Středa 13. března 1991

(Začátek schůze 13. března l991 v 11.15 hodin)

Přítomni:

Předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová, místopředseda České národní rady Jan Kasal a Jiří Vlach a 155 poslanců České národní rady.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám oznámil, že dnešní schůzi, která se má zabývat důležitým bodem, což je složení delegace do Stálé konference Rady Evropy, ale také složení zahraničního výboru a vyjádření se k situaci na Slovensku, zahájíme v tomto okamžiku, ale dovolil bych si jí okamžitě přerušit vzhledem k tomu, že kluby ještě zasedají. Vidíte, že někteří členové zde nejsou ještě přítomni, a prosil bych všechny poslance, aby se odebrali do místností, kde probíhají jednání klubů. Občanské fórum se sejde okamžitě ve Státních aktech. Ostatní kluby v těch místnostech, kde jejich jednání probíhá, jako HSD, tuším v místnosti 56, zástupci KSČM jsou shromážděni v místnosti 22. Sejdeme se ve sněmovně ve 12.00. Vzhledem k tomu, že je to důležité jednání klubů, chtěl bych požádat všechny, aby se odebrali do místnosti, kde se kluby konají.

/Přerušení schůze/.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Paní poslankyně, páni poslanci, prosím, abyste zaujali svá místa ve sněmovně a zejména prosím o účast pana místopředsedu Vlacha, který je dnes velmi důležitou osobností.

Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji 16. schůzi ČNR a napřed bych vám chtěla tlumočit omluvu zástupců klubu Občanského fóra za to, že se schůze, která byla původně plánována na včerejšek, uskutečňuje teprve dnes. Nebyla to tak úplně naše chyba, chyba spočívá předně na ministerstvu vnitra, které nám nepodalo úplné podklady pokud jde o kandidáty na místa členů a alternátů ve stálé komisi v Radě Evropy, takže jsme museli tyto informace doplňovat a navíc ještě ta kritéria, tak jak jsou stálou komisí Rady Evropy požadována, jsou tak strašně komplikovaná, že to byly skutečně strašně složité permutace a variace.

Chci vás upozornit na to, že byla požadována kritéria "muž-žena", "zastoupení regionů", "zástupce z malé vesničky, většího města, největšího města", "politické zastoupení", čili ta spousta těchto kritérií způsobila, že včera klub OF jednal déle, než jsme původně předpokládali a klub OF se vám tedy tímto omlouvá.

Dovolte, abych zahájila tedy schůzi a prosím, abyste omluvu klubu OF přijali.

Dnešním hlavním tématem má být právě volba poslanců a představitelů místních zastupitelstev České republiky pro účast v delegaci ČSFR ve stálé konferenci místních a oblastních orgánů Rady Evropy. To je hlavní bod. Další body budeme projednávat až podle programu, tak, jak ho schválíte, tento bod bude projednáván patrně pod bodem III., protože prvním bodem programu by měl být poslanecký slib našeho nového člena pana Josefa Meiera, který je dnes poprvé mezi námi.

Navrhuji vám tedy tento pořad.

I. Slib poslance ČNR

II. Návrh na zařazení poslance do výboru ČNR

III. Návrh na pověření poslanců ČNR a představitelů místních zastupitelstev České republiky účastní v delegaci ČSFR do stálé konference místních a oblastních a oblastních orgánů Rady Evropy.

Prosím, abyste mi sdělili, zda máte někdo nějaké připomínky nebo návrhy na doplnění programu.

Poslanec Petr Čermák: Paní předsedkyně, vážená sněmovno, dovoluji si navrhnout rozšířit program o bod, který by se nazýval "Stanovisko ČNR k současným událostem na Slovensku".

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Čermákovi. Myslím, že musíme tento návrh velmi vřele přivítat. Nyní se hlásí poslanec Jančáry. /vzdal se slova./

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážená paní předsedkyně, vážená sněmovno, navrhuji rozšířit program dnešního jednání o volbu ostatních členů zahraničního výboru ČNR.

Poslanec Alexandr Karych: Paní předsedkyně, vážená Česká národní rado, navrhuji, abychom na dnešním jednání projednali také způsob informování veřejnosti v televizi o tom, co se děje ve Slovenské republice. Děkuji.

Poslankyně Lenka Šepsová: Navrhuji rozšířit pořad dnešní schůze o návrh usnesení, kterým bychom se vyjádřili právě k tomu, jakým způsobem vůči parlamentu jednalo ministerstvo vnitra. Potom bych toto usnesení přednesla.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Další návrhy? Nejsou. Dávám tedy hlasovat o původním programu, tak jak byl mnou předložen a odůvodněn, a potom o jednotlivých bodech, tak jak byly jednotlivými poslanci předneseny. En block budeme hlasovat o slibu poslance ČNR, za druhé o návrhu na zařazení poslance do výboru ČNR a za třetí o návrhu na pověření poslanců a členů místních zastupitelstev do stálé konference. O těchto třech bodech dávám hlasovat en block.

Poslanec Michal Kraus: Domnívám se, že byly předneseny protinávrhy jako doplňující, že je potřeba o nich nejdříve jednotlivě hlasovat a potom schválit celý program en block. Tak je to podle jednacího řádu správné.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: To nebyly pozměňovací návrhy, to byly návrhy na doplnění programu, čili z toho důvodu nechávám hlasovat o původně navrženém programu a pak o jednotlivých bodech, tak jak byly navrženy k doplnění. Nejde o pozměňovací návrhy. (Námitky z pléna.) Dobře, můžeme hlasovat, pokud to ulehčí způsob hlasování a bude to rychlejší o jednotlivých bodech pokud možno v pořadí, jak byly navrženy.

První vystoupil poslanec Čermák s návrhem na zaujetí stanoviska k událostem na Slovensku. Dávám hlasovat o tomto návrhu, zda má být zařazen do našeho programu.

Kdo je pro zařazení, ať zvedne ruku. (Hlasuje se - většina pro.)

Je to zřejmě naprostá většina.

Kdo je proti? (Nikdo.)

Kdo se zdržel hlasování? (24).

Děkuji, návrh pana Čermáka byl většinou hlasů přijat, protože je nás přítomno 144, což jsem vám měla sdělit před zahájením hlasování, 24 poslanců se zdrželo hlasování.

Jako další bod programu navrhl pan poslanec Vlach volbu členů zahraničního výboru a jeho ustavení. Dávám hlasovat o tomto návrhu pana poslance Vlacha. Kdo je pro? (Hlasuje se. Pro hlasovala převážná většina přítomných). Kdo je proti? (Nikdo). Kdo se zdržel hlasování? (3). Děkuji, návrh byl přijat naprosto převážnou většin u hlasů. Zařazujeme ho jako V. bod programu.

Dále pan poslanec Karych navrhl, aby jako zvláštní bod byla zařazena informace o způsobu, jakým informuje Československá televize o událostech. Prosím, abyste se vyjádřili k tomuto návrhu zvednutím ruky. Kdo je pro zařazení tohoto bodu programu? (Hlasuje se. - 74). Kdo je proti tomuto návrhu? (33). Kdo se zdržel hlasování? (35). Návrh pana poslance Karycha byl 74 hlasy proti 68 hlasům (33 proti, 35 se zdrželo hlasování) přijat.

Nyní prosím paní poslankyni Šepsovou, aby laskavě svůj návrh zopakovala.

Poslankyně Lenka Šepsová: Tento návrh na přijetí usnesení se týká toho, jakým způsobem jsme byli, my poslanci, informováni o výběru členů do stálé komise Rady Evropy, a to zástupci ministerstva vnitra. Vůbec se to týká celé situace informování parlamentu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, paní poslankyni. Dávám hlasovat o tomto návrhu poslankyně Šepsové.

Kdo je pro projednání tohoto bodu programu? (Hlasuje se. - 113). Kdo je proti tomuto návrhu? (1). Kdo se zdržel hlasování? (29). Děkuji. Návrh paní poslankyně Šepsové byl přijat. Prosím paní poslankyni Šepsovou, aby si připravila návrh usnesení a přibrala si případně další poslance ku pomoci.

Pokud jde o poslance Karycha předpokládám, že má zprávu připravenou.

Tím bychom měli odhlasovány body, které zazněly jako návrhy z pléna. Dávám tedy hlasovat o přijetí návrhu pořadu jako celku. Kdo je pro přijetí programu, tak jak byl navržen en bloc? (Hlasuje se. - 123). Kdo je proti? (5). Kdo se zdržel hlasování? (12). Děkuji, program byl většinou hlasů schválen.

Přistoupíme k projednávání programu. I. bodem je:

I.

Slib poslance České národní rady

Předsednictvo ČNR vzalo na vědomí rezignaci poslance Jiřího Straška ze dne 14. 2. 1991, čímž zanikl jeho mandát.

Na své schůzi 20. 2. prohlásilo předsednictvo České národní rady nastoupení náhradníka z Křesťansko-demokratické unie pana Josefa Meiera na uprázdněný poslanecký mandát, a to od 15. 2. 1991.

Pan poslanec na minulé schůzi nebyl pro nemoc přítomen. Dnes ho mezi námi srdečně vítám. Dovolte, abych vám ho představila. (Poslanec Meier povstává.)

Podle dosavadního platného ústavního zákona o čs. federaci každý poslanec skládá slib na schůzi národní rady, které se poprvé účastní. Prosím proto, aby se pan poslanec Meier dostavil ke složení slibu.

Pana poslance Meiera bych ještě ráda upozornila, že podle ústavního zákona odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou, má za následek ztrátu mandátu.

Prosím paní poslankyni Čechovou, aby přečetla ústavním zákonem předepsaný slib. Pan poslanec Meier tento slib složí do mých rukou.

Poslankyně ČNR Heda Čechová: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice a České a Slovenské Federativní Republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a České a Slovenské Federativní Republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

(Poslanec Meier skládá slib do rukou předsedkyně ČNR Dagmar Burešové).

II.

Návrh na zařazení poslance do výboru České národní rady.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dalším bodem našeho pořadu je návrh na zařazení poslance Meiera do výboru České národní rady, protože, jak víte, každý poslanec musí být členem některého výboru. S panem poslancem Meierem projednali členové Klubu otázku jeho zařazení. Pan poslanec projevil souhlas s tím, že se stane členem výboru pro obchod a cestovní ruch. Navrhuji proto, abyste s tímto návrhem souhlasili. Ještě před tím se však ptám, jestli k tomu má někdo nějaké připomínky. (Nemá). Navrhuji tedy, bychom nyní o návrhu zařazení poslance Meiera do výboru pro obchod a cestovní ruch hlasovali. Kdo je pro? (l43), kdo je proti? (0). Kdo se zdržel hlasování? (1). Pan poslanec Meier se stal členem výboru pro obchod a cestovní ruch. Přeji mu hodně zdaru v jeho poslanecké funkci a v práci ve výboru.

Dalším bodem jednání je návrh na pověření poslanců ČNR a představitelů místních zastupitelstev ČR účastí ve Stálé konferenci místních a oblastních orgánů Evropy. Návrh uvede pan místopředseda Vlach. Původně jsme připravovali sněmovní tisk, ale jak víte, jednání se protáhla do dnešního dopoledne, takže se budeme muset spokojit s ústním přednesením.

III.

Návrh na pověření poslanců České národní rady a představitelů

obecních zastupitelstev České republiky účastí v delegaci ČSFR

do stálé konference místních a oblastních orgánů Evropy.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážená paní předsedkyně, vážená sněmovno, dovolte mi, abych vás seznámil návrhem na složení delegace do Stálé konference Rady Evropy. Po všech složitých jednáních, která byla vedena, a která tady paní předsedkyně trochu osvětlila, se podařilo dojít k závěrečnému návrhu, který bych vám nyní předložil. Navrhovanými delegáty do Rady Evropy jsou: Dr. Luboš Průša, OF, člen obecního zastupitelstva v Písku, ing. Jiří Kalfus, OF, Severočeský kraj, Dr. Ivana Janů, KDÚ, Praha, Helena Blehárová, HSD, Brno, Jihomoravský kraj, Dr. Cyril Gergel, KSČM, Znojmo, Jihomoravský kraj. Dalšími navrhovanými jsou: ing. Miroslava Štorkánová, OF, Karlovy Vary, Západočeský kraj, ing. Milan Lášek, nezávislý kandidát z Černošic, Středočeský kraj, Zdena Krejčová, OF, Praha, Dr. Vladimír Vocelka, nezávislý kandidát, Krnov, Severomoravský kraj a jako poslední je navrhován ing. Jiří Vrbík, OF, Lipník, Severomoravský kraj.

Tento návrh respektuje některá základní kriteria, která jsme se snažili dodržet v té takřka neřešitelné křížovce, tzn. proporcionální zastoupení jednotlivých regionů, proporcionální zastoupení kandidátů z Čech a Moravy, stejně tak jako zastoupení podle politických stran a hnutí.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Vlachovi, prosila bych jej, ale ještě, aby doplnil svůj návrh, protože 5 z navrhovaných kandidátů, bude stálými delegáty, 5 bude alternáty.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Tak, jak jsme si celou situaci objasňovali při jednáních na jednotlivých klubech, je třeba říci, že stálý delegát se zúčastňuje řádných zasedání, která jsou jednou do roka 3 dny. Kromě toho je zařazen do některé z pracovních komisí. Stejně je tomu u náhradníků. Jako delegáti jsou navrhováni ti, kteří byli čteni na prvních 5 místech: pan ing. Kalfus, paní Dr. Janů, pan Dr. Průša, pan Dr. Gergel a paní Blehárová.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji za doplňující informaci. Jsou k tomuto návrhu nějaké připomínky?

Poslanec Martin Syka: Mám návrh, aby se hlasovalo nejdřív o celé kandidátce bez rozdělení na delegáty a zastupující, a zvlášť potom jednotlivě o kandidátech a zastupujících.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Jedná se o procedurální návrh. Pokud jste dobře neslyšeli pana poslance, který přednesl svůj návrh mimo řečniště, zopakuji vám to. Pan poslanec navrhuje, aby byla schválena kandidátka všech deseti, bez určení toho, kdo bude delegátem a kdo bude alternátem. Kdo je pro tento postup? (60). Kdo je proti? (4l). Kdo se zdržel hlasování? (37). Děkuji. Pozměňující návrh pana poslanec Syky nebyl přijat.

Teď dávám hlasovat o tom, zda budeme hlasovat o všech navrhovaných kandidátech najednou, o kandidátce en bloc. Jako předsedkyně bych neměla ovlivňovat způsob projednávání ve sněmovně, ale dovolte mi jednu poznámku. Seděli jsme nad tím několik desítek hodin. Dávám hlasovat o svém posledním návrhu. Kdo je proto, aby bylo hlasováno o této kandidátce en bloc. (Hlasuje se. - 115). Kdo je proti? (10). Zdržel se hlasování? (22).

Děkuji. Tento návrh byl přijat. Budeme hlasovat o kandidátce en bloc. To znamená zároveň o tom, že prvních pět jmenovaných se stává kandidáty, šestý až desátý alternáty. Kdo je pro takto navrženou kandidátku, ať zvedne ruku. (Hlasuje se. 117) Kdo je proti tomu? (9) Zdržel se hlasování? (20) Děkuji. Kandidátka tak, jak byla navržena, byla přijata.

Budeme se zabývat dalším bodem programu a tím je

IV.

Návrh pana poslance Čermáka na zaujetí stanoviska k událostem

na Slovensku

Předpokládám, že někdo z poslanců přednese už připravené stanovisko, prosím pana poslance Jančáryho.

Poslanec Julius Jančáry: Vážená paní předsedkyně, vážení přítomní, přednesu návrh klubu OF na usnesení České národní rady. Cituji: Česká národní rada se na své 16. schůzi 13. března 1991 zabývala také vnitropolitickou situací na Slovensku, která v minulých dnech dostala opět nový rozměr a bezprostředně se dotýká budoucnosti našeho státu a tím i České republiky. Způsob, jakým jsou požadavky na suverenitu Slovenska prosazovány, zpochybňuje funkci parlamentního státního zřízení ČSFR. Za těchto okolností Česká národní rada naléhavě žádá poslance Federálního shromáždění o urychlené přijetí ústavního zákona o referendu. Zároveň konstatuje, že zejména s ohledem na tempo ekonomické reformy je zásadní řešení otázky existence federace neodkladné.

Česká národní rada pokládá federativní uspořádání státu za žádoucí a možné pouze za předpokladu, že tato federace bude racionálním a životaschopným státním útvarem.

Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Jančárymu za přednesení stanoviska. Prosím poslance a poslankyně o případné připomínky nebo pozměňovací návrh. Pokud nikdo žádné připomínky nemá - pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: (Z pléna). Jestli by se neměly sejít ostatní kluby k tomuto stanovisku. Já se omlouvám.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Bendovi za připomínku, protože jde o řízení schůze, dávám hlasovat o návrhu pana poslance Bendy. Kdo je pro to, aby bylo umožněno ostatním klubům, aby se sešli a vyjádřili svá stanoviska. (Hlasuje se. - 118) V průběhu hlasování nelze vznášet připomínky. Kdo je proti? (Nikdo). Zdržel se hlasování? (13) Děkuji, návrh pana poslance Bendy na to, aby se sešly poslanecké kluby a mohly se vyjádřit, byl přijat. Tento bod je vyřízen.

Nyní se hlásí do rozpravy pan poslanec Čech a pan místopředseda Kasal. Technickou - pan místopředseda Kasal.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Jestli dovolíte, já bych si dovolil navrhnout, abychom dostali materiály i od pana poslance Karycha a od paní poslankyně Šepsové, abychom mohli projednat všechny tři doplňující návrhy na usnesení. (Potlesk).

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP