Čtvrtek 20. prosince 1990

Dále zde byl návrh na úpravu paragrafu 7, kde by mělo být doplněno "a obecních úřadů". Tento návrh bych doporučil k realizaci. Samozřejmě s tím počítáme, ale když to bude přímo v zákoně, povede to ke zvýšení jeho kvality a správnosti.

Paragraf 9 odstavec 3 - tam je velmi vážná věc. Je zde návrh pana poslance Komárka upravit paragraf 9 odstavec 3, a to tak, aby zněl: Ústřední orgány projednávají... a to ještě před jejich předložením ministru financí. Tak tuto úpravu dál nedokončuji, a to proto, že návrhy resortů na jejich rozpočty, když je sečteme dohromady, tak to obvykle vede k deseti až dvacetimiliardovému schodku v rozpočtu, podle mých zkušeností. Čili vzniká potom otázka, co se vlastně bude ve výborech projednávat. Tam se projednávají představy resortů, ale některé představy resortů nebudou reálné, protože jsme omezeni tvrdou rozpočtovou realitou a patrně byste nesouhlasili s tím, že bychom vám předložili schodkový rozpočet takového řádu. Takže nezbývá nic jiného, než aby se v rozpočtových výborech projednaly návrhy kapitol tak, jak je možné v rámci rozpočtových přijmů, které budou k dispozici, tak, abychom neměli rozpočtový schodek. Samozřejmě, hlasování je na vás, záleží na vás, jak se rozhodnete, ale zjevně by to vedlo k dvojímu projednávání rozpočtových kapitol ve výborech, protože si nedovedu představit, že bychom s takovým schodkem mohli souhlasit. Vláda má zodpovědnost za to, že vám předloží návrh rozpočtu vyrovnaný, který je v souladu s požadavky ekonomické reformy, to znamená rozpočet, který se snaží nevyvolávat inflační tlaky. Takže toto bych já sám osobně nedoporučoval přijmout.

Paragraf 28, odstavec 5. Tam je doporučení bod d) příspěvky na společnou činnost na základě sdružení. S tím souhlasíme. Myslím, že když se to do toho doplní - umožnit sdružovat prostředky, tak to je zcela správné.

Pokud jde o nový odstavec 12, že prostředky hospodaření ke konci roku nepropadávají, rovněž s tímto návrhem souhlasím s tím, že to budeme muset udělat tak, že by si okresní úřady ty své nepropadlé prostředky ukládaly do zvláštního fondu, který by musel být zřízen na podkladě rozhodnutí vlády. To rozpočtová pravidla umožňují. A mělo by to stejnou funkci, jako dnešní fond rezerv a rozvoje, který byl u národních výborů s tím, že by se tam ukládaly nevyčerpané prostředky, které by okresní úřady získaly a mohly by s nimi, na základě svého uvážení, manipulovat, zejména posilovat rozpočty obcí, takže myslím, že tento návrh je zcela přijatelný. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu ministru za jeho vystoupení a dávám slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Josefu Hájkovi.

Poslanec Josef Hájek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že zde nebyl předložen žádný protinávrh nebo rozšiřující návrh ke společné zprávě výborů, doporučil bych tento postup:

Za prvé odsouhlasit en bloc znění společné zprávy a potom v pořadí tak, jak byly předloženy, dát k odsouhlasení sněmovně jednotlivé protinávrhy, které zazněly z diskusních vystoupení. Ptám se sněmovny, jestli je možno...

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Vážený pane poslanče, já využiji svého práva a zeptám se za Vás sněmovny, zda ona souhlasí s návrhem pana společného zpravodaje.

Dávám hlasovat. Kdo je pro návrh pana společného zpravodaje, ať zvedne ruku. (Hlasuje se) 116 Kdo je proti? Pokud dobře vidím, tak nikdo. Kdo se zdržel hlasování? 4.

Takže, návrh společného zpravodaje byl přijat a budeme pokračovat podle něj.

Poslanec Josef Hájek: Vidíte, jak je složité si správně rozdělit kompetence. K tisku 65 vládního návrhu zákona o rozpočtových pravidlech vznesl protinávrh pan poslanec Výborný k paragrafu 6, odstavec 2.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Ještě vám skočím do řeči. Teď bychom měli odhlasovat souhlas se společnou zprávou a pak bychom pokračovali s protinávrhy. Souhlasí sněmovna? (Souhlasí).

Dávám hlasovat. Přijímáme společnou zprávu podle tisku 129? Kdo je pro, ať zvedne ruku. (Hlasuje se). 115 poslanců. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel hlasování? 9.

Takže společná zpráva byla přijata.

Nyní budeme pokračovat podle návrhu pana společného zpravodaje hlasováním o jednotlivých protinávrzích.

Poslanec Josef Hájek: Pan poslanec Výborný uplatnil protinávrh k § 6, odst. 2 tisku 65, a to takto: Doporučil, aby odstavec 2 byl pozměněn tak, že první část věty zůstane a dojde k doplnění. Jde o upřesnění termínu. Já přečtu návrh nové dikce odstavce 2, podle protinávrhu pana poslance Výborného: "Návrh státního rozpočtu republiky předkládá vláda ke schválení České národní radě nejpozději do 31. října předcházejícího roku ".

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Dávám o tomto návrhu hlasovat. Ještě má technickou poznámku pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Je třeba doplnit "předcházejícího rozpočtového roku."

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Ano, mám za to, že mohu dát hlasovat. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. (57) Kdo je proti, ať zvedne ruku. (16) Kdo se zdržel hlasování? (50)

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Josef Hájek: Poslanec Komárek uplatnil několik protinávrhů v tomto pořadí. V § 4, odst. 1 doporučil vypustit dikci pod písmenem f). Poznámku k tomuto návrhu učinil i pan ministr Špaček a ztotožňuji se s ním.

Poslanec Vladimír Komárek: Vysvětlení beru zpět.

Poslanec Josef Hájek: Dále poslanec Komárek navrhl rozšířit dikci v § 7 a po schválení společné zprávy již v přečíslovaném odstavci 2 doplnit dikci takto:

"Ministerstvo financí metodicky usměrňuje vypracování rozpočtů ústředních orgánů a státních fondů republiky včetně rozpočtů okresních orgánů."

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Kdo souhlasí s tímto návrhem? (71) Kdo je proti? (9) Zdržel se hlasování? (43)

Tento návrh byl poměrem hlasování 71: 52 přijat.

Poslanec Josef Hájek: Další návrh, který uplatnil pan poslanec Komárek zní takto: K § 9 odst. 3 doporučil, aby byla pozměněna první věta tohoto odstavce takto:

Ústřední orgány projednávají návrh svých rozpočtů v příslušných orgánech ČNR před jejich předložením ministerstvu financí.

Vysvětlivky podal pan poslanec Špaček. Pokud bychom tuto změnu přijali, museli bychom zakomponovat souhrnné předložení do příslušných orgánů České národní rady, do jiného textu.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Pane poslanče Komárku, trváte na tomto návrhu?

Poslanec Vladimír Komárek: Beru zpět.

Poslanec Josef Hájek: Poslední dva protinávrhy jsou k § 28. V obou případech se jedná o rozšíření původního znění. První protinávrh k § 28, odst. 5 zní: Z rozpočtu okresního úřadu se hradí - pan poslanec doporučuje přidat další písmeno d) s tímto textem: "Příspěvky na společnou činnost na základě sdružení."

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Kdo souhlasí s tímto návrhem? (95) Kdo je proti? (5) Zdržel se hlasování? (23).

Tento návrh byl přijat poměrem 95:28.

Poslanec Josef Hájek: Poslední protinávrh, který byl panem poslancem Komárkem předložen, je rozšířit § 28 rozpočty okresních úřadů o nový odstavec pod číslem 12 s touto dikcí:

"Přebytky finančního hospodaření okresního úřadu koncem roku nepropadají."

Vysvětlivky podal pan ministr financí Špaček. Doplňuji, že zákon o okresních úřadech umožňuje vládě při okresních úřadech zřizovat fondy.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dávám o tomto protinávrhu hlasovat. Kdo je pro? (108). Kdo je proti? (Nikdo). Zdržel se hlasování (16).

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Josef Hájek: Tím jsme odhlasovali všechny podané protinávrhy k tisku 65. Doporučuji, abychom provedli souhrnné hlasování o předloženém vládním návrhu ke společné zprávě a ke schváleným připomínkám.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Je souhlas sněmovny, abychom hlasovali o celém předloženém návrhu najednou? (Souhlas).

Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcích v České republice podle sněmovního tisku 65 ve znění schválených změn k vládnímu návrhu zákona, obsažených ve společné zprávě výboru České národní rady podle sněmovního tisku 129 a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku (119). Kdo je proti? (Nikdo). Zdržel se hlasování (10).

Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi a společnému zpravodaji.

Poslanec Josef Hájek: Děkuji sněmovně za spolupráci. Velmi rád předávám štafetový zpravodajský kolík poslanci Svobodovi a přeji mu stejně zdárný průběh při projednávání rozpočtu.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: My si jistě přejeme, aby zítřejší jednání bylo také tak úspěšné.

Nyní, vážené dámy, vážení pánové, jsme vyčerpali prakticky celý program, který je pro dnešní den připraven, celý program pro plenární zasedání. Mám několik informací.

Předsednictvo České národní rady se sejde za 10 minut v zasedací místnosti předsednictva. V 15 hodin se sejdou všechny poslanecké kluby, ve svých místnostech. To znamená Občanské fórum v místnosti státních aktů, KDU v místnosti číslo 23, KSČ v čísle 22, poslanci HSD v místnosti číslo 56.

S technickou poznámkou se hlásí poslankyně Moserová.

Poslankyně Jaroslava Moserová: Ráda bych jen - jestli dovolíte - stručnou informaci pro absolventy Univerzity Karlovy, kteří se nemohli zúčastnit zasedání, na které jsme byli pozváni rektorem Karlovy univerzity. Tlumočila jsem omluvu všech, kteří byli pozváni, a požádala jsem pana rektora, Jeho Magnificenci, aby uspořádal pro poslance České národní rady zváštní zasedání v termínu, který by byl pro nás přijatelný. Současně vám tlumočím přání pana rektora, zda bychom nemohli založit Klub absolventů univerzity zde v České národní radě.

Poslanec Ivo Svoboda: Vážené poslankyně, vážení poslanci, požádal jsem o slovo jenom proto, abych zde eventuálně připomenul přítomným zpravodajům výborů k návrhu státního rozpočtu, aby se sešli v 10.30 hod. v místnosti č. 120. Společná zpráva i zpravodajská zpráva budou připraveny. Děkuji za slovo, děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji za informaci. Mám tady ještě další upozornění od předsedy výboru pro sociální péči a zdravotnictví, že by bylo dobře, kdyby se členové tohoto výboru sešli v místnosti 23, plus je požadavek, zdali by se mohli zúčastnit někteří další poslanci. Jsou zde uvedeni páni Rozlivka, Procházka, Řezáč a Klener. V místnosti 23 by se měla sejít tato skupina a měl by být projednán návrh zákona o Lékařské komoře.

Poslanec Petr Lom: Jestli dovolíte, pane místopředsedo, shromáždíme se teď hned, abychom se dohodli kdy - vzhledem k organizačním změnám, které byly oznámeny.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Mám tady ještě několik dalších upozornění. Ústavně právní výbor zasedá neprodleně po plénu, v místnosti č. 55.

Členové výboru pro územní správu a národnosti se sejdou ve 13 hodin, v místnosti č. 22.

Členové výboru pro obchod a cestovní ruch se sejdou rovněž ve 13 hodin, v kinosále.

Zítra začne schůze České národní rady v 9 hodin dopoledne. Je zde prosba paní předsedkyně, aby kvůli zasedání předsednictva se ohlášené výbory posunuly o 15 minut dozadu, protože předsednictvo má v úmyslu vyhlásit zákony, které jsme přijali. Souhlas?

Takže se sejdeme zítra v 9 hodin. Děkuji.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP