Pátek 21. prosince 1990

Nejvýrazněji se na čerpání státních dotací budou nadále podílet, a to i přes výrazné krácení, podniky agropotravinářského komplexu. Dotace těmto podnikům, včetně zemědělských družstev, dosáhnou 7,4 mld.y Kčs. Jejich poskytování bude prováděno podle nových pravidel, která by měla zabezpečit nezbytné finanční předpoklady pro udržení kontinuity zemědělské výroby a zčásti přispět k vyrovnávání diferenciální renty. V zájmu zachování stability trhu potravin bude stát ještě v příštím roce garantovat určitou hranici nákupních cen. Za tím účelem se zřizuje fond tržní regulace, jehož objem činí 6,1 mld. Kčs. Včetně tohoto fondu je tedy rozpočtováno ve státním rozpočtu pro zemědělství 13,5 mld. Kčs.

S neinvestičními dotacemi u nezemědělských organizací počítáme v zásadě jen u ČSAD a u Vodovodů a kanalizací.

Investiční dotace hospodářským organizacím se navrhují ve výši 2,4 mld. Kčs, což je proti předpokládanému čerpání v letošním roce o 500 mil. Kčs více. Důvodem je především snaha vlády řešit ekologickou nápravu a zabezpečit investice do vodního hospodářství. Dotace jsou účelově poskytovány především na výstavbu vodovodů, čističek odpadních vod a dalších vodohospodářských objektů.

Pro rok 1991 dochází, ve srovnání s rozpočtem letošního roku, k výraznému snížení přímých prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu na bytovou výstavbu, a to ze 16 miliard na 10 miliard Kčs. Vycházíme z toho, že i v oblasti bytové výstavby dojde k postupnému prosazování tržních principů. V rozpočtu je účelově zajištěno 7,2 mld. Kčs na dokončení komplexní bytové výstavby a 600 mil. Kčs na doplatky příspěvků na výstavbu zahájených družstevních bytových domů. Dále je zajištěno 500 mil. Kčs na modernizaci bytového fondu.

U bytové výstavby zahajované po 1. lednu 1991 se uvažuje s podporou především zvýhodněnými úvěry a půjčkami na výstavbu, přičemž stát bude peněžním ústavům rozdíl mezi zvýhodněnou a běžnou sazbou úroků u těchto úvěrů a půjček hradit. Pomoc při bytové výstavbě dotacemi ze státního rozpočtu bude realizována především formou příspěvků přímo pro občany, kteří řeší vlastní potřebu bydlení. Na tento účel je rozpočtováno 1,1 mld. Kčs. Ve státním rozpočtu jsou i rezervy na dotace pro výstavbu sociálních bytů pro důchodce a tělesně postižené občany a na dočasnou podporu výstavby obecních bytů (v obou případech ve výši 300 mil Kčs). Předpokládáme, že v roce 1991 dojde k omezení zahajování nové výstavby bytů. Bude nutné nově posoudit skutečnou potřebu výstavby bytů v nových tržně ekonomických podmínkách, a to v souladu s koncepcí bytové politiky, která se v současné době připravuje.

Výdaje na rozvoj vědy a techniky navrhujeme ve výši 3,8 mld. Kčs. Ve srovnání s letošním rokem na srovnatelné základně dochází k poklesu o 16%.

Stejně jako letos chce vláda vytvořit ekonomický tlak na racionalizaci vědeckovýzkumné základny. V souladu s prosazováním tržních principů chceme komercionalizovat aplikovaný výzkum, kde docházelo k neefektivnímu vynakládání státních prostředku. Tak jako je to běžné ve světě, měl by být aplikovaný výzkum předmětem běžného podnikání.

V roce 1991 bude ČSAV financována ze státního rozpočtu České republiky, a to ve výši 1,5 mld. Kčs. Tato instituce tak přechází do sféry řízené vládou České republiky. Během roku budeme muset hledat koncepci postavení Akademie v rámci orgánů řízených vládou České republiky.

Vláda usiluje o snižování počtu pracovníků ministerstev a ústředních orgánů. Přestože do působnosti České vlády přešlo ministerstvo strojírenství a elektrotechniky řízené dříve federací, snížily se početní stavy pracovníků proti schválenému rozpočtu na rok 1990. Systemizovaný stav oproti srovnatelné základně se tak omezil o více než 1 000 pracovníků, to je téměř o 15%. Na druhé straně dochází ke zvyšování počtu pracovníků institucí, které vznikají nebo se rozšiřují s rozvojem tržního hospodářství. Jde zejména o finanční úřady, které musí zajistit v nových podmínkách řádné vybrání daní od podniků i obyvatelstva, v souladu s příslušnými zákony, a úřady práce, které budou řešit složité pracovní a sociální problémy spojené s transformací národního hospodářství. Dále vznikají detašovaná pracoviště ministerstva pro životní prostředí.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda České republiky si je vědoma významu výdajů rozpočtu na společenskou spotřebu obyvatelstva. Jejich důležitost je zvýrazněna předpokládanými důsledky nových ekonomických podmínek. Na zabezpečení potřeb hlavních odvětví společenské spotřeby vyčleňujeme v rozpočtu České republiky a v rozpočtech obcí včetně rezerv částku 146,2 mld. Kčs, což proti roku 1990 znamená zvýšení o 12,7%.

Pokud jde o životní úroveň, říká vláda otevřeně, že je nutno počítat s jejím určitým snížením. Vyplývá to z toho, že napravujeme dluhy minulosti, že již nadále nemůžeme žít na úkor příští generace, devastovat naši zemi a zhoršovat ekonomické podmínky.

Za svůj rozhodující úkol vláda považuje vytvoření předpokladů pro adaptaci podniků i jednotlivců na nové podmínky a v rámci možností také tlumení důsledků možných sociálních konfliktů.

Budeme preferovat aktivní opatření k vytváření účelných pracovních míst a k rekvalifikaci pracovníků. Na tyto účely je v rozpočtu vyčleněna, jak už jsem se zmínil, rezerva ve výši 5,8 mld. Kčs. Vláda bude usilovat o to, aby se dočasně nezaměstnaní pracovníci rychle zapojovali do nové efektivní práce. Vláda klade důraz na sociální funkci rozpočtu ve vztahu k sociálně slabším skupinám obyvatelstva.

Jde o to, aby těmto občanům byly kompenzovány sociální dopady přechodu na tržní mechanismus v míře odpovídající vývoji životních nákladů. Celkové výdaje na důchodové zabezpečení činí téměř 49 mld. Kčs. V této části je promítnut celoroční rozpočtový dopad opatření uskutečněných k 1. říjnu t. r. Na valorizaci důchodů je nadto vyčleněna rezerva 7 mld. Kčs. Předpokládáme, že na dávky nemocenského pojištění poskytneme více než 22 mld. Kčs. Na zvýšení objemu některých sociálních dávek bude působit realizace opatření v péči o dítě, tj. zvýšení rodičovského příspěvku a prodloužení doby jeho poskytování, úprava pravidel poskytování podpory při ošetřování dítěte a zvýšení nákladů na lázeňskou péči. Na tato opatření zaplatíme z rozpočtových prostředků 600 mil. Kčs.

Objem neinvestičních výdajů na zdravotnictví je rozpočtován částkou 28,7 mld. Kčs a proti roku 1990 srovnatelně roste o 7,8%. Do rozpočtu jsou promítnuta především uskutečněná mzdová opatření, dopad zvýšení cen potravin a pohonných hmot. Výrazný nárůst o 25% se předpokládá u výdajů na léky a speciální zdravotnický materiál. V rozpočtu je na tento účel navíc vytvořena rezerva 2 mld. Kčs. Přesto se obáváme, že vzhledem k předpokládaným dopadům devalvace koruny a zavedení vnitřní směnitelnosti a růstu cenové hladiny by tyto prostředky na nákup léků nemusely stačit. V tomto případě bude muset vláda v průběhu roku na skutečnou situaci operativně reagovat. Celkově v rozpočtu se na léky předpokládá částka (včetně zmíněné rezervy) 10 mld. korun.

V příštím roce počítá rozpočet se zvýšením neinvestičních prostředků pro oblast školství. Na základní a střední školství má být vynaloženo 18,3 mld. Kčs, tj. o 1,4 mld. Kčs více než letos. I zde rozpočet bere v úvahu růst cen potravin a pohonných hmot. Navíc jsou v rezervách státního rozpočtu vyčleněny 3 mld. Kčs určené především na zabezpečení školského zákona a převody mateřských škol pod správu obcí.

Pro oblast ústředně řízeného školství, které zahrnuje zejména vysoké školy, se v příštím roce počítá s prostředky ve výši téměř 4 mld. Kčs, což je srovnatelně o 8,3% více proti letošnímu roku. Nárůst zabezpečuje především provoz nových vysokých škol, fakult a kateder, umožňuje rozšiřování a prodlužování studia, v souladu s novým vysokoškolským zákonem. V rozpočtu počítáme rovněž s vyčleněním prostředků na zřízení středoevropské univerzity.

V příštím roce bude na kulturu vynaloženo z rozpočtu celkem 4.2 mld. Kčs, tj. o 2,5% více než letos. Zvýšení je určeno především na krytí dlouhodobě neřešených potřeb církví a náboženských společností a na údržbu významných památek a kulturních zařízení.

Značné finanční prostředky uvolňujeme v kulturní oblasti i na investiční akce. Ty jsou určeny zejména na rekonstrukce některých významných pražských kulturních objektů jako jsou Dům umělců a Tylovo divadlo. Finančně je kryta výstavba Galerie moderního umění v bývalém Veletržním paláci.

K řešení majetkových křivd spáchaných v minulém období byla v rozpočtu na rehabilitace občanů vyčleněna rezerva ve výši 1 mld. Kčs.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dnem komunálních voleb nabyly účinnosti zákony o obcích a okresních úřadech. Tím došlo k významné úpravě organizace místní samosprávy a ke změnám v postavení obcí a měst. Celkový předpokládaný objem příjmů a výdajů okresních úřadů a obcí činí 73,8 mld. Kčs. Rozpočty jsou tedy navrhovány jako vyrovnané. Snížení absolutního objemu rozpočtu měst a obcí proti letošnímu roku je způsobeno převodem části hospodářství dosud řízeného národními výbory do působnosti ministerstva vnitra, zdravotnictví, kultury a zemědělství.

Objemy prostředků, které mají k dispozici okresy a obce, jsou srovnatelně na úrovni letošního roku. Mění se však struktura příjmů okresních úřadů a obcí. Místní příjmy se, v souladu s rozpočtovými pravidly, tvoří z odvodů organizací založených okresními úřady a obcemi, z příjmů z činnosti jimi řízených rozpočtových a příspěvkových organizací a z daní od obyvatelstva. Jejich rozpočet činí 11,6 mld. Kčs.

Rozpočty okresních úřadů a obcí budou dále participovat na výnosu daně ze mzdy, odvodu z objemu mezd a zemědělské daně z objemu mezd a odměn. Celkově činí objem těchto podílů 44,4 mld. Kčs. Vlastní příjmy, tj. místní příjmy a podíly na daních, tak dosahují výše 56,1 mld. Kčs, což jsou 3/4 odjemu místních rozpočtů.

Vzhledem ke značnému počtu obcí v České republice se počítá, v souladu s rozpočtovými pravidly, s tím, že prostředníkem mezi státním rozpočtem a rozpočty obcí budou okresní úřady. Pro rozpočty měst a obcí počítá státní rozpočet s přímými dotacemi v objemu 17,8 mld. Kčs, z čehož 9,4 mld. Kčs připadá na účelové subvence, dalších 8,4 mld. Kčs je poskytováno formou ne účelové dotace.

Vláda důsledně dbala na to, aby rozpočty měst a obcí disponovaly v příštím roce stejným množstvím prostředků jako letos. Navržený objem příjmů by měl okresním úřadům a obcím zabezpečit prostor pro plnění funkce místní správy. Navíc v rozpočtu neuvažujeme s doplňkovými zdroji měst a obcí, tj. s fondem rezerv a rozvoje, místními poplatky apod., které představují určité příjmy navíc. Tyto zdroje činily v letošním rozpočtu 4,4 mld. Kčs.

Od příštího roku rušíme oddělené sledování výdajů na akci Z. Obce budou zcela samostatně rozhodovat o objemu této formy výstavby v rámci finančních zdrojů, které budou mít k dispozici.

Z neinvestičních dotací hospodářským organizacím v působnosti obcí a okresních úřadů připadá největší část pro veřejně prospěšné podniky, které pravděpodobně nebudou privatizovány, t.j. zejména podniky místní hromadné dopravy a bytového hospodářství. Prostředky, určené v rozpočtu na tyto potřeby, představují částku 6,6 mld. Kčs. Po vyčlenění správy silnic a organizací silničního hospodářství do působnosti ústředních orgánů budou obce zabezpečovat ze svých rozpočtů pouze údržbu místních komunikací v rozsahu zhruba 600 mil. Kčs.

Na financování činnosti rozpočtových a příspěvkových organizací, které po zrušení KNV zůstanou v působnosti místních orgánů státní správy, se rozpočtuje 52,5 mld. Kčs. Tyto prostředky by měly zajistit odpovídající podmínky pro provoz a rozvoj místně řízeného školství, zdravotnictví, kultury a pro sociální zabezpečení. V návaznosti na zákon o státní správě a samosprávě ve školství budou finanční prostředky z obcí a okresů převedeny na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Stejně jako v rozpočtu republiky, může i v rozpočtovém hospodaření obcí a okresních úřadů dojít vlivem nových ekonomických podmínek k určitým problémům. Počítáme s částečnou kompenzací cenových vlivů a dopadů malé privatizace do příjmové základny okresních úřadů a obcí. Musím však zdůraznit, že na krytí důsledků se budou podílet i místní rozpočty. Předpokládaný vývoj bude vyžadovat aktivitu místních orgánů při mobilizaci vlastní příjmové základny a maximální hospodárnost ve výdajích.

Vážené paní poslankyně a páni poslanci, reálnost rozpočtových proporcí, jak jsou zapracovány v předloženém návrhu, prověří skutečný ekonomický vývoj. Dodržení makroekonomické regulační funkce rozpočtu považuje vláda za základní rys své rozpočtové politiky. Vzhledem k omezeným možnostem rozpočtu nebude možno řešit dodatečné požadavky, které by nebyly v souladu s uvedeným zaměřením našeho rozpočtu.

Obracím se na vás, poslance České národní rady, o pomoc při prosazování záměrů obsažených v návrhu státního rozpočtu. Jménem vlády vás prosím, abyste ve svých volebních obvodech nepodporovali předkládání nových požadavků na státní rozpočet, abyste v duchu navrženého pojetí státního rozpočtu vysvětlovali reálná rizika narušení stability rozpočtového hospodaření. Více, než kdy jindy, platí zásada, že spotřebovat můžeme jenom tolik, kolik vytvoříme. Vláda České republiky nám předkládá program rozpočtového hospodaření republiky pro rok 1991, který je součástí realizace programového prohlášení vlády. Snažili jsme se reálně zhodnotit ekonomickou situaci a proporcemi státního rozpočtu napomáhat k realizaci ekonomické reformy a současně vytvořit předpoklady ke zmírnění sociálních dopadů. Schválením předloženého návrhu podpoříte úsilí vlády aktivně přispět k postupu naší ekonomiky směrem k tržně prosperujícímu hospodářství.

Jménem vlády doporučuji, abyste návrh státního rozpočtu České republiky na rok 1991 schválili. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji panu ministru Špačkovi a nyní prosím společného zpravodaje výborů poslance Ivo Svobodu, aby nám odůvodnil obě předložené zprávy uvedené ve sněmovním tisku 142 a 149.

Společný zpravodaj poslanec Ivo Svoboda: Vážený pane předsedající, vážená česká vládo, vážený sněme českých zemí, vážení hosté. Začnu zprávou rozpočtového a kontrolního výboru České národní rady k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České republiky za rok 1989. Rozpočtový a kontrolní výbor České národní rady na své 10. schůzi dne 3. 10. 1990 za účasti zpravodajů ostatních výborů České národní rady projednal státní závěrečný účet České republiky za rok 1989, včetně všech jeho kapitol. Ze strany ostatních výborů nebyly vzneseny žádné připomínky. Státní závěrečný účet za rok 1989 je bilancí vývoje rozpočtové sféry České republiky předurčeného státním rozpočtem, jenž byl sestaven před více než dvěma lety ve zcela odlišných politických, hospodářských a sociálních podmínkách. Prohlubující se rozklad systému se promítl do celkově nízké informační hodnoty jak státního závěrečného účtu, tak i rozpočtu.

A) Státní rozpočet byl sestaven jako výdajový, tedy finanční toky kopírovaly toky hmotné. Finanční disproporce byly vyrovnány dotacemi či odvody.

B) Během rozpočtového roku 1989 se měnila struktura příjmů i výdajů, např. v důsledku změn velkoobchodních a nákupních cen, převodů výnosů zemědělské daně ze zisku i odvodu z mezd v zemědělství přímo státnímu rozpočtu. Naopak výnos daně ze mzdy byl převeden národním výborům.

Za hlavní věcné příčiny průběžné nerovnováhy mezi rozpočtem a závěrečným účtem lze označit:

a) podhodnocení dynamiky sociálních výdajů celkem o 600 mil. Kčs

b) vyšší globální dotace ve prospěch národních výborů

c) vyšší účelové dotace na komplexní individuální bytovou výstavbu, zejména státní příspěvek individuální bytové výstavbě působil značně inflačním tlakem

d) příznivé klimatické podmínky

e) konjunkturní oživení některých oblastí zahraničního obchodu

S ohledem na působení vyjmenovaných faktorů lze dosažení vyššího schodku rozpočtu, t.j. 1,247 mld. Kčs než plánovaného, který byl 3,950 mld. Kčs, označit za přijatelný výsledek, a to při plném vědomí toho, že jej bylo dosaženo zčásti nereálnými postupy, jak jsem již uvedl. Výrazným kladem je, že nemusela být mobilizována státní finanční aktiva.

Po projednání za účasti zástupců všech výborů rozpočtový a kontrolní výbor České národní rady doporučuje České národní radě přijmout vládní návrh usnesení o státním závěrečném účtu za rok 1989 podle návrhu.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Václav Žák: Doporučoval bych, abychom pokračovali ještě dále, pak budeme hlasovat dohromady o obou návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby pokračoval.

Společný zpravodaj poslanec Ivo Svoboda: Budu pokračovat zpravodajskou zprávou k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu - sněmovní tisk 120. V úvodní části zprávy jsou uvedeny některé údaje vymezující navrhovaný rozpočet jednak vůči rozpočtu za rok 1990 a jednak vůči rozpočtu federace, respektive rozpočtů okresů a obcí.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP