Středa 31. října 1990

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Pan poslanec Hájek.

Poslanec Richard Hájek: Vážená paní předsedkyně, pane předsedající. vážený český sněme. Mám pocit, že naše diskuse trvá příliš dlouho. Slyšeli jsme tady návrh na revokaci našeho včerejšího rozhodnutí. Já jsem v tomto parlamentu krátce. ale jsem přesvědčen, že revokovat své vlastní rozhodnutí nemůžeme každý druhý den a je třeba si uvědomit, jestliže Chartu chceme přijmout do 15 dnů, dostaneme dokument předložený jak klubům, tak výborům. Budeme mít dost času se k tomu kompetentně vyjádřit a získat si další informace. Pokud nechceme tuto Chartu do konce roku přijmout, pak lze uvažovat o revokaci. Já jsem přesvědčen, že většina z nás chce, aby Charta do konce roku přijata byla. (Potlesk.).

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Domnívám se, že mohu tuto rozpravu rekapitulovat. Pan poslanec Payne vyslovil nesouhlas s odst. 3 a 4 na straně 6 zprávy o činnosti předsednictva tisku 84 s tím, že pan poslanec Sedláček jej v podstatě doplnil, nebo podpořil tím, že žádá revokaci patnáctidenní lhůty - rozhodnutí o zkrácení 15ti denní lhůty, kterou jsme přijali včera, což koresponduje s odst. 3 na straně 6. Pan poslanec Payne, chce ještě doplnit?

Poslanec Jiří Payne (z pléna): Já jsem podával návrh na novou volbu této komise....... kromě toho je tu názor, jestli byla vyslovena nedůvěra předsednictvu.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Já se domnívám, že sestavení této komise není součástí zprávy. Jinak jsem upozornil na § 33, pokud zde byla vyslovena nedůvěra předsednictvu, také není součástí této zprávy. Domnívám se, že v tomto případě je třeba o ní jednat. Jestliže nebude schválena zpráva - i to lze brát jako výraz nedůvěry předsednictvu. Znovu upozorňuji, že se jedná o zprávu o činnosti předsednictva, pochopitelně, názory, náměty atd., je možné vznášet. Domnívám se, že bychom mohli v tomto případě přistoupit k hlasování. Já se domnívám, že by bylo nejlépe, kdybychom nejprve rozhodli hlasováním o ustavení odst. 3 na str. 6. V případě, že jej sněmovna neschválí, museli bychom se vrátit k revokaci usnesení. jak navrhoval pan poslanec Sedláček. Prosím, faktická připomínka.

Poslanec Petr Kraus: Vážení kolegové, vážené kolegyně. Já bych chtěl upozornit na § 75 jednacího řádu, kde se mluví o tom, že tato lhůta je minimální čili nic nebrání tomu, abychom zákon projednávali třeba půl roku.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Ano, děkuji, domnívám se tedy, že přesto mohu dále pokračovat v hlasování o ustanovení odst. 3 na straně 6. Ještě se zeptám - je zřejmé, že je nás tady více než sto. Budeme moci hlasovat. Ptám se sněmovny, kdo souhlasí s tím, aby ze.znění zprávy o činnosti předsednictva byl vyňat odst. 3 na str. 6. Kdo je pro, aby byl, ve smyslu návrhu pana poslance Paynea, tento odstavec vyňat ze zprávy?

Poslanec Ivo Palkoska (z místa): Tato formulace není možná, zpráva o činnosti - my tu zprávu buď schválíme nebo ne. Můžeme schvalovat jednotlivé body, ale to je jediné, co můžeme říci...

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Ano, já to formuluji, v podstatě, ve znění návrhu pana poslance Paynea. Pan poslanec Payne nesouhlasí se zněním tohoto odstavce. Dobře, zformuluji to jinak. Kdo ve smyslu návrhu pana poslance Paynea nesouhlasí se zněním odst. 3? Pan poslanec Sedláček, prosím.

Poslanec Michal Sedláček: Vážená sněmovno, to hlasování musí probíhat tak, že my vyslovujeme souhlas se zprávou, to znamená, v podstatě jde o to, abychom vyslovili souhlas s tímto bodem - bodem 3, protože o něm je pochybnost. A ne, že budeme nesouhlasit s někým. Jestli souhlasíme s tímto bodem - tak zní otázka, jednoduchá a jasná.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Teď je tu faktická připomínka paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že jsme včera přijali usnesení, které podpořilo toto rozhodnutí předsednictva, je nutno nejprve hlasovat o revokaci rozhodnutí předsednictva ve smyslu zkrácení patnáctidenní lhůty. Je to trochu komplikované. já se omlouvám, ale myslím, že to je správné, čili nejprve musíme hlasovat o návrhu pana poslance Sedláčka, zda revokujeme včerejší rozhodnutí pléna České národní rady ve smyslu 15 dnů a potom se vrátíme ke zprávě. Je s tím souhlas? Ano. Ptám se, kdo je pro revokaci rozhodnutí pléna ČNR o zkrácení lhůty předložení zákona na 15 dnů. Kdo je pro? (Hlasuje se.) (19) Kdo je proti? (75) Kdo se zdržel hlasování? (30)

Návrh pana poslance Sedláčka, bohužel, nebyl přijat.

Domnívám se, že v tom případě je už zbytečné, abychom hlasovali o odst. 3 ve zprávě a je nezbytné rozhodnout o tom, jestli Česká národní rada souhlasí s odst. č. 4 - to znamená Přikázání projednání návrhu do výborů ČNR. Táži se sněmovny, zdali souhlasí se zněním odst. 4 na str.6 o činnosti předsednictva ČNR.

Kdo je pro? (Hlasuje se.) (101) Kdo je proti? (12) Kdo se zdržel hlasování? (12)

Plénum České národní rady vyslovilo souhlas se zněním tohoto odstavce. V tomto případě mi dovolte, abych navrhl hlasovat o přijetí následujícího usnesení.

Poslanec Jiří Payne: Žádal jsem o nové jmenování komise a to jsou činnosti související s předsednictvem.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: To není předmětem této zprávy, hlasujeme o zprávě o činnosti předsednictva.

Poslanec Jiří Payne: Mám výhrady k tomu, že předsednictvo špatně pracuje. Tato komise se nescházela, nepracovala.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Své výhrady můžete vyjádřit hlasováním o zprávě o činnosti předsednictva.

Čili, dovolte mi, abych formuloval usnesení, o kterém bychom měli hlasováním rozhodnout.

"Česká národní rada souhlasí se zprávou o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 10. do 30.října 1990 sněmovní tisk 84. včetně jeho dodatků."

Kdo je pro? (Hlasuje se - 103.) Kdo je proti? (7) Kdo se zdržel hlasování? (16)

Děkuji, zpráva o činnosti předsednictva ČNR byla tedy přijata.

Tím jsme projednali celý pořad naší dnešní schůze. Dříve než se rozloučíme, dovolte, abych oznámil, že schůze předsednictva ČNR se koná v 17.30, to znamená za 15 minut.

Předseda klubu OF žádá o sdělení, že Klub poslanců OF se sejde ihned v místnosti státních aktů k projednání naléhavé otázky.

Jinak mi ještě dovolte, vážené poslankyně a poslanci, abych vám sdělil důležité sdělení: Další schůze ČNR se předpokládá ve čtvrtek 15. listopadu a v pátek 16. listopadu. Pozvánky na schůzi o obdržíte později. Zároveň vás prosím, pokud jste tak ještě neučinili, abyste si ihned po schůzi zašli za sekretáři svých výborů, kde obdržíte návrh skupiny poslanců na vydání usnesení, kterým Česká národní rada navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo ústavní zákon o základních právech a svobodách. Děkuji vám všem za aktivní přístup, dobrou noc a nashledanou.

(Schůze ukončena v 17.15.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP