem říci ještě něco k tomu obecnějšímu, protože cítím stále z diskusí, které se kolem toho vedou, řadu nedorozumění a řadu naprostých koncepčních nejasností. Tyto jsou v podstatě dvě.

Neustále se směšují dva problémy. Problém rozpočtového hospodaření, který je v obcích nepochybně velice složitý. Obce mají nepochybně málo peněz a rozpočtových prostředků, jsou v těžké situaci.

A druhý problém je, že základem ekonomické reformy a základem transformace naší ekonomiky, jedním z naprostých pilířů, je transformace vlastnických práv, vymezení soukromoprávních subjektů. Je naprosto jisté, že zakládáním vlastnických vztahů transformací neurčitého státního vlastnictví na vlastnictví soukromé zakládáme strukturu, jejíž ovoce, jejíž plody budeme sklízet nepochybně za delší dobu, než je horizont jednoho rozpočtového období. Proto s odpovědností vůči budoucím generacím a vůči nám samotným musíme dát přednost tomuto procesu před hledisky rozpočtovými, jakkoli víme, že tyto rozpočtové problémy jsou těžké.

Musíme držet tyto dva procesy od sebe, nesměšovat je a vidět, že jsou to dva různé problémy, neobětovat krátkodobým rozpočtovým problémům dlouhodobý zájem naší společnosti na tom, aby už konečně měla jasně vymezené vlastnické vztahy.

Další problém, který argumentačně ovlivňuje diskusi o vymezení majetku obcí, je argument, který čerpá z velice lehce nahozených vět, které hovoří o rovnoprávném postavení všech vlastnických forem. Tato formulace pochází z doby, kdy se psalo prohlášení vlády národního porozumění před 10. prosincem 1989, kdy ještě nebylo jisté ani připravené, aby padlo slovo privatizace. Ale na tom nemůžeme stavět. Vlastnické formy nejsou rovnoprávné a celé dějiny právních forem hospodářství to dokazují. Nejdokonalejší formou vlastnictví je samozřejmě vlastnictví vymezeného konkrétního subjektu. Akciová společnost už je horší, protože tam je riziko, že akcionáři ztratí kontrolu nad správní radou, nad řediteli, nad manažery, a proto celý právní řád velice složitě vymýšlí, jak zabránit tomu, aby si vlastně živelně neprivatizovali podnik manažeři, jak posílit akcionáře, jak vsunout mezi akcionáře institucionální akcionáře, kteří dokázali zajišťovat kontrolu hospodaření této společnosti.

Zcela analogicky je to s vlastníkem, kterým je obec. Obec nikdy není v žádném právním řádu na světě subjektem soukromého práva, nýbrž subjektem veřejného práva. Veřejné právo právě pro tyto nedokonalosti, kdy občané nemají schopnost kontrolovat zastupitelstvo, mají k němu daleko, omezuje rozhodování volnost zastupitelstva ve městě typu Praha, by to bylo totéž jako za socialismu, protože občané nemají tuto šanci, a proto musí mít oporu v zákonech. Dispoziční volnost, kterou má soukromník, musí být omezena pravě proto, že kontrola ze strany vlastníků, tj. jednotlivých občanů, kontrola hospodaření, které je v rukou manažera, v tomto případě zastupitelstva, je nedokonalá nebo technicky není možná.

Proto tedy obec jako subjekt je horší vlastník, než soukromník. (Potlesk.)

Z tohoto hlediska je nesporné, že domy by měly být privatizovány, měly by být majetkem konkrétně zjistitelných osob. Nabízejí se dvě cesty. Ta první cesta je ta, která je obsažena v návrhu zákona o majetku obcí, tak je u vás na stole, která implicitně spoléhá na to, že privatizaci budou provádět obce samy. Mám obavy, jakkoli jsem povinen hájit zákon, který předložila vláda, přesto si dovolím nyní chvilku mluvit v tom "druhém saku", poslaneckém, mám obavy, že obce budou vedeny spíše těmi krátkodobými rozpočtovými hledisky, než těmi hledisky, o která nám jde. Je to problém z toho hlediska, že si myslím, bytová politika by měla být řízena jednotně, to jest, aby privatizace byla podřízena jednotnému režimu politiky, kterou bychom formulovali a přijali, a kde by to nemělo být ponecháno na té či které obci. Problém sociálních bytů, který je zvláštní a který tady také padl, tento argument by se dal vyřešit lehce, že samozřejmě část bytového fondu, která je nezbytná na plnění sociálních funkcí obce, by se tam dala ponechat. Zkrátka a dobře chci říci, že pokud by se ČNR rozhodla pro to, že § 4 vypustí a já už k tomu nic nemohu říci, protože jsem... (potlesk) Pokud by se Česká národní rada rozhodla, že tento paragraf vypustí, tak mohu říci, že bychom byli schopni ve spolupráci s panem ministrem Dybou dát dohromady koncepční řešení tohoto problému nějakého návrhu zvláštního zákona, který by se tím zabýval. (Děkuji.)

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji, mám zde poslední přihlášku do rozpravy, kterou mi adresoval pan poslanec Kadlec. Chce přednést stanovisko klubu.

Poslanec Ján Kadlec: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, klub, Hnutí za samosprávnou demokracii, Společnost pro Moravu a Slezsko, se vyslovuje za urychlené přijetí návrhu vládního zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, budeme podporovat všechny návrhy, které budou směřovat k posílení ekonomického postavení obcí. Považujeme přijetí tohoto zákona za rozhodnutí politické, které podporujeme, neboť je v souladu s politickými programovými cíli našeho hnutí. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Dalším, posledním poslancem je poslanec Jakl, který chce přednést stanovisko klubu.

Poslanec Ladislav Jakl: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, dovolte, abych přednesl návrh Meziparlamentního klubu demokratické pravice v ČNR na přijetí usnesení, které by bylo součástí usnesení k tomuto zákonu v tomto znění:

Česká národní rada vzhledem k přijetí zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí doporučuje Federálnímu shromáždění, aby urychleně připravilo a schválilo zákon, který by upravoval podmínky pro hospodaření obcí a současně provedl příslušné, s tím související legislativní změny. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji rovněž. Tento návrh poněkud vybočil. Pan ministr Dyba si přeje vystoupit v rozpravě.

Ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj Karel Dyba: Pane předsedající, vážená sněmovno. Já bych si dovolil dvě poznámky. Jedna je k eventuálnímu zákonu o hospodaření obcí a druhá je na podporu vlastního urychleného přijetí tohoto zákona. Mohl bych tady vysvětlit genezi vzniku paragrafu 4, ale myslím si, že to už není nutné. Kromě toho mám pocit, že tady trochu je v tom vláda nevinně, aby tak řekl, protože mezitím se, pokud se nemýlím, změnilo stanovisko Svazu měst a obcí k této otázce. Čili s přihlédnutím k době vzniku těch zákonů a pracem na nich a k rychlosti změn, které probíhají, je, myslím třeba vzít tyto věci v úvahu. Nyní k meritu věci.

Zákon o hospodaření obcí - někde je, někde není. Já si myslím, že žádný zákon v té době, ve které jej přijímáme, nemůže být dokonalý. Čili tento zákon bych nechal působit tak, jak je, a eventuálně, protože hospodaření obcí je upraveno zákony, které upravují hospodaření obcí, limitované podnikáním v tomto zákoně, bude upraveno těmi zákony, které upravují hospodaření v tomto státě normálně. A teprve tak, jak se situace vyvine, teprve jak nám sám život ukáže, protože dnes to podle mého názoru nelze svázat do nějakých přesných pravidel, pak bychom měli přistoupit k určité eventuální úpravě. Klíčově to například závisí na daňových zákonech. A jak víte, daňová reforma se teprve připravuje. Je to velmi složitá reforma. Proto bych nedoporučoval žádné velké rozhodnutí o nějakém zákonu o hospodaření obcí v této době.

Už to tady několikrát zaznělo, ale chci to znovu zdůraznit, to je jeden z klíčových zákonů hospodářské reformy. Jestliže přijde zahraniční investor a chce někde něco dělat, musí mít určitou právní jistotu a obec musí mít alespoň možnost mu pronajmout pozemek. Ta nemožnost je něco, na čem ztroskotává celá řada věcí, které jsou naprosto nezbytné pro další postup hospodářské reformy. Toto mějme na paměti. My musíme přijímat řadu rozhodnutí a zákonů pro jakési krátké přechodné období. Konečné řešení, dlouhodobé řešení, je něco jiného. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Pane ministře, já se vás zeptám, vy budete tak jako tak mít právo vystoupit po uzávěrce rozpravy. (ministr Špaček: Já chci k hospodaření obcí.) Prosím.

Ministr financí Karel Špaček: Vážená Česká národní rado, několikrát tady bylo vytýkáno tomuto zákonu, že tady není ta část o hospodaření. Bylo vysvětleno, že samozřejmě tím bychom porušovali ústavu. Pan poslanec Payne si myslí, že také jsme měli být šikovní, takříkajíc využít neexistence ústavního soudu a dodat to tam, abychom to měli jako na Slovensku. Já ten slovenský zákon mám před sebou. Abyste věděli, co tam je a posoudili, jestli bychom mohli takovouto věc do návrhu zákona dát: Jsou to paragrafy 7, 8, 9 a 10 a říká se tam toto:

"Orgány, obce a organizace jsou povinny hospodařit s majetkem obce a majetkem ve státním vlastnictví, který byl obci svěřený, ve prospěch rozvoje obce a jejich občanů a tvorby životního prostředí."

Dále - orgány obce a organizace jsou povinny majetek obce zvelebovat, chránit a zhodnocovat, jsou povinny zejména udržovat a užívat majetek, chránit majetek před poškozením, zničením, ztrátou nebo zneužitím, používat všechny právní prostředky na právní ochranu majetku včetně včasného uplatňování svých práv nebo oprávněných zájmů před příslušnými orgány, vést majetek na předepsané evidenci. To jsou všechno věci, které vyplývají z normálních zákonů o hospodaření, které jsou v platnosti. Dále se tady mluví o hl. m. Slovenské republiky Bratislavě, § 8. A dále se říká - a o to bych prosil vaši zvláštní pozornost § 9. Zásady hospodaření s majetkem obce, které určí obecní zastupitelstva, upraví zejména práva a povinnosti organizací, které obec založila nebo zřídila, podmínky odnětí majetku organizací, postup přenechávání majetku do užívání, nakládání s cennými papíry, které úkony organizací podléhají schválení orgánu obce. Tzn., že každá obec sama sobě určí, jakým způsobem bude s majetkem hospodařit. Čili v žádném případě není možné toto považovat za nějaký zákon, který by fakticky upravoval hospodaření obce. A já se nedomnívám, že bychom v takovéto podobě mohli sněmovně takovýto návrh zákona předložit.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy. Pan poslanec Payne. Prosil bych další písemné přihlášky.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, páni poslanci, paní poslankyně, já bych chtěl upřesnit, že jsem neřekl ve svém vystoupení, že doporučuji, abychom pro nás volili slovenskou variantu, já jsem naopak řekl, že s ní nesouhlasím. V té věci to je odpověď na stanovisko ministra, které zaznělo. Kromě toho mě překvapilo, když teď v posledním vystoupení ministrů zaznělo, že pro vládu bylo daleko závažnější stanovisko Svazu měst a obcí než usnesení ČNR. Takovou situaci považuji skutečně za tragickou. Další věc - jestliže obec teď získá majetek, jestliže založí společný podnik s nějakým i zahraničním investorem a jestliže my za rok změníme podmínky a zakážeme obcím nějakým zákonem hospodaření obcí tyto podniky zakládat, bude situace daleko horší a následky budou daleko tragičtější, než kdybychom věc řešili hned dnes a to koncepčně. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Dále se přihlásil pan poslanec Štindl a připraví se pan poslanec Květ.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP